Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dairy cooperative
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The work presents the analysis of electric energy consumption in individual buildings of the Ciechanów Dairy Cooperative in 2011. The plant includes a cool storage facility, a boiler house, a compression room and CIP (Cleaning In Place) stations. The plant manufactures liquid milk, cream, cheese, cottage cheese, cream cheese, butter and yoghurts. In 2011, the total electric energy consumption in the Cechanów Dairy Cooperative was 873114.0 kWh. The highest energy consumption (556430.0 kWh0 was recorded for the cooler (63.7% of total consumption) and the lowest for CIP stations (33084.0 kWh). The average electric energy consumption in the Cooperative plant was 72759.5 kWh, the highest (104800.6 kWh) in November and the lowest (40000.6 kWh) in March.
3
Content available Istota kontraktow w spoldzielniach mleczarskich
75%
|
2005
|
tom 503
275-284
PL
Kontrakty spółdzielcze zawierane z członkami mają istotny wpływ na strukturę spółdzielni. Przedstawiona ich analiza w sektorze mleka udowodniła, że są one kombinacją indywidualnych kontraktów dla wzorcowego kontraktu spółdzielczego. Niestabilność ekonomii wymaga jednak analizowania w sposób naukowy kontraktów w zależności od strategii rynkowych, aby odpowiedzieć na nowe oczekiwania członków.
EN
Cooperative contracts entered into with the members exert a remarkable influence upon the structure of cooperative. Presented analysis of individual contracts in the dairy sector proved that they can be used to preparing the model cooperative contract. In order to meet the members' expectations, the signed contracts have to take into account the instability of economics and constantly changing market strategy.
EN
The aim of the research was to establish whether the production of dairy cooperatives, measured by sales value, is connected with the product innovations and environmental protection costs. he data related to years 2004 to 2014. It was found that these factors are usually significant. It was further established that those cost are disproportionately high in relation to the dynamics of production and prices of dairy products. It turned out that environmental protection requirements are so restrictive and cost-effective that they can cause skipping dairy cooperative to the increasing financial, technological and law difficulties. Apart from that the increase of product innovations drops significantly suggesting that the supply is near to saturation in terms of assortments on the market.
PL
Celem artykułu jest ustalenie, czy na produkcję spółdzielni mleczarskich, mierzoną wartością sprzedaży, wpływają w sposób kluczowy innowacje produktowe oraz koszty związane z ochroną środowiska. Stwierdzono, że czynniki te są istotne. Dane dotyczyły lat 2004-2014. Ustalono, że koszty zagospodarowania ścieków są niewspółmiernie wysokie względem dynamiki produkcji i cen artykułów mleczarskich. Okazało się, że wymogi dotyczące ochrony środowiska są tak restrykcyjne i ekonomicznie skuteczne, że ich pomijanie może doprowadzić spółdzielnię mleczarską do coraz większych trudności finansowych, technologicznych i prawnych. Ustalono również, że tempo przyrostu liczby artykułów mleczarskich wyraźnie spada, co sugeruje zbliżanie się zróżnicowania asortymentowego podaży do stanu nasycenia.
|
|
tom 28
113-126
PL
Wymogi gospodarki rynkowej oraz aktualna sytuacja finansowa polskiego mleczarstwa czynią z analizy kasztów szczególnie ważny element w zarządzaniu przedsiębiorstwem mleczarskim. W pracy poddano analizie koszty własne pięciu okręgowych spółdzielni mleczarskich; w pierwszym półroczu 1991r., w całym 1991r. oraz w pierwszym półroczu 1992r. Przeprowadzona analiza wykazała duże zróżnicowanie między badanymi spółdzielniami zarówno w zakresie poziomu kosztów własnych, jak i ich struktury. W pierwszej poło­wie I992r. w porównaniu z 1991 r. zaobserwowano wzrost kosztów produkcji wszystkich wyrobów i we wszystkich badanych spółdziel­niach. Największy wzrost dotyczył kosztów surowca. Badania uwi­doczniły wpływ stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej na wspomniane zróżnicowanie kosztów.
EN
Present economy situation and actual financial conditions of Polish Dairy Industry caused that analysis of overhead costs is one of the most important factors in management of dairy bu­siness. In the present work the prime costs of five local dairy cooperatives have been analyzed in the first six months of 1991, in all 1991 as well as in tne first six months 1992. The carried out analysis showed many differences among examined cooperatives in level and structure of the prime costs. In the first six months 1992 compare with all 1991 it was observed an increase of costs of production of all the products in all examined cooperatives. Tne greatest increase concerned the cost of raw material. The study has shown the influence of level of exploitation of output capacity on the above mentioned differentiation of prime costs.
EN
The article presents evaluation of marketing activities of Polish dairy cooperatives on their websites. The objective of the research was to determine whether the marketing activities are uniform or differentiated, and what were the differences between the researched websites. In the research the content analysis method was used. In the course of the research the elements of a website were classified into three categories representing marketing functions. Using content analysis, 20 of websites were analysed in terms of websites’ elements performing marketing functions of advertising, public relations and sale. The research proves that the Polish dairy cooperatives implement on their websites differentiated marketing activities in terms of the number of the elements and their marketing functions. Some of the researched cooperatives attach greater importance than others to using their website as a marketing tool.
PL
W artykule zaprezentowano ocenę działań marketingowych, które polskie spółdzielnie mleczarskie prowadzą na swoich stronach internetowych. Głównym celem badania było określenie, czy działania są zróżnicowana, czy jednolite oraz na czym polegają różnice. W badaniu użyto techniki badawczej zwanej analizą treści. Elementy stron internetowych sklasyfikowano do trzech kategorii reprezentujących funkcje marketingowe. Wykorzystując metodę analizy treści, przeprowadzono analizę 20 stron internetowych pod względem elementów stron pełniących marketingowe funkcje reklamy, public relations oraz sprzedaży. Badanie pokazuje, że polskie spółdzielnie mleczarskie stosują na swych stronach internetowych zróżnicowane działania marketingowe pod względem liczby oraz funkcji poszczególnych elementów stron. Niektóre z badanych spółdzielni przywiązują większą wagę od innych do wykorzystywania strony internetowej jako narzędzia marketingu.
EN
An attempt to analyse some activities connected with creating product line structure in the examined dairy cooperative was made in the paper. The results of conduced research show that positive changes directed at increasing product range, supplying production line with new products and ellimination of commodities not accepted by the market have already taken place. The above mentioned activities resulted in doubling the assortment of goods within 5 years, maiantaining specialization in the production of hard and processed cheeses.
PL
W pracy podjęto próbę analizy działań związanych z kształtowaniem struktury asortymentowej w wybranej spółdzielni mleczarskiej. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały pozytywne zmiany w tym kierunku, o czym świadczy doskonalenie produktów, rozszerzanie asortymentu i uzupełnianie linii produkcyjnych oraz eliminacja produktów, które nie są akceptowane przez rynek. Efektem podejmowanych działań bylo podwojenie w okresie 5 lat asortymentu sprzedawanych produktów 7, zachowaniem specjalizacji w produkcji serów twardych i topionych.
|
|
tom 28
127-135
PL
W czterech spółdzielniach mleczarskich zbadano rentowność produkowanych przez nie wyrobów w 1991r. oraz pierwszym półroczu I992r. Stwierdzono, że analizowane produkty różniły się osiąga­nym z ich sprzedaży zyskiem, przy czym najgorsze wyniki finanso­we uzyskiwano przy produkcji masła, spowodowało to wykorzystywa­nie w większym stopniu tłuszczu mlekowego do produkcji innych wyrobów, głównie śmietany i twarogów. W pierwszym półroczu 1992r. zaobserwowano eliminowanie z programów produkcji badanych spółdzielni wyrobów przynoszących w 1991r. straty. Powodowało to koncentrację produkcji i poprawę średniego wyniku finansowego.
EN
Products profitability was examined in four dairy coopera­tives in 1991 and in first six months of 1992. It was found that the products were sold at a different profit, with the lowest profit from butter production. The second one resulted in in­crease of advantage of milk fat in production of other products mainly cream and curds. Elimination of products sold at a loss from production program of examined cooperatives was observed in first six month of 1992. It caused concentration of production and improvement of mean financial result.
|
1994
|
tom 29
79-89
EN
Utilization of milk fat and protein in six dairy cooperatives of Olsztyn vojevodship in years 1990 and 1991, was investigated. There was found, that in the investigated period of time amount of purchased milk decreased from 10.1 to 17.3% in four dairy cooperatives, and increased from 6.9 to 10.6% in another two cooperatives. Because of different production rentability und lower consumption of dairy products the changes of production profile occurred. The significant production drop of many food products was observed, mainly dring milk. During investigated period of time, the total amount of milk fat as well that one utilized for food and feed went down in the investigated dairy cooperatives, and the milk protein utilization was even lower than fat. Amount of protein for food production was lower and indicators of total protein utilization were lower in four of six investigated cooperatives. The obtained results indicated that the influence of rational management of milk components on financial results of dairy cooperatives is underestimated.
PL
Badano wykorzystanie tłuszczu i białka mleka w sześciu spółdzielniach mleczarskich woj. olsztyńskiego w latach 1990 i 1991. Stwierdzono, że w badanym okresie skup mleka obniżył się w czterech spółdzielniach o 10.1-17.3%, a w pozostałych wzrósł o 6.9-10.6%. W związku z różną opłacalnością produkcji i obniżeniem spożycia artykułów mleczarskich wystąpiły zmiany struktury asortymentowej produkcji. Nastąpił spadek produkcji wielu artykułów spożywczych, w tym głównie mleka spożywczego. W badanym okresie ilość tłuszczu mlekowego wykorzystanego na cele spożywcze, paszowe i ogółem obniżyła się w badanych spółdzielniach, a wykorzystanie białka mleka było niższe niż tłuszczu, Ilość białka na cele spożywcze w pięciu spółdzielniach się obniżyła. Wskaźniki wykorzystania białka ogółem obniżyły się w czterech spółdzielniach. Wskazano, że nie docenia się wpływu racjonalnej gospodarki składnikami mleka na wynik finansowy w spółdzielniach mleczarskich.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.