Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  European Union standard
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono zagadnienia poruszane w normie EN 12975. Omówiono metody wyznaczania wydajności kolektorów słonecznych. Przybliżono: zalecany przez normę model matematyczny kolektora, warunki oraz procedurę prowadzenia testów oraz sposoby estymacji poszukiwanych parametrów. Przedstawiono również fragment wyników badań oraz opis nowo otwartego stanowiska badawczego Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, umożliwiającego wyznaczanie parametrów kolektorów słonecznych w warunkach zewnętrznych według zaleceń normy.
EN
The problems of the EN 12975 Standard dealing with methods of determining solar collector capacity are presented. The mathematical model recommended in the Standard, conditions and test procedures are given, as well as estimation methods concerning parameters of interest. Part of the results achieved is included. Description of a recently opened research stand, in the Department of Air Conditioning and Heat Engineering of Wroclaw Polytechnic, is also given. The stand enables the determining of solar collector parameters according to the Standard in outdoor conditions.
EN
Investigations were carried out at timber storage sites (depots) on large-sized pine (110 pieces) and beech (130 pieces) wood from three forest districts within the territory of the Regional Directorates of the State Forests (RDSF) of Łódź, Lublin and Kraków. As a result of a comparison of both classification systems, it was proved that in the case of pine wood classified according to EU norms, the shares of the number of pieces and volume in classes B and C decreased, whereas they increased in class D when compared with Polish classification. Analogically, in the case of beech wood, a decrease in the share of the number of pieces and volume in classes A, B and D, and an increase in class C were recorded. Among the most common defects that influence the classification of both sorts of wood, open and burl knots as well as curvatures are recognised, while in the case of beech wood, shakes and galls (disease T stains) are encountered. The results of the classification determined differences in the wood value. According to the pricelists for wood standing in forest districts where the raw wood under investigation originated, it was established that the value of the pine wood classified according to the EU norm decreased by ca. 7.6% when compared with the value estimated using the Polish norm. The value of the beech wood was nearly identical in both cases, which was mainly due to the higher share of wood of class C and lower share of class D upon applying the EU standards, in comparison with the Polish classification system.
EN
Investigations were carried out at timber storage sites (depots) on large-sized pine (110 pieces) and beech (130 pieces) wood from three forest districts within the territory of the Regional Directorates of the State Forests (RDSF) of Łódź, Lublin and Kraków. As a result of a comparison of both classification systems, it was proved that in the case of pine wood classified according to EU norms, the shares of the number of pieces and volume in classes B and C decreased, whereas they increased in class D when compared with Polish classification. Analogically, in the case of beech wood, a decrease in the share of the number of pieces and volume in classes A, B and D, and an increase in class C were recorded. Among the most common defects that influence the classification of both sorts of wood, open and burl knots as well as curvatures are recognised, while in the case of beech wood, shakes and galls (disease T stains) are encountered. The results of the classification determined differences in the wood value. According to the pricelists for wood standing in forest districts where the raw wood under investigation originated, it was established that the value of the pine wood classified according to the EU norm decreased by ca. 7.6% when compared with the value estimated using the Polish norm. The value of the beech wood was nearly identical in both cases, which was mainly due to the higher share of wood of class C and lower share of class D upon applying the EU standards, in comparison with the Polish classification system.
PL
Określono uwarunkowania procesów dostosowawczych badanych gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej. W pracy przedstawiono przewidywane terminy budowy płyt obornikowych w badanych gospodarstwach rolnych. Przedstawiono opinie rolników w zakresie działań koniecznych do dostosowania ich gospodarstw do standardów Unii Europejskiej. Rolnicy udzielili odpowiedzi na pytanie dotyczące modelu rolnictwa, który będą stosować oraz określili czynniki decydujące o wysokości dopłaty do płyty obornikowej.
EN
The survey was conducted to recognize the adjustment processes of selected farms to European Union standards. Paper presents the foreseen time- limits to building dunging gutters on surveyed farms. Farmers' opinion concerning the actions necessary to adjust their farms to European Union standards are also presented. The farmers were inquired on the model of agriculture they would like to apply. The farmers' opinions concerning factors determining the height of funds to be granted for building the dunging gutters were given, too.
PL
Państwa Unii Europejskiej szybko integrują się gospodarczo i politycznie. Integracja ta następuje również w dziedzinie statystyki. Ma ona doprowadzić do zharmonizowania metod, norm i klasyfikacji. W tym celu Europejska Komisja Ekonomiczna (ECE) opracowała standar­dową klasyfikację statystyczną użytkowania gruntów, która ma doprowadzić do ujednolicenia systematyki użytków gruntowych. Obecnie w krajach Unii systematyka ta jeszcze prawnie nie obowiązuje, ale wraz z postępującym procesem rozszerzania Wspólnoty i dalszą jej inte­gracją będzie to nieuniknione. Praca ma na celu pokazanie zasad dostosowania polskiej ewidencji gruntów do standardów międzynarodowych oraz rozmiarów tego zagadnienia.
EN
The European Union countries are quickly integrating both ekonomically and politically. This integration includes also the field of statistics. Its aim is to harmonize methods, stand and classifications. For this purpose the Economic Commission for Europe (ECE) has worked out the standard statistical classification of land use, which is supposed to standardize the systematics of land use. In the union countries this classification is not in force at the moment, but together with a progressive process of the Union expansion and its further integration, it will be inevitable. The aim of this paper is to present the rules of adapting the Polish registration to international standards, and the range of this problem.
PL
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej dostosowuje doświadczalnictwo odmianowe funkcjonujące w naszym kraju do gospodarki rynkowej i standardów Unii Europejskiej. W ramach tej działalności rozwijany jest nowy, ogólnokrajowy system badań odmianowych zwany Porejestrowym Doświadczalnictwem Odmianowym. Program PDO został prawnie usankcjonowany (ustawa o nasiennictwie z dnia 26.06.2003 r.) i obecnie jest wdrażany na terenie wszystkich województw. Głównym zadaniem PDO jest dostarczanie rolnictwu obiektywnych informacji o wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych wpisanych do Krajowego Rejestru (KR) i pochodzących ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), funkcjonujących na naszym rynku nasiennym. System PDO jest rozwijany na bazie sieci doświadczalnej Centralnego Ośrodka i innych punktów doświadczalnych istniejących w naszym kraju. Centralny Ośrodek jest prawnie odpowiedzialny za koordynację działań związanych z realizacją programu PDO, we współpracy z samorządami województw i izbami rolniczymi. Na bazie wyników doświadczeń PDO tworzone są „Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw”. W ramach struktur PDO powołano Krajowy Zespół Koordynacyjny PDO, jako organ opiniodawczy i doradczy dyrektora Centralnego Ośrodka w sprawach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Ponadto na terenie każdego województwa wyznaczono Stację Koordynującą PDO oraz powołano Zespół Wojewódzki PDO. Powyższe podmioty są odpowiedzialne za prowadzenie PDO na terenie poszczególnych województw. Główne korzyści wynikające z realizacji PDO to: efektywniejsze wykorzystani postępu biologicznego w rolnictwie, systematyczny dopływ obiektywnej informacji o wartości użytkowej odmian w różnych warunkach uprawy oraz ułatwienie rolnikom dokonywania trafnego doboru najwartościowszych odmian do uprawy, pochodzących z KR i/lub CCA.
EN
The Research Centre for Cultivar Testing (COBORU) in Słupia Wielka has been adapting cultivar testing and assessments to the market-oriented economy and the EU norms and standards. Within these activities COBORU has developed a new nation-wide cultivar testing system, called post-registration cultivar testing (PDO). Program PDO is officially accepted (Seed Act, 2003) and presently implemented in all administrative units (Voivodeships) in Poland. The main aim of PDO is to provide agricultural community with objective and updated information about Value for cultivation and use (VCU) of cultivars of the agricultural plant species from the National Register of Cultivars (KR) and from Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species (CCA), which exist on seed market in Poland. PDO system is developed on the basis of COBORU experimental network (testing stations) and another experimental units existing in our country. COBORU is legally responsible for the coordination of all activities in this system in cooperation with Voivodeship Self-Governments and Agriculture Chambers. On the basis of the results of PDO trials “The lists of recommended cultivars for cultivation within territory of the voivodeship” are published. Within the structure of PDO, “The National PDO Coordinating Council” was appointed, as a consultative body of COBORU Director General for PDO affairs. “PDO Coordinating Stations” were designated and “The Voivodeship PDO Councils” were nominated in each voivodeship. These bodies are responsible for PDO conducting on the territories of voivodeships. Benefits from the PDO: more effective use of the biological progress in agriculture and regular collecting of the reliable data on cultivars performance under different growing conditions, easier choosing by farmers the most suitable varieties for their farming conditions, both from KR and/or from CCA.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.