Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 77

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Trade competitiveness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
W literaturze ekonomicznej pojęcie sektorów wrażliwych wywodzi się przede wszystkim z teorii handlu międzynarodowego, lokalizacji oraz z teorii rozwoju gospodarczego. W teorii handlu wrażliwość jest wiązana głównie z podatnością na konkurencję zewnętrzną. Stopień zagrożenia wynika z charakteru specjalizacji handlowej, a więc z układu korzyści komparatywnych, konkurencyjnych oraz z zakresu nakładania się handlu, jak również ze specyfiki narodowej decydującej o podatności kraju na konkurencję zewnętrzną.
XX
W opracowaniu przeanalizowano konkurencyjność polskiego eksportu do Unii Europejskiej i krajów CEFTA. Analizą objęto łącznie 20 krajów i przeprowadzono ją dla 10 grup towarowych w układzie SITC w okresie 1995-2003.
EN
The last decade of the Twentieth Century and the first years of the Twenty-First Century was a period of intense transformation of the Polish economy. The key task was to create competitive potential under open market economy conditions. The competitive position of exports constitutes just one of many factors determining Poland's competitive capacity. The aim of this article is to analyse the competitiveness of Polish exports to the European Union and CEFTA countries in the years 1995-2002. Nearly 80% of Polish exports were sold to countries in these two groups. The author conducts an analysis of the competitive position of Polish exports based on indicators of revealed comparative advantage (RCA) and the coverage of imports with domestic exports. Additionally, the author attempts to identify the similarities in obtained competitive advantages. To this end, she uses one of the hierarchy grouping methods - Ward's algorithm. (original abstract)
XX
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w sytuacji ekspansji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest zatwierdzenie przez Sejm projektu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest wychodzenie z założenia, że każda podjęta decyzja dotycząca rodzimych przedsiębiorstw powinna mieć na uwadze ich przetrwanie i rozwój. (fragment tekstu)
EN
Nowadays can observe changes in Polish companies which occur as the result of building of great marketing chains. Management of companies on the competitive market becomes a very complex issue requiring knowledge of rules, methods and marketing instruments. (original abstract)
4
Content available remote Pozycja konkurencyjna Litwy w wymianie towarowej z krajami pozaunijnymi
100%
XX
Celem artykułu jest ocena pozycji konkurencyjnej Litwy w wymianie towarowej z krajami spoza UE w latach 2005-2016. Analizę przeprowadzono w oparciu o trzy mierniki pozycji w międzynarodowej wymianie towarowej: wskaźnik relatywnej komparatywnej przewagi eksportu, wskaźnik pokrycia importu eksportem oraz intensywności handlu wewnątrzgałęziowego. Indykatory zostały oszacowane na poziomie sekcji towarowych według Standardowej Klasyfikacji Handlu Międzynarodowego SITC. W analizie wykorzystano dane pochodzące z Departamentu Statystyki Litwy oraz Eurostatu. Z przeprowadzonego badania wynika, że słabą pozycję konkurencyjną w wymianie towarowej z krajami trzecimi Litwa zajmuje tylko w dwóch grupach towarowych - surowców i paliw mineralnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to assess the competitiveness of Lithuanian trade with non-EU countries during the years 2005-2016. This assessment was based on three outcome measures determining the position of a country in foreign trade: revealed comparative advantage, import coverage, and the intensity of intra-industry trade. Indicators were estimated for all commodity sections. The analysis used data from the Lithuanian Statistics Department and Eurostat. The study shows that Lithuania has a weak competitive position in trade with third countries only in two groups of commodities: raw materials and mineral fuels.(original abstract)
5
Content available remote Konkurencyjność litewskiego handlu wewnątrzunijnego
75%
XX
Przystąpienie Litwy do UE istotnie zmieniło warunki prowadzenia wymiany handlowej. Z pewnością dużym plusem okazała się możliwość ekspansji litewskich firm na duży i chłonny rynek unijny. Swobodny przepływ towarów i usług przyczynił się do intensyfikacji obrotów handlowych Litwy z krajami UE, które w latach 2005-2016 wzrosły ponad dwukrotnie. Stało się to też nowym wyzwaniem, bowiem nie jest łatwo sprostać konkurencji. Litewscy producenci zostali zmuszeni do podjęcia walki o utrzymanie udziału rynkowego zarówno w eksporcie na rynek UE, jak i na rynek światowy. W konsekwencji konkurencja w handlu zagranicznym zaczęła odgrywać zasadniczą rolę, a rynek międzynarodowy stał się miejscem rywalizacji o uzyskanie jak największych korzyści. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article was to assess the competitiveness of Lithuanian trade with EU countries during the years 2005-2016. This assessment was based on three outcome measures determining the position of a country in foreign trade: revealed comparative advantages, import coverage and the intensity of intra-industry trade. Indicators were estimated for all commodity sections. The analysis used data from the Lithuanian Statistics Department and Eurostat. The study shows that Lithuania has the strongest competitive position in exports to the EU market in three commodity groups - food, raw materials and mineral fuels. (original abstract)
XX
Artykuł omawia czynniki rozwoju handlu: konkurencja, indywidualne działania przedsiębiorstw w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej, współdziałanie przedsiębiorstw, organy władzy publicznej.
XX
W dobie liberalizacji światowego handlu interwencjonizm państwowy w międzynarodowej działalności gospodarczej wzbudzać może kontrowersje. Okazuje się jednak, że nawet przedsiębiorcy z państw popierających i propagujących swobodny przepływ towarów lub usług, ponoszą wiele oficjalnych i nieoficjalnych kosztów związanych z handlem międzynarodowym. Suma tych kosztów może być nazwana odległością ekonomiczną, ograniczającą handel. Autorka omawia formalne i nieformalne bariery kosztowe dostępu do rynku, wskazując ich istotę, miejsca powstawania i skutki dla wymiany. (abstrakt oryginalny)
EN
In times of liberalized world trade, national interventionalism in international economic activity can give rise to controversy. It turns out, however, that even businessmen from countries supporting and propagating the free flow of goods or services incur many official and unofficial costs for their international trade. The total costs may be called economic distance and it restricts trade. The author talks about formal and informal barriers created by the costs of market access, pointing out their nature, where they arise, and their effect on exchange. (original abstract)
XX
Podjęto próbę analizy struktury towarowej polskiego handlu zagranicznego. Zwrócono uwagę na zmianę struktury obrotów, mającą wpływ na poziom konkurencyjności wymiany handlowej po stronie polskiego eksportu i importu.
EN
In this article, the author attempts to analyse the goods structure of Poland’s foreign trade, and focuses on those changes in the trade structure that impact on the competitiveness of both Polish imports and exports. The author analyses the changes in the goods structure of Polish foreign trade due to the intensity of use of production factors. He divides trade streams into raw material-intensive, labour-intensive, capital-intensive and technology-intensive products. The author translates this goods structure into the geographical structure of trade, analysing in detail the trade structure for each of Poland’s trading partners used in the research. The author analyses the changes in the trade structure in relation to Poland’s foreign trade deficit in order to assess to what extent the competitiveness of trade streams is reflected in the trade balance.(original abstract)
XX
Wraz z rozwojem gospodarki rynkowej pogłębia się proces konkurowania miast. W pracy przedstawiono istotę konkurencyjności miast w różnych koncepcjach teoretycznych, oraz omówiono czynniki atrakcyjności handlowej miast.
EN
The issue of competitiveness has of late become the main subject of economic researches. This being a consequence of the fact that economic competitiveness activates the intensification of competitive processes. Competitiveness and competition is becoming tar more dependent not only on entrepreneurship, management capabilities and on the staff employed by them but also on the efficient functioning of socio-economic systems (towns and regions) including their skills in increasing local, regional and national resources, from which manufacturers and consumers consciously or unconsciously benefit. Hence, competitive processes are now the concern of more and spatial systems of varying scopes not excluding the competitiveness of cities. This competition can be analyzed in general terms or by sectors. The aim of the foregoing paper is, relying on the rich literature in this area, to present the specificity of commerce as a factor of city and regional competitiveness. First, attention was paid to theoretical aspects of city competitiveness and competition while factors determining the commercial attractiveness of cities were considered later. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono opinie przedstawicieli małych i średniej wielkości firm handlowych na temat konkurencyjności w handlu. Badanie przeprowadzone zostało przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji w 2004 roku. Za czynniki, które w największym stopniu określają pozycję firmy na rynku, uznano: - jakość oferowanych produktów i świadczonej usługi handlowej, która określa image przedsiębiorstwa i istotnie waży na stopniu zainteresowania klientów sklepem bądź hurtownią, - sytuację finansową firmy, która określa możliwości rozwojowe firmy, dostosowywanie się do obowiązujących standardów świadczenia usługi handlowej klientom, ale także standardów współpracy z partnerami handlowymi, - lokalizację firmy, która może wzmacniać inne czynniki konkurencyjności firmy, ale także łagodzić niedoskonałości czynników, związanych z zarządzaniem firmą.
XX
Autor podejmuje problem usługowego podejścia do konkurencji. Przedstawia konkurencję usługową jako przejaw zachowań dynamicznych. Omawia euromarketing jako nośnik wartości konkurencyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.
12
Content available remote Intensywność eksportu i efektywność mezostruktury produkcyjnej
75%
XX
Szerokie pole eksploracji badawczej opisuje ocenę przemian gospodarczych, w tym transformacji [Csaba 1995, ss. 79-80]. Jej sednem są procesy rozwojowe gospodarki, tworzące w istocie obraz wielu transformacji równoległych [Roland 2000, ss. 54-56]. Cele szczegółowe i odpowiadające im kluczowe procesy obejmują: przemiany strukturalne, wzrost konkurencyjności, restrukturyzację oraz poprawę kondycji finansowej podmiotów gospodarki [Bałtowski, Miszewski 2006, s. 24].(fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to assess the intensity of export activity and general efficiency together with their dependencies as well as the identification of the attributes of Poland's production mesostructure in the years 1990-2016. The study covered: the phases of mesostructure development, the changes in the location of its objects (sections of the Polish classification of activities), the ways of the central point and the classification of objects. The selected dimension of the model was used to study one of the four development and transformation processes, i.e. competitiveness. Employed measurement range assumed relationship between two highlighted sub-measures of competitiveness (intensity of export and general efficiency).(original abstract)
XX
Zaostrzająca się konkurencja na rynku, której skutkiem jest m.in. spadek w 2004 r. liczby sklepów o 4,2% w porównaniu ze stanem w 2003 r. zmusza przedsiębiorstwa detaliczne do poszukiwania skutecznych sposobów utrzymania się na rynku oraz rozwoju. Jednym z nich jest integracja, którą uznaje się jako użyteczną szczególnie dla najmniejszych firm, w tym detalicznych. Artykuł dotyczy integracji rodzimych firma handlowych, a także czynników wpływających na zakres i tempo procesów integracji, zmieniających kanały dystrybucji i mających istotne znaczenie dla poprawy konkurencyjności rodzimych przedsiębiorstw handlowych.
XX
Artykuł ma na celu naświetlenie podstawowych związków między konkurencją a zarządzaniem. Rozpatruje następujące zagadnienia: a) aspekt jakościowy jako generalny wyznacznik skutecznych działań konkurencyjnych, b) orientacja na pomnażanie wartości w nowych warunkach własnościowych, c) analiza otoczenia przedsiębiorstwa i potencjału strategicznego, d) zmiany w świadomości kadry kierowniczej, e) błędy i potknięcia w określaniu misji przedsiębiorstwa, f) struktura strategii przedsiębiorstwa w kontekście procesów konkurencji, g) rola menedżerów w skutecznym działaniu konkurencyjnym.
XX
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy wejście w życie Umowy o strefie wolnego handlu Kanada-Ukraina (The Canada-Ukraine Free Trade Agreement - CUFTA) może mieć wpływ na kształtowanie się polsko-ukraińskiej oraz polsko-kanadyjskiej wymiany handlowej. Uzyskanie preferencyjnego dostępu przez Ukrainę do rynku kanadyjskiego może oznaczać większą konkurencję na tym rynku dla polskich producentów, który korzystają również z preferencji na mocy Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA). Ukraińscy eksporterzy, w większym stopniu niż polscy, konkurują i będą konkurować na rynku kanadyjskim niższą ceną sprzedawanych produktów, głównie ze względu na niższe kosztu energii i pracy. Również na rynku ukraińskim polscy eksporterzy mogą liczyć się z większą konkurencją ze strony kanadyjskich producentów, którzy uzyskali preferencyjny dostęp do rynku ukraińskiego na mocy umowy CUFTA. Z wyjątkiem produktów rolnych, producenci z Kanady konkurują na rynkach światowych raczej jakością sprzedawanych produktów niż ceną. W przypadku Ukrainy popyt na produkty wyższej jakości jest obecnie ograniczony ze względu na problemy gospodarcze tego kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to answer the question whether the entering into force the Canada-Ukraine Free Trade Agreement, CUFTA, may affect the Polish-Ukrainian and Polish-Canadian trade exchange. The acquisition of the preferential access by Ukraine to the Canadian market may tighen competition in this market for Polish producers who also benefit from the preferences given under the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between Canada and the European Union. Ukrainian exporters, to a higher degree than Polish, compete and will compete in the Canadian market with lower prices for products being sold, mainly owing to lower costs of energy and labour. Also in the Ukrainian market Polish exporters may have encountered greater competition at the part of Canadian producers who have received the preferential access to the Ukrainian market under the CUFTA. Except for agricultural products, producers from Canada compete in global markets rather with quality of products being sold than with price. In case of Ukraine, demand for higher-quality products is currently limited due to economic problems of this country.(original abstract)
XX
Autor stwierdza, że rynki hurtowe w Polsce, jako jedyne działające na rynku instytucje, powinny wziąć na siebie zadania w zakresie koncentracji organizacyjnej produkcji. Koncentracja podaży od rozdrobnionych producentów współpracujących z rynkiem pozwoliłaby na zwiększenie ich siły przetargowej na rynku oraz lepsze wykorzystanie sfery towarzyszącej rynku, szczególnie w zakresie efektywniejszego wykorzystania urządzeń do mycia, pakowania i czyszczenia.
EN
In condition of large disintegration of fruit and vegetables supply in Poland also large diversity of cultivars and quality, one of the most important element decided about the competitiveness of our production is market infrastructure and distributing wholesale markets in particular. (short original abstract)
XX
W artykule zarysowano możliwy scenariusz rozwoju handlu w Polsce (w perspektywie dziesięcioletniej), skupiając uwagę na zagadnieniach koncentracji i integracji. Punktem wyjścia dla scenariusza było dokonanie oceny poziomu dotychczasowego rozwoju handlu i jego konkurencyjności na tle krajów o rozwiniętej gospodarce rynkowej (ze szczególnym uwzgędnieniem krajów Unii Europejskiej), a następnie ekstrapolacja prawidłowości tego rozwoju na uwarunkowania polskie, uwzględniając przy tym aktualne i przewidywane ograniczenia.
XX
Poprawa konkurencyjności polskich towarów i usług na rynkach zagranicznych, a przede wszystkim Europy Zachodniej, jest zasadniczym czynnikiem określającym nie tylko możliwości równoważenia bilansu handlowego, ale także szanse krajowych producentów oparcia się w krótkim czasie otwartej konkurencji Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.
XX
Niniejsze opracowanie jest próbą identyfikacji i określenia współdziałania prawnych i ekonomicznych determinant innowacyjności polskiej gospodarki, a zatem konkurencyjności polskiego handlu na wspólnym rynku Unii Europejskiej, a szerzej rzecz ujmując - w zglobalizowanej gospodarce światowej. Na bazie dogłębnej analizy dynamiki zmian w poziomie konkurencyjności strukturalno- czynnikowej polskiego handlu na rynku UE (wskaźniki RCA oraz IIT w latach 2002-2012) autorzy systematyzują wewnętrzne i zewnętrzne determinanty innowacyjności na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz wskazują na istotę, znaczenie i obszary wyzwań stojących przed polską gospodarką w tym względzie. Obok aspektów polityczno-ekonomicznych (polityka ekonomiczna państwa w krótkim i długim okresie), opracowanie zawiera również wskazania co do uwarunkowań i pożądanych zmian w zakresie prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
This study is an attempt to identify and define the cooperation of legal and economic determinants of innovativeness of the Polish economy, and thus the competitiveness of Polish trade in the single market, the European Union and, more broadly speaking - in a globalized world economy. On the basis of thorough analysis of the dynamics of changes in the level of structural competitiveness of Polish trade on the EU market (RCA and IIT indicators in the period of 2002-2012), the authors systematize internal and external determinants of innovation at macro- and microeconomics level and point out the essence, significance and areas of challenges facing the Polish economy in this regard. In addition to political and economic aspects (economic policy in the short and long term), the study also includes indications as to the conditions and desired changes in national, EU and international law. (original abstract)
XX
"W latach 1996-1997 dość powszechnie akcentuje się wśród menedżerów pogląd, że głównym elementem współczesnej technologii handlu jest sprzedaż. Wskazują oni, że obraz konkurencji w latach 90. jest najbardziej widoczny i sprawdzalny przez wszystkich uczestników rynku biorących udział w procesach sprzedaży. Spróbujemy zaprezentować główne wyróżniki tego procesu, zarówno w grupie małych jednostek handlowych, jak i super- i hipermarketach." (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.