Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badania typu zdefektowania dominującego w disiarczku niklu NiS2
100%
PL
W celu określenia typu dominującego zdefektowania sieci krystalicznej NiS2, zbadano mechanizm powstawania tego siarczku stosując metodę markerów. Badania te przeprowadzono w zakresie temperatur 823-923 K przy prężności par siarki 103-104 Pa. Stwierdzono, że markery złota naniesione przed reakcją na powierzchnię fazy NiS znajdują się po zakończeniu procesu siarkowania w połowie grubości warstwy produktu reakcji (NiS2). Wynik ten oznacza, że dominujące zdefektowanie w badanym siarczku występuje w obrębie podsieci kationowej.
EN
In order to elucidate the predominant disorder in the crystalline lattice of NiS2, the mechanism of sulphidation of NiS has been studied using marker technique. Experiments have been carried out in the temperature range 823-923 K in sulphur vapors under pressure between 103-104 Pa. It has been found that gold markers deposited on the surface of NiS substrate have been found after sulphidation in the interior of the NiS2 product layer, just in the middle of the thickness of it. These results have demonstrated that predominant defects in NiS2 disulphide occur in the cation sublattice.
PL
W pracy omówiono wpływ zdefektowania sieci krystalicznej siarczku lub tlenku, będącego substratem, na wynik w badaniach typu dominującego zdefektowania metodą markerów. Wykazano, że aby uzyskać racjonalne wyniki w przypadku substratów charakteryzujących się dużym stężeniem defektów punktowych, substraty te powinny być przed procesem „markowania” homogenizowane w stałej temperaturze i przy maksymalnym ciśnieniu utleniacza, przy którym pozostają stabilne. Ponadto, niestechiometria związków powinna być uwzględniona przy pisaniu odpowiednich reakcji chemicznych, w oparciu o które przewiduje się położenie markerów wewnątrz produktu reakcji. Rozważania teoretyczne przedstawione w niniejszej pracy zilustrowane zostały wynikami badań metodą markerów CoS2 i NiS2, narastającymi na silnie zdefektowanych siarczkach Co1-yS i Ni1-yS.
EN
The influence of crystalline lattice disorder of oxide or sulphide, being the substrate in investigations of predominant disorder, on the results obtained using marker method has been studied. It has been shown that the correct results of marker experiments in the case of highly defected ceramic substrates can be obtained, if these substrates before the reaction are submitted to homogenization at constant temperature and under highest oxidant activity under which they remain stable. In addition, in the case of highly defected compounds, the nonstoichiometry must be considered in formulating appropriate chemical reactions, being the basis for anticipating the location of markers in the interior of reaction product. Theoretical considerations presented in this work have been illustrated by the results of predominant disorder, obtained using marker method in CoS2 and NiS2, growing on highly disordered Co1-yS and Ni1-yS.
5
Content available remote Wysokotemperaturowa korozja stali zaworowych w warunkach szoków termicznych
80%
PL
Odporność metali na korozję wysokotemperaturową zależy w pierwszym rzędzie od własności ochronnych zgorzeliny oraz od jej przyczepności do podłoża. Przyczepność ta odgrywa szczególnie doniosłą rolę w warunkach wstrząsów cieplnych, podczas których w układzie zgorzelina-metal powstają naprężenia sprzyjające odpadaniu (odpryskiwaniu) warstwy zgorzeliny od podłoża. W związku z tym, podstawowym problemem w przypadku materiałów przeznaczonych do pracy w warunkach wstrząsów cieplnych jest zapewnienie możliwie dobrej przyczepności zgorzeliny do podłoża. Szczególnie drastyczne warunki występują podczas pracy zaworów wylotowych w silnikach spalinowych Diesla. Wśród materiałów stosowanych do wyrobu wspomnianych zaworów stosowane są tzw. stale zaworowe X33CrNiMn23-8 i X50CrMnNiNbN21-9. Stwierdza się jednak, że materiały te ulegają korozji, ograniczającej ich długotrwałe użytkowanie. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań utleniania tych materiałów w warunkach wstrząsów cieplnych i wykazano, że o odporności na korozję wysokotemperaturową decyduje w pierwszym rzędzie zawartość chromu w badanych stalach. Mianowicie, stal X33CrNiMn23-8 o większej zawartości chromu, wykazuje znacznie lepszą odporność dzięki powstawaniu ochronnej warstwy tlenku chromu, Cr2O3, silnie związanej z podłożem. Na stali o niższej zawartości chromu natomiast, X50CrMnNiNbN21-9, powstaje zgorzelina heterofazowa o znacznie gorszej przyczepności. Wykazano również, że obie stale pokryte ochronną powłoką hybrydową wykazują doskonałą odporność w warunkach wstrząsów cieplnych.
EN
Most frequently utilized materials for the production of valves in Diesel engines are X33CrNiMn23-8 and X50CrMnNiNbN21-9 steels with different chromium concentration. These materials are working in very severe conditions, due to rather high temperatures [1173 K] and in particular due to sudden temperature changes, described in the literature as thermal shocks. The resistance of any material against high temperature corrosion results from the formation on its surface of the layer of corrosion products called scale. The scale protects effectively the material in that case only when it is compact and strongly adherent to the substrate. Under such conditions, namely, high thermal stresses are developed in the scale-substrate system due to different thermal expansion coefficients of both materials and consequently, during heating and cooling, cracking and spalling of the scale is observed. In the present paper the results of the oxidation kinetics of discussed valve materials, obtained under thermal shock conditions, are described. It has been shown that the corrosion resistance of both materials under investigation depends first of all on chromium concentration. The X33CrNiMn23-8 steel with higher chromium concentration shows, namely, much better corrosion resistance due to the formation of protective Cr2O3 scale with very good adherence. In the case of the second, X50CrMnNiNbN21-9 steel with lower chromium concentration, the scale is heterogeneous, showing much worse adherence to the substrate. It has been shown finally, that both steels covered with protective hybrid coating show excellent corrosion resistance under thermal shock conditions.
7
Content available remote Korozja stali zaworowych w atmosferze spalin gazu LPG
80%
PL
Zbadano przebieg korozji czterech gatunków stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 i X55CrMnNiN20-8) w atmosferze spalin gazu LPG, w warunkach wstrząsów cieplnych. Wykazano, że proces korozji przebiega najwolniej w przypadku stali o największej zawartości chromu (X33CrNiMn23-8). Szybkość korozji wszystkich badanych stali w atmosferze spalin gazu LPG jest porównywalna do tej obserwowanej w przypadku atmosfer gazów spalinowych etyliny z 5% zawartością etanolu.
EN
The corrosion of four valve steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 and X55CrMnNiN20-8) in combustion gases of LPG has been studied under thermal shock conditions. It has been found that X33CrNiMn23-8 steel, containing highest chromium concentration, shows best resistance to corrosion attack in comparison to other steels under investigation. The corrosion resistance of all studied steels in combustion gases of LPG is comparable with that observed in the case of combustion gases of petrol containing 5 wt. % of ethanol.
8
Content available remote Utlenianie stopów Ni-Pt w wysokich temperaturach
80%
PL
Zbadano kinetykę utleniania stopów Ni-Pt w funkcji ich składu (10-90% at. Ni) oraz prężności tlenu (25-105 Pa) i temperatury (1273-1473 K) ciągłą metodą grawimetryczną. Wykazano, że niezależnie od składu stopu proces utleniania przebiega zgodnie z prawem parabolicznym, a więc determinowany jest dyfuzją. W przypadku stopów bogatych w nikiel najwolniejszym procesem cząstkowym w reakcji powstawania zgorzeliny NiO jest odrdzeniowa dyfuzja jonów niklu w fazie tlenkowej. Natomiast szybkość narastania zgorzeliny tlenkowej na stopach bogatych w platynę determinowana jest dyfuzją w fazie metalicznej.
EN
Oxidation kinetics of Ni-Pt alloys have been studied as a function of alloy composition (10-90% at. Ni), as well as oxygen pressure (25-105 Pa) and temperature (1273-1473 K), using microthermogravimetric technique. It has been found that the oxidation rate of all of the alloys follows parabolic kinetics being thus diffusion controlled. The slowest step of the overall reaction rate of the alloys with higher nickel content is determined by the outward diffusion of nickel cations in the growing NiO scale. On the other hand, the growth rate of the NiO scale on the alloys with higher platinum concentration is governed by the solid state diffusion in the alloy.
EN
In the present paper the heritabilities and repeatabilities of difficult calvings in Black and White cows are estimated. The highest heritability (0,135) was found for the first calving and a slightly lower one for the second and third. The lowest (0,058) heritability was noted for the fourth and later perities. This result indicates the possibility of an effective selection of bulls for the direct effect on calving difficulty.
RU
В работе вычислено наследуемость и повторяемость тяжелых отелов черно-пестрых коров. Наследуемость так называемого непосредственного влияния на ток отела была самая высокая в первом отеле (0,135), более низкая во втором и третьем, снижалась в четвертых и дальнейших отелах до 0,058. Полученные результаты указывают на возможности эффективного влияния на снижение частоты дистоции.
10
Content available remote Kinetyka utleniania stali stosowanych do wyrobu zaworów w silnikach spalinowych
80%
PL
Zbadano kinetykę utleniania trzech gatunków stali zaworowych (X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 i X55CrMnNiN20-8) w funkcji temperatury (973-1273 K) i ciśnienia tlenu (1-105 Pa). Wykazano, że proces degradacji stali w tych warunkach determinowany jest dyfuzją reagentów w zgorzelinie, której skład fazowy i budowa morfologiczna zależy głównie od zawartości chromu, niklu i manganu. Najwyższą odporność na agresywne działanie tlenu w wysokich temperaturach wykazuje badana wcześniej stal X33CrNiMn23-8 [7], zawierająca najwięcej chromu (23,4% wag.) i niklu (7,8 % wag.). Pozostałe trzy stale o praktycznie takiej samej zawartości chromu (20% wag.) różnią się nieco odpornością korozyjną, co wiązać można z różną zawartością niklu i manganu. Stwierdzono również, że szybkość korozji wszystkich badanych stali po ustaleniu się stanu stacjonarnego nie zależy w szerokich granicach od prężności tlenu.
EN
The oxidation kinetics of three X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 and X55CrMnNiN20-8 steels have been studied as a function of temperature (973-1273K) and oxygen pressure (1-105 Pa). It has been shown that the degradation process of these steels under such conditions is determined by the diffusion of the reagents through the scale, which the phase composition and the morphology structure depends first of all on the content of chromium, nickel and manganese. The highest oxidation resistance at high temperatures is observed in the case of previously studied X33CrNiMn23-8 steel [7], containing 23.4% wt. Cr and 7.8% wt. Ni. The remaining three steels with virtually the same chromium content ( 20% wt.) show comparable oxidation resistance, small differences in the oxidation rates may be related to different nickel and manganese contents. It has been found also that the rate of corrosion of all steels under investigation does not depend under steady state conditions on oxygen pressure.
EN
The purpose of the present paper was to estimate the frequencies of difficult calvings and calf mortality in Black and White and Red and White cattle. Calvings were recorded for 24,045 Black and White and 5,353 Red and White cows. Dystocia was more frequent in Red and White heifers (15.5%) than in Black and White heifers (9.2%). In cows the frequency of difficult calvings decreased by half. The highest calf mortality was found in Black and White heifers (11.4%) and Red and White heifers (9.6%). In older cows the mortality was much lower.
RU
Целью работы было расследовать частоту тяжелых отелов и смертности телят черно-пестрых и красно-пестрых коров. Собрано данные касающиеся 24,045 отелов коров черно-пестрой и красно-пестрой породы. Сконстатировано более высокую частоту тяжелых отелов красно- -пестрых первотелок (15,5%) чем черно-пестрых первотелок (9,2%). Частота тяжелых отелов снижалась в следующих стелах в среднем о половину. Самую высокую смертность телят сконстатировано в первых отелах черно-пестрых коров (11,4%) и красно-пестрых коров (9,6%). У старших коров смертность телят была значительно ниже.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.