Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Weksle
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Autorka wymienia rodzaje zabezpieczeń kredytów, a następnie omawia wady i zalety często stosowanej formy prawnego zabezpieczenia kredytu jaką jest weksel in blanco.
2
Content available remote Ekonomiczno-prawny charakter papieru wartościowego
100%
XX
Celem artykułu jest analiza dualnego charakteru papieru wartościowego jako instrumentu prawnego i instrumentu finansowego. W analizie wykorzystano przykład weksla jako papieru wartościowego. Weksel jest dobrze znanym instrumentem rynków finansowych na całym świecie. Z punktu widzenia prawnego - to zdefiniowany papier wartościowy będący bezwarunkowym wezwaniem do zapłaty, z punktu widzenia finansów - to kategoria aktywów finansowych. Jak w żadnym innym papierze wartościowym w wekslu jest widoczny zarówno finansowy jak i prawny charakter papieru wartościowego. Autorzy w swojej analizie zwracają uwagę, że właśnie te dystynkcje mają istotne znaczenie dla pojęcia i treści papieru wartościowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyze the dual nature of securities as legal and financial instruments. For the purpose of analysis bills of exchange are used as an example of securities. Bills of exchange constitute a well known instrument used on financial markets all over the world. From the legal point of view they are defined as securities functioning as an unconditional call for payment whereas from the financial perspective they constitute a form of assets. No other type of securities displays simultaneously both financial and legal nature. In their analysis the authors observe that these distinctions are particularly significant for the concept and contents of securities. (original abstract)
XX
O zobowiązaniu wekslowym w ramach stosunku pracy najczęściej mówiło się w kontekście zabezpieczenia roszczeń pracodawcy powstałych w związku z niedoborem zaistniałym w mieniu powierzonym pracownikowi. Nie jest to jednak jedyny przykład wykorzystania weksla na gruncie nowoczesnych stosunków prawa pracy. Weksel niejednokrotnie towarzyszy bowiem obecnie umowie o zakazie konkurencji, umowie o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez pracownika, zabezpieczając ewentualne roszczenia pracodawcy. Teoretycznie nie można także wykluczyć sytuacji, w której to weksel posłuży zabezpieczeniu roszczeń pracownika względem pracodawcy. W praktyce jednak z uwagi na silniejszą pozycję pracodawcy będą to przypadki niezwykle rzadkie. Autor omawia pierwszy z przedstawionych przypadków, czyli wykorzystanie weksla w zakresie zabezpieczenia roszczeń związanych z niedoborem, gdyż zagadnienie dopuszczalności stosowania zobowiązania wekslowego w tym właśnie zakresie wzbudza najwięcej kontrowersji zarówno w praktyce, jak i doktrynie. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of employers' claims protection by means of promissory note, in the range of the worker' material responsibility, is in legal literature the subject of discussion constantly. The present article attempts the settlement of presented opinions. Author declares for admissibility this kind of protections in Polish labour law, disputing with opponents ofthis standpoint. The article also analyses the jurisdiction of the Polish Supreme Court on this subject, which accepts presence of promissory note in employment relationship. Author presents required employer's legal actions, the rules in proceedings before court and the ways of protection the workers during the trial. (original abstract)
XX
Autor omawia sporne poglądy doktryny i orzecznictwo dotyczące problemu wykorzystania weksla gwarancyjnego in blanco w prawie pracy. Najważniejsze znaczenie w tym zakresie ma orzeczenie Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2011 r., które zakazuje wykorzystywać weksel gwarancyjny in blanco w prawie pracy. Autor przeprowadza krytyczną analizę tego orzeczenia i przedstawia własną koncepcję wykorzystania weksla gwarancyjnego in blanco w prawie pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the problem of using a blank bill of exchange (promissory note) in the Polish labour law. The author describes several views of the Polish legal doctrine, as well as he presents an overhaul analyses of sentences passed by the Polish Supreme Court. In particular the sentence of 26th January 2011 on prohibition of using of the blank bill of exchange (promissory note) in relationships regulated by the Polish labour law, regarded as one of the most important recent sentences, is critically discussed. At the end of the article the author presents his own concepts on the possibility of employment of the blank bill of exchange (promissory note) in legal practice. (original abstract)
XX
Przedstawiono gospodarczą rolę weksli w gospodarce rynkowej będących konkurencyjną formą wobec kredytu bankowego. Omówiono rodzaje weksli, ich cechy, wiarygodność i zabezpieczenia, kalkulację ryzyka, a także rolę lokacyjną wolnych kapitałów.
XX
Autor definjuje podmioty stosunku wekslowego takie jak: wystawca weksla trasowanego, trasat (akceptant), wystawca weksla własnego, remitent (wekslobiorca), indosant (żyrant), indosatariusz (żyratariusz), wyręczyciel (interwenient, honorant), wyręczony, poręczyciel (avalista), poręczony (avalat), rzekomy przedstawiciel (falsus procurator).
XX
Zaakceptowany przez bank weksel trasowany kontrahenta, potwierdzona akredytywa dokumentowa, gwarancja zapłaty banku zagranicznego – to podstawowe zabezpieczenia niwelujące ryzyko przy zawieraniu kontraktów zagranicznych. Zabezpieczanie płatności jest jednym z podstawowych wymogów biznesowych, a rola takich mechanizmów niepomiernie wzrasta przy podejmowaniu współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Nawet jeśli jednak przedsiębiorca stosuje takie zabezpieczenia, to i tak nie może być pewny swego – najważniejszą kwestią jest bowiem sprawdzenie wiarygodności banku, który ponosi odpowiedzialność za zapłatę. (abstrakt oryginalny)
XX
Prawo wekslowe, na podstawie którego budowane są stosunki zobowiązaniowe, wymaga, by wyrazem tych stosunków były określone prawem dokumenty będące papierami wartościowymi. Jako że definicyjnie papiery wartościowe charakteryzują się tym, że zobowiązanie nie będzie realizowane bez przedłożenia dokumentu, dokument ten jest wysoce sformalizowany co do swych cech. Zatem nie podlega po jego wystawieniu ewentualnemu uzupełnieniu lub poprawieniu. Nie podlega także innej bądź szerszej interpretacji, jak wynika to z zakresu możliwości określonej art. 2 i 102 prawa wekslowego. Nie jest też możliwe interpretowanie go na podstawie jakichkolwiek innych dokumentów, chociażby nawet nie były one zakwestionowane przez strony stosunku wekslowego. Jak wynika z orzecznictwa do prawa wekslowego, tylko wysoce sformalizowany dokument weksla spełnia wymogi będące podstawą kreowania stosunku zobowiązaniowego opartego na wekslu.(abstrakt oryginalny)
EN
Bills of exchange and promissory notes are the basis of contractual relationships; and as legal securities, the laws relating to them require that the expressions of these relationships are defined in the documents. Since, by definition, securities are characterised by the fact that an obligation cannot be fulfilled without the submission of a document, it has to be highly formalized with regard to its features. Consequently, once issued it is not possible to make any additions or amendments. Also, it cannot be interpreted more broadly or differently than the options indicated in Article 2 and 102 of the law on bills of exchange and promissory notes. Additionally, it is not possible to interpret it based on any other documents, even though these documents are not contested by parties of a promissory note. As is clear from the case law on bills of exchange and promissory notes, only such highly formalized documents meet the requirements for establishing the contractual relationships regarding these securities.(original abstract)
XX
W polskim systemie prawnym istnieje instrument, jakim jest weksel, którego wykorzystanie do typowych i niezłożonych transakcji pozwala na poprawę płynności finansowej. Nowością jest weksel w formie elektronicznej. W artykule omówiono niebezpieczeństwa związane z posługiwaniem się wekslami elektronicznymi oraz zaproponowano system weksli elektronicznych, umożliwiający bezpieczne zastosowanie tych instrumentów w obrocie gospodarczym. Omówiono także elementy weksla, format zapisu danych dla weksla elektronicznego oraz sposób rozstrzygania sporów wekslowych.
XX
Zabezpieczenie wekslowe w ramach stosunku pracy może być stosowane tylko w ograniczonym zakresie. Stosując zabezpieczenie wekslowe, należy pamiętać o gwarancjach ustawowych pozycji stron stosunku pracy, zwłaszcza uprzywilejowanej pozycji pracownika. Zabezpieczenie można bowiem uznać za dopuszczalne jedynie wówczas, gdy nie jest ono sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawy lub nie prowadzi do obejścia przepisów ustawy (art. 58 k.c. w związku z art. 300 k.p.). W takiej sytuacji możliwość realizacji postulatu zabezpieczenia pracowniczej, uprzywilejowanej pozycji strony w ramach stosunku pracy w zasadzie daje - i to przy spełnieniu dalszych warunków - weksel własny, w którym wystawca, jako dłużnik wekslowy, jest jednocześnie pracownikiem i dłużnikiem świadczenia pieniężnego wobec pracodawcy. (abstrakt oryginalny)
EN
The bill of exchange in the employment relationship may be applied only to a limited extent. While using the bill of exchange, the statutory warranties of the position of parties in the employment relationship, in particular the employee's privileged position, should be taken into account. Such security measure may be considered acceptable only if it is not contrary with the mandatory provisions or if it does not lead to the circumvention of law (Art. 58 of the Civil Code in connection with Art. 300 of the Labour Code). In such a case, a promissory note drawn by an employee who is an employer's debtor, ensures, in principle, the possibility of realization of the postulate of securing the employee's privileged position within the employment relationship, providing that other conditions are fulfilled. (original abstract)
XX
Przedstawiono ogólną charakterystykę papierów komercyjnych, przesłanki ich emitowania i inwestowania, funkcjonownie rynku papierów dłużnych w wybranych krajach, rynek weksli komercyjnych w Europie, a także papiery dłużne w Polsce po 1990 roku.
XX
Przedmiotem opracowania jest analiza zakresu pojęciowego definicji legalnej papierów wartościowych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem publikacji jest wskazanie na podstawie analizy przepisów, że definicja legalna papierów wartościowych jest przykładem błędnej definicji legalnej. Autor wskazuje na konsekwencje podatkowe tej definicji legalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this study is the analysis of the conceptual scope of the legal definition of securities in the provisions of the Personal Income Tax Act of 26 July 1991. The aim of the publication is to identify, following law analysis, that the definition of legal securities is an example of incorrect legal definition. The article goes on to point out the tax effects of this legal definition. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie prezentuje weksel wyłącznie jako inwestycję krótkoterminową. Analizuje weksel u posiadacza (remitenta, wierzyciela), dla którego jest on wekslem obcym - krótkoterminowym aktywem finansowym, stanowiącym, zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o rachunkowości, element inwestycji krótkoterminowych. Nie rozpatruje więc zobowiązania wekslowego, które występuje u dłużnika. (fragm. tekstu)
EN
This paper describes a bill of exchange which is the oldest form of a diversified loan market. The bill of exchange is called redeemable security value. Its role is to protect accounts and help creditors to claim their values in a court. The paper presents two different aspects of the bill of exchange: legal and account. The legal aspect of the bill of exchange is a result of The Bill of Exchange Law. There is a definition of the bill of exchange and its forms and functions. The aim is also to indicate the relation of the bill, its components, tenors and a way of claiming bill debt. The account aspect of the bill of exchange derives from the rules of the newest accountancy act of law. The aim is to show the bill of exchange kept by a holder (payee, creditor). For him the bill is a tool of short-term investments because of benefits measured by the future rate. There is no view of a bill liability at the borrower's side. The paper focuses on the bills of exchange which have the maturity date longer than one year and which are fixed with the rate of interest and are to be required in cash. It also shows the accountancy data base, stocktaking, assessing of value and presenting the bills in the account reports. (original abstract)
14
Content available remote Reakcja rynkowych stóp procentowych na zmiany stopy redyskonta weksli
63%
XX
W pracy podjęto problem kształtowania stopy oprocentowania depozytów oraz stopy oprocentowania kredytów w zależności od stopy redyskonta weksli. Przeprowadzone badania mają pozwolić na ocenę skuteczności oddziaływania na rynkową stopę procentową jednego z podstawowych instrumentów Narodowego Banku Polskiego jakim jest stopa redyskonta weksli. Badania odejmują okres 01.2005-01.2010. W zakresie rynkowych stóp procentowych brano pod uwagę średnie stopy oprocentowania depozytów oraz średnie stopy oprocentowania kredytów. Badania wskazały na występowanie wyraźnych związków pomiędzy tymi stopami, chociaż ich charakter zmieniał się w czasie. (abstrakt oryginalny)
EN
Carried out research work shows that central bank interest rates have a clear impact on market interest rates. Strength depending on the interest rate on deposits and interest rate on credits of rediscount rate turned out to be quite strong. The direction of the test compound was positive. The bank's margin in the initial period of constant, then began to grow, which can be attributed to the uncertainty as to further the macroeconomic situation. (original abstract)
XX
Opisano prawne zabezpieczenie wierzytelności w obrocie gospodarczym oraz przedstawiono genezę powstania weksla i czeku. Scharakteryzowano obrót wekslowy i obrót czekowy jako formy zabezpieczeń wierzytelności.
XX
Przedmiotem opracowania jest kwestia międzynarodowej standardowej praktyki bankowej przy sprawdzaniu dokumentów. Ponieważ ramy artykułu nie pozwalają na pełną ich prezentację, wybrano regulacje dotyczące trzech dokumentów: weksla trasowanego, dokumentu ubezpieczeniowego i świadectwa pochodzenia. (fragment tekstu)
EN
In 2007 the new rules for documentary credits were implemented by International Chamber of Commerce. The new rules include: • ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits - UCP 600, • eUCP Supplement for Electronic Presentation, version 1.1., • International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits - ISBP, 2007 Revision for UCP 600. Accordingly to UCP 600 documentary credit means any arrangement that is irrevocable and constitutes a definite undertaking of the issuing bank to honour a complying presentation. Complying presentation means a presentation that is in accordance with the terms and conditions of the credit, the applicable provisions of the UCP 600 and international standard banking practice. The paper presents International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits. The ISBP, as it is commonly called, provided an intelligent checklist of items document checkers could refer to in determining how the UCP 600, applied in daily practice. Standards for the examination of such documents as: drafts, insurance documents and certificates of origin are the subject of detailed analysis. (original abstract)
XX
Banki zachodnie weszły już na polski rynek finansowy, a ich udział i znaczenie systematycznie wzrastają. Zdaniem autora warunkiem konkurencyjności polskich banków jest zapewnienie klientowi szybkiej, sprawnej i wszechstronnej obsługi przy oferowaniu bogatej palety produktów bankowych. Artykuł poświęcony jest omówieniu różnego typu usług, które powinny znaleźć się w ofercie polskich banków.
XX
Rozwój i aktualna sytuacja rynku papierów dłużnych w Polsce.
XX
Artykuł analizuje przebieg pierwszego programu emisji Komercyjnych Weksli Inwestycyjno-Terminowych.
XX
Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym mającym na celu zabezpieczenie określonej wierzytelności. Zastaw na wekslu może być ustanowiony w dwojaki sposób: według przepisów prawa cywilnego oraz prawa wekslowego. Autor objaśnia mechanizm funkcjonowania zastawu wekslowego i zasady realizacji praw z tym związanych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.