Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jednostki badawczo-rozwojowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Wskazano na rosnące zainteresowanie kontrolingiem w różnego rodzaju organizacjach, nie tylko w przedsiębiorstwach przemysłowych. Określono specyfikę jednostek badawczo-rozwojowych. Na tym tle zaprezentowano warunki wstępne wdrożenia kontrolingu w tego typu placówkach. Określono ośrodki odpowiedzialności oraz sposób włączenia kontrolerów w strukturę organizacyjną placówek naukowo-badawczych. Zaproponowano procedurę budżetowania oraz sporządzania kontrolingowego rachunku kosztów i wyników w omawianych organizacjach.
EN
In this paper growing interest in controlling in different types of organizations, not only in commercial enterprises was presented. Also Polish RTD organizations and their activity were analyzed. In this context initial conditions of implementation of controlling in such organizations were presented. Centres of responsibility and method of including controllers in organization chart of RTD organizations were defined. Process of cost budgeting and installation of cost system in described organization were also proposed.
PL
Nowa Strategia Gospodarcza Rządu została przyjęta w styczniu 2002 r. pod nazwą "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca". Stwierdzono w dokumencie, że obowiązujący system planowania prac badawczo-rozwojowych jest niewystarczająco efektywny oraz istnieje potrzeba opracowania nowego modelu koordynacji planowania i finansowania w tej dziedzinie.
EN
A new Government Economy Strategy was undertaken in January 2002 and called: "Enterprise, Development and Labor." It's stated in the Document that R&D Planning System is not efficient enough, and need a new model of planning and finacial coordination in that area. State owned Research Institutes maintain the basic technological lever of research and development, but there is no efficient transfer path of technology to industry and to private sector of economy. Too large state budget percentage expenditures on research and development activity are carried out by Polish government twice larger than existing in European Union Countries. Ministry of Economy responsible for the industrial technology development propose to keep not more then 50 Research Institutes to create and implement research and development projects into industry. Private sector of R&D Unit will be gradually developed by a selected few possible ways of transformation of the rest of Research and Development Centres and Institutes. Making no profit Units will be liquidated. State owned Agency will be established to manage the policy of R&D Unite and to keep the property salary according to existing law procedures.
PL
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z problematyką innowacyjności w polskich jednostkach badawczo-rozwojowych (JBR).
EN
The paper presents selected problems connected with the innovativeness in Polish research and development units.
PL
Jakość staje się głównym celem i zadaniem w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym również przedsiębiorstwem innowacyjnym z grupy jednostek badawczo-rozwojowych. W Polsce znane są liczne przykłady wdrażania systemów zarządzania jakością w zakładach produkcyjnych oraz nieliczne w odniesieniu do jednostek badawczo-rozwojowych. W artykule omówiono podstawowe pojęcia związane z systemami jakości, które należy uwzględnić wprowadzając je do przedsiębiorstw innowacyjnych.
PL
Artykuł porusza nowatorską problematykę związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji w procesach naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki badawczo-rozwojowe działające na rzecz transportu. Obecnie informacje traktowane są jako aktywa i dlatego wymagają odpowiedniej ochrony. Jednostki badawczo-rozwojowe, jako podmioty ustawowo zobligowane do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, powinny zapewnić dostępność, poufność i integralność wyników przekazywanych do praktycznego zastosowania w transporcie.
EN
The article discusses novel problems associated with ensuring information security in the scientific research processes conducted by the research and development institutions operating for the benefit of the road transport. At present, the information is treated as assets and thus requires adequate protection. The research and development institutions, as entities with statutory obligations to conduct scientific research and development work, should ensure accessibility, confidentiality and integrity of the results being transferred for practical application in transport.
EN
In the face of the proposed reforms encompassing industrial R&D units in Poland the author makes attempts to show how the functions, status, organisation and forms of activities undertaken by those units evolved in response to changes in policy, in the outside environment and the units’ own strategies. Those issues are analysed in the comparative context of non-university public research institutions in countries of ‘old Europe’, and the author makes use of (mutually complementary) notions of path dependency and path creation, known from analysis of institutional change.
PL
W obliczu planowanych reform pionu jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce, autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jak zmieniały się ich funkcje, status, organizacja i formy działalności w następstwie zmian polityki rządowej i otoczenia zewnętrznego oraz zmian ich własnych strategii. Analiza przeprowadzona jest na tle porównawczym pozauczelnianych jednostek badawczych sektora publicznego w krajach tzw. starej Europy, z wykorzystaniem (uzupełniających się) koncepcji „zależności od szlaku” oraz „tworzenia szlaku”, stosowanych w analizie zmian instytucjonalnych.
PL
Przedstawiono systemy oceny zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa maszyn i urządzeń dla przetwórstwa żywności obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Porównanie systemów pozwala dostrzec różnice, które powinny być w najbliższym czasie zminimalizowane. Zwrócono uwagę na kierunki działań związanych z potrzebą modernizacji tych maszyn przez ich producentów z udziałem jednostek badawczo- rozwojowych.
EN
Estimation systems of conformity of food processing machinery safety requirements with Polish and European Union standards is presented. Comparing the systems enables one to see differences, which should be minimized as soon as possible. Attention was also paid to directions of needed activity for modernization and redesign of the machinery by their producers with participation of research and development institutions.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.