Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 491

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przyrosty dobowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
PL
Badania przeprowadzono w fermie bydła, zlokalizowanej w zachodniej Polsce. Spośród badanych reproduktorów najcięższe cielęta rodziły się po Adamie (40,3 kg), a najlżejsze po buhaju Best (38,0 kg). Różnice między masą ciała noworodków badanych pięciu grup ojcowskich były statystycznie nieistotne. Grupy potomstwa buhajów różniły się istotnie (p≤ 0,05) masą ciała w 5 dniu życia oraz przyrostami dobowymi między 1 a 5 dniem życia (p≤ 0,01). Do reprodukcji w badanym stadzie powinny być preferowane buhaje (Adam, Best), które dają najwyższy odsetek łatwych porodów. Hodowcy, którzy pragną zwiększyć prawdopodobieństwo urodzenia się cieliczek, powinni używać w rozrodzie nasienia buhajów: Susza, Adama i Besta.
EN
The research was carried out in the dairy cattle farm, located in western Poland. Among the examined sires heaviest calves were born from Adam (40,3 kg) and lightest from bull Best (38,0 kg). The differences between body weights of newborn calves among examined paternal groups were statistically unimportant. The groups of bull progeny differed essentially, (p≤ 0,05) by their body weight on 5th day of life and by the daily increases between 1st and 5th day of their life (p≤ 0,01). Among estimated fathers of calves designed for reproduction in the examined herd, bulls like Adam and Best, which gave the highest percentage of "easy deliveries" .should be preferred. Breeders, which want to increase the probability of queys production should use by the reproduction of cows the semen of bulls like Susz, Adam and Best.
PL
Celem pracy była analiza wybranych parametrów wzrostu i rozwoju cieląt w pierwszych miesiącach ich życia, w zależności od systemu żywienia i utrzymania. Badania wykonano na 73 cielętach, mieszańcach rasy cb z dużym udziałem genów hf. Cielęta, począwszy od urodzenia, wytypowano metodą anologów z uwzględnieniem płci i systemu odchowu: ferma A - wychów tradycyjny w cielętniku, ferma B - zimny wychów (w budkach z wybiegiem), ferma C - wychów tradycyjny w oborze. Przeanalizowano wielkość przyrostów dobowych w okresie od urodzenia do 6. miesiąca życia oraz przyrosty masy ciała. Wykonano również pomiary zoometryczne oraz rejestrowano występowanie schorzeń. Wyższe przyrosty dobowe oraz większy obwód klatki piersiowej stwierdzono u cieląt utrzymywanych w budkach z wybiegiem, przy wczesnym wprowadzeniu w ich żywieniu zróżnicowanych pasz stałych. Różnice te były wyraźniejsze w przypadku buhajków. Częstotliwość występowania schorzeń była znacznie mniejsza przy zimnym wychowie cieląt, zwłaszcza w odniesieniu do schorzeń układu oddechowego.
EN
The aim of the work was to analyse the chosen growth and development parameters of calves in a first few months of their life according to the feeding and rearing system. Studies were conducted on the group of 70 calves, crossbreeds of cb breed with the high proportion of Hf genes. Calves, starting from the birth, were chosen by analogues method taking the sex and rearing system into consideration: farm A - traditional rearing in a room, farm B - cold rearing (in boxes with a paddock), farm C - traditional rearing in a cowshed. The size of daily gains and obtained body weights were analysed from the birth till the 6th month. In the last day of investigation the zoometric measurements were made. Diseases occurences were noted. Higher daily gains and larger thorax cimcumference were stated for calves keeping in boxes with paddock, where the differential solid forage was early introduced to their diet. Differences were more obvious in the case of young bulls. The frequency of diseases was significantly lower in cold rearing of calves, especially when considering respiratory system diseases.
PL
Badano wpływ przebiegu porodu, kolejności wycielenia krów i płci noworodków na wyniki odchowu 106 cieląt rasy czarno-białej. Odnotowano dwa rodzaje porodów: 1 - poród łatwy - ocielenie spontaniczne, II - poród trudny - ocielenie ze znaczną pomocą człowieka. Efekty odchowu cieląt w okresie żywienia ich siarą zależą istotnie od stopnia trudności porodu, wieku matki oraz płci noworodków. Potomstwo pochodzące od krów wieloródek oraz z trudnych porodów, a także cielęta płci męskiej uzyskiwały istotnie korzystniejsze wskaźniki odchowu.
EN
The aim of this work was to estimate influence of the calving performance, order of calving and newborns sex on the raising results of 106 Black-White calves. Two types of delivery were registered: 1 - „easy delivery" - spontaneous calving, II - „difficult delivery" - hard calving, with considerable help of human. The effects of calves rearing in the period of feeding by colostrum depend in an important way on the degree of difficulty in delivery, as well as mothers age and the sex of newborns. Progeny, which comes from multiparous cows and was born in a difficult delivery, as well as calves of male sex, obtained in an important way more profitable rate of rearing
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.