Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  serwer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Centra Przetwarzania Danych (CPD) są obiektami o bardzo dużej energochłonności. Njawiększym odbiorcą energii w CPD są serwery, a zaraz po nich systemy klimatyzacji. Idąc ze skrajności w skrajność, można w Polsce spotkać systemy, których roczne zużycie energii układów chłodzenia stanowiło kilkanaście procent energii zużywanej przez serwery, z drugiej strony były też takie serwerownie, gdzie na 100kW obciążenia IT niezbędne było 100 kW na zasilaniu systemów klimatyzacyjnych. Przez cały rok!
PL
Protokoły SMTP i ESMTP, używane do przesyłania poczty elektronicznej, z definicji umożliwiają przesyłanie poczty elektronicznej każdemu, bez względu skąd i do kogo taką pocztę się przesyła. Bez takiej otwartości nie byłby możliwy rozwój usług poczty elektronicznej jeszcze kilka lat temu, gdy poczta z jednego komputera na drugi musiała być przesyłana za pośrednictwem kilku systemów - ze względu na fizyczny układ połączeń, niejednorodność sieci (EARN, BITNET, JANET, X25, lokalne sieci łączone z innymi przez UUCP itp.) i konieczność korzystania z wielu bramek pośrednich.
PL
W artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania serwera baz danych jako źródła informacji dla systemu WWW. Dokonano klasyfikacji funkcjonalnej istniejących rozwiązań. Przedstawiono możliwość roszerzenia oprogramowania PHP/FI o dostęp do wybranego serwera baz danych. Porównano wykorzystanie SQL-owej bazy danych jako źródła informacji dla WWW z tradycyjnymi, statycznymi plikami na przykładzie pakietu PHP/FI rozszerzonego o możliwość dostępu do serwera SQLBase.
EN
The possibility of using database server as the source of information for WWW system is presented in the paper. Functional classification of existing solutions is made. The possibility of extending PHP/FI programm to access choosen database server is indicated. The comparison of using SQL-database as the source of information for WWW with traditional, static files, by example of PHP/FI package extended to access SQLBase server is made.
PL
W niniejszym artykule skupię się na zagadnieniach dotyczących chłodzenia procesorów, które są podstawowym elementem każdego serwera zlokalizowanego w Centrach Przetwarzania Danych. Procesor w czasie swojej pracy wydziela duże ilości ciepła, które należy odprowadzić, aby serwer mógł w miarę efektywnie pracować.
PL
Autor omawia niezwykle ważne zagadnienia dotyczące chłodzenia serwerów w „Data Centers” (Centralach Przetwarzania Danych - CPD). Elementem składowym i najważniejszym każdego serwera jest procesor, który w czasie swojej pracy wydziela duże ilości ciepła. Ciepło to należy w sposób jak najefektywniejszy odprowadzić do otoczenia, aby serwer mógł w miarę efektywnie i sprawnie pracować. Z doświadczeń firm komputerowych wynika, że ze wzrostem temperatury serwera jego szybkość przetwarzania danych jest wolniejsza. W opracowaniu przedstawione zostały obecne i potencjalne tendencje chłodzenia CPD z uwzględnieniem metod bezpośredniego chłodzenia procesorów.
EN
Very important problems of servers’ cooling in Data Centres are discussed. The core part of each server is the processor. It emits lots of heat during operation. This heat should be efficiently removed in order to assure proper working conditions for the processor. The higher is temperature of the processor the lower is its data processing rate. In the paper current and possible methods for equipment cooling in Data Centres are described.
PL
Artykuł zwraca uwagę na istotne znaczenie systemów informacyjnych dla współczesnego świata i społeczeństw. Przedstawia duże możliwości, jakie daje wykorzystanie w nich prostych usług SMS i przedstawia przykłady ich implementacji. Podkreśla kluczowe znaczenie wydajności tego typu systemów. Na podstawie uzyskanych wcześniej wyników badań eksperymentalnych dokonuje analizy wydajności tego typu systemu. Wskazuje, poprzez wyznaczenie zależności i określenie wielkości wskaźnika aktywności, na możliwości zwiększenia wydajności systemu poprzez analizę i syntezę przykładowego systemu informacyjnego, wykorzystującego usługi SMS.
EN
This paper presents how do information systems influence and permeate the world and the society. The simple and powerful SMS services were illustrated in this paper with the example implementations. The importance of system efficiency was investigated to analyze how efficient are those systems. Relationships were derived and activity ratio determined that show how system performance could be improved through analysis and synthesis of an example information system using SMS service.
7
63%
PL
W opracowaniach dotyczących nowych rozwiązań technicznych proponowanych do stosowania w telekomunikacji górniczej niektóre sformułowania są odmiennie interpretowane i budzą pewne wątpliwości zarówno użytkowników, jak i organów nadzorujących zakłady górnicze. Dotyczy to m.in. takich pojęć, jak: serwer telekomunikacyjny, łączność dyspozytorska, prowadzenie eksploatacji systemu telekomunikacyjnego zgodnie z dokumentacją techniczną itp. Autor na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń projektowych i atestacyjnych próbuje ustosunkować się do tych wątpliwości.
EN
In literature, there are some new terms related to new technical solutions in mining telecommunications. These terms may be interpreted differently and may cause misunderstandings among users and mining authorities. These are, for example: telecommunications server, supervision links, exploitation of a telecommunications system, etc. Based on long-term experience, the author tries to clear up these uncertainties.
PL
Referat przedstawia sprzętowy model systemu telemechaniki opracowany dla celów edukacyjnych. Istotnym elementem systemu jest stacja obiektowa wykonana w ramach prac dyplomowych. Połączenie ze stacją nadzorczą (centralną) oraz stacjami monitorującymi realizowane jest za pomocą technologii internetowych. Jedno z rozwiązań zdalnego dostępu wykorzystuje protokół HTTP. W tym przypadku do wizualizacji stanu oddalonych obiektów i sterowania przyjęto wykorzystanie typowej przeglądarki np. Internet Explorer.
EN
In the paper the hardware model of the remote control system for educational purposes is presented. The essential element of the system is the remote station built by MSc. students as their diploma projects. The link with the central station and monitoring stations is performed using internet techniques. One of the solutions for the remote access is based on the HTTP protocol. In this case the typical internet browser, e.g. Internet Explorer, is used for controlling and visualizing the status of remote objects.
PL
Magazynowanie i udostępnianie dużej ilości danych binarnych wymaga dobrze zaprojektowanej architektury. Obecnie jedną z wiodących technologii tworzenia aplikacji typu cienki klient jest technologia serwletowa. Zasadne jest dokonanie oszacowania jej wydajności we współpracy z wybranymi systemami zarządzania bazami danych pod kątem tworzonego internetowego serwisu odsłonięć geologicznych.
EN
This article focuses on servlet technology as a main technology for university server which role is to collect and serve geological data acquired by students. The web application was tested for photos 10KB, 100KB, 1000KB and 10000KB on two operating systems (Windows and Linux) using MySQL and PostgreSQL.
10
Content available remote Klastry pracy awaryjnej w środowisku Microsoft Windows Server 2012
63%
PL
W artykule poruszono temat klastrów pracy awaryjnej w środowisku Microsoft Windows Server 2012. Klastry tego typu działają w oparciu o tzw. elementy quorum (kworum). W Windows Server elementem quorum może zostać węzeł, dysk „świadek” lub plik współdzielony „świadek”. Głównym celem artykułu jest porównanie czasów niedostępności usług świadczonych przez wymienione modele klastrów, w przypadku awarii elementów klastra, świadczących wybrane usługi. Analizie poddano architektury: Node Majority (elementy kworum w postaci węzłów klastra), Node and Disk Majority (elementy kworum w postaci węzłów klastra oraz dysku „świadka”), Node and File Share Majority (elementy kworum w postaci węzłów klastra oraz współdzielonego zasobu) oraz No Majority: Disk Only (element kworum w postaci dysku „świadka”).
EN
The article is all about failover clusters in Microsoft Windows Server 2012. Failover clusters called as well High-Availability Clusters creates a group of servers working together to provide high availability of provided by the cluster services and applications. Client devices see the cluster as a single system. Clusters of this type - in the family of Microsoft Windows Server - are based on element quorum. Quorum in failover clusters is considered as a parts of cluster witch has to be active to allow the cluster to work. Thanks to this each individual node of the cluster can check - by the single query - if the whole cluster can be active. In the MS Windows Server Environment component of a quorum may be for example: node, disk quorum, shared file quorum. The clusters models discussed in the article - provided by MS Windows Server 2012 - include: Node Majority, Node and Disk Majority, Node and File Share Majority and No Majority: Disk Only. The main purpose of the article is to compare the unavailability time of the services provided by these models of clustering in the case of cluster component failure.
Logistyka
|
2014
|
tom nr 3
3627--3634
PL
Technologia OPC jest już standardem komunikacyjnym dedykowanym do systemów automatyki przemysłowej. Systemy te mogą być częścią składową większego komputerowego systemu przedsiębiorstwa, który musi realizować odpowiednio przydzielone im zadania. Zadania te stanowią usługi sieciowe, które w zależności od ich przeznaczenia, można posegregować w zestawy. W związku z tym, w niniejszym artykule przedstawiono modele komunikacji wertykalnej i horyzontalnej technologii OPC UA, model zabezpieczeń oraz skupiono się na przedstawieniu funkcjonalnych zestawów usług, do których należą: usługi wyszukujące, bezpieczeństwa kanału komunikacyjnego, sesji, zarządzania węzłami i widokami obszaru danych, zapytaniami, konfigurowania atrybutów węzłów, wywoływaniu metod, monitorowania danych oraz usługi zarządzania subskrypcjami.
EN
OPC technology is already a communication standard dedicated to industrial automation systems. These systems may be part of a larger computer system of the company, which must realize appropriate tasks assigned to them. These tasks are network services, which, depending on their purpose, can be segregated into sets. Therefore, this article presents models of vertical and horizontal communication of OPC UA technology, security model, and focuses on the presentation of functional sets of services, which include Discovery Service Set, Secure Channel Service Set, Session Service Set, NodeManagement Service Set, View Service Set, Query Service Set, Attribute Service Set, Method Service Set, MonitoredItem Service Set, and Subscription Service Set.
PL
Chmura obliczeniowa, czyli cloud computing, to rozwiązanie, które można nazwać przyszłością IT (ang. Information Technology, technologia informacyjna). Niezwykle dynamicznie rozwijające się technologie informatyczne powodują, że coraz większa grupa użytkowników po prostu nie nadąża z wdrażaniem nowych technologii, a dodatkowo koszty częstej aktualizacji systemów są naprawdę znaczące. Dzięki chmurze obliczeniowej możemy skorzystać z najnowszych rozwiązań i największej mocy obliczeniowej bez potrzeby zakupu, serwisowania i częstej aktualizacji sprzętu oraz oprogramowania. Jest to niezwykle istotne z ekonomicznego punktu widzenia użytkowników, gdyż w przypadku tradycyjnych systemów IT każda aktualizacja programowo-sprzętowa wymagała sporych nakładów finansowych. Ważnym aspektem jest również skalowalność chmury obliczeniowej, gdzie system „rośnie” wraz z rozwojem i możliwościami danej firmy, nie generując zbytecznych wydatków. Można zatem powiedzieć, iż jest to niemal idealne rozwiązanie firm i przedsiębiorstw, które swoją działalność opierają na innowacyjnych rozwiązaniach, a do takiej grupy możemy zaliczyć m.in. media. Chmura obliczeniowa pozwoli w tym przypadku na wdrażanie najnowszych technologii IT, minimalizując koszty z tym związane.
EN
Cloud computing, is a solution that can be called the future of IT (Information Technology). Extremely fast developing technologies mean that an increasing number of users simply cannot keep up with the implementation of new technologies, and in addition the cost of frequent updates to these systems are really significant. With cloud computing, we can take advantage of the latest solutions and the largest computing power without the need to purchase, servicing and frequent updating of hardware and software. This is very important from an economic point of view of the users, since in the case of traditional IT systems, each update of software and hardware required considerable financial investments. An important aspect is the scalability of cloud computing, where the system ‘grows’ with the development and capabilities of the company, without generating unnecessary expenditure. It could then be said that this is almost the perfect solution for companies and enterprises, where activities are based on innovative solutions, which include, among others, media. Cloud computing will allow, in this case, for the implementation of the latest IT technology, minimizing the costs associated with the process.
PL
W artykule przedstawiono serwer analizy lingwistycznej, z którego korzysta system translacji tekstu pisanego na język migowy - Thetos. Omówiono architekturę systemu oraz podano sposób korzystania z serwera z poziomu innych aplikacji.
EN
Linguistic analysis server is presented in this paper. It is used by Thetos - text into sign language automatic translator for Polish. System architecture is also presented and instructions how to use the server are given.
EN
This article presents some methods of SQL Serwer 2000 or SQL Server 2005 for Microsoft Dynamics NAV optimization. It focuses on database design, programming standards and a hardware configuration.
PL
Artykuł prezentuje wybrane metody optymalizacji pracy serwera baz danych SQL 2000 oraz 2005 przy współpracy z systemem klasy ERP Microsoft Dynamics NAV. Zwraca on szczególną uwagę na odpowiednie zaprojektowanie bazy danych, poprawy kod źródłowy aplikacji, a także podaje zalecaną konfigurację sprzętową.
15
Content available remote Podstawy konfiguracji serwera www w systemie Linux
51%
PL
W obecnych czasach człowiek używający słowa Internet ma na myśli stronę WWW, dlatego tym referacie postaramy się opisać podstawową konfigurację serwera HTTP, opierając się o kilkuletnie doświadczenia z konfiguracją serwerów. Chcielibyśmy przybliżyć Państwu budowę nowoczesnego, bezpiecznego i wydajnego serwera WWW z wykorzystaniem systemu operacyjnego Linux, serwera Nginx, parsera PHP i serwera bazodanowego MySQL. Całe oprogramowanie wykorzystywane w tym referacie wydawane jest na licencjach typu OpenSource, co oznacza że kod źródłowy oprogramowania jest ogólnodostępny.
EN
Nowadays, almost everybody associates Internet with WWW services. Therefore this paper will present basic configuration of HTTP server. It results from server configuration carried out through several years. The presentation of modern, secure and efficient Linux WWW server will include Nginx server, PHP parser and MySQL database server. All software described and used in this paper is issued with OpenSource license. It follows that source code is generally available and may be freely used and modified.
PL
Urządzenia mobilne pozwalają na kreowanie aplikacji opierających się na ciągłej dostępności do Internetu i użytkownika, umożliwiając wprowadzenie na nowy poziom wcześniej istniejących koncepcji. Celem tego badania jest program, który umożliwi zarządzanie najmem mieszkań, automatyzację opłat oraz komunikację wynajmującego z lokatorami, jednocześnie znajdując się w zasięgu ręki. Zostało to zrealizowane przy pomocy aplikacji mobilnej napisanej w środowisku Java, serwera stworzonego przy pomocy środowiska Node.js, oraz bazy danych stworzonej w systemie zarządzania MySQL Workbench. Finalny produkt jest ogromnym ułatwieniem w zarządzaniu mieszkaniami, zarówno dla właściciela jak i lokatora
EN
Mobile devices allow us to create applications based on constant availability of internet and a user, which we can use to improve previously existing ideas. The aim of the study is to create program, capable of helping with rental management, automatic fees and communication between owner and tenant, while safely remaining within reach. Such application was created with a usage of environment Android Studio with help of Java language, while the backend server was made with a JavaScrip runtime environment Node.js, and a database formed in relation database management system MySQL Workbench. Final product is an enormous help with rental management, both for owner and tenant.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.