Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 768

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CFD
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki wstępnego modelowania przepływu przez półkowy reaktor przeciwprądowy. W programie Gambit 2.4.6. utworzono geometrię i wygenerowano niestrukturalne siatki numeryczne. Symulację numeryczną przepływu osobno dla dwóch płynów przeprowadzono za pomocą oprogramowania Fluent 6.3.26. firmy ANSYS. Słowa kluczowe: CFD, reaktor półkowy
EN
In this study a multiphase computational fluid dynamics (CFD) model was used to simulate counter-current flow in a plate reactor. Geometry and unstructured mesh were created by the Gambit 2.4.6. The flow numerical modelling was simulated by the commercial CFD software Fluent 6.3.26.
2
Content available remote CFD simulations of hydrofoils for tidal turbines
100%
EN
Tidal energy might be extracted in a very similar way as the wind one by using turbines. However, due to environmental conditions, unsteady nature of tidal currents and wave activity, tidal turbines have to fulfill very demanding requirements. Such turbines might be structurally similar to wind turbines, but due to a different medium, the key issue is extracting tidal energy in the most effective way. This paper presents a way in which CFD tools may be used for selecting hydrofoil for tidal turbines.
PL
Energia pływów morskich może być pozyskiwana w podobny sposób jak energia wiatrowa. Jednakże ze względu na warunki środowiskowe oraz zmieniające się warunki pracy turbiny muszą spełniać bardzo wysokie wymagania. Mogą one być podobnie zbudowane jak wiatrowe, ale ze względu na inny rodzaj medium kluczową sprawą jest uzyskiwanie energii w najbardziej efektywny sposób. W referacie przedstawiono wykorzystanie narzędzi CFD do doboru odpowiedniego profilu łopat wirnika turbiny.
3
Content available remote CFD simulation of cavitation over water turbine hydrofoils
100%
EN
Tidal turbines are gaining more and more interest as a source of renewable energy. Energy from tidal currents may be extracted in a similar way as wind energy but tidal turbines have to meet much higher requirements. Cavitation phenomena, which are difficult to predict, have great influence on hydrodynamic efficiency. This paper presents the use of CFD simulation for prediction of cavitation during flow over typical NACA airfoils.
PL
Turbiny wykorzystujące pływy morskie są coraz częściej wykorzystywane jako źródła czystej energii. Energię pływów morskich można uzyskać w podobny sposób jak w przypadku energii wiatrowej, ale turbiny wykorzystujące pływy morskie muszą spełnić znacznie bardziej rygorystyczne wymagania. Jednym z czynników mających wpływ na efektywność hydrodynamiczną turbin jest zjawisko kawitacji. Artykuł przedstawia wykorzystanie metod CFD do symulacji zjawiska kawitacji przy opływie typowych profili lotniczych.
4
100%
EN
This article discusses Hopf bifurcations in fluid flow through a locally expanded channel. The first part presents the simulation model and computation results that investigate the possibility of oscillatory bifurcations in the analyzed system at given geometry configurations and parameters. Simulations were performed with the application of the Finite Volume Procedure in the Multi Flower 2D non-commercial package. The second part attempts to supplement simulation results with the use of FLUENT and FlowWorks commercial applications. The last part of the paper describes a laboratory experiment validating the results of numerical computations at the qualitative and, partly, the quantitative level. The described experiments investigate the usefulness of CFD applications and simulation techniques in predicting and analyzing bifurcations under real flow conditions.
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące występowania bifurkacji Hopfa w przepływie płynu przez kanał z lokalnym, występującym tylko na pewnym odcinku, rozszerzeniem. W pierwszej części przedstawiono model symulacyjny oraz wyniki obliczeń, wskazujące na możliwość występowania w rozważanym układzie bifurkacji oscylacyjnych przy pewnych konfiguracjach geometrii i parametrów. Symulacje wykonano za pomocą niekomercyjnego pakietu Multi Flower 2D, opartego na metodzie objętości skończonych. W części drugiej podjęto próbę uzupełnienia wyników symulacji z zastosowaniem komercyjnych pakietów FLUENT oraz FlowWorks. Ostatnia część artykułu przedstawia oryginalny eksperyment laboratoryjny, potwierdzający na poziomie jakościowym i częściowo ilościowym wyniki obliczeń numerycznych. Opisane w pracy badania przedstawiają możliwości wykorzystywania aplikacji CFD i technik symulacyjnych do przewidywania bądź analizowania zjawisk bifurkacyjnych w rzeczywistych układach przepływowych.
5
89%
EN
This paper analyzes three popular methods of developing simulation models based on experimental data. The presented variants are discussed with emphasis on their strengths and weaknesses, and they are illustrated with examples in the area of numerical fluid mechanics. The principles of developing computer models, details and objectives of mathematical models are not discussed. The relevant information can be found in the author’s previous studies which are available in scientific literature. The last section of the article proposes the most effective methods for combining and designing real and virtual experiments.
PL
Projektowanie systemów wentylacji pożarowej przysparza wiele kłopotów i trudności. Brak poważnej i dostępnej literatury naukowej, a nawet normy projektowe uznane za tzw. „wiedzę techniczną”, okazują się źródłem wielu kłopotów projektowych i nieporozumień, które jednak są możliwe do uniknięcia i wyjaśnienia za pomocą komputerowych technik modelowania CFD.
7
Content available remote CFD modelling of a fluidized-bed crystallizer
88%
EN
The hydrodynamics in fluidized-bed crystallizers is studied by the CFD methods for the first time.
PL
Przedstawiono wyniki modelowania krystalizatora fluidalnego metodami komputerowej mechaniki płynów (CFD).
EN
The results of the time-dependent computational fluid dynamics simulations, presenting the distribution of the fluid velocity and concentration of solid particles in a liquid agitated by means of an uppumping, eccentrically mounted pitched blade mixer in an unbaffled full-scale vessel are presented in the paper. Solid particles are initially settled down on the bottom of the vessel. This assumption approximates a failure state of the vessel. Numerical criteria of the suspension quality are also discussed.
PL
Przedstawiono wyniki symulacji metodą obliczeniowej mechaniki płynów rozkładu prędkości cieczy i stężenia drobnych cząstek stałych rozpraszanych w cieczy za pomocą łapowego mieszadła turbinowego, pompującego ciecz w kierunku powierzchni swobodnej, umieszczonego acentrycznie w zbiorniku bez przegród, stanowiącym element instalacji przemysłowej. Założono, że w chwili początkowej cząstki stałe tworzą warstwę osadu na dnie zbiornika. Założenie to odzwierciedla zachowanie się reaktora w stanie awaryjnym. Zanalizowano również kryteria oceny stopnia homogenizacji zawiesiny.
PL
Metodę obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) zastosowano do modelowania reaktora zbiornikowego z homogeniczną reakcją chemiczną prowadzoną w fazie ciekłej (egzotermiczna reakcja estryfikacji). Modele reaktora weryfikowano z wykorzystaniem wyników doświadczalnych. Celem pracy było określe-nie lokalnych niejednorodności temperatury w reaktorze oraz warunków propagacji globalnej utraty kontroli termicznej.
EN
CFD method has been used to model a batch stirred tank reactor with homogeneous chemical reaction (exothermic esterification reaction). The elaborated reactor model has been verified with use of the experimental results. The main aim of performed studies was a determination of local temperature distribution inside the reactor vessel and an estimation of the conditions for a global thermal runaway.
10
Content available remote Estimation of operation parameters of cyclones based on the CFD simulations
88%
EN
The capability of the commercial CFD package Fluent to modelling of cyclonic dedusters is investigated. For simulations, appropriate turbulence models were chosen based on a thorough analyses of their structure and literature recommendations for cyclones. To describe a two-phase gas-solid flow, the Eulerian mixture model or Lagrangian discrete phase model, both embedded in the software code, were applied. Based on these results of calculations, the pressure drop and collecting efficiency of solid particles were evaluated, and compared with literature date as well as with predictions of simple empirical and semi-empirical models, which are widely used in engineering practice for designing cyclonic separators.
PL
Przedstawiono możliwości komercyjnego pakietu obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) Fluent 6.2 w zakresie modelowania parametrów pracy cyklonowych separatorów cząstek z aerozoli. W symulacjach dokonano analizy i zastosowano odpowiednie modele burzliwości oraz wykorzystano dwie różne metody opisu przepływu dwufazowego: eulerowski model mieszaniny oraz lagrangowski model fazy dyskretnej, które są dostępne w pakiecie Fluent. Na podstawie obliczeń określono spadki ciśnienia oraz sprawność odpylania dla różnych prędkości wlotowych aerozolu. Otrzymane wyniki porównano z dostępnymi danymi literaturowymi oraz wynikami obliczeń na podstawie prostych modeli empirycznych i półemipirycznych, powszechnie stosowanych w projektowaniu cyklonów.
PL
W pracy omówiono krytyczne parametry niezbędne do właściwego zdefiniowania problemu obliczeniowego z udziałem niskotemperaturowej plazmy nietermicznej w reaktorze typu DBD. Dobór tych parametrów jest zagadnieniem złożonym z uwagi na nieliniowy charakter zjawisk, przebiegających podczas wyładowań elektrycznych. Pomocne w tym zakresie są kody obliczeniowe numerycznej mechaniki płynów, które umożliwiają ilościowy opis nieliniowych relacji pomiędzy zmiennymi w czasie parametrami.
EN
Critical parameters necessary to properly define a computational problem involving a low-temperature non-thermal plasma reactor of DBD type are discussed in the paper. A choice of these parameters is a complex issue due to nonlinear nature of the phenomena which take place during the electrical discharge. The codes of computational fluid dynamics are helpful in this issue. They enable the quantitative description of non-linear relationships between the time-dependent parameters.
EN
Butterfly valves are the most popular control devices in ventilation and air conditioning systems. The results of experimental and numerical (CFD) investigations of a commonly used valve having a thin-flat-sharp-edge disk and blockage ratio d/D = 0.947 have been presented. Flow characteristics, flow patterns and pressure distributions in the disk vicinity have becnshown and discussed. Steady-state, three-dimensional, laminar and turbulent flows (10(3) < Re < 2x10(4) have been analyzed. It is shown that the literature data differ considerably from our new experimental and numerical results. Based on the new results an improved flow characteristics equation K=f(d/D, a, Re) valid for dID = 0.947 has been proposed.
EN
In the present work a three-dimensional numerical model of Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is examined. The calculations are performed for geometry similar to the one used earlier by Hirano. Obtained numerical results for different heat and electric coefficients allows to emphasise the fact, how big are the differences between assumed thermodynamics properties for SOFC modeling.
EN
New Solution of Crystal Dischrge from FL Crystallizer
PL
Z wykorzystaniem metod CFD przeprowadzono numeryczną symulację procesu sedymentacji polidyspersyjnej zawiesiny osadu w osadniku prostokątnym. Uzyskano zadowalającą zgodność doświadczalnych i numerycznych funkcji rozkładu stężenia osadu po głębokości osadnika. Słowa kluczowe: sedymentacja osadu, CFD, osadnik prostokątny
EN
Using the CFD method numerical simulations of sedimentation processes in a rectangular settler were performed. A satisfactory agreement between experimental and numerical sediment distribution functions in the settler was obtained.
Instal
|
2015
|
tom nr 7/8
51--55
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu dwóch prędkości wiatru na proces doprowadzania powietrza kompensującego do obiektu wielkokubaturowego oraz na parametry kształtujące warunki w nim panujące. Szczególnie rozważono strumienie objętości powietrza napływającego do budynku oraz prędkość nawiewu w otworach napowietrzających. Dla obu prędkości wiatru przebadano napływ wiatru z dwóch stron obiektu. Dało to możliwość analizy pracy poszczególnych otworów napowietrzających w zmiennych warunkach zewnętrznych oraz badania warunków panujących w budynku. Pozwoliło to zidentyfikować otwory napowietrzające pracujące odwrotnie. Rozważano również wpływ wiatru na zawartość sadzy w powietrzu oraz na jej rozkład względem wysokości obiektu, a także na widzialność w płaszczyźnie przechodzącej przez środek obiektu.
EN
The article presents analysis of the impact of two wind speeds on the air supply to the atrium. Volume flow rate of air inflowing to the atrium and the velocity of supply air in make-up air inlets were considered. The wind inflow from two direction was examined for every wind speed. This enabled the analyses of operation of particular make-up air inlets in variable external conditions. The influence of wind, its speed and direction on sooth mass fraction and its distribution in relation to the height of the atrium and visibility were considered. Additionally it was proved that make-up air inlets located near the corner of windward wall do not work properly, usually air flows through these openings to the outside.
EN
In this paper a three-dimensional model for determination of a microreactor's length is presented and discussed. The reaction of thermocatalytic decomposition has been implemented on the base of experimental data. Simplified Reynolds-Maxwell formula for the slip velocity boundary condition has been analysed and validated. The influence of the Knudsen diffusion on the microreactor's performance has also been verified. It was revealed that with a given operating conditions and a given geometry of the microreactor, there is no need for application of slip boundary conditions and the Knudsen diffusion in further analysis. It has also been shown that the microreactor's length could be practically estimated using standard models.
EN
The aim of this work was to present the numerical simulation results determining the distributions of flow velocity and pressure in the individual channels of a plate heat exchanger. The simulations have been conducted by means of the Finite Volume Method (FVM) of numerical computation using the ANSYS CFX software. The computational model constituted spaces between 10 flat, straight flow type plates of the heat exchanger. The obtained results of numerical simulations confirm the presence of inhomogeneous flow conditions in the neighbouring channels between the plates. The computations enabled to point out the regions on the plates, in which insufficient flow can result in problems with their cleaning. The results of this work constitute the first part of a research leading to an assessment of cleaning conditions in plate heat exchangers.
19
75%
PL
Przedstawiano wstępne wyniki optymalizacji metodami CFD przepływu gazu w aparacie fontannowo-fluidalnym. Kryterium optymalizacyjnym była wartość prędkości cyrkulacji gazu. Opracowany model CFD posłużył do zbadania wpływu zmiennych hydrodynamicznych i konstrukcyjnych na badany parametr. Uzyskano pierwsze wskazówki dotyczące zmian konstrukcji urządzenia oraz doboru natężeń przepływu strumieni powietrza. Na podstawie przeprowadzonych symulacji biorąc pod uwagę prędkość cyrkulacji powietrza opracowano wytyczne dla przyszłych zmian konstrukcyjnych aparatu.
EN
Preliminary results of the gas flow optimization in a spout-fluid bed apparatus applied to the dry powder coating are presented in the paper. CFD methods were used in the simulations. The value of gas circulation velocity was chosen as the optimization criterion. The CFD model was applied to the examination of hydro-dynamic and constructional parameters influence on the investigated variable. Primary hints of constructional changes of apparatus and the choice of air streams flow rates were obtained.
EN
The article presents the derivation of the basic balance equations in form characteristic of the Finite Volume Method. In the following sections the origin of the balance equation of momentum, mass and energy is presented. Next, the conservation equations in vector form are described. The Finite Volume Method is used in Computational Fluid Mechanics for numerical modeling of fluid flows in wide range. The motivation for writing the article was the difficulty in finding short and concise articles on this subject in the literature. The current article is a first part of a cycle dedicated to the mathematical basis of the Finite Volume Method.
PL
W artykule przedstawiono wyprowadzenie podstawowych równań bilansowych w formie charakterystycznej dla metody objętości skończonych. Przedstawiono pochodzenie równania bilansu pędu, masy i energii, następnie równania zachowania w formie wektorowej. Metoda objętości skończonych jest stosowana w tzw. numerycznej mechanice płynów do numerycznego modelowania przepływów płynów w możliwie szerokim zakresie. Motywacją do napisania artykułu była trudność w znalezieniu podobnego rodzaju krótkich i zwięzłych opracowań na ten temat w literaturze. Artykuł jest pierwszą częścią cyklu poświęconego matematycznym podstawom metody objętości skończonych.
first rewind previous Strona / 39 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.