Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  organic production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Organic production is an important area for the development of the competitiveness of the Lubelskie Voivodship. Development of this production, however, depends on the support households can get for taking this kind of action. The aim of the study is to assess the scale and nature of institutional support in the opinion of the surveyed farmers, organic farms in the Lublin area. For the achievement of this objective, 60 interviews were conducted using a questionnaire survey among farms pursuing organic production. The obtained results indicated that institutions whose support, in the opinion of the respondents, is the highest were: Agricultural Advisory Centres, the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, and certification bodies.
PL
Produkcja ekologiczna jest ważnym obszarem rozwoju konkurencyjności województwa lubelskiego. Rozwój tej produkcji zależy jednakże od wsparcia, jakie mogą otrzymać gospodarstwa podejmujące ten rodzaj działań. Celem opracowania jest ocena skali i charakteru wsparcia instytucjonalnego w świetle opinii badanych rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne w województwie lubelskim. Dla realizacji celu przeprowadzonych zostało 60 wywiadów za pomocą kwestionariusza ankiety wśród gospodarstw rolnych realizujących produkcję ekologiczną. Otrzymane wyniki badań wskazały, iż instytucjami których wsparcie, w ocenie badanych, jest najwyższe były Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Jednostki certyfikujące. Badania przeprowadzono w ramach realizowanego projektu badawczego nr 2011/01/D/HS4/ 03927 pt. „Ekologiczne uwarunkowania i czynniki rozwoju funkcji gospodarczych na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.
2
Content available Rodzaje produkcji ekologicznej na Dolnym Śląsku
100%
PL
Na początku 2010 r. na Dolnym Śląsku zarejestrowanych było 1025 gospodarstw ekologicznych, w tym 47% gospodarstw posiadało status "w okresie konwersji". Najwięcej, bo aż 23% gospodarstw ekologicznych zlokalizowanych było w powiecie kłodzkim i 16% w powiecie wrocławskim. Zróżnicowanie liczby gospodarstw ekologicznych w poszczególnych powiatach Dolnego Śląska było duże i wahało się od 1 (pow. strzeliński) do 235 (pow. kłodzki). Na tak duże zróżnicowanie rozmieszczenia gospodarstw ekologicznych miało wpływ wiele czynników, a do najważniejszych zliczyć można jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Cechą charakterystyczną gospodarstw ekologicznych Dolnego Śląska jest to, iż dla około 80% gospodarstw głównym rodzajem produkcji ekologicznej są łąki i pastwiska (pakiet 58A) oraz uprawy pastewne na paszę (pakiet 50A do 57A). Ze zbóż metodą ekologiczną uprawia się pszenicę zwyczajną i orkisz (od 3% do 30% producentów), dość dużo żyta ponad 20%, owsa od 7,5% do 28,6% oraz grykę. Produkcja warzyw i owoców notowana jest zaledwie w kilku procentach gospodarstw. Z uwagi na możliwość wysokich dopłat do sadów z nasadzeniami orzecha włoskiego ten pakiet (A 67) stał się kierunkiem produkcji kilku producentów rolnych. Gospodarstwa ekologiczne Dolnego Śląska głównie nastawione są na produkcję roślinną. Tylko w około 20% gospodarstw ekologicznych metodą ekologiczną odbywa się produkcja zwierzęca, która dostarcza mleko krowie, kozie, sery, żywiec cielęcy, wołowy oraz jaja. W regionach turystycznych w wielu gospodarstwach ekologicznych dla celów rekreacyjnych utrzymuje się zwierzęta koniowate.
EN
In early 2010, in Lower Silesia, there were 1,025 organic farms, including 47% of households had a status of "inconversion". Most of them, up to 23% of organic farms were located in the county Kłodzko and 16% in the district of Wroclaw. The diversity of organic farms in various districts of Lower Silesia was high and ranged from 1 (Strzelin district) to 235 ( Kłodzko district). Lot of factors had an influence on such a large diversity of organic farms deployment and the most important included the quality of agricultural production surface. A characteristic feature of organic farms of Lower Silesia is that about 80% of the main type of organic production are meadows and pastures (package 58A) and fodder crops for animal feed (pack 50A to 57A). Cereal Organic-grown consisted of wheat and spelled (from 3% to 30% of producers) quite a lot consisted of more than 20% rye, oats, from 7.5% to 28.6% and buckwheat. Production of vegetables and fruits is listed only in a few percent of the farms. Due to the possibility of high subsidies for orchards planted with walnut, this package (A 67) has become the direction of production of several agricultural producers. Organic farms of Lower Silesia are mainly focused on plant production. Only in about 20% of organic farms production is carried out by organic livestock, which provides cow's milk, goat cheese, veal, beef and eggs. In tourist areas the equines were bred in many organic farms for recreational purposes.
EN
This paper studies the opportunities for application of a new method elaborated by the author (1) for evaluation of the readiness of producers and traders for conversion to organic production or trade. The method was created as a result of a study of organic sector development and it is based on the determination of the most important factors in this development. The method relies on a simple evaluation scheme and calculations. It turns to be useful as just a pilot investigation of the five most important factors stated as indicators: preparation (in terms of knowledge and skills of managers/ entrepreneurs), motivation, resources, planning activities skills (considered separately of others because of their particular importance in the ‘organic’ approach), environmental protection and organic production measures undertaken recently. The investigation presented in this paper puts the method developed on theory into practice. Furthermore, it proves the conformability of the proposed method and its possible usefulness. In addition, the steps in starting the conversion are proposed in which an approach very different from the one used till now (based on the choice of a new production technology) is adapted. The accent here is on the management, overall control over the processes and achieving sustainable growth.
PL
Niniejsza praca bada możliwości zastosowania nowej, opracowanej przez autorkę metody oceny gotowości producentów i handlowców do przejścia na produkcję lub handel organiczny. Metoda ta powstała w wyniku badań rozwoju sektora organicznego i oparta jest na ustaleniu najważniejszych wskaźników tego rozwoju. Bazuje na prostym systemie oceny i obliczeniach i okazuje się użyteczna jedynie jako badanie pilotażowe pięciu najważniejszych czynników określanych jako wskaźniki: przygotowania (pod względem wiedzy i umiejętności menadżerów / przedsiębiorców), motywacji, zasobów, umiejętności planowania działań (rozważanych osobno z powodu ich szczególnej wagi w podejściu „organicznym”), ochrony środowiska oraz ostatnio podjętych działań w dziedzinie produkcji organicznej. Badania przedstawione w niniejszej pracy pozwalają zastosować w praktyce metodę opracowaną w teorii. Potwierdzają one ponadto zgodność tej metody i jej ewentualną użyteczność. Co więcej, zaproponowano kroki prowadzące do rozpoczęcia przejścia na produkcję / handel organiczny, gdzie zastosowano zupełnie inne podejście niż stosowane dotychczas (oparte na wyborze nowej technologii produkcji). Akcent położony tu został na zarządzanie, całościową kontrolę nad procesami i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.
EN
Insufficient number of bio-fertilizers is one of the major problems in organic fruit production in Poland. The lack of nitrogen fertilizers that can be used in organic orchards is particularly noticeable. The aim of the study was to determine the influence of several organic fertilizers on tree growth and yielding, and fruit quality in the apple cultivar “Ariwa” grown organically. The study was conducted in 2009-2013 in the Experimental Orchard of the Institute of Horticulture in Dąbrowice (central Poland). An experiment was set up to assess the suitability for organic cultivation of the following bio-fertilizers: Micosat, BF Amin, BF Quality, Humus UP, Humus Active + Aktywit PM, Tytanit, and Vinassa. The fertilizers were compared with the control combination without any fertilization (combination 1). The fertilizers were applied annually, beginning in 2009, twice a year. Most of the tested bio-fertilizers produced a positive effect on the growth and productivity of ‘Ariwa’ apple trees. Some of them also improved the quality of the fruit. The most promising fertilizers proved to be: Humus UP and Humus Active + Aktywit PM, and also BF Amin, Tytanit, and Vinassa.
PL
Niewystarczająca liczba bio-nawozów jest jednym z ważniejszych problemów występujących w ekologicznej produkcji owoców w Polsce. Szczególnie odczuwalny jest brak nawozów azotowych możliwych do zastosowania w ekologicznych sadach. Celem badań było określenie wpływu kilku nawozów organicznych na wzrost, plonowanie drzew i jakość owoców jabłoni odmiany „Ariwa” uprawianych metodą ekologiczną. Badania przeprowadzono w latach 2009-2013 w Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Dąbrowicach (centralna Polska). W doświadczeniu badano przydatność do uprawy ekologicznej następujące bio-nawozy: Micosat, BF Amin, BF Qality, Humus UP, Humus Active + Aktivit PM, Tytanit i Vinassa. Badane nawozy porównano z kombinacją kontrolną bez żadnego nawożenia (kombinacja 1). Nawozy stosowano corocznie, począwszy od 2009 roku, dwa razy w ciągu roku. Większość badanych bio-nawozów miała korzystny wpływ na wzrost i produktywność drzew jabłoni odmiany ‘Ariwa’. Niektóre z nich poprawiały również jakość owoców. Najbardziej obiecującymi nawozami okazały się: Humus UP, Humus Active + Aktivit PM oraz BF Amin, Tytanit i Vinassa.
PL
W artykule omówiono niektóre przepisy prawne w zakresie produkcji ekologicznej. Podstawę prawną rozwoju produkcji ekologicznej w Unii Europejskiej stanowi rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Najważniejszym polskim aktem prawnym w omawianym zakresie jest ustawa z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym.
EN
The paper presents some of the legislation on organic production. The legal basis for the development of organic production in the European Union is Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labeling of organic products. The most important Polish legal act in this area is the Act of 25 June 2009 on organic farming.
PL
Określano przyczynę fuzariozy kłosów ekologicznego pszenżyta chronionego biopreparatami oraz zanieczyszczenie ziarna tego zboża przez deoksyniwalenol, toksynę T-2, zearalenon, aflatoksynsy i ochratoksynę A. W badaniach wykorzystano Biochicol 020 PC i biopreparat sporządzony w laboratorium na bazie chitozanu i grzyba Fusarium culmorum. Zawartość mikotoksyn określano za pomocą immunoenzymatycznej metody ELISA. Główną przyczyną fuzariozy kłosów pszenżyta były grzyby Fusarium poae i Fusarium culmorum. Spośród 13 badanych odmian pszenżyta deoksyniwalenol wykrywano w kilku odmianach chronionych przy użyciu środka Biochicol 020 PC lub rosnących w obiektach kontrolnych. W niektórych odmianach Biochicol 020 PC stymulował akumulację mikotoksyn w ziarnie. DON nie był stwierdzany w ziarnie odmian chronionych z użyciem biopreparatu sporządzonego w laboratorium. Zearalenon, toksyna T-2, aflatoksyny i ochratoksyna A nie były identyfikowane w ziarnie ekologicznego pszenżyta.
EN
Cause of Fusarium head blight (FHB) in organic triticale protected by biopreparations and contamination of the grain with the deoxynivalenol, T-2 toxin, zearalenone, aflatoxins and ochratoxin A were analysed. Biochicol 020 PC and biopreparation made in laboratory on the ground chitosane and Fusarium culmorum were used in field experiment. Content of mycotoxins was defined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Main cause of triticale head blight were Fusarium poae and Fusarium culmorum. Among 13 of the examined cultivars of organic triticale deoxynivalenol was identified in some cultivars protected by Biochicol 020 PC or grown in control objects. Biochicol 020 PC stimulated accumulation of deoxynivalenol in grain of some cultivars. DON was not found in all object protected by biopreparation made in laboratory. The zearalenone, T-2 toxin, aflatoxins and ochratoxin A were not found in triticale grain.
PL
Określano przyczynę fuzariozy kłosów ekologicznego żyta ozimego chronionego biopreparatami oraz zanieczyszczenie ziarna tego zboża przez deoksyniwalenol, toksynę T-2, zearalenon, aflatoksynsy i ochratoksynę A. W badaniach wykorzystano Biochicol 020 PC i biopreparat sporządzony w laboratorium na bazie chitozanu i grzyba Fusarium culmorum. Zawartość mikotoksyn określano za pomocą immunoenzymatycznej metody ELISA. Główną przyczyną fuzariozy kłosów żyta były grzyby Fusarium culmorum, F. graminearum i F. poae. Z ziarna obiektów chroniomych izolowano większą liczbę grzybów z rodzaju Fusarium niż z kontrolnych. Spośród 13 badanych odmian żyta deoksyniwalenol wykrywano w kilku odmianach chronionych przy użyciu biopreparatów i wzrastających w obiektach kontrolnych. U większości odmian we wszystkich obiektach identyfikowano zearalenon. U niektórych odmian biopreparat własny stymulował akumulację DON i ZEA w ziarnie. Toksyna T-2, i ochratoksyna A były wykrywane sporadycznie, a aflatoksyny nie były identyfikowane w ziarnie ekologicznego żyta.
EN
Cause of Fusarium head blight (FHB) in organic winter rye protected by biopreparations and contamination of the grain with the deoxynivalenol, T-2 toxin, zearalenone, aflatoxins and ochratoxin A were analysed. Biochicol 020 PC and biopreparation made in laboratory on the ground chitosane and Fusarium culmorum were used in field experiment. Content of mycotoxins was defined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Main cause of triticale head blight were Fusarium culmorum, Fusarium graminearum and Fusarium poae. From grain of protected objects higher numbers of Fusarium spp. were isolated than in control. Among 13 of the examined cultivars of organic rye deoxynivalenol was identified in some cultivars protected by biopreparations and in control objects. Zearalenone was detected in majority of cultivars in all objects. Own biopreparation stimulated accumulation of deoxynivalenol and zearalenone in grain of some cultivars. T-2 toxin and ochratoxin A were detected sporadically, but aflatoxins were not found in triticale grain.
PL
Jednoczynnikowe doświadczenie polowe, dotyczące określenia wielkości i struktury nakładów energetycznych w produkcji dyni pastewnej, przeprowadzono w latach 2005-2006. Stosując nawożenie mineralne zużyto 19,64 GJźha-1energii skumulowanej osiągając wskaźnik efektywności energetycznej wynoszący 1,27. Technologia wykorzystująca nawożenie organiczne pochłonęła łącznie 17,58 GJźha-1energii skumulowanej uzyskując wskaźnik efektywności energetycznej na poziomie 1,85. Niezależnie od stosowanej technologii największy nakład energii koniecznej do jej przeprowadzenia jest wnoszony w formie paliwa, natomiast najbardziej energochłonnym procesem technologicznym jest zbiór plonu, który w technologii nawożenia mineralnego pochłaniał 67% energii wnoszonej w formie paliwa i stosowanych agregatów natomiast przy stosowaniu nawożenia organicznego 81%.
EN
For determining the size and structure of energy input in the production of fodder pumpkin a single-factor field experiment was carried out in 2005-2006. Application of the technology including mineral fertilizers, energy input was 19.64 GJ ha-1, reaching cumulative energy efficiency ratio of 1.27. The technology including organic fertilizers absorbed 17.58 GJ ha-1 of energy obtaining cumulative energy efficiency ratio of 1.85. Irrespective of the technology, the biggest energy outlay was in the form of fuel. Crop harvesting was the most energy-intensive technological process. For the technology of mineral fertilization, 67% of the energy was absorbed in the form of fuel for the machines but for organic fertilization technology it was 81%.
EN
The aim of the study was to determine the effect of dietary addition of dried purple coneflower (Echinacea purpurea (L.) Moench) on selected blood parameters of chicks and hens of the native ‘Greenleg Partridge’ breed (Z-11), maintained on a certified poultry farm according to organic farming principles. Birds were divided into two groups according to diet: organic layer diet (group 1), and the same diet supplemented with certified purple coneflower from 20 weeks of age at 10 g/kg feed (group 2). Layers were fed the certified layer diet (17% protein and 11.1 MJ ME/kg diet) following organic farming principles. Experimental incubations were performed at 34 wks of age. Blood was collected from laying hens at 34 wks and from newly hatched chicks at one day of age to determine selected blood parameters. The organically raised ‘Greenleg Partridge’ hens and chicks responded to the purple coneflower supplement by changes in blood picture, which are important indicators of avian health and condition. As in Z-11 chicks, purple coneflower supplemented to the layer diet reduced the H:L ratio and induced a tendency for higher level of the immunoglobulin complex and IgG in blood, which shows their better living comfort and higher immunity. Dietary purple coneflower was observed to have no effect on the level of hematocrit, erythrocytes and leukocytes. High individual variation occurred for the immunoglobulin complex and IgG in the organically raised ‘Greenleg Partridge’ hens.
EN
The aim of the research paper was to present a character description of organic agricultural holdings and identify factors affecting profitability of these holdings basing on the opinions of farmers specializing in such production. The area analyzed in this research was the Podlaskie Voivodeship. In order to achieve the aim, various research methods were employed, such as the study of relevant literature opinion surveys conducted using a questionnaire directed to 101 organic farms (selected randomly ensuring representativeness of results) as well as means of descriptive statistics. The conducted research indicates that a typical organic farmer in the Podlaskie Voivodeship is 48 years old and has 16 years of experience in agricultural holding management. He is also well educated (44% have higher education) and possesses good knowledge about organic agriculture. Almost 80% of analyzed agricultural holdings have certificates, usually for several products. 51% produce mostly for their own needs, while production of only every third is for the most part dedicated to market purposes. In 55% of these holdings, production is oriented mostly towards plant production, whereas 35% is multidirectional. In the majority of farmers’ opinions, the economic situation of their holdings is comparable to that of conventional farms. Only every fifth farmer considers their situation to better. According to the respondents, subsidies from the European Union are among the most important factors determining profitability of organic agricultural production. The factors that affect profitability negatively, according to interviewed farmers, are: low sale prices, unfavorable climate conditions, high costs of obtaining certificates and overly extensive bureaucracy
PL
Celem badań było scharakteryzowanie gospodarstw ekologicznych oraz identyfikacja czynników wpływających na opłacalność produkcji ekologicznej na podstawie opinii rolników prowadzących taką działalność. Obszarem badań było województwo podlaskie. Do realizacji celu wykorzystano takie metody badawcze, jak: studia literatury przedmiotu, sondaż opinii zrealizowany techniką ankietową przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego skierowanego do właścicieli wylosowanych do badań (w sposób zapewniający reprezentatywność) 101 gospodarstw ekologicznych oraz metody statystyki opisowej. Z przeprowadzonych badań wynika, że statystyczny rolnik ekologiczny w województwie podlaskim ma 48 lat i 16 lat zarządza gospodarstwem, jest bardzo dobrze wykształcony (44% ma wykształcenie wyższe), posiada dobrą wiedzę na temat rolnictwa ekologicznego. Prawie 80% badanych gospodarstw posiadało certyfikat na kilka produktów, 51% produkowało głównie na potrzeby własne, a tylko co trzecie gospodarstwo głównie na rynek. W 55% badanych gospodarstw produkcja wyraźnie ukierunkowana była na produkcję roślinną, a w 35% miała charakter wielokierunkowy. W przeważającej ocenie rolników sytuacja ekonomiczna ich gospodarstw jest porównywalna do gospodarstw konwencjonalnych. Zaledwie co 5. badany rolnik uważał, że sytuacja ta jest korzystniejsza. Do najważniejszych czynników determinujących opłacalność produkcji ekologicznej ankietowani zaliczyli płatności unijne. Natomiast czynnikami negatywnie wpływającymi na opłacalność były ich zdaniem przede wszystkim: niskie ceny zbytu, niekorzystne warunki atmosferyczne, wysokie koszty certyfikacji i nadmierna biurokracja.
EN
The experiment, conducted in 2004-2013, assessed the possibility of organic production of the fruit of four plum cultivars. The objects studied were trees of the cultivars: ‘Herman’, ‘Cacanska Rana’, ‘Valjevka’ and ‘Yellow Afaska’, grafted on Myrobalan seedlings. The experiment was established in the spring of 2004 in the Experimental Ecological Orchard in Nowy Dwór-Parcela (central Poland). The trees were grown in accordance with the principles of organic fruit-growing. The plum trees came into bearing fruit in the third year after planting. In the period 2008-2013, the largest amounts of fruit were harvested from the trees of the cultivar ‘Herman’. Other cultivars yielded considerably lower. The lowest fruit yields were obtained each year from the trees of the cultivar ‘Cacanska Rana’. The highest mean fruit weight was found in the cultivar ‘Yellow Afaska’; however, the fruit crops of this cultivar were observed to have the highest proportion of fruit damaged by the plum moth (Laspeyresia funebrana) and infected by the brown rot of stone fruits (Monilinia laxa, Monilinia fructigena). Of the four plum cultivars tested, the most suitable for growing under organic orchard conditions was the cultivar ‘Herman’, characterized by an early fruit ripening time.
PL
W doświadczeniu prowadzonym w latach 2004-2013 oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców czterech odmian śliwy. Przedmiotem badań były drzewa odmian: ‘Herman’, ‘Cacanska Rana’, ‘Valjevka’ i ‘Żółta Afaska’, szczepione na siewkach ałyczy. Doświadczenie założono wiosną 2004 roku w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze - Parceli (centralna Polska). Drzewa prowadzono zgodnie z zasadami sadownictwa ekologicznego. Śliwy weszły w okres owocowania w piątym roku po posadzeniu. W latach 2008-2013 najwięcej owoców zebrano z drzew odmiany ‘Herman’. Pozostałe odmiany plonowały wyraźnie słabiej. Najmniejsze plony zbierano corocznie z drzew odmiany ‘Cacanska Rana’. Największą masę miały owoce odmiany ‘Żółta Afaska’, jednakże w plonie tej odmiany obserwowano największy udział owoców uszkodzonych przez owocówkę śliwkóweczkę (Laspeyresia funebrana) i porażonych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych (Monilinia laxa, Monilinia fructigena). Spośród czterech badanych odmian najbardziej przydatna do sadu ekologicznego okazała się śliwa ‘Herman’, charakteryzująca się wczesną porą dojrzewania owoców
EN
In Poland, the number of organic farmers and organic agricultural area are growing. At the same time, more buyers are looking for the certified organic products on the market. An analysis of distribution channels of organic cereals, vegetables and animal products has been conducted in the paper based on data obtained from organic producers from the Masovian Voivodeship. A big share of direct sales of organic products was acknowledged. At the same time, there was a high percentage of organic producers who produced only for their own use, i.e. their organic products did not reach the market. In the opinion of the majority of the producers surveyed, organic production of vegetables, cereals and animal raw materials is close to cost consuming or unprofitable. In the analysed group a little interest of forming producer groups was found. In the present situation in organic farming in Poland it seems necessary to conduct the information and promotion actions not only among consumers, but also among farmers aimed at raising awareness of the possibilities arising from the increase in market activity.
PL
W Polsce rośnie liczba rolników ekologicznych oraz powierzchnia ekologicznych użytków rolnych. Jednocześnie coraz więcej nabywców poszukuje na rynku certyfikowanych produktów ekologicznych. W pracy poddano analizie kanały zbytu zbóż, warzyw i surowców zwierzęcych pochodzących z rolnictwa ekologicznego w oparciu o dane uzyskane od producentów ekologicznych z województwa mazowieckiego. Stwierdzono duży udział sprzedaży bezpośredniej w zbycie surowców ekologicznych. Jednocześnie wykazano, że duży odsetek ankietowanych producentów ekologicznych stanowią rolnicy, których produkty nie trafiają na rynek, a są jedynie wykorzystywane na własny użytek. W opinii większości ankietowanych producentów ekologiczna produkcja warzyw, zbóż i surowców zwierzęcych znajduje się na granicy kosztów bądź jest nieopłacalna. Stwierdzono także małe zainteresowanie tworzeniem grup producenckich w badanej grupie rolników. W obecnej sytuacji rolnictwa ekologicznego w Polsce konieczne wydaje się prowadzanie działań informacyjnych i promocyjnych nie tylko wśród konsumentów, ale również pośród rolników, mających na celu uświadomienie ich o możliwościach wynikających ze zwiększenia aktywności na rynku.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.