Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 240

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koryta rzeczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
PL
W artykule omówiono związek pomiędzy wysokościowymi układami odniesienia stosowanymi w geodezji a wynikami identyfikacji współczynników szorstkości Manninga koryt rzecznych, przeprowadzanej na podstawie pomiarów hydrometrycznych, w tym pomiarów stanów wody wykonywanych w tych układach. Wykazano, że podczas takiej identyfikacji w ujściowych odcinkach rzek można oczekiwać wystąpienia zmienności współczynników szorstkości w funkcji przepływu. Nie wynika ona ze zmiany oporów ruchu, lecz jest spowodowana błędami określania podłużnych spadków zwierciadła wody.
EN
The article describes the relationship between the vertical data used in geodesy and results of the Manning roughness coefficient for riverbeds identification, realised based on hydrometrie measurements, including water state measurements carried out in these reference frames. It proves that during such identification in estuary river sections we can expect a flow-dependent variability of the roughness coefficients. It does not result from the resistance to movement changes, but is caused by errors in determining longitudinal drops of the water table.
Aura
|
1989
|
nr 03
RU
Польское Туристически-Краеведческое Общество и Польское Общество Рыбной Ловли протестуют против регуляции натурального русла реки Солы. Проводимые строительские работы способствуют разрушению уникатовой природы (ивово-тополевые заливные луга а тоже прибрежные ивняки)
EN
The Polish Tourists and Country-Lovers Society and the Polish Angling Union object to the regulation of the natural river-bed of the Soła. The building operations which have been carried out contribute to the devastation ot the unique nature (marshy willow and poplar meadows, and river side purple willows).
9
Content available Badania struktury i dynamiki koryt rzek karpackich
70%
PL
Artykuł przedstawia możliwości poznania struktury i dynamiki koryt w obszarach górskich, głównie na podstawie badań terenowych. Metodyka tych badań została wypracowana w Zakładzie Geomorfologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W opracowaniu przedstawiono możliwość badania całych systemów korytowych. Poszczególne koryta rzek dzielone są na podstawie ich przebiegu w planie na jednorodne odcinki, które następnie są charakteryzowane w terenie za pomocą specjalnego raptularza. Raptularz składa się z pięciu grup danych dotyczących koryta, form korytowych, osadów, zabudowy koryta oraz obejmuje charakterystykę zlewni. Na podstawie zebranych danych wnosi się o tempie procesów morfogenetycznych. Równolegle z badaniami terenowymi prowadzona powinna być analiza materiałów kartograficznych, zdjęć lotniczych i innych materiałów dostarczających danych o korytach i ich zlewniach. Na podstawie zebranych parametrów dotyczących koryta, form korytowych i rumowiska oraz wyliczonych wskaźników przeprowadzana jest typologia odcinków koryt. W artykule przedstawiono przykłady wyników badań z wybranych obszarów. Na podstawie dotychczasowych badań ukazano główne prawidłowości przemian koryt rzek górskich na przykładzie opracowań z Karpat i ich przedpola. Stwierdzono w badanym obszarze dopasowywanie struktury systemów korytowych do zmienionych warunków w dnach dolin i na stokach na skutek: regulacji koryt, budowy zbiorników zaporowych, eksploatacji rumowiska bezpośrednio z koryt, czy też zmian użytkowania w dorzeczach. W wyniku oddziaływań antropogenicznych następują wielkie zmiany struktury systemów korytowych polegające głównie na ich erozyjnym modelowaniu. Prowadzi to głównie do uproszczenia, ujednolicenia struktury systemu fluwialnego. Po roku 1989 można zauważyć nakładanie się impulsu erozji wgłębnej na skutek przemian w samych korytach i tego wynikającego ze zmian użytkowania ziemi.
EN
The paper presents an approach to the understanding of the structure and dynamics of mountain rivers which is primarily based on field research. Applicable methodologies have been developed at the Department of Geomorphology of the Jagiellonian University, Cracow. In studies of entire channel systems individual channels are divided into uniform reaches on the basis of their pattern as viewed on a map, and then investigated in the field with the use of specially designed survey forms. The forms cover five groups of data which are the identity of the channels, channel landforms, deposits, civil engineering structures and the characteristics of the drainage basins. The data collected provide insights into the rates of morphogenetic processes. Cartographic material, aerial photos and other information on the channels and their drainage basins should also be analysed in parallel with the field research. The channel parameters, landforms and bedload information, as well as calculated indicators on the channel reaches, provide the basis for a typology of channel reaches. A number of cases from selected research studies are discussed here. General patterns in the development of mountain river channels are also presented which are derived from studies of Carpathian and foreland rivers. These studies concluded that the channel systems had altered their structures. These alterations match changes occurring on the valley floor and valley slopes as a result of channel training, river impoundment and rock or gravel mining in the channels and land use changes in the drainage basin. River channel systems undergo vast changes as a result of such human impacts which mainly involve erosion-driven reshaping. This principally leads to the increased simplification and uniformity of the fluvial system structures. An overlap of the downcutting stimuli resulting from changes in the channels themselves and those resulting from land use change was noted after 1989.
PL
Ustalono wpływ morfologii koryta oraz jego regulacji i obecności budowli wodnych na skład gatunkowy, różnorodność i możliwość rozwoju biocenoz rzecznych. Badaniami objęto 7 odcinków środkowej Wkry o różnym stopniu przekształceń antropogenicznych. Analizowano szczegółowo układ poziomy koryta, jego zróżnicowanie hydromorfologiczne (obecność specyficznych, powtarzalnych mikrosiedlisk), wykonano waloryzacje odcinków oraz przeprowadzono szczegółowe badania florystyczne i faunistyczne. Odcinki doliny Wkry o uregulowanym korycie cechują się niższymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi niż te zbliżone do natury. Skład roślinności korytowej zależny jest od zróżnicowania warunków hydraulicznych oraz występowania specyficznych struktur - zastoisk, wysp, wypłyceń, starorzeczy. Skład fauny bezkręgowej oraz ichtiofauny koryta uzależniony jest od obecności specyficznych mikrosiedlisk, przy czym preferowane jest dno muliste lub piaszczysto-muliste i pokrycie dna roślinnością. Różnice w składzie taksonomicznym kręgowców lądowych wynikają przede wszystkim z obecności lub nieobecności okrywy łęgowej.
EN
The hydrologic and environmental studies were carried out in the middle of the Wkra river natural and reclaimed sections. The reclamation caused the unbending of the riverbed route but did not cause the disappearance of typical, repeatable river microhabitats. The reclaimed sections are less environmentally valuable than the natural ones. The invertebrate fauna and fish are similar in both section types and its abundance is linked to the differentiation of the riverbed morphology (the presence of unique microhabitats). The important floristic differences were reported - the numbers of plant species in natural sections exceeded such numbers in reclaimed sections by more than two times. The abundance and diversity of vertebrates is linked more to the presence or absence of the riverside carr cover than to the riverbed shape.
EN
The cartographic study included numerous maps of the investigated area, to begin with the map drawn by Eilhard Lubin in 1618. For detailed analysis nineteenth - and twentieth-century maps were used, scaled 1:100 000 at least. Photointerpretative analysis were based on black-an-white, panchromatic air pictures taken in 1967, in the scale of 1:10 000. Those pictures do not include the lower part of the river valley. Besides, much archival material was examined. The lower and the middle part of the Słupia river is characterized by two terraced fluvial levels-a flood plain with numerous traces of meandering and a terrace situated above, bearing marks of the activity of braided beds and showing aeolian forms. The higher morphologic levels in the valley have a fluvioglacial character but a detailed evaluation of the photointerpretative features of their surface is difficult owing to large forests. Along the whole valley there frequently occur sectors which have the character of glacier troughs or of depressions of another origin, which can hardly be drained because they are surrounded by morainic deposits. This appears in the pictures as a darker phototone (field investigations show a higher level of ground water and large quantities of organogenic deposits) and a greater concentration of meander forms. Maps of the ninetieth and twentieth century have helped to date some of the more recent oxbows in a rather precise way. Most of them were cut offdduring flood-control work. The analysis of the maps has also helped to determine the side-movement rate of some meanders. In some cases, at the beginning of the twentieth century, it reached several metres yearly. It has also been stated that meanders neighbouring a fast developing bend frequently remain stabile. It proves that different sections of the river have adapted themselves individually to hydrologic conditions which changed naturally or artificially (flood-control and drainage work, hydrotechnical constructions). The comparison of information obtained through the analysis of cartographic material with the contents of air pictures and field investigations shows a curious fact: many meanders cut off in the latest 150 years have been hardly preserved. They can be hardly observed both on the ground and in the air pictures. They are usually not deeply filled and the deposits are the same as in the flood plain surrounding the palaeomeander. Only the forms which undercut higher morphoIogic levels are readable.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.