Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czujniki pomiarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Linie przemysłowe jako systemy mechatroniczne
100%
PL
Wysokie wymagania, stawiane nowoczesnym urządzeniom przemysłowym, wymuszają optymalny dobór i integrację elementów mechanicznych, sensorowych i elektronicznych. Tylko takie połączenie pozwala uzyskać najlepszy efekt synergii.
PL
Przy projektowaniu czujników pomiarowych, zwłaszcza do pomiaru wielkości fizyko-chemicznych, należy liczyć się z wpływem na wynik przetworzenia także innych wielkości takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie itp. Charakterystyki czujników muszą więc uwzględniać czynniki wpływające, a kalibracja takich czujników wymaga znajomości wartości wielkości wpływających przy czym algorytm kalibracji, dobór punktów kalibracyjnych ma najczęściej istotny wpływ na jakość kalibracji. W artykule opisano metodę kalibracji czujników do przepływu i objętości gazu opartą o zależności fizyczne uwzględniające czynniki wpływające. Kalibracja pozwala na określenie wartości współczynników wieloparametrowego wielomianu aproksymującego charakterystyki czujników pomiarowych.
3
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
|
2013
|
tom R. 51, nr 8
39--43 [tekst pol.], 114--118 [tekst ang.], 186--190 [tekst ros.]
PL
W artykule przedstawiono typoszereg czujników oferowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EMAG-SERWIS Sp. z o.o., służących do ciągłego monitorowania stanu atmosfery w kopalniach węgla kamiennego, w tym m.in. stężenia metanu, tlenku i dwutlenku węgla, wilgotności temperatury i ciśnienia oraz różnicy ciśnień.
EN
The article presents a line of sensors offered by Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EMAG-SERWIS Sp. z o.o. intended for permanent monitoring of coal mine air, including methane concentration, carbon monoxide and dioxide concentration, humidity, temperature, pressure and differential pressure.
PL
W pracy przedstawiono zintegrowany system pomiarowy parametrów lotu pocisków, w którym do pomiaru oraz akwizycji danych fizycznych wykorzystano czujniki pomiarowe rejestrujące parametry lotu obiektu balistycznego na torze lotu. Wykonanie zadania pomiarowego rejestracji i odtworzenia parametrów lotu pocisku wymagało opracowania systemu rejestracji zdolnego do przetrwania w stanie pracy od chwili odpalenia ładunku pocisku, rejestracji w locie wymaganych parametrów oraz przetrwania chwili zderzenia z Ziemią tak, aby było możliwe odtworzenie zarejestrowanych danych oraz dokonanie ich analizy.
EN
In this worki it was presented integrated measuring system for projectiles flight parameters in which for measurement and aquisition of physical data, measuring gauges were applied registering flight parameters of ballistic object on its flight trajectory. Completion of measuring task to register and recovery flight parameters of the projectile, required to deve!op registration system enabled to survive in operation status from the moment of firing of projectile propelling/throwing charge, through registration of required parameters during flight including hit to the ground, in order to be possible recovery registered data and realization of their analysis.
PL
W pracy przedstawiono metody obserwacji stanu granicznego wielkośrednicowych membran napędowych. Metoda pierwsza polega na pomiarze przemieszczeń (deformacji) membrany z zastosowaniem elektrycznych indukcyjnych czujników przemieszczeń. Druga wykorzystuje pomiar naprężeń powstających w membranie podczas eksploatacji z pomocą elektrycznych tensometrycznych czujników pomiarowych.
EN
The paper presents the two methods of the power line great discs border state observation. The first method is on the dics deformation measurement based. The second method is based on the stress gauge methodology. Both methods are electronically supported.
PL
W artykule przedstawiono problematykę związaną z pracą urządzeń automatycznej regulacji w systemach klimatyzacyjnych.
7
Content available remote Nowoczesna klasyka. Nurnikowy przetwornik poziomu Modulevel E3
100%
PL
Rozwój nowoczesnych technik pomiarowych spowodował zastój w rozwoju klasycznych metod pomiarowych. Przez lata wydawało się, że urządzenia klasyczne, np. wypornościowe, nie będą już rozwijane. Jak okazuje się, połączenie metody wypornościowej z prostą, acz nowoczesną technologią, może dać świetne efekty.
PL
Monitorowanie obiektów i procesów wynika z potrzeby i konieczności znajomości zachowania się procesu dla celów podejmowania racjonalnych i optymalnych decyzji w zakresie prowadzenia procesu lub odnośnie do sposobu wykorzystania obiektu. W ujęciu tradycyjnym monitorowanie kojarzy się z wizualizacją stanu poszczególnych urządzeń procesu lub obiektu na specjalnej tablicy synoptycznej lub na ekranie monitora. Informacja ta jest użyteczna dla operatora do podejmowania optymalnych decyzji w zakresie prowadzenia obiektu. Uzyskiwanie obrazowej informacji o funkcjonowaniu obiektu określa się również mianem wizualizacji. Techniczna realizacja procesu wizualizacji polega na przekazaniu sygnalizacji o stanie pracy urządzenia i ewentualnie o jego sprawności lub uszkodzeniu. Obwody informacyjne stanowią wówczas jednoznaczne odwzorowanie stanów obiektów.
9
Content available remote Metoda pomiarów głębokości pracy redlic siewników rzędowych
88%
PL
Przedstawiono cyfrowo-analogową metodę pomiarów głębokości pracy redlic siewników rzędowych, opartą na określeniu różnicy między odległością zagłębienia redlic a odległościa powierzchni gleby w stosunku do wspólnej płaszczyzny odniesienia. Za płaszczyznę odniesienia przyjęto poziomą powierzchnię ustawienia kół jezdnych agregatu ciągnik-siewnik. Oprócz głębokości pracy redlic w metodzie tej określone są także inne, istotne dla badań, parametry badawczo-eksploatacyjne. Podano formuły matematyczne określające mierzoną głębokość pracy redlic. Przeprowadzono również analizę występujących systematycznych błędów pomiarowych. Wykazała ona, że maksymalny błąd (systematyczny) omawianej metody, wynikający z zastosowania czujnika przemieszczeń liniowych, wynosi 0,5-5% w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego mechanizmu redlicznego siewników. Przedstawiono również - jako przyklad- rozwiązania konstrukcyjne zastosowanej w tej metodzie aparatury pomiarowej. Dla tak dobranego zestawu pomiarowego maksymalny błąd odczytania głębokości przcy redlic wynosi 1,3%. Zestawiono wady i zalety prezentowanej metody pomiarowej.
EN
A digital-analogue method to measure the working depth of drill-seeder coulters was proposed. The method consists in determination of the difference between coulter penetration depth and soil surface level in relation to common reference surface. The horizontal surface of tractor-drill-seeder ground wheel setting was assumed as the reference surface. Apart from the coulter penetration depth, the other sifnificant research and operation parameters may be also determined by using that procedure. The mathematical formulas defining measured depth of the coulter penetration in soil were given. Systematic measurement errors were analysed as well. The analysis showed that the maximum systematic error of proposed method, connected with the use of a linear relocaction sensor, approximeted within 0.5-5%, depending on the coulter mechanism construction in particular drill-seeder. As an example, the construction of applied measuring device set was also described. For such a measuring set the maxumum error of coulter penetration depth amounts 1.3%. Either, the strong and weak points of presented measuring pricedure were confronted.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej system RSB-MPZ (Rozproszony System Bezprzewodowy - Miernik Parametrów Ziemnozwarciowych) służący do wyznaczania parametrów ziemnozwarciowych dla skompensowanej sieci SN w oparciu o pomiary wartości sygnałów składowej zerowej napięcia i prądów. Pomiary wykonywane są przez rozproszony układ czujników komunikujący się z systemem nadrzędnym przy użyciu łączności bezprzewodowej w podczerwieni. W artykule opisano urządzenia pomiarowe oraz aplikację realizującą zadania systemu nadrzędnego, przedstawiono sposób zbierania informacji z poszczególnych czujników pomiarowych oraz metodę wyznaczania wartości współczynników rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej i tłumienności.
EN
The paper describes the system designed for ground-fault parameters determination in MV networks developed at the Institute of Electric Power Engineering at the Poznań University of Technology. The system is based on zero-sequence currents and voltage signals measurement. Measurements are taken by autonomous measurement sensor units operating under control of the supervisory system with wireless IR (InfraR.ed) transmission between units. The paper describes developed measurement devices and supervisory system software, data acquisition and method used for the determination of earth-fault parameters such as: ground-fault current compensation coefficient and dumping coefficient.
13
Content available Liniały pomiarowe stosowane w przemyśle maszynowym
75%
PL
W referacie przedstawiono krótką informację o rozwoju czujników pomiarowych położenia jakimi są liniały. Omówiono zasadę działania oraz budowę najczęściej stosowanych rodzajów liniałów w przemyśle maszynowym. Na podsumowanie podano podstawowe parametry eksploatacyjne liniałów oraz zalecenia ich montażu.
EN
The paper presents brief information about the development of position sensors such as linear encoders. Discusses the principles of operation and construction of the most commonly used types linear encoders in the engineering industry. At the summary provides basic operational performance linear encoders and recommendations of their assembly.
PL
Uzupełnienie systemów pompowych na stacji uzdatniania wody o kilka czujników pomiarowych sprawi, że z wyprzedzeniem wykryjesz warunki sprzyjające usterkom pomp. Tym samym, poprawisz ich bezpieczeństwo. W efekcie zwiększysz ochronę ludzi, którzy znajdują się w pobliżu systemów pompo-wych oraz zapobiegniesz stratom finansowym, jakie mogą pojawić się wskutek przestoju zakładu.
PL
W referacie przedstawiono modele matematyczno – fizyczne maszyny górniczej jako obiektu badań diagnostycznych. Przedstawiono nowoczesne czujniki i przetworniki pomiarowe oraz komputerowe metody analizy danych. W referacie opisano program komputerowy Diagnoprzem oraz przykłady jego zastosowania w badaniach diagnostycznych górniczych maszyn. Wyniki badań zweryfikowano w warunkach przemysłowych.
EN
In the report presented mathematically - physical models machines mining as the object of diagnosticresearch. Introduced modern sensors and measuring transducers , and computer methods of the data analysis. In the report described the computer program Diagnoprzem and examples of their application in research of diagnostic mining-machines Results of computer simulations were verified in industrial conditions.
PL
W artykule przedstawiono modele matematyczno-fizyczne maszyny górniczej jako obiektu badań diagnostycznych. Przedstawiono nowoczesne czujniki i przetworniki pomiarowe oraz komputerowe metody analizy danych. Opisano program komputerowy Diagnoprzem oraz przykłady jego zastosowania w badaniach diagnostycznych górniczych maszyn. Wyniki badań zweryfikowano w warunkach przemysłowych. Słowa kluczowe: badania diagnostyczne, czujniki pomiarowe, modele komputerowe.
EN
In the report paper presented mathematically-physical models machines mining as the object of diagnostic research were presented. Introduced Modern sensors and measuring transducers, and computer methods of the data analysis were introduced. In the report paper described the computer program Diagnoprzem and examples of their applications in research of diagnostic mining-machines were described. Results of computer simulations were verified in industrial conditions. Key words: diagnostic research, measuring transducers, computer models.
PL
Przedstawiono cyfrowo-analogową metodę pomiarów głębokości pracy redlić siewników rzędowych, opartą na określeniu różnicy między odległością zagłębienia redlic a odległością powierzchni gleby w stosunku do wspólnej płaszczyzny odniesienia. Za płaszczyznę odniesienia przyjęto poziomą powierzchnię ustawienia kół jezdnych agregatu ciągnik-siewnik. Oprócz głębokości pracy redlic w metodzie tej określane są także inne, istotne dla badań, parametry badawczo-eksploatacyjne. Podano formuły matematyczne określające mierzoną głębokość pracy redlic. Przeprowadzono również analizę występujących systematycznych błędów pomiarowych. Wykazała ona, że maksymalny błąd (systematyczny) omawianej metody, wynikający z zastosowania czujnika przemieszczeń liniowych, wynosi 0,5-5% w zależności od rozwiązania konstrukcyjnego mechanizmu redlicznego siewników. Przedstawiono również- jako przykład- rozwiązania konstrukcyjne zastosowanej w tej metodzie aparatury pomiarowej. Dla tak dobranego zestawu pomiarowego maksymalny błąd odczytania głębokości pracy redlic wynosi 1,3%. Zestawiono wady i zalety prezentowanej metody pomiarowej.
EN
A digital-alanogue method to measure the working depth of drill-seeder coulters was proposed. The method consists in determination of the difference between coulter penetration depth and soil surface level in relation to a common reference surface. The horizontal surface of tractor - drill - seeder ground wheel setting was assumed as the reference surface. Apart from the coulter penetration depth, the other significant research and operation parameters may be also determined by using that procedure. The mathematical formulas defining measured depth of the coulter penetration in soil were given. Systematic measurement errors were analysed as well. The analysis showed that the maximum systematic error of proposed method, connected with the use of a linear relocaction sensor, approximated within 0.5-5%, depending on the coulter mechanism construction in particular drill-seeder. As an example, the construction of applied measuring device set was also described. For such a measuring set the maximum error of coulter penetration depth amounts 1.3%. Either, the strong and weak points of presented measuring procedure were confronted.
PL
Innowacyjne sensory w technologii Memosens wraz z platformą nowoczesnych przetworników pomiarowych Liquiline, to źródło Państwa oszczędności. I nie tylko.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.