Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 689

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
PL
Przedstawiono metodę oraz efekty defosfatacji ścieków za pomocą filtracji przez złoże z piasku kwarcowego zaimpregnowanego fosforanem wapnia,
EN
The paper presents the method and results of dephosphorization of waste waters by means of filtration through a sand filter impregnated with calcium phosphates.
PL
Autor prezentuje nową, własną metodę interpretacji [pomiarów piezometrycznych dla stwierdzenia zjawiska filtracji i wyznaczania jej kierunków.
EN
The Author presents a new , elaborated by him method of interpretation of piezometric measurements on the basis of which it is possible to state the occurrence and to determine the directions of the filtration.
PL
Przedstawiono wyniki badań własności odciekowych i skuteczności działania przegród filtracyjnych w procesie odolejania. Przegrody wykonano metodą zgrzewania włóknistych materiałów filtracyjnych. Dokonano oceny ich przydatności w ciągłych procesach wydzielania fazy ciekłej z przepływającego aerozolu.
EN
Research on oozing properties and efficiency of filter layers in deoiling process is presented. The filter layers were made by welding of selected fibrous f ltering materials. A usability of such layers in continuous separation of liquid phase from flowing aerosol was evaluated.
PL
W artykule podano metodę oceny granicznej dokładności - d[a] papierów filtracyjnych, opartą na oznaczeniu średnicy pory maksymalnej - d[m] testem Barusa Bechholda. Podstawą metody jest empiryczna funkcja regresji w postaci: [ d[a]=0,534 x d[m] + 5,096 [mi m] ], którą charakteryzuje współczynnik korelacji r = 0,96 i standardowy błąd estymacji delta = 3,7 mi m. Funkcję tę otrzymano w rezultacie analizy statystycznej zbioru wyników oznaczeń d[a] i d[m] typów papierów filtracyjnych, importowanych z firm Gessner, Binzer, Bosso i Jointine, do budowy filtrów powietrza, oleju i paliwa w tłokowych silnikach samochodowych.
EN
Estimation method of filtrating papers limiting accuracy, based or determination of maximal pore diameter d[m] by Borus Bechhold test, is given in the paper. The method is based on empiric regression function in the form on: [ d[a]=0,534 x d[m] + 5,096 [mi m] ] which is characterized by correlation ratio r = 0,96 and standard error of estimation delta = 3,7 mi m. This function was obtained as an effect of satistical analysis of d[a] and d[m] measurements results of 53 filtrating paper types imported from Gessner, Binzer, Bosso and Jointine to construct air, oil and fuel filters in motor-car piston engines.
PL
Praca dotyczy algorytmizacji procesu tworzenia numerycznego modelu zjawiska filtracji. Przedstawiono opracowany, dwustopniowy generator siatki elementów. Przyjęto sposób szacowania błędu globalnego oraz lokalnego. Przyjęte rozwiązania algorytmiczne zweryfikowano na przykładzie filtracji pod fundamentem jazu ze ścianką szczelną. Testowano różne strategie adaptacji typu h. Równomierny podział wszystkich elementów okazał się skrajnie nieefektywny.
EN
Algorithm of building of numerical model of ground water flow has been presented in the paper. Two-step mesh generator for FEM and method of global and local error estimation is also described. Different strategy of "h" adaptive method have been examined. Algorithms and solutions taken into consideration were verified by calculating ground water flow under a weir. Several computational experiments carried out by the Authors showed that regular partitioning of all elements of a FEM mesh is extremely ineffective.
6
Content available remote Wpływ pewnych czynników na sprawność filtracji filtrów odśrodkowych
100%
PL
W referacie przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, zmierzających do określenia sposobu poruszania się cząstek pyłu w powietrzu przepływającym przez osiowosymetryczną komorę cylindryczną spełniającą rolę filtra. W komorze wywołano zawirowany przepływ powietrza. W strefę przepływu wprowadzono w sposób ciągły cząstki pyłu ze stosunkowo dużymi masowymi natężeniami emisji, wskutek czego tworzył się przepływ mieszaniny dwufazowej. Badaniami objęto dwa zagadnienia: pierwsze obejmowało okreslenie pól prędkś?ci oraz ciśnień statycznych w komorze filtrującej, drugie - badanie sposobu poruszania się cząstek pyłu w strudze zawirowanej, w zależności od składu frakcyjnego i natężenia emisji pyłu do komory. badania wykaza?y, że o ruchu cząstek w zawirowanej strudze powietrza decydują dwa antagonistyczne działające czynniki: siły odśrodkowe wywodzące się od składowych obwodowych wektora predkości oraz konwekcja cząsek pyłu przez sk?adowe promieniowe. Konsekwencja dzia?ania tych czynników jest wyrażona zależność sprawności filtracji od składu frakcyjnego pyłu, od stężenia pyłu w filtrowanej strudze płynu oraz od natężenia przepływu powietrza przez komorę.
EN
The problem of application of the centrifugal, very often used into combustion engines is rather important. These filters utilize the whirled stream flows to an elemination of pollutions of disintegrated solid from air and even oil. The raport presents the results of experimental investigations on dust particle transport in air flowing up through the axial and symmetrical cylinder chamber. The whirled, tornado like flows was generated there. In the flow area the dust particles of great mass intensity continuously were introduced so the two-phase mixture flow has arisen. The investigtions have been carried out on two stages. The first one covered the velocity fied definition as well as static pressure in a chamber. The next stage concernet with the way of dust particle movement investigation according to the fractional composition and intensity of dust emission to the chamber. These experimental investigations showed that with an increase of dust particle concentration in air the possibilities of filtering of these whirled streams (tornado like ones) have been diminished and they were strongly depended on dust fractional composition.
PL
W artykule przedstawiono obraz filtracji wody w rejonie zapory Smukała poparty wynikami pomiarów i badań. Nieprawidłowy jej przebieg, wynikający głównie z wadliwej rekonstrukcji budowli, może prowadzić do osłabienia jej stateczności. Brak dokumentacji powykonawczej zapory uniemożliwia wykonanie prawidłowego projektu remontu.
EN
In the paper is presented the model of water filtration in the Smukała dam based on results of measurements and investigation. Irregular course of that process resulting mainly from the faulty reconstruction of the object can bing about reduction of its stability. Because of the lack of adequate technical documentation it is not possible to elaborate a proper project of repair works.
PL
Zapezentowano i uzasadniono pogląd o celowości tworzenia programów będących pod względem funkcjonalnym generatorami sumarycznych modeli badanych zjawisk filtracyjnych.
EN
The paper presents and gives ground for opinion on purposefulness of creation of programmes which in respect of functionality would be generators of summary models of investigated filtration phenomenoms.
PL
Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiwań użytkowników pomieszczeń oraz od wymagań związanych z bezpieczeństwem wynikającym z przeznaczenia pomieszczeń.
PL
W pracy dokonano oceny praktycznej przydatności empirycznych wzorów wykorzystywanych do prognozowania współczynnika filtracji gruntów. Analizą objęto trzy różne grupy wzorów, uwzględniających: 1) wyłącznie dane granulometryczne, 2) dane granulometryczne i porowatość gruntów, 3) dane granulometryczne i porowatość gruntów oraz właściwości fizyczne filtrującej wody. Ocenę jakości prognoz oparto na danych pomiarowych dotyczących trzech typowych rzeczywistych gruntów reprezentujących piaski gruboziarniste, piaski średnioziarniste oraz piaski gliniaste. W wyniku analizy określono wzory empiryczne nadające się do wiarygodnego prognozowania współczynnika filtracji poszczególnych typów gruntów.
EN
Practical applicability of empirical formulae for predicting coefficients of ground filtration has been assessed in the paper. The analysis was made for three various groups of formulae, accounting for: 1) exclusively granulometric data, 2) granulometric data and ground porosity, 3) granulometric data, ground porosity and physical properties of the filtrating water. The quality of predictions was based on measuring data for three typical real grounds representing coarse sands, medium sands and clayey sands. As a result of the analysis, the empirical formulae enabling reliable predicting of the filtration coefficient for various types of ground, were determined.
12
Content available Porous ceramic materials for virus filtration
80%
EN
The purpose of this study was to design and examine porous ceramic materials on the basis of diatomaceous earth, as well as carrying out preliminary model researches of the purification of drinking water. The conditions, parameters and methods of production of the ceramic samples have been selected on experimental way, in order to characterize them by suitable porosity and tensile strength. The authors have searched such porous ceramic materials, which exhibit positive charge, in contrast to viruses, which have a negative surface charge in pH o drinking water.
PL
Celem pracy było zaprojektowanie i zbadanie ceramicznych tworzyw porowatych na bazie ziemi okrzemkowej, jak również przeprowadzenie wstępnych badań modelowych nad oczyszczaniem wody pitnej z wirusów. Na drodze eksperymentalnej zostały dobrane warunki, parametry i metody wytwarzania kształtek ceramicznych, tak aby cechowały się odpowiednią porowatością otwartą oraz wytrzymałością mechaniczną. Autorzy poszukali takich ceramicznych tworzyw porowatych, które będą wykazywały dodatni potencjał, w stosunku do wirusów, które są ujemnie naładowane w zakresie pH wody pitnej (pH 5-9).
PL
W artykule przypomniano transformatę Hartleya posiadającą własności zbliżone do transformaty Fouriera. Dzięki możliwości zastosowania szybkiego algorytmu motylkowego oraz operacjom na liczbach rzeczywistych, transformata ta jest istotnie szybsza od szybkiej transformaty fourierowskiej oraz wymaga mniejszych zasobów pamięci komputera. Dyskretną transformatę Hartleya zastosowano w filtracji ultrasonograficznych obrazów cyfrowych.
EN
In this paper Discrete Hartley Transform has been recalled and applied to filtering ultrasonic images. A butterfly algorithm, originally developed for DFT, can be used for DHT too. The transform, bearing all features of Discrete Fourier Transform, is twice as fast as DFT. An application of DHT in a compression of ultrasonic images seems to be promising.
PL
Ścieki pogalwanizacyjne należą do zawiesin trudno filtrowalnych. Deponowanie zawiesin w osadnikach powoduje aglomerację nąjdrobniejszych frakcji i korzystnie zmienia skład ziarnowy. Podczas filtracji powstaje osad o wysokim współczynniku ściśliwości, przy czym współczynnik ten jest wyższy dla osadów świeżych niż stabilizowanych. Narzuca to kolejność odwadniania ścieków od przechowywanych w długich czasie do świeżych, jako że zawiesiny stabilizowane filtrują się zdecydowanie lepiej.
EN
Post-galvanic suspensions belong to the hard-to-filter media. Deposition in settling tanks causes the agglomeration of finest fractions and thus changes advantageously the particle size dis- tribution. A cake characterized by the high value of compression coefficient forms during filtration. As a rule this coefficient is higher for fresh cakes than for stabilized ones. Therefore, the longer stored suspensions should be filtered first (stabilized suspensions filter much better).
PL
Praca zawiera wyniki badań przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych, w skali półtechnicznej, które polegały na odazotowaniu i odsiarczeniu spalin na uaktywnionym placku filtracyjnym, po uprzednim wtrysku wodnego roztworu nadtlenku wodoru lub nadmanganianu potasu oraz pylistego wapna hydratyzowanego do spalin. Określono zależność skuteczności usuwania NOx i S02 od stosunku molowego utleniacza do sumy NO i SO2 zawartych w spalinach. Efektywnym utleniaczem okazał się jedynie KMnO4.
EN
The paper comprises experimental results carried out in the semi-industrial scale and dealing with denitriding and desulfurization of combustion gases, performed after the in- jection of aqueous solution of hydrogen peroxide or potassium permanganate and hydrated lime. The dependence of the removal efficiency for NOX and S02 as a function of oxidizer molar ratio to the sum of NOX and SO2 in combustion gases has been determined. Only KMnO4 appeared to be an effective oxidizer.
PL
W pracy badaniom mikrobiologicznym poddano wodę pobraną z niecki basenowej oraz ze zbiornika filtracyjnego jednej z pływalni warszawskich. Celem badań była prezentacja nowoczesnego systemu uzdatniania wody basenowej oraz ocena jego skuteczności, w wyniku zastosowania ziemi okrzemkowej w procesie filtracji wody basenowej.
EN
In this work the microbiological investigations of swimming pool water taken from swimming pool and from filter container of choosen swimming pool in Warsaw were done. The main subject connected with a modern system of water regeneration and assessment its effect after a diatomaceous earth using in water swimming pool filtration process were described.
18
80%
PL
W pracy przedstawiono i przedyskutowano trzy różne modele ustalonej filtracji przez groble. Wykonano obliczenia dla przyjętej grobli modelowej. Zarówno wydatki, jak i położenie krzywej depresji uzyskane z poszczególnych modeli istotnie się różnią. Analizowano także wpływ warunków zadawanych na brzegu kontaktującym się z atmosferą na uzyskiwane rezultaty. Przeprowadzone badania wykazały, że do analizy filtracji przez groble należy stosować modele numeryczne, uwzględniające przepływ także w strefie nienasyconej. Można wtedy zbudować model bliższy rzeczywistości, a komputerowa realizacja obliczeń jest łatwiejsza niż w modelach klasycznych.
EN
Three models of steady seepage through a levee were presented in the paper: (i) simplified model based upon the Dupuit-Forchheimer assumptions, (ii) classical model with the free surface and (iii) model regarding the flow in unsaturated zone. Finite Element Method was applied to numerical modelling. The analysis shows the possibilities and advantages of using models that regard the flow in unsaturated zone.
first rewind previous Strona / 35 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.