Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dominacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Recenzja książki: Opór i dominacja. Antologia tekstów, pod redakcją Agnieszki Pasieki i Katarzyny Zielińskiej, Kraków: Nomos, 2015, tłumaczenie tekstów: Michał Petryk, Agnieszka Halemba, Agnieszka Weseli, Agnieszka Pasieka.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakich okolicznościach można zasadnie twierdzić, że określona regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dysponuje tytułową pozycją.
PL
Cel pracy Celem artykułu jest opis i analiza źródeł silnej pozycji „Wielkiej trójki” agencji ratingowych (Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings) na międzynarodowym rynku fi nansowym oraz skonfrontowanie dotychczasowych poglądów dominujących w literaturze przedmiotu z doświadczeniami postkryzysowej rzeczywistości. Materiał i metody W artykule została zastosowana analiza systemowa, która pozwoliła wyodrębnić, opisać i wyjaśnić główne źródła potęgi agencji ratingowych. Zastosowano również analizę amerykańskich i unijnych aktów prawnych oraz teorię kosztów transakcyjnych i asymetrii informacyjnej. Wyniki Dwa procesy przyczyniły się do stworzenia oligopolu na rynku ratingowym: skuteczność agencji ratingowych w pierwszych dekadach ich istnienia, która pozwoliła zdobyć zaufanie inwestorów, oraz przepisy prawne sankcjonujące dominację trzech największych podmiotów. Wnioski Jednak globalny kryzys fi nansowy nadszarpnął reputacją agencji oraz doprowadził do daleko idących reform rynku fi nansowego. Mimo to „Wielka trójka” utrzymała swoją silną pozycję, co można wytłumaczyć opłacalnością funkcjonujących zasad dla wszystkich najważniejszych uczestników rynku
4
Content available remote The Sum-the-Odds Theorem with Application to a Stopping Game of Sakaguchi
75%
EN
The optimal stopping problem of maximizing the probability of stopping on the last success of a finite sequence of independent Bernoulli trials has been studied by Hill and Krengel (1992), Hsiau and Yang (2000) and Bruss (2000).The optimal stopping rule of Bruss stops when the sum of the odds of future successes is less than one. This Sum-the-Odds Theorem is extended in several ways. First, an infinite number of Bernoulli trials is allowed. Second, the payoff for not stopping is allowed to be different from the payoff of stopping on a success that is not the last success. Third, the Bernoulli variables are allowed to be dependent. Fourth, the model is generalized to allow at each stage other dependent random variables to be observed that may influence the assessment of the probability of success at future stages. Finally, application is made to a game of Sakaguchi (1984) in which two players vie for predicting the last success, but in which one of the players is given priority of acting first.
PL
Problem optymalnego zatrzymania na ostatnim sukcesie w ciągu prób Bernoulli’ego z maksymalnym prawdopodobieństwem badali Hill i Krengel (1992), Hsiau i Yang (2000) oraz Bruss (2000). Optymalna reguła zatrzymania podana przez Brussa mówi, ze należy zatrzymać się, gdy suma ilorazów szans przyszłych sukcesów jest mniejsza niż jeden. Twierdzenie wykorzystujące sumy ilorazów szans zostało uogólnione na wiele sposobów. Przede wszystkim uogólniono na nieskończony ciąg prób Bernoulli’ego. Innym jest dopuszczenie różnych wypłat za brak wyboru (zatrzymania) i zatrzymanie na sukcesie, który nie jest ostatnim. Kolejne, to dopuszczenie prób zależnych. Dalej, dopuszczono, aby na każdym etapie były obserwowane dodatkowe zmienne zależne, których obserwacja może zmienić ocenę prawdopodobieństwa sukcesu w przyszłych etapach. Wreszcie, zastosowano metodę do rozwiązania gry sformułowanej przez Sakaguchi’ego (1984), w którym dwaj gracze współzawodniczą o prognozę ostatniego sukcesu, gdy jeden z graczy ma pierwszy prawo podjęcia decyzji na każdym kroku.
PL
Wiele uwagi poświęca się dziś negatywnym zjawiskom, które towarzyszą offshoringowi. Wskazuje się na presję cenową wobec dostawców i nieuczciwe praktyki wielkich odbiorców. Poszukuje się sposobów zmniejszania tych zjawisk, jako że prowadzą one oczywiście do nieefektywnego rynku. Wpierw jednak trzeba odpowiednio opisać i przeanalizować procesy dominacji w łańcuchach dostaw. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie rozumowania abdukcyjnego. Powodzenie takiego podejścia każe zwrócić większą uwagę na przydatność abdukcji.
EN
Nowadays much attention is paid to the negative phenomena, which are referred to offshoring. The price pressure on suppliers and unfair practices of large consumers are pointed. The methods for reduce these phenomena are searching because of the fact that they really lead to an inefficient market. However in the first place the processes of domination in the supply chains should be described and analysed. The abductional approach seems to be a good solution. The success of this approach makes the usefulness of abduction more distinct and leads to pay more attention to the phenomenon.
PL
Technologie informacyjne zmieniły tradycyjne podejście do zarządzania łańcuchem do-staw i stały się narzędziem umożliwiającym rozmaitym oraz geograficznie rozległym przedsiębiorstwom nawiązywanie współpracy. Jest to osiągane dzięki szybszemu i nieza-wodnemu przepływomi informacji wzdłuż całego łańcucha dostaw. Proces wyszukiwania nowego partnera lub jego zmiana jest o wiele łatwiejszy. Technologie informacyjne mają więc niebagatelny wpływ na kształtowanie się relacji między uczesntikami łańcucha do-staw. Mogą mieć pozytywne skutki dla stosunków partnerskich (np. tworząc relacje oferu-jący nowy, niedostępny dotąd potencjał) i negatywne (np. dając producentom możliwość zmuszania dostawców do ostrzejszego i bardziej bezwzględnego konkurowania niskimi cenami).
EN
Thanks to close and stable cooperation companies are able to gain a lot of benefits that they wouldn't reach if they worked on their own. Creating partnership is a costly venture - good communication, perfect coordination of operations and willingness to share the risk is needed. However, business practice shows that in relationships between suppliers and consumers there is both partnership and domination. Some enterprises take unfair advantage of their bargaining power and compel weak entrants into constant cost reducing, quality improving, rationalizing logistic processes, etc. The technological progress considerably influences the relationships between entrants of supply chain. On the one hand, the new information technologies have revolutionized traditional supply chain management systems and have allowed various geographically spread companies to create alliances. On the other hand, they can negatively influence the relationships between entrants of supply chain.
11
75%
PL
Coraz częściej wskazuje się na znaczenie zjawiska dominacji w łańcuchach dostaw. Trzeba szukać podstaw teoretycznych do badania tego problemu. Dla analizy europejskich żywnościowych łańcuchów dostaw zdominowanych przez sieci detaliczne można wykorzystać dorobek industrial economics. Analiza wskazuje, iż zdominowanie dostawców w tych łańcuchach umożliwia budowę cenowych barier wejścia. Tworzony jest więc rynek kontestowany. Rozpoznanie rodzaju rynku może być podstawą do działań ograniczających dominację.
EN
There is a tendency to emphasize the importance of the phenomenon of domination in supply chains. The problem need to be discussed and there is also a need for us to look for the theoretical basis of the problem. The output of industrial economics may be helpful for the analysis of the European food supply chains, which are dominated by retail networks. The analysis indicates, that the fact, that the suppliers in this chains are dominated enables to build the prices barriers to entry. So there is created a contestable market. The identification of the type of market may be the basis for actions to limit the domination.
EN
The paper presents issues related to the creation and establishment of hierarchical systems in a herd of cattle, as well as the importance of these issues for cattle breeders and producers. It also discusses the concepts of a flight zone and individual comfort zone, whose violation makes it difficult for the observer to determine the position of a given cow in the herd hierarchy. Aggressive and submissive behavior, as well asthe symptoms of domination, is also described. The definition of the herd hierarchy is often confused with that of leadership. Older animals are more likely to lead a herd, but there is no relation between their age and position in the hierarchy of the group. The paper discusses the significance of affinitive behavior for building positive relations between individuals. Social relationsin a group of cattle are based on the mutual recognition of individuals. Cattle are capable to recognize and memorize approximately 50-70 individuals of their own herd, which is an important fact to consider when technological groups are created.Thisissue is also discussed here.An importantfactor for reducing stress and for strengthening the relations and hierarchy in the herd is mutual grooming, which is often a symptom of „friendship” or a kind of emotional closeness between animals. It is believed that cows exhibit empathy, understood as fear or pain, which is reflected in the behavior of the entire herd.
EN
Social behaviour of the bank vole was video recorded during direct encounters between individuals under natural conditions. The apparatus consisted of miniature video cameras, a system of image processing and recording, and infrared emitters. This device enabled continuous 24-h observations at several sites simultaneously. The study was conducted in an alder swamp Ribonigri-Alnetum located in the Kampinos National Park, central Poland (52 [degrees] 20'N, 20 [degrees] 25'E). Observations were made in the late summers of 2002 and 2003 at six independent baited sites for 10 days and nights per each site. Rodents visiting the sites were individually marked by fur clipping. In sum, 13 053 visits to the sites and 1868 encounters between two marked individuals of C. glareolus were video recorded during 1440 hours of observation. It has been found that under natural conditions, bank voles most often avoided each other (55% of the encounters). In the case of close contacts they were aggressive (30%), rarely tolerant (7%), and during the remaining encounters they showed a mixed behaviour. The voles met mainly in the night (94% of the encounters) despite of 25% of their daily activity ran during the day. The frequency and character of encounters depended on the sex, age, and the origin of individuals. Encounters between males were more aggressive than between females (P <0.01). In encounters between opposite sexes, males were dominants (P <0.001). Individuals with a larger body mass were dominant in access to food (P <0.000). Cases of the dominance of juveniles over adults were interpreted as a result of the site of their origin. Social relations between individuals were characterised by persistence and repeatability in time. The results are compared with the literature describing experiments with animals kept in the laboratory or in enclosures, and field observations based on trapping techniques and telemetry.
15
Content available remote Weak and exact domination in distributed systems
63%
EN
In this work, we introduce and examine the notion of domination for a class of linear distributed systems. This consists in studying the possibility to make a comparison between input or output operators. We give the main algebraic properties of such relations, as well as characterizations of exact and weak domination. We also study the case of actuators, and various situations are examined. Applications and illustrative examples are also given. By duality, we extend this study to observed systems. We obtain similar results and properties, and the case of sensors is equally examined.
16
63%
PL
W ostatnich kilkunastu latach można było zaobserwować wzrost znaczenia niektórych czynników kształtujących łańcuchy dostaw. Stąd celem artykułu jest sformułowanie opisowego modelu hipotetycznego współczesnych łańcuchów dostaw w branżach konsumpcyjnych. Trzy najważniejsze czynniki to: oligopolistyczny charakter rynku, presja cenowa i zjawisko dominacji w łańcuchach dostaw. Duże znaczenie ma także to, iż obok deindustrializacji pojawiła się reindustrializacja, która może zmienić współczesne łańcuchy dostaw. W wyjaśnianiu omawianych zjawisk warto posługiwać się schematem eksplanacyjnym, a przede wszystkim rozumowaniem abdukcyjnym. Taką próbę podjęto w artykule. Duża liczba czynników i ich zmienność nie pozwalają bowiem na użycie w badaniach nad łańcuchami dostaw bardziej precyzyjnych sposobów wyjaśniania. Opisane rozważania doprowadziły do hipotezy o wzrostowej tendencji poziomu konkurencji, zarówno wewnątrz, jak i między łańcuchami dostaw jutra.
EN
In the last few years we have seen the growing importance of certain factors shaping the supply chains. Hence, the purpose of this article is to formulate a descriptive model of a hypothetical contemporary supply chains in the consumer industries. The three most important factors are: oligopolistic nature of the market, price pressure and the phenomenon of dominance in the supply chains. Great importance is also the fact that next to the deindustrialization appeared reindustrialization that could change the modern supply chains. In explaining the discussed phenomena, it is worth to use the explanation scheme and above all abduction. Such an attempt was made in the article. A large number of factors and their variability does not allow for the use in research on supply chains more accurate ways of explanation. Described considerations have led to the hypothesis of the upward trend in the level of competition between supply chains and within supply chains in the future.
PL
Niniejszy artykuł stanowi przyczynek do problemu dominacji rosyjskiej w Europie Wschodniej po rozpadzie ZSRR, dotychczas rzadko podejmowanego w takim ujęciu przez badaczy. W tekście zawarto rozważania nawiązujące do dwóch pytań: dlaczego warto podjąć tytułowy problem oraz jakie mogą być ścieżki metodologiczne w tego typu badaniach? Po 1992 r. Rosja prowadzi specyficzną politykę wobec państw Europy Wschodniej wynikającą z uwarunkowań historycznych oraz mocarstwowych ambicji władców Kremla. Zmiany na arenie międzynarodowej w 2014 r. stworzyły przesłanki do zbadania polityki Federacji Rosyjskiej wobec państw Europy Wschodniej. Nowa sytuacja geopolityczna wymaga również stosowania takich metod badawczych, które pozwoliłyby na pełne wyjaśnienie tych relacji. W procesie analizy należy przyjąć, że podmiotem działania jest Rosja, przedmiotem są natomiast Ukraina, Białoruś i Mołdawia. Kontynuując badania dotyczące dziejów tych państw, należałoby jeszcze dokładniej zbadać obszary dysfunkcjonalności systemu poradzieckiego oraz określić, na ile trwałe było przeniknięcie struktur penetrujących do wnętrza systemów państw Europy Wschodniej, a także, w jakim zakresie po 1991 r. nastąpiło „cofnięcie” regulatora?
EN
The article refers to a rarely undertaken by analysts approach to the problem of the Russian domination over Eastern Europe after the collapse of the Soviet Union. The text deals with two basic questions: why the problem of the Russian domination should be the topic of any research and what methodological approaches should be used in such studies? After 1992 Russia has been carrying out a very specific policy towards the countries of Eastern Europe, which arises from historical context and the Kremlins’ rulers’ imperial ambitions. Changes at the international arena in 2014 created conditions for investigating the Russian Federation policy towards the countries of Eastern Europe. The new geopolitical situation also requires the application of such research methods that would allow a full explanation of new political relations. In the process of analysis it should be assumed that Ukraine, Belarus and Moldova are passive subjects of the actions carried out by Russia. Further research of the history of these countries would require investigating the areas of dysfunctionality of the post-Soviet system and determining, to what extent Eastern Europe state systems could be penetrated and to what extent the Russian control was retracted after 1991.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.