Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4397

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 220 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Research results
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 220 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych w tunelu aerodynamicznym Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej na modelach sekcyjnych budowlanego żurawia, celem określenia współczynników aerodynamicznych kratowych ustrojów nośnych. Przeanalizowano wpływ parametrów geometrycznych modeli wieży i wysięgnika na wartości współczynników aerodynamicznych w warunkach przepływu ustalonego i turbulentnego strugi powietrza i różnych kątów natarcia wiatru β. Wykonane modele z profilu zamkniętego kwadratowego porównano także z modelami ustrojów kratowych wykonanych z kątownika oraz rury. Na podstawie otrzymanych sił Px , Py i momentu skręcającego Mz , określono następujące współczynniki aerodynamiczne: współczynniki aerodynamiczne oporu Cx , współczynniki aerodynamiczne siły bocznej Cy , oraz współczynniki aerodynamiczne momentu skręcającego Mz w funkcji kąta działania wiatru β. Zaobserwowano istotny wpływ kąta natarcia wiatru na współczynnik aerodynamiczny oporu i siły bocznej, a także wzrost wartości współczynników oporu aerodynamicznego dla przepływu turbulentnego. Porównując wartości współczynników aerodynamicznych oporu i siły bocznej badanych modeli można stwierdzić, że najmniejsze wartości przypadają na sekcję zbudowaną z elementów o przekroju rurowym. Rezultaty badań mogą być wykorzystane w warunkach procesu projektowania i eksploatacji żurawi wieżowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents selected results of experimental studies conducted in the aerodynamic tunnel Wind Engineering Laboratory Cracow University of Technology of models sectional construction crane, in order to determine the aerodynamic coefficients of the supporting structures of a fast-erecting building crane. The influence of the geometrical parameters of the tower and the jib models on aerodynamic coefficients under laminar and turbulent air flow and different angles of wind attack β was investigated. Models of coldformed square profile and models of lattice made of angle iron and pipes were compared. On the basis of forces Px , Py and torque Mz measured in the tunnel following aerodynamic coefficients were specified: coefficient of aerodynamic drag Cx , coefficient of lateral aerodynamic force Cy and the aerodynamic coefficient of torque Mz as a function of angle β. A significant effect of the angle of wind attack on the aerodynamic drag coefficient as well as the coefficient of lateral aerodynamic force was observed, and also the increase of value of the aerodynamic drag for the turbulent flow. Comparing the aerodynamic drag coefficients and the lateral force acting on the tested models one can state that the lowest values increase for the sectional models made with the tubular section. The results of tests can be used in the conditions of the design and operation of tower cranes.(original abstract)
XX
W pracy przeanalizowano sprężystą belkę Bernoulliego-Eulera o swobodnych końcach spoczywającą na dwuparametrowym, jednokierunkowym podłożu Pasternaka. Na belkę działa w środku rozpiętości siła skupiona lub równomiernie rozłożone obciążenie ciągłe. Dodatkowo belka jest obciążona dużą ściskającą siłą osiową. Belkę przeanalizowano przy różnych wartościach siły osiowej. W pierwszej części pracy rozważano podłoże o stałych współczynnikach, natomiast w drugiej części rozwiązano zadanie przy współczynnikach zmieniających się na długości belki. Równania równowagi belki rozwiązano bezpośrednio i numerycznie. Wyniki rozwiązania przedstawiono na rysunkach. W opracowaniu zamieszczono wykaz literatury dotyczącej podłoży i belek na podłożach jedno i wieloparametrowych o stałych i zmiennych współczynnikach. Wyniki opracowania mogą być wykorzystane przez projektantów fundamentów i ław fundamentowych oraz projektantów nawierzchni drogowych i kolejowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the elastic Bernoulli-Euler beam of free ends resting on two-parameter, unidirectional Pasternak foundation is analyzed. Two cases of loading are considered: concentrated force applied to the middle point of the beam and uniformly distributed load. In addition, the beam is subject to large compressive axial force. The beam was analyzed at various values of axial force. In the first part of the paper foundation with constant coefficients was considered, while the second part of the paper is devoted to the foundation with coefficients changing along the beam. The equations of the beam equilibrium were solved directly and numerically. Results of solution are shown in the figures. The article presents a numerous items of literature concerning elastic foundations and beams resting on one or multi-parameter foundations with constant or variable coefficients.(original abstract)
XX
W pracy przeprowadzono ocenę wartości współczynników rozkładu obciążenia wzdłuż szerokości wieńca przekładni zębatej z uwzględnieniem odkształceń giętnych wałów przy założeniu określonej dokładności wykonania czopów. Uwzględniono błędy wykonania w granicach określonych przyjętą tolerancją okrągłości przekroju i oceniono ich wpływ na zmianę sztywności wału. Zakładając, że zarys przekroju wału mieści się w określonym polu tolerancji można otrzymać przekroje dla których sztywność zmienia się wraz z kątem obrotu wału Do wyznaczenia linii ugięcia wału zastosowano metodę elementów skończonych. Jako przykład rozpatrzono wał reduktora śmigła lekkiego samolotu transportowego. Dla otrzymanych wyników wyznaczono współczynniki rozkładu obciążenia wzdłuż szerokości wieńca. Wyniki analizy wskazały, że nawet w przypadku wałów stosunkowo sztywnych celowe jest uwzględnienie wpływu odkształceń wału na pracę przekładni zębatej.(abstrakt oryginalny)
EN
In the work the value of load distribution corrections along width of the rim of a gear including the flexural deformation of shafts is under consideration. Execution errors included within the limits of accepted tolerance were taken into account and their influence on shaft's stiffness was considered. Assuming that the sectional profile of the shaft change within the specified tolerance, the stiffness changes of the shaft with the angle of rotation can be obtained. As an example the propeller shaft of a reducer of light transport aircraft was examined. For the obtained shaft's deflection profile the coefficients of load distribution across the width of the rim were calculated. The analysis results indicated that even in the case of a relatively rigid shaft is important to take into account the effects of shaft deformation on working conditions of gear.(original abstract)
XX
W artykule wykazano słuszność zastosowania osi podatnych w przekładniach, w których liczba satelitów jest większa od trzech. W tym celu w kolejności 1) analizowano wpływ niedokładności wykonania uzębień oraz korpusu na zmianę sił przenoszonych przez oś satelity, 2) opracowano schemat obciążenia koła planetarnego mocowanego wysięgnikowo oraz symetrycznie, 3) analizowano zdolność układu do wyrównania osi uzębienia koła planetarnego równolegle do osi kół współpracujących, 4) wyprowadzono równania ugięcia osi podatnej ("flexpinu") w funkcji jej długości dla podparcia symetrycznego, wysięgnikowego oraz wysięgnikowego o zmiennym przekroju, 5) opracowano modele obliczeniowe, które mogą być wykorzystane w algorytmach optymalizacji, 6) określono docelowe parametry - strzałkę oraz kąt ugięcia dla optymalizacji przekroju i długości osi, 7) zaproponowano podstawowe, proste sposoby kształtowania osi podatnych satelitów, 8) wykreślono wykresy przebiegów ugięcia oraz kąta ugięcia osi podatnej o różnych kształtach oraz sposobach mocowania w funkcji jej długości. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, it was confirmed the flexible axes should be utilized in gears in which the number of planetary wheels (satellites) is greater then three. Aiming for this goal, the following considerations have been performed: (1) analysis of an influence of imperfections of manufacturing of gear teeth and housing on the variations of the forces passed by a particular axis of a planetary wheel; (2) preparation of a scheme of loading of the planetary wheel which is fixed on flexible joint and symmetrically; (3) analysis of ability of the system for balancing of the axis of geared planetary wheel (especially toothing) parallelly to the axes of the co********operating wheels; (4) the equations of deflections of the flexible axis (so called "flexpin") were derived - depending on its length in case of the supports: symmetrical, flexible and flexible with changing cross-section; (5) the calculations models were prepared, which are suitable for optimization algorithms; (6) the target/wanted parameters were determined - deflection size and angle for the task of optimization of axis cross********section and length; (7) the basic, simple methods of determination of the shape of the satellites' axes were proposed; (8) the courses of deflection and deflection angle were drawn for the flexible axes of different shapes and different fixing designs (as a function of their lengths).(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono analizę wpływu technologii wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych na zmiany właściwości betonu asfaltowego. Ocenie poddano podstawowe właściwości mieszanek mineralno asfaltowych wykonanych w technologii "na półciepło"(Half Warm Mix Asphalt - HWMA) z asfaltem spienionym modyfikowanym woskiem syntetycznym oraz w technologii "na gorąco"(Hot Mix Asphalt - HMA) z tradycyjnym lepiszczem asfaltowym. Opracowana mieszanka betonu asfaltowego przeznaczona na warstwę wiążącą zawierała w swoim składzie lokalne kruszywo wapienne oraz asfalt w ilości od 4,2% do 5,1% z krokiem co 0,3%. Mieszanki mineralno asfaltowe w technologii HWMA wykonano z asfaltem spienionym modyfikowanym woskiem syntetycznym F-T w ilości od 1,0% do 2,5%, co pozwoliło na obniżenie temperatury wytwarzania i zagęszczania o 60°C w porównaniu do tradycyjnej technologii HMA. W zawiązku z powyższym technologia "na półciepło" przynosi szereg korzyści środowiskowych oraz ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents an analysis of the impact that different production techniques have on the properties of asphalt concrete mixtures. This influence was evaluated through investigation of the basic parameters of Half********Warm Mix Asphalt (HWMA) mixtures with foamed bitumen modified with a synthetic wax compared to Hot Mix Asphalt (HMA) mixtures with non-modified binder. The designed mineral-bitumen mixtures for binder course contained local limestone aggregates and varied in bitumen binder contents in the range from 4.2% to 5.1% with 0.3% step. The Half-Warm Mix Asphalt mixtures incorporated the synthetic wax in amounts varying from 1.0% to 2.5%, which allowed for reduction of the production and compaction temperatures by 60°C compared with the classic HMA. This significant reduction in processing temperatures of HWMA mixtures yields significant benefits in terms of emissions, energy conservation and labor conditions. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych wyników kolejnego przeprowadzonego przez autora badania ankietowego, którego zadaniem było zebranie danych na temat czynników sukcesu/porażki przedsięwzięć informatycznych. (fragment tekstu)
EN
The paper presents results of a study, which aimed at acquiring data on key success and failure factors in IT-projects. The survey, carried out by the author in 2005, comprised 190 IT-projects implemented in various businesses and institutions. In the initial part of the article basic features of the analysed projects and companies are characterised. A quantitative analysis of planned and actual schedules and budgets of the projects, as well as qualitative evaluation of compliance of their scope with customer's requirements are presented subsequently. Eventually, the conclusions are drawn and further directions of research identified. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące toczenia wykończeniowego czopów wałów pomp okrętowych. Badania przeprowadzono na wałku ze stali nierdzewnejX5CrNi18-10 o średnicy 60 mm. Toczenie wykończeniowe wałów przeprowadzono na tokarce uniwersalnej CDS 6250 BX-1000. Proces skrawania wykonano przy użyciu wymiennych płytek wieloostrzowych firmy Sandvik Coromant. Do badań wykorzystano płytki standardowe (MF), płytki o zwiększonej dokładności wykonania (UM) oraz płytki dogładzające z technologią Wiper (WF). Podczas procesu toczenia zastosowano niezmienne parametry skrawania: prędkość skrawania Vc = 160 m/min, posuw f = 0,106 mm/obr oraz głębokość skrawania ap = 0,5 mm. Toczenie czopów wałów przeprowadzono dla kąta przystawienia równego 90°Do procesu toczenia wykorzystano siłomierz DKM 2010.Podczas badań określono wpływ geometrii noża tokarskiego na strukturę geometryczną powierzchni. Pomiary parametrów chropowatości powierzchni oraz udziału materiałowego wykonano z wykorzystaniem profilometru T8000.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the research results referring of finishing lathing pump shaft pins. The research was performed on a roller 60 mm in diameter made of X5CrNi18-10 steel. The finish tooling of pump shaft pins was carry out on a universal CDS 6250 BX-1000 centre lathe. The finish lathing process was carried out by means of Sandvik Coromant cutting tool with replaceable inserts. In the research of lathing process used standard inserts (MF), inserts with increased tolerance (UM) and inserts with Wiper technology (WF). During the lathing the following machining parameters were used: cutting speed Vc = 160 m/min, feed f = 0.106 mm/rev, cutting depth ap = 0.5 mm. The cutting process was performed at side angle of 90°. The process of lathing used cutting tool dynamometer DKM 2010. During the research, the effect of cutting tool geometric on surface roughness structure of steel applied to marine pumps shaft pins was determined. Measurement of surface roughness parameters and material ratio was performed by T8000 profilometer. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych impulsowych wtryskiwaczy gazu przeznaczonych do samochodowych instalacji zasilania paliwem gazowym. Przebadano 6 różniących się konstrukcyjnie wtryskiwaczy dostępnych na rynku. Przeprowadzono badania zależności wydatku wtryskiwacza od napięcia zasilania. Badania przeprowadzono w stanie ustalonym dla 3 czasów impulsu sterującego (czasu wtrysku) gazu przy zmianie napięcia w zakresie od 9 do 14V co 1V. Napięcie zasilania może się zmieniać w wyniku zmian pracy alternatora: napięcie jest niskie przy rozruchu silnika a wysokie w czasie jego normalnej pracy. Wykazano znaczący wpływ wartości napięcia zasilania na wydatek poszczególnych konstrukcji. Wzrost napięcia zasilania zawsze prowadzi do wzrostu wydatku wtryskiwacza, a zmiana ta może być nawet dwukrotna przy zmianie napięcia z 9 V na 14 V. Przeprowadzono także analizę współczynnika poprawkowego wyznaczonego jako poprawka między wartością wydatku dla 12V a wartością przy danym napięciu zasilania. Wykazano także, że na wartość tego współczynnika silnie wpływa konstrukcja wtryskiwacza. Wykazano, że mniejszą zmianę wykazują konstrukcję płytkowe niż tłoczkowe. Przedstawiono także, że wzrost czasu trwania impulsu sterującego zmniejsza wpływ napięcia na wydajność wtryskiwacza. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents results of testing pulse injectors used in automotive gas fuelling systems. Six injectors of various designs established in the automotive market were compared to define their gas flow rate to supply voltage characteristics. Tests were conducted under steady-state conditions, at three values of control signal duration (gas injection time), and at voltage changed from 9 to 14 V at 1 V intervals. The voltage fluctuates naturally within this range due to the alternator's behavior: it is low as engine is started and higher as the engine works under high loads. The results indicate that supply voltage has a considerable impact on gas flow rates of all considered designs. Generally the higher voltage, the greater flow rates, and flow rate at 14 V can be even twice as big as at 9 V. To allow for the voltage fluctuations around the "standard" 12 V in the system, flow rate correction factors were calculated and compared. The findings demonstrated that scale of flow rate sensitivity to supply voltage e is strongly related with the injector design: plate injectors react weaker than piston injectors to voltage changes. Moreover, increased duration of control signal reduces the impact of voltage on flow rates.(original abstract)
XX
Obecnie najczęściej stosowanymi źródłami światła są lampy fluorescencyjne. Parametry eksploatacyjne tych lamp zależne są między innymi od częstotliwości prądu zasilającego oraz warunków otoczenia pracy. Jednym z parametrów jest współczynnik tętnienia światła emitowanego przez lampę. W artykule przedstawiono analizę współczynnika tętnienia świetlówek T5 w funkcji wyżej wymienionych parametrów. (abstrakt oryginalny)
EN
Currently, the most commonly used light sources are fluorescent lamps T5 type. Technical parameters of these lamps depend on the current frequency and on the working environment. Analysis of light pulsation coefficient as a function of above mentioned parameters is showed. (original abstract)
XX
Celem badań było określenie potrzebnych parametrów obróbek elektroiskrowych pozwalających na zbudowanie nowej generacji zasilacza pozwalającego na rozszerzenie zakresu obróbek materiałowych o nowe i dotychczas nieużytkowane materiały. W efekcie podjętego problemu zakładano, że w stosunku do dostępnych urządzeń zwiększą się zakresy regulacji: mocy (prąd łuku), napięcia, czasu impulsu, czasu jarzenia, częstotliwości pracy, zakres mocy. Pozwoli to na: zwiększenie różnorodności operacji (możliwość przełączenia danej funkcji), możliwość podłączenia różnych elementów peryferyjnych do jednego uniwersalnego urządzenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to determine necessary parameters of electrospark treatments allowing for construction of a new generation power supplier enabling the extension of scope of working with new materials and materials which has not yet been used. The researchresulted with assumption thatin relation toavailable devicesthere will be an increasedparameters of adjustment ranges: power (arc current), voltage, pulse time, glowtime, frequency, power range. This will allowto: increase the operations diversity(option to switch the function), the ability to connect various ofperipheral elementsto a single all-purpose device. (original abstract)
XX
Węzły konstrukcyjne są bardzo istotnymi rejonami struktur nośnych. Poprzez węzły są wprowadzane i rozprowadzane siły skupione. Podstawowymi rodzajami połączeń w kratownicach stalowych lub duralowych są połączenia spawane. Proces spawania powoduje jednak występowanie naprężeń wewnętrznych i powstawanie mikropęknięć. Tej wady pozbawione są połączenia nitowane, jednak wymagają one stosowania dodatkowych elementów w postaci blach węzłowych, co znacznie komplikuje konstrukcję przestrzennie złożonych kratownic. Wybór optymalnego rodzaju połączeń jest podstawowym problemem, z jakim ma do czynienia każdy konstruktor. Alternatywę dla klasycznych metod łączenia stanowi koncepcja węzłów kompozytowych. W pracy przedstawiono badania statyczne i zmęczeniowe węzłów kompozytowych oraz ich dotychczasowe i przyszłe możliwości zastosowania. (abstrakt oryginalny)
EN
Joints are one of important points in load structures. Joints are the points of the structure where concentrate forces are loaded into and distributed by a structure. Welded joint of an airplane truss, connecting steel or duralumin truss members, is a primary kind of a joint. The manufacturing of welded joint leaves residual stresses and micro cracks. Riveted joints are an alternative solution but this kind of joints is requiring of additional sheets. In very sophisticated, multi member structures and trusses, this requirement complicates the construction. The choice of the optimal kind of joint is a primary problem for each designer. The idea of the composite joint is an alternative solution for a classical kind of joints. The static and fatigue tests of composite joints are presented in the paper. The paper describes applications of composite joints in a few load structures and other future applications.(original abstract)
XX
W artykule opisano dwuogniskowy układ optyczny skupiający wiązkę laserową i pokazano oddziaływanie tak ukształtowanej wiązki na materiał. Zaproponowano wykorzystanie technologii spawania laserowego z zastosowaniem dwuogniskowej głowicy spawalniczej do łączenia stali stopowych średnio i trudno spawalnych wykorzystywanych w produkcji pojazdów mechanicznych. Zaproponowany został również analityczny model szacowania szerokości strefy przetopu z użyciem kombinacji ruchomych źródeł ciepła pozwalający na ograniczenie ilości eksperymentalnych przetopów. Model zakłada uwzględnienie współczynników termofizycznych dla stałej oraz ciekłej fazy materiału w celu dokładniejszego oszacowania rozkładu temperatur. (abstrakt oryginalny)
EN
The bifocal optical system for focusing laser beam has been described and the results of so formed beam affecting the material has been shown. The welding with the use of such laser head of medium and hard weldable steels used in construction of motor vehicels has been proposed. Analytical model of estimation of the width of the melted zone has been also proposed. This model uses combination of point and linear moving heat sources and different thermopysical parameters for solid and liquid zone and it may be useful in holding down the number of experimental trials. (original abstract)
XX
Omówiono wyniki badań, których celem było m.in. odpowiedź na pytanie: Czy województwo łódzkie posiada wystarczające możliwości, aby przekształcić swoją przestrzeń, w której się tylko produkuje w przestrzeń-system, która jest zdolna zaproponować własny produkt finalny?
XX
W artykule przedstawiono ocenę trwałości silnika o zapłonie samoczynnym z wykorzystaniem kryteriów: technicznego, ekonomicznego oraz olejowego. Dokonano oceny przeprowadzonej prognozy pod kątem wiarygodności i wskazano optymalną metodę prognozy trwałości silnika o ZS.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents an assessment of durability of diesel engines using the following criteria: technical, economic and oil. An evaluation of the applied prediction in terms of reliability was carried out and optimal method of diesel engine durability prediction was indicated.(original abstract)
XX
Poruszono problem wypalenia zawodowego oraz przedstawiono wyniki badań dotyczące omawianego zagadnienia. W badaniu wzięło udział ponad 300 pielęgniarek i pielęgniarzy studiujących w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Narzędziem badawczym był kopenhaski kwestionariusz wypalenia, który składa się z trzech kategorii.
EN
The article presents the problem of professional burnout and the results of measurement of burnout among nurses who studied in Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Burnout was measured with the Copenhagen Burnout Inventory. Results of data analysis showed that burnout has a two-factor structure. (original abstract)
EN
This study aims to determine and compare the body image satisfaction, illogical thoughts and believes of amputation persons with ordinary persons. In this study we used the scientific - comparison method. The study sample consists of all amputation people that are under the sponsored of martyr and amputee's affairs foundation and social welfare organization, and the equal or matched ordinary people with those in Qorveh. According to the limitation of persons with amputation, 25 subjects of amputation persons that was under the support of martyr and amputee's affairs foundation and social welfare organization was selected purposefully and also 25 subjects of ordinary people was chosen randomize as samples; (they) were selected as statistical sample with the cloning and homogenization method with amputation group. For measuring body image satisfaction, the 24 questions of body image satisfaction scale of Mashhad's Ferdowsi University were used (Parizade, 2012). The Cronbach's alpha coefficient of test (α = 0/91) show the acceptable reliability of this scale in measuring satisfaction of body image. To assess the logical thoughts and believes; the 40 questions of logical thoughts and believes questionnaire from Jones was used that validated in Ahwaz (Abadi and Moatamedin, 2005). The final test score is 0/79 that shows the high detection strength test. For data analysis, also the Pearson's correlation coefficient, the independent t-test was used. The results of hypothesis research testing show that there is meaningful and negative relationship between body image satisfaction and illogical thoughts and believe of ordinary people with amputation persons. In other words, the increscent of body image satisfaction results are decreased their illogical believes in both groups. Also the results indicate that a meaningful difference is observed between the satisfaction of body image and illogical thoughts and believes in both groups of ordinary and amputation persons. In other words, people with amputation have a lower body image satisfaction and a higher illogical believes about themselves.(original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki badań ankietowych Polaków dotyczących wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
EN
The paper reviews the results of a survey run by the Centre for Public Opinion Polls in December 1998 on respondents' opinions on the retirement ages of women and men in the context of respect for human rights in Poland. The paper presents the questions asked in the survey, among others, about the different retirement ages for women and men and whether the difference is justified. The paper quotes respondents' opinions and discusses them. The paper cities ample statistics. (original abstract)
EN
This communication paper investigates requirements for cross-border spatial planning technologies. We refer to European cross-border regions, which are located in the European Baltic Sea Region. We hypothesize that there is no efficient cross-border spatial planning without engagement from various stakeholders, supported by novel spatial planning technologies. This study presents the results from a survey that identifies the requirements for spatial planning technologies adequate for cross - border regions. On the basis of this survey, carried out within the INTECRE project partners coming from the Baltic Sea Region, the study provides general recommendations about cross - border spatial planning technologies. Addressed in the survey are the following central issues: definition of the scope of such technologies, the data base and international planning data provision, features and properties of planning technologies, and stakeholder involvement. The research findings are transferable to wider European and extra-European contexts. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych w obszarze źródeł demotywacji pracownika. W pierwszej kolejności wyjaśniono pojęcie motywacji. Następnie zdefiniowano termin demotywacji, który, choć powszechnie funkcjonuje w praktyce biznesowej, rzadko pojawia się w literaturze przedmiotu. W dalszej kolejności przedstawiono metodykę prowadzonych badań. Kluczową częścią artykułu jest prezentacja wyników badań. Z zaproponowanych czynników demotywacji wyodrębniono te, które funkcjonują w badanych podmiotach. Dokonano także analizy czynników, które stanowią źródło demotywujące dla pracowników(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is empirical research presentation in the area of employee's demotivation sources. In the first place definition of motivation is explained. Next, term of demotivation is defined. Although this term is commonly used in the business practice, it occurs rarely in the literature. Then the research methodology is presented. The crucial part of the article is presentation of the empirical research. Among selected demotivation factors' those that exist in the researched companies' were ranged. The most common demotivation factors were also pointed(original abstract)
XX
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko. Szczególną rolę w propagowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu odgrywają liderzy CSR - przedsiębiorstwa, które są w największym stopniu zaangażowane w realizowanie tej koncepcji w praktyce i to w sposób kompleksowy, traktując ją jako strategię biznesową, a nie tylko jeden z obszarów działalności. Liderzy CSR, jako przywódcy etyczni, stanowią wzór do naśladowania i punkt odniesienia dla innych firm. Opracowanie ma na celu analizę społecznej odpowiedzialności firm uznawanych za liderów CSR w Polsce. Przedstawiono w nim wyniki badań autorskich prowadzonych wśród liderów CSR w Polsce na tle innych badań z tego obszaru.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this study is to analyse social responsibility of companies regarded as CSR leaders in Poland. The hypothesis is that enterprises which are CSR leaders in Poland are at the initial stage of implementing this concept. In order to verify this hypothesis research among the CSR leaders was conducted in 2011 (survey of 30 questions, n = 82, the rate of return: 22%). The rate of return makes it impossible to generalize conclusions of the study to the entire population of CSR leaders in Poland. Therefore, to confirm the conclusions coming from it, the results of the study were referred to other Polish research in this field. On this basis trends have been identified in the implementation of CSR in Poland, so that the research hypothesis was proven.(original abstract)
first rewind previous Strona / 220 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.