Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1929

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 97 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Nowe technologie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 97 next fast forward last
XX
Entomoptery, czyli aparaty latające naśladujące lot owadów są obecnie niszową i rozwijającą się kategorią bezzałogowych aparatów latających. Niewielkie rozmiary oraz fakt zastosowania ruchomych skrzydeł jako napędu nadaje tego rodzaju urządzeniom możliwość wykonania lotu i swobodę manewrowania przy małych prędkościach lotu (rzędu 0 - 5 m/s). Badania mikro-aparatów bezzałogowych w układzie entomoptera należy uznać za potrzebne, ponieważ otwierają potencjalnie nowe pole zastosowań aparatów latających, do których zaliczają się loty w zamkniętych bądź ograniczonych przestrzeniach (budynki, tunele czy obszary leśne), nierzadko wypełnionych przeszkodami. W niniejszej pracy skupiono się na badaniu możliwości budowy entomoptera przy wykorzystaniu łatwo dostępnych i relatywnie tanich podzespołów oraz materiałów. Zwrócono uwagę na cechy konstrukcyjne głównych zespołów entomoptera istotne z punktu widzenia nadania pożądanych własności lotnych. Badania wykonano z wykorzystaniem m. in. działającego egzemplarza entomoptera, którego budowę wzorowano na mikrorobocie "DragonFly" (niedostępnym obecnie na europejskim rynku).(abstrakt oryginalny)
EN
Entomopters, or flying machines that mimic the flight of insects are currently a niche and growing category of unmanned flying devices. The small size and the fact that the use of flapping wings propulsion gives this kind of devices possibility of flight and maneuverability at low flight speeds (in range of 0 - 5 m/s). Research on entomopter unmanned systems should be considered as necessary as it opens a new field of potential applications of flying machines, which include flights in enclosed or confined areas (buildings, tunnels or forest areas), often filled with obstacles. This paper focuses on the study of the possibility of building entomopter using easily available and relatively low cost components and materials. Attention was drawn to the design features of main components of entomopter important from the point of view of shaping desirable flight properties. The researches were carried out using working model of entomopter, which construction was based on "DragonFly" microrobot (currently not available on European market).(original abstract)
XX
W artykule omówiono celowość, metody i korzyści zwiększania wartości rynkowej organizacji sieciowej. Zaprezentowano także formuły organizacji adekwatne do sieciowego modelu funkcjonowania oraz tworzenia i zarządzania jej wartością przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych (TI), w tym systemów klasy Business Intelligence. Uświadomiono pilną potrzebę odchodzenia od restrukturyzacji i reengineeringu na rzecz przeformułowywania strategii organizacji, sektorów gospodarki, a nawet całego kraju przy udziale zintegrowanego zastosowania nowoczesnych TI. Przedstawiono też nowy paradygmat strategii wzrostu wartości organizacji i uwarunkowania jej realizacji za pomocą zintegrowanych systemów zarządzania wartością rynkową organizacji. (abstrakt autora)
EN
The article discusses the advisability, methods and benefits of icreasing the market value of the network organization. It also presents formulas organizations relevant to the operation of the network model and the creation and management of its value by using modern information technology (IT) systems, including Business Intelligence Systems. Made aware of the urgent need to move away from the restructuring and re-engineering to formulate the organizations' strategy of the whole sector, even country, involving the integrated use of modern IT. We present a new paradigm of the growth strategy of the organization and conditions of its implementation through integrated management systems, information technology.(author's abstract)
EN
The paper deals with the problem of improving speech recognition by combining outputs of several different recognizers. We are presenting our results obtained by experimenting with different classification methods which are suitable to combine outputs of different speech recognizers. Methods which were evaluated are: k-Nearest neighbors (KNN), Linear Discriminant Analysis (LDA), Quadratic Discriminant Analysis (QDA), Logistic Regression (LR) and maximum likelihood (ML). Results showed, that highest accuracy (98.16 %) was obtained when k-Nearest neighbors method was used with 15 nearest neighbors. In this case accuracy was increased by 7.78 % compared with best single recognizer result. In our experiments we tried to combine one native (Lithuanian language) and few foreign speech recognizers: Russian, English and two German recognizers. For the adaptation of foreign language speech recognizers we used text transcribing method which is based on formal rules. Our experiments proved, that recognition accuracy improves when few speech recognizers are combined.(original abstract)
4
Content available remote RTLS vs RFID - Partnership or Competition?
80%
XX
Nieustanny rozwój technologiczny rodzi coraz większe potrzeby związane z identyfikacją i lokalizacją obiektów. Naturalnym i sprawdzonym sposobem zaspokajania potrzeb identyfikacyjnych jest wykorzystanie technologii wizyjnej detekcji znaków OMR (najczęściej kodów kreskowych) lub identyfikacji radiowej (RFID). Jednak użycie RFID do określania lokalizacji obiektów stanowi już duże wyzwanie. W aplikacjach, w których jednocześnie wymagana jest identyfikacja i określanie położenia obiektów znajdują zastosowanie systemy RTLS (Systemy Lokalizacji Czasu Rzeczywistego). Systemy RTLS oprócz identyfikacji zapewniają precyzyjną lokalizację obiektów w czasie rzeczywistym. Paleta zastosowań RTLS jest zbieżna z zastosowaniami RFID. Czy w takim razie RTLS stanowi kolejny etap rozwoju idei RFID? Na łamach poniższego artykułu autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, czy system RTLS jest komplementarny czy konkurencyjny względem technologii RFID? (abstrakt oryginalny)
EN
The constant technological development entails increasing needs of a precise identification and location of objects. A natural and proved way of fulfilling identification needs is using Optical Character Recognition (OMR, mostly bar codes) or Radio Frequency Identification (RFID). However, applying RFID to locate objects is a big challenge. In applications, which require both identification and location of objects, RTLS (Real-Time Location Systems) can be very helpful. Apart from the identification, RTLS ensures also the real-time objects' location. A range of possible RTLS applications coincides with the ones of RFID. Does that mean that RTLS is a next stage of RFID development? In the following paper, the authors are pursuing to answer a question, if RTLS is complementary or competitive towards RFID? Key words: RTLS, RFID, objects' location. (original abstract)
XX
Podczas zorganizowanej niedawno przez tygodnik The Economist konferencji Innovation Summit, dyrektorzy firm z listy Fortune 500, decydenci i przedsiębiorcy omawiali szanse i zagrożenia związane z cyfrową rewolucją. Główne pytanie brzmiało: jak wspierać innowacyjność w erze cyfrowej? Jak powiedział Vijay Vaitheeswaran, redaktor chińskiego działu biznesowego w The Economist, "innowacyjność" to jedno z najbardziej nadużywanych słów. Co to znaczy? Mówiąc prosto, innowacyjność w XXI wieku to zdolność dostrzegania korzyści i dostarczania ich zainteresowanym stronom bliżej miejsca popytu. "Zdolność dostrzegania" ma tu kluczowe znaczenie, ponieważ dziś dysponujemy technologią, która umożliwia rejestrowanie danych z dowolnego urządzenia, analizowanie ich w celu wyciągnięcia wniosków i podejmowanie działań w czasie rzeczywistym. Większość dyrektorów zgadzała się, że to pracownicy, a nie technologie mają kluczowe znaczenie w efektywnym zarządzaniu cyfrową rewolucją w przedsiębiorstwie. Tym samym obalili jeden z najczęstszych mitów związanych z cyfrową transformacją. (fragment tekstu)
6
80%
EN
Aim: Conceptualization of innovative product model as the set of use functions and its application in company offer portfolio strategy determination Design / Research methods: Analysis of product use functions formulated with the application of technical debt and customer perceived value notions, theory review and designation of new theoretic model making possible measuring the effectiveness of new technology use in product designing Conclusions / findings: The development of a pro-innovative company needs changes in the conceptualization of management processes. This affects not only company growth characteristic but also product strategy modeling and its possible operationalization. Currently, company innovativeness is supported by the application of new technologies - those from the perspective of the company future, requires new market advantage drivers such as customer value and technical debt of new developed products. Its application in company product portfolio configuration process permits not only to develop company innovations development model but also its parameterization, on condition that the product is considered as a sum of its use functions. The proposed approach toward the company new product offer formulation enables the deciders to optimal technology choice realization and thus rationalizing the innovative technology based new product development process. Originality / value of the article: Use function as the base for new product modeling approach thus elaboration and operationalization of new technology based company products portfolio development model with application of G. Moore curve. Implication of the research: The elaborated model may contribute to the formalization of management tools useful for innovation process measures, providing also promising perspectives for the quantification of value creation based approach in company management. (original abstract)
XX
Rosnąca popularność urządzeń mobilnych i wzrastająca mobilność użytkowników w ostatnich latach przyczyniły się do rozwoju prac nad sposobami ułatwiającymi dostarczanie i dopasowywanie danych do typu urządzenia mobilnego. Zaproponowane zostały różnorakie metody, poczynając od manualnej adaptacji danych, na zaawansowanych językach programowania typu RIML (Renderer Independent Mark-up Language) kończąc. Niniejsza publikacja opisuje rozwiniętą przez autorkę bibliotekę znaczników dla mobilnych interfejsów (MITL - Mobile Interfaces Tag Library), która automatycznie generuje odpowiednią treść w zależności od wykrytego typu urządzenia. Oprócz przedstawienia dotychczasowych metod w zakresie dostarczania danych w odpowiednim formacie w artykule zostało również opisane pokrótce zintegrowane środowisko programistyczne, ułatwiające rozwijanie aplikacji napisanych w MITL-u. (abstrakt oryginalny)
EN
The popularity of mobile devices and increasing mobility of users are stimulating widespread efforts deliver content to various handheld devices connected to a wireless network. Different methods, ranging from manual adaptation of data to the characteristics of devices to special languages such as RIML (Renderer Independent Mark-up Language) are proposed for device independent content delivery. This paper introduces MITL (Mobile Interfaces Tag Library) that automatically generates appropriate content depending on device characteristics. It discusses briefly some existing techniques for device-independent content delivery and describes the developed library as well as the Integrated Development supporting the development of MITL-documents. (original abstract)
8
Content available remote Zróżnicowanie sektora wysokich technologii w krajach Unii Europejskiej
80%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja dysproporcji w rozwoju sektora wysokich technologii pomiędzy dwudziestoma ośmioma krajami Unii Europejskiej w 2013 roku, poprzez zbudowanie wybranej miary syntetycznej i uszeregowanie ich zgodnie z oszacowanymi wartościami tejże miary. Operacjonalizacja badań uwzględnia szereg cech diagnostycznych opisujących sektor wysokich technologii w gospodarkach krajów członkowskich UE wraz z próbą wyjaśnienia determinant ich pozycji w utworzonym rankingu. W badaniu wykorzystano syntetyczną miarę rozwoju Hellwiga, będącą jedną z grupy metod wzorcowych porządkowania liniowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this study is to identify disparities in the development of high-tech industries between twenty eight European Union countries in 2013, by building a selected synthetic measure and prioritize them according to the estimated values of these measures. Operationalization of the research takes into account a number of diagnostic variables describing the high-tech sector in the EU member states, along with the attempt to explain the determinants of their position in the created ranking. The study used a Hellwig's synthetic measure of development, which is one of the reference methods of linear ordering. (original abstract)
9
Content available remote Matching Imitative Activity of High-Tech Firms with Entrepreneurial Orientation
80%
XX
Wielu badaczy potwierdza, że ze względu na wysoki poziom innowacyjności sektory wysokich technologii są wyjątkowo adekwatnym obiektem badawczym w zakresie studiowania działań przedsiębiorczych. Niemniej jednak dynamika i niestabilność otoczenia w tych sektorach sprawia, że innowacja to nie zawsze najlepsza strategia wejścia na rynek. W rzeczywistości praktyka gospodarcza wskazuje na szerokie wykorzystanie strategii imitacji przez przedsiębiorców sektorów technologicznych. Tymczasem literatura poświęcona przedsiębiorczości skupiona jest niemal wyłącznie na oryginalnych innowatorach i radykalnych innowacjach marginalizując znaczenie imitacji w procesie rozwoju na poziomie gospodarki, sektora jak i indywidualnych przedsiębiorstw. Istnieje zatem wyraźny niedobór badań nad wykorzystaniem imitacji w działaniach przedsiębiorczych. Dlatego niniejszy artykuł przedstawia dyskusję na temat możliwości przypisania przedsiębiorczej orientacji imitatorom funkcjonujących w sektorach wysokich technologii. (abstrakt oryginalny)
EN
As pointed by numerous scholars high technology sectors are very apt for studying entrepreneurial activities due to their high levels ofinnovativeness. However, taking into account the highly dynamic and substantially hostile environment in those sectors, innovation may often not be the best strategic choice for market entry. In fact, the business practice confirms the extensive utilization of imitation strategy by technology entrepreneurs Meanwhile, the literature on entrepreneurship focuses almost exclusively on original innovators, underestimating the importance of imitation in the growth process and indicating shortage of research on imitative activities of entrepreneurs. Therefore this article presents discussion on the applicability of entrepreneurial orientation to imitators from the high-tech industries. (original abstract)
XX
W ramach pracy przedstawiono podstawowe parametry interfejsu pierwszej i drugiej warstwy (802.11p), przeznaczonego do zastosowań w powstającym europejskim trakcyjnym systemie C-ITS. Wykonano obliczenia wskazujące na potrzebę odpowiedniej konfiguracji warstwy MAC, aby móc wprowadzić format RoF w dystrybucyjnej części sieci. Przeanalizowano oraz obliczono zmiany, jakie mogą zajść podczas transmisji radiowego symbolu OFDM w łączu światłowodowym, w odniesieniu do wybranych standardów włókien jednomodowych. Na podstawie wykonanych obliczeń określono możliwości wdrożenia techniki RoF w trakcyjnych sieciach C-ITS.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, basic interface parameters of the first and second layers (802.11p) intended for use in the development of the European traction system C-ITS. Calculations demonstrating the need for configuring the MAC layer in order to introduce the RoF format to the distribution part of the network were performed. There were analyzed and calculated the changes that may occur during transmission of the radio OFDM symbol in the optical fiber link in relation to the selected standards of the single-mode fibers. On the basis of the calculations, the possibility of the implementation of the radio-over-fiber technology in C-ITS traction networks have been defined.(original abstract)
XX
Sektor ICT jest jednym z sektorów, w których tworzy się i komercjalizuje wiele innowacji. Innowacje te niejednokrotnie wywierają wpływ na inne sektory i przyczyniają się do ich rozwoju. Niewątpliwie pomagają obniżać koszty i zwiększać dochody przedsiębiorstw. Niektóre kluczowe decyzje w procesach komercjalizacji przedsiębiorstw w różnych sektorach mogą być nieco inne. W artykule, uwzględniając charakterystykę sektora, na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych zaprezentowano kształt i kluczowe obszary decyzyjne procesu komercjalizacji innowacji tworzonych w sektorze ICT.(abstrakt oryginalny)
EN
ICT is an industry with big conunercialization potential. These innovations in many cases have strong influence on other industries and stimulate their growth and development. Innovations in ICT help companies to lower costs and increase income. Conunercialization processes may differ in various industries. Their different elements may be more or less important for companies. The article shows the conunercialization process of ICT innovations as a result of empirical research.(original abstract)
XX
Innowacyjność produktów eksportowych stanowi obecnie jeden z najważniejszych czynników konkurencyjności pozacenowej poszczególnych gospodarek na rynkach międzynarodowych. Często wykorzystywanym w tym zakresie wskaźnikiem jest udział dóbr wysokiej techniki w eksporcie ogółem. Ze względu jednak na dużą intensywność procesów globalizacyjnych w kategoriach obejmujących produkty high-tech, wskaźnik ten powinno się analizować przez prymat procesów internacjonalizacji współczesnych przepływów handlowych. Udział produktów high-tech w eksporcie poszczególnych gospodarek zależy od wielkości nakładów na badania i rozwój w sektorze przedsiębiorstw oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Analiza eksportu krajów Unii Europejskiej wskazuje, że relatywnie wysokie udziały produktów high-tech w eksporcie charakteryzują dwie grupy krajów. Pierwsza z nich odznacza się stosunkowo wysokim poziomem inwestycji, zwłaszcza przedsiębiorstw, w badania i rozwój, druga - dużą importochłonnością eksportu branż związanych z dobrami wysokiej techniki. Prawdopodobnie jest ona wynikiem napływu kapitału zagranicznego związanego z delokalizacją procesu produkcji. Udział dóbr wysokiej techniki w polskim eksporcie jest niższy niż średnio w Unii Europejskiej i niższy w porównaniu z większością państw członkowskich UE. Mimo obserwowanego do 2015 r. szybkiego wzrostu sprzedaży dóbr wysokiej techniki, udział ich w polskim eksporcie kształtuje się poniżej średniego poziomu unijnego. Podobnie jak w większości gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, wzrost udziału produktów high-tech w polskim eksporcie był związany z importem zagranicznych części i komponentów.(abstrakt oryginalny)
EN
The innovation of export products is now one of the most important factors in the non-price competitiveness of individual economies in the international markets. The share of high technology goods in total exports is often used in this area. However, due to the high intensity of globalisation processes in terms of high-tech products, this indicator should be analysed by the primacy of the processes of internationalisation of modern trade flows. The share of high-tech products in exports of individual economies depends on the size of R&D investment in the corporate sector and the inflow of foreign direct investment. An analysis of EU exports shows that the relative high share of high-tech products in exports is noted in two groups of countries. The first one is characterised by relatively high levels of investment, especially in research and development, while the other one - by the large import-export sector of high technology goods. Probably it is the result of the inflow of foreign capital associated with relocation of the production process (Ireland, Hungary and the Czech Republic). The share of high technology goods in Polish exports is lower than the average in the European Union and lower than in most EU member states. Despite the rapid growth of sales of high-tech goods by 2015, the share of Polish exports is below the EU average. As in most CEE economies, the increasing importance of high-tech products in Polish exports was based on the imports of foreign parts and components.(original abstract)
XX
W sektorach związanych z produkcją, łańcuchami dostaw i logistyką - podobnie jak w innych, obserwuje się wzrost znaczenia technologii. Naukowcy i praktycy coraz częściej zastanawiają się nad granicami postępu i jego konsekwencjami. Jedną z istotnych kwestii jest problem zarządzania. Artykuł zawiera próbę odpowiedzi na pytanie jak nowa technologiczna rzeczywistość wpłynie na praktykę zarządzania w tych i innych sektorach gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the manufacturing, supply chain and logistics sectors - just like in others, there is a growing importance of technology. Scientists and practitioners are increasingly questioning the limits of progress and its consequences. One of the important issues is the management problem. The article attempts to answer the question of how the new technological reality will affect management practice in these and other economic sectors. (original abstract)
XX
Celem tej pracy jest ocena wpływu dodatku zeolitu na lepkość asfaltu. Dodatek zeolitu do mieszanki mineralno-asfaltowej to jeden ze sposobów obniżenia temperatur technologicznych poprzez spienienie asfaltu. Istotą procesu spieniania jest obniżenie lepkości asfaltu. Natomiast wyniki badań lepkości asfaltu z dodatkiem zeolitu opisane w literaturze nie są jednoznaczne. Wpływ na wynik testów laboratoryjnych mogą mieć stosowanie materiały ale także przebieg procedury badawczej. Zdaniem autorów dla dodatku w postaci zeolitów istotne znaczenie ma ilość uwalnianej wody oraz właściwy czas wykonania badania.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to evaluate the effect of zeolite addition on the viscosity of the asphalt. Zeolite additive to asphalt is one way to reduce the temperature by foaming asphalt technology. The essence of the foaming process is to reduce the viscosity of the asphalt. While the results of the viscosity of the asphalt with the addition of zeolite described in the literature are not unambiguous. Impact on the results of laboratory tests may have the materials used but also the course of the test procedure. According to the authors, the amount of released water and the correct time of the study are important.(original abstract)
XX
W Szkole Głównej Handlowej został opracowany prototyp rozproszonego systemu wspomagania negocjacji pozwalającego na prowadzenie negocjacji zdalnych przy wykorzystaniu funkcji mediacyjnej umożliwiającej znajdowanie rozwiązań optymalnych w sensie Pareto dla wielokry-terialnych problemów decyzyjnych opisywanych za pomocą równań liniowych. We wcześniejszych badaniach autor wykazał możliwość przeprowadzenia zdalnych negocjacji za pomocą tego systemu realizującego funkcję mediacyjną dla negocjacji wielostronnych. W literaturze został także opisany przypadek zastosowania podobnego systemu zarówno w funkcji mediacyjnej, jak i tylko w funkcji doradczej dla poszczególnych stron, tyle że dla prostszego problemu decyzyjnego i negocjacji dwustronnych. Ponieważ architektura omawianego rozproszonego systemu wspomagania negocjacji umożliwia także wykorzystanie funkcji doradczej autor przeprowadził eksperyment porównujący wyniki negocjacji dla tego samego problemu decyzyjnego z wykorzystaniem funkcji doradczej i mediacyjnej dla negocjacji wielostronnych. W jego wyniku okazało się, że rozproszony system wspomagania negocjacji w funkcji mediacyjnej zapewnił osiągnięcie lepszych wyników (poziom realizacji funkcji celu) niż w przypadku funkcji doradczej. (abstrakt oryginalny)
EN
At the Warsaw School of Economics was developed a prototype of a distributed negotiation support system for supporting remote negotiations using mediation function allowing to reach Pareto-optimal solution for decision-making problems described by linear equations. In previous studies, the author showed the possibility of conducting multilateral, remote negotiations using mediation function of the system. There was also described the case of using similar system using only advisory function for individual parties and both advising and mediation, but for a simpler decision-making problem and bilateral negotiations. Since the architecture of the distributed negotiation support system also allows for the use of advice function, author conducted an experiment that compares the results of the negotiations for the same problem with the use of advisory and mediation functions for multilateral negotiations. As a result, it became clear that the distributed negotiation support system using mediation function provided better results (level of performance of the objective function) than in the case of advisory function. (original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania wysokociśnieniowej strugi wodno-ściernej do cięcia elementów naczepy. Dokonano charakterystyki obrabianego materiału oraz przedstawiono zalety obróbki materiałów strugą wodno-ścierną (AWJM). Scharakteryzowano również ścierniwo użyte w procesie cięcia, którym był garnet mesh 80. Wyniki badań przedstawiają jak kształtuje się jakość powierzchni przecięcia dla obrabianego materiału hardox 400. Eksperyment przeprowadzono na obrabiarce APW2010BB o mocy pompy wynoszącej 18,5 kW, która jest w stanie wygenerować maksymalne ciśnienie robocze na poziomie 300 MPa. Badania obejmowały ocenę zarysu okrągłości oraz parametrów profilu chropowatości. W pracy dokonano pomiaru chropowatości powierzchni dla różnych przekrojów powierzchni przecięcia.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the possibility of using high-pressure abrasive water jet cutting steel parts of semitrailer for the automotive industry. It was presented characteristic of material hardox 400 steel and the advantages of high-pressure abrasive water jet cutting (AWJM). Also characterized the abrasive used in the cutting process, which was garnet mesh 80. Cutting abrasive jet was held on the water-jet model number APW2010BB with pump power of 18.5 kW, which is able to generate a maximum working pressure of 300 MPa. The study included evaluation of outline roundness and profile roughness parameters. The experimental study focus on variability surface roughness depending on the cutting depth.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania wysokociśnieniowej strugi wodnej w przemyśle samochodowym do przecinania różnych materiałów tapicerskich. W pracy zbadano wybrane materiały tapicerskie oraz opisano zalety obróbki wysokociśnieniową strugą wodną. Badania eksperymentalne przeprowadzono na obrabiarce APW 2010BB o mocy pompy wynoszącej 18,5 kW, będącej w stanie wygenerować maksymalne ciśnienie robocze na poziomie 300 MPa. Wykonano próby wycinania materiałów ułożonych w pakietach wielowarstwowych. Poddano ocenie dokładność geometryczną wycinanego oraz jakość uzyskiwanego obrzeza.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the possibility of using high-pressure water jet cutting for automotive upholstery in the automotive industry. The goal is to select upholstery materials and show the advantages of a water-jet cutting. Cutting process was held on the water-jet machine model number APW 2010BB with pump power of 18.5 kW, which is able to generate a maximum working pressure of 300 MPa. In the experimental part of the article it was investigated the possibility of cutting 5 different automotive upholstery materials with the same feed rate. Each of the treated material was arranged in a 5 layer stack. As a result of experimental were analyzed the shape of the cut parts.(original abstract)
18
Content available remote How Korean Venture Capitals Invest In New Technology Ventures
80%
XX
Niniejszy artykuł bada, jakiego rodzaju zewnętrzne wsparcie jest pomocne dla inwestycji typu venture capital oraz dla rozwoju przedsięwzięć dotyczących nowych technologii. Praca ta korzysta z teorii sygnalizacji oraz metodologii wielokrotnej regresji oraz analizy przetrwania, wykorzystując dane panelowe dotyczące przedsięwzięć powstałych w Korei. Wyniki pokazują, że współpraca z grupami biznesu oraz poświadczenie przez rząd mają pozytywny wpływ na przyciągnięcie inwestycji typu venture capital, które przyspieszają wzrost przedsięwzięć dotyczących nowych technologii. Praktyczna implikacja dla przedsiębiorców jest taka, że potrzebują oni uzyskać strategiczne wsparcie od grup biznesu oraz rządu. (abstrakt oryginalny)
EN
In the entrepreneurship field, this study examines what kinds of externa I endorsements are helpful for venture capitals investment and the growth of new technology ventures in developing countries. This study uses the signalling theory and the methodologies of multiple regression and survival analysis with the panel data of the ventures in Korea. In the results, collaboration with business groups and certification of government are positively influential in attracting venture capitals' investment, which accelerate the growth of new technology ventures. The practical implication for entrepreneurs is that they need to obtain the endorsement from business groups and governments strategically. (original abstract)
19
80%
XX
Praca obejmuje analizę rozkładu prędkości przepływu cieczy w płytowym wymienniku ciepła. Badania przeprowadzono w oparciu o obliczenia numeryczne metodą objętości skończonych (FVM), w środowisku ANSYS CFX, na których podstawie wykreślono rozkłady prędkości przepływu w poszczególnych parach płytowych wymiennika oraz krzywe obrazujące prędkość przepływu w poszczególnych obszarach przestrzeni międzypłytowej. Model obliczeniowy stanowił wymiennik zbudowany z pięciu par płytowych, które uproszczono do płyt płaskich. Na podstawie uzyskanych rozkładów prędkości stwierdzono, że najmniejsze wartości prędkości przepływu w płaskich płytach występują w osi symetrii każdej kolejnej płyty oraz w jej prawym górnym i dolnym narożu, usytuowanym przeciwlegle do otworu odprowadzającego ciecz z przestrzeni międzypłytowej. Uzyskane wyniki stanowią część badan dotyczących identyfikacji miejsc instalacji produkcyjnych niedomywanych w trakcie mycia w przepływie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper covers analysis of distribution of liquid flow speed in the plate heat exchanger. The research was carried out based on numerical calculations with the final methods volume (FVM) in ANSYS SFX environment, on the basis of which distributions of flow speed were determined in particular plate pairs of the exchanger and curves which picture the flow speed in particular areas of space between plates. An exchanger made of five pairs of plates, which were simplified to flat plates constituted a calculation model. On the basis of the obtained distributions of speed it was found that the lowest values of flow speed in flat plates occur in the symmetry axis of each subsequent plate and in its right and bottom corner located oppositely to the opening, which diverts liquid from the space between plates. The obtained results constitute a part of research concerning identification of production installations spots which are not washed enough during washing in the flow. (original abstract)
20
Content available remote The m-technologies in m-learning
80%
EN
The term mobile technology is used in reference to the mobility of a technology,that is, the ability to virtually use a technology anywhere and at anytime without mobility constraints. Different types and forms of technologies have been part and parcel of human activities and the evolution of such technologies especially in the area of ICTs have brought about several technologies; among them are mobile-ICTs. The 'mobile' prefix is an indication that there are ICTs which are not typically mobile in nature. Contemporary, these are refered to as 'static-ICTs'. Desk top computing and the use of cable network are vivid examples of static-ICTs while smartphones, tablets and mini laptop with wireless network connectivity, represent mobile-ICTs. The purpose of this paper is to elucidate the relationship between mobile computing and communication technologies, and their implication for education delivery. The phenomenon of using mobile-ICTs for teaching and learning as popularly refered to as m-learning and is an off-shoot of e-learning which implies the use of static-ICTs for learning. The problem however, is that m-learning has a highly fragmented meaning because most fail to understand all the constituents of m-learning which this paper perceives to be the interconnectivity between mobile device, mobile telecommunications and mobile applications in their entirety as inseparable elements of m-learning. The questions that this paper seeks to address are; what are the key technological components of m-learning and what role do they play in making m-learning possible? As a method, a desktop research is done by reviewing relevant literature and documents on the theme of this paper, coupled with interviews and survey to arrive at an empirical outcome.(original abstract)
first rewind previous Strona / 97 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.