Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kontrola podatkowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Kryzys finansowy z 2007 r. spowodował konieczność podjęcia działań zmierzających m.in. do wzrostu dochodów publicznych. Eliminacja czy też ograniczenia przestępstw podatkowych są jednym ze sposobów na to, aby wpływy do budżetu państwa były większe. Konstrukcja podatku od towarów i usług daje możliwości oszukańczych manipulacji, obejmujących także nienależne pozyskiwanie kwot z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego. Celami tego opracowania są: po pierwsze, wskazanie mechanizmów przestępstw podatkowych na przykładzie podatku VAT, które przyczyniają się do uszczuplenia wpływów do budżetu państwa; po drugie, przedstawienie teoretycznych i praktycznych kwestii ścigania grup przestępczych oraz wskazanie, że mimo wagi, jaką przykłada się do ścigania tych przestępstw, nadal istnieją warunki sprzyjające dokonywaniu przestępstw a, po trzecie, zaproponowanie rozwiązań, które mogłyby ograniczyć przedmiotowy proceder(abstrakt oryginalny)
EN
Financial crisis in 2007 caused the need for taking steps to increase public income. One of the ways to achieve that goal has been elimination or reduction of tax frauds. The structure of the value added tax gives the possibility of deceitful manipulations, including also undue acquiring amounts from the title of repayment of the calculated value added tax. The aims of that work are three. Firstly, to point out the mechanism of tax frauds based on VAT, which contributes to diminishing the government budget's income. Secondly, to show theoretical and practical issues of chasing organised groups involved in tax frauds and to point out that despite the importance of fighting with these crimes, there is still a crime trend to commit them. Thirdly, to deliver solutions in order to reduce described pr(original abstract)
2
Content available remote Kontrola podatkowa a ogólne zasady postępowania podatkowego
100%
XX
Celem artykułu jest ukazanie istoty kontroli podatkowej przeprowadzanej przez organy podatkowe w oparciu o ogólne zasady postępowania podatkowego uregulowane w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). W artykule zwrócono szczególną uwagę na znaczenie zasad ogólnych postępowania podatkowego w kontroli podatkowej przeprowadzanej przez organy podatkowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to show the essence of tax audit proceeding by tax authorities based on general rules of tax proceedings according to the act of law - The Tax Ordinance Act of 29th August 1997 (J.L. consolidated text of 2015, item 613). The article highlights the meaning of general rules of tax proceedings in tax audit carried out by tax authorities.(original abstract)
XX
Kryzys finansowy przyczynił się do wzrostu zadłużenia sektora finansów publicznych. Sposobem zwiększenia wpływów podatkowych może być przeciwdziałanie oszustwom podatkowym. Jedną z metod zwalczania nielegalnych ucieczek przed podatkami jest kontrola podatkowa. W artykule zaprezentowano uwarunkowania przeprowadzania kontroli podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem zawiadamiania o kontroli, wszczynania kontroli i czasu kontroli. Wskazano na czynniki zmniejszające możliwość skutecznego przeprowadzania kontroli. Zaproponowano zmiany mające na celu zwiększenie skuteczności kontroli.
EN
The financial crisis has caused the increase of public debt. The way of increasing of the tax income can be the counteracting of the tax fraud. One way of it is the tax control. The conditions of the tax control in respect of informing of the control, beginning of the control and the time limit of the control are presented. The factors influencing the reduction of the effectiveness of the tax control are described. The changes in provisions concerning the increase of the effectiveness of the tax control are proposed.
XX
W artykule analizowano zagadnienie należytej staranności oraz dobrej wiary przy ewidencjonowaniu przez podatnika faktur dotyczących podatku naliczonego. W pierwszej części omówiono podatkowe postępowanie kontrolne, w dalszej części podjęto rozważania teoretyczne pojęcia należytej staranności oraz dobrej wiary podatnika przy zawieraniu transakcji z kontrahentem, dających podstawę do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the issue of due diligence and good faith in the registration by the taxpayer of invoices related to input tax. The first part deals with tax control proceedings, in the further part of the concept of due diligence and good faith of the taxpayer when concluding transactions with a contractor, giving the basis for applying for a refund of the surplus of input tax.(original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu spróbowano odpowiedzieć na pytanie, czy obecnie wdrażane systemy informatyczne wspomagające kontrole podatkowe lub skarbowe są w stanie znacznie poprawić efektywność organów administracji państwowej w osiąganiu ich celów statutowych. Autor podjął próbę identyfikacji, najważniejszych z punktu widzenia badanych procesów, przedsięwzięć związanych z rozwojem teoretycznych podstaw i metod analizy informacji zgromadzonych w bazach danych, zaprezentował przykładowe reguły, dzięki którym możliwe jest wykrycie oszustw, oraz wskazał dające się już zauważyć tendencje występujące w działaniach aplikacyjnych. (fragment tekstu)
EN
The following article becomes a part in a wider discussion about indicating the desired directions of transformations of the public sector. It is devoted to the issues concerning electronic tax audit conducted by competent authorities. It seeks to identify the essence of this issue, the most important virtues and the way of leading. It also points out some of the methods of data analysis, owing to which it is possible in the course of such an inspection to detect irregularities or fraud. The article ends with a brief description of possible actions, which, thanks to the support of electronic tools to collect and process data, can assist tax administrations in Poland in carrying out its statutory activities. In the above examples the author tries to confirm not only a need to use, but also develop modem information technology in various domains of the knowledge economy. (original abstract)
XX
Państwo, aby uzyskać środki potrzebne do wypełniania swoich zadań, nakłada na swoich obywateli różne daniny. W każdym społeczeństwie znajdują się jednak osoby nie wpłacające należycie świadczeń budżetowych. W artykule przedstawiono normy określające zadania i zakres kontroli podatkowej i skarbowej oraz wskazano na istniejące podobieństwa i różnice między nimi.
EN
In this article norms of objectives and scope of tax and revenue audit were characterized together with similarities and disparities between them.(KZ)
PL
W artykule podjęto próbę wskazania na Jednolity Plik Kontrolny jako formę przekazywania informacji do organów skarbowych. Rozważania rozpoczęto od wskazania na lukę podatkową jako determinantę zwiększania kontroli podatkowej. Następnie zaprezentowano główne założenia funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.
EN
The article attempts to indicate on the Standard Audit File as a form of communication of information to the tax authorities. Considerations began by pointing to the tax gap as a determinant affecting increasing the tax audit. Then presented the main assumptions of the Single File Control.
XX
W artykule poruszono ważną, zwłaszcza z praktycznego punktu widzenia, kwestię zakazu korekty cofającej ustalenia kontroli celno-skarbowej. Instytucja ta jest novum w relacjach podatnika z administracją skarbową i budzi liczne kontrowersje.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses an issue which is particularly important from the practical point of view: prohibition of correction annulling the findings of customs and fiscal inspection. This is a novelty in the relationships between the taxpayer and the fiscal administration and as such is causing many controversies.(original abstract)
9
75%
XX
Omówiono problematykę rozliczeń podatkowych przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych w odniesieniu do niejednolitego stosowania prawa podatkowego. Zaprezentowano praktykę organów podatkowych i skarbowych podczas czynności kontrolnych przedsiębiorcy oraz destrukcyjne działania organów kontrolnych na kontynuowanie działalności gospodarczej. Poruszono także problem niejasności przepisów prawa podatkowego w znowelizowanej ordynacji podatkowej.
EN
The following study presents practical applications of the ambiguity of tax law provisions in the practice of tax and treasury authorities. The practice is very often quite incomprehensible both for entrepreneurs and long-time practitioners, who systematically cope with tax law and its complexities. According to the author, the reasons of the ambiguities of tax law are: poor legislation, dynamic changes in socioeconomic relations, lack of tax policy and a scientific back-up, the fact that the legal regulations are unintelligible even for the professionals, lack of harmonization with other areas of law (e.g. with balance sheet law), different meanings of terms in different acts e.g. the term "business activity", too many changes of tax law within a fiscal year and inconsistent interpretations. The provisions of tax law ought to be: comprehensible, coherent, precise and simple in the practical application. The analysis of the reference books constituted the research method. (original abstract)
10
Content available remote Charakter prawny kontroli podatkowej w ujęciu funkcjonalnym
75%
XX
Artykuł poddaje analizie charakter prawny instytucji kontroli podatkowej z uwzględnieniem koncepcji funkcji prawa. Tekst podejmuje problematykę miejsca kontroli podatkowej w ramach innych procedur podatkowych przewidzianych w Ordynacji podatkowej. Tekst odnosi się też do funkcjonalnej koncepcji budowy Ordynacji podatkowej rozważając miejsce kontroli podatkowej w zaproponowanym układzie. Autorka uzasadnia potrzebę odrębności kontroli podatkowej jako autonomicznej procedury oraz proponuje niektóre kierunki zmian w ramach tej instytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
Article discuss the legal nature of a tax audit procedure with regard to the concept of the function of the law. The text analyzes the position of tax audit procedure in the context of other tax procedures provided for in the Tax Code. Article also refers to the functional concept of the construction of the Tax Code considering the location of a tax audit in the proposed system. The author justifies the need to extract a tax audit as a stand-alone procedure and proposes some directions of change within the institution. (original abstract)
XX
Zarówno możliwość udziału w postępowaniu podatkowym organizacji społecznej na prawach strony, jak i przyznanie takiej strukturze uprawnienia do żądania wszczęcia postępowania podatkowego z urzędu wzmacnia funkcję ochronną interesu publicznego (społecznego), którą przypisuje się prawu o postępowaniu podatkowym. Partycypacja organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym poprzez udział w tym postępowaniu na prawach strony umożliwia ponadto poddanie kontroli społecznej działania organów administracji skarbowej, w tym także organów samorządowych. Udział w postępowaniu podatkowym organizacji społecznej w sprawie dotyczącej interesu innej osoby ma na celu także zagwarantowanie lepszej ochrony praw stron i ich wsparcie w toku tych postępowań. Autor zauważa, że udział organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym jest uzależniony od zgody strony postępowania podatkowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Both the ability of a civic organisation to take part in tax proceedings on the rights of a party and the award of the right for such an organisation to demand the ex officio initiation of tax proceedings reinforce the protective function of the public (social) interest, which is ascribed to the law on tax proceedings. Furthermore, the participation of a civic organisation in tax proceedings through participation in such proceedings on the rights of a party enables the actions of the fiscal administration authorities, including self-government authorities, to be subject to a civic audit. The participation of a civic organisation in tax proceedings in a case regarding the interests of another person has the objective of guaranteeing better protection of the rights of the parties and their support during these proceedings. The author notes that the participation of a civic organisation in tax proceedings depends on the consent of the party to the tax proceedings. (original abstract)
XX
Podstawowym celem niniejszej publikacji jest statystyczne przedstawienie skali oszustw podatkowych województwa pomorskiego i Polski w odniesieniu do mandatów karnych, ilości i wysokości kar grzywnych wymierzonych przez sąd, a także w drodze dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Opracowanie podejmuje problematykę przestępstw podatkowych wskazując wielkość i złożoność uszczupleń wpływających na budżet państwa, a także określa obszary wysokiego ryzyka, które spowodowały największe straty.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this publication is the statistical exposure of the level of tax fraud in the Pomeranian Voivodship and in Poland in comparison to the penalties, concretely to the quantity and the amount of financial penalties imposed by judicial authorities or by voluntary surrender of responsibility. The study deals with the issue of tax fraud showing the size and complexity of the depletion of the public budget and it also specifies high-risk sectors which caused the greatest losses.(original abstract)
XX
Podatek od wartości dodanej jest jednym z najistotniejszych źródeł dochodów publicznych. W państwach członkowskich Unii Europejskiej jego wydajność fiskalną obniżają znacząco oszustwa podatkowe. Kluczowym instrumentem przeciwdziałania tym oszustwom, niezależnie od państwa, są kontrole wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Ich skuteczność zależy przede wszystkim od metod selekcji podatników do kontroli. W Polsce od 2005 r. selekcja ta jest dokonywana m.in. z wykorzystaniem krajowych i wojewódzkich obszarów ryzyka zewnętrznego. Celem artykułu jest ocena zastosowania tej metody selekcji podatników w przypadku podatku od wartości dodanej. W jego treści odniesiono się także do aktualnych problemów związanych z poborem tego podatku, w tym w szczególności oszustw podatkowych(abstrakt oryginalny)
EN
VAT is considered as one of the most important sources of public revenue. In the EU member states VAT collection efficiency is strongly affected by the scale of tax evasion. The key instrument used to counteract this evasion, no matter the member state, are tax audits. Efficiency of these audits depends, above all, on the audit selection methods. In Poland since 2005 taxpayers are selected for tax audits, inter alia, on the basis of identified external risk areas. The main aim of this article is to evaluate this selection method for VAT audits. The article also adresses selected aspects of VAT collection efficiency in Poland especially the scale of VAT fraud(original abstract)
PL
W artykule analizowano zagadnienie należytej staranności oraz dobrej wiary przy ewidencjonowaniu przez podatnika faktur dotyczących podatku naliczonego. W pierwszej części omówiono podatkowe postępowanie kontrolne, w dalszej części podjęto rozważania teoretyczne pojęcia należytej staranności oraz dobrej wiary podatnika przy zawieraniu transakcji z kontrahentem, dających podstawę do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego.
EN
The article discusses the issue of due diligence and good faith in the registration by the taxpayer of invoices related to input tax. The first part deals with tax control proceedings, in the further part of the concept of due diligence and good faith of the taxpayer when concluding transactions with a contractor, giving the basis for applying for a refund of the surplus of input tax.
15
Content available remote Procedura prowadzenia postępowania kontrolnego - stan obecny i kierunki zmian
75%
XX
W niniejszej publikacji zostanie przedstawiona procedura prowadzenia postępowania podatkowego przez organy podatkowe pierwszej instancji, a tym samym postępowania kontrolnego przez organy kontroli skarbowej. Wskazane zostaną istotne różnice w działaniu dwóch wyżej wymienionych organów, w zakresie ich ustawowych kompetencji. Ponadto zostaną zaprezentowane kierunki zmian omawianej procedury, jakie powinny zostać wprowadzone, w celu sprawniejszego prowadzenia przedmiotowych postępowań. Według autora, który jest wieloletnim praktykiem, obowiązująca procedura nie sprzyja skutecznemu dochodzeniu podatkowych należności budżetu państwa. W tym miejscu należy zaznaczyć, że poruszane w niniejszym artykule zagadnienia trudno opisać w sposób klasyczny, polegający na przedstawieniu tez badawczych, a następnie ich weryfikacji z uwagi na zawiłość tematu. (fragment tekstu)
EN
The article presents the essence of the proceeding held by both the tax authorities and the tax audit authorities. It discusses all the key elements together with examples drawn from the author's many years of experience. It shows the directions of the most important changes, which in the future may contribute to better enforcement of tax claims by the state budget and efficient operation of tax authorities and tax audit authorities. (original abstract)
XX
Autorka omawia obecny stan prawny podatków, w którym obowiązują dwa rodzaje kontroli - kontrola podatkowa i kontrola skarbowa. Omawia również nowelizację ustawy o kontroli podatkowej z dnia 7 listopada 1996 r.
XX
Komisja Europejska od 2013 r. kontroluje, czy w ramach systemów podatkowych nie są przyznawane spółkom wielonarodowym selektywne korzyści podatkowe, niezgodne z regułami pomocy publicznej. Jedną z takich praktyk jest indywidualna interpretacja podatkowa dotycząca cen transferowych. Ustalenia zawarte w interpretacji wpływają na poziom dochodu podlegającego opodatkowaniu i mogą odbiegać od zasad przyjętych w normalnych warunkach konkurencji. Komisja uznała niektóre z interpretacji za nielegalną pomoc publiczną, np. sprawa spółek Fiat i Amazon w Luksemburgu, Starbucks w Holandii, Apple w Irlandii.(abstrakt oryginalny)
EN
Since 2013, the European Commission has been monitoring whether tax systems do not grant selective tax benefits to multinational companies that do not comply with the state aid rules. One of such practices is the tax rulings regarding transfer prices. The findings contained in the tax rulings affect the level of taxable income and may deviate from the rules adopted under normal conditions of competition. The Commission considered some of them to be illegal public aid, e.g., case Fiat and Amazon in Luxembourg, Starbucks in the Netherlands, and Apple in Ireland.(original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu kontroli podatkowej, która stanowi samodzielną czynność organu podatkowego, podejmowaną w celu weryfikacji wywiązania się kontrolowanego z obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego. Autorka omówiła procedurę, zakres i przedmiot kontroli podatkowej, jej cele, organy uprawnione do przeprowadzenia takich czynności.
EN
The article covers the issues of tax audit the basis function of which is evaluation of correctness and reliability of setlements carried out by business units and preparation of evidence form any actions taken in the form of an audit report. In addition, some basis terms of it were described, in particular: objective of conducting it, units entitled to start and perform audit actions. Other items indicated are subject- and object-related scope of tax audit, applicable evidence materials as well as timeframes for starting and performing audit actions. (original abstract)
19
63%
XX
Obecny system prognozowania i planowania podatków na Ukrainie jest zorientowany jedynie na potrzeby rządu, który stosuje presję administracyjną podczas wdrażania podatków i nie uwzględnia oczekiwań podmiotów gospodarczych. Problemem prognozowania podatkowego jest również fakt, że proces ten koncentruje się na osiąganiu celów krótkoterminowych, a nie uwzględnia wpływu działań podatkowych na środowisko gospodarcze w przyszłości. Celem artykułu jest próba wytyczenia takich kierunków prognozowania i planowania podatkowego, które uwzględnią oczekiwania podmiotów gospodarczych na Ukrainie. W artykule poddano analizie metody stosowane przez Ministerstwo Finansów Ukrainy. Podjęto próbę opracowania narzędzi i kryteriów skutecznego planowania i prognozowania podatkowego oraz zasad regulowania kontroli podatkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The current system of forecasting and tax planning in Ukraine is oriented to the needs of the government, its goal being to calculate the desired amounts of tax revenue. Fiscal authorities apply administrative pressure on businesses to implement tax plans. In Ukraine, tax forecasting is a process that is focused on achieving short-term goals without taking into account the impact of such actions on the future economic environment, therefore negatively affecting the quality of forecasts. The aim of this article is to justify the directions of tax forecasting improvement in the macro financial controlling system. Elements of tax forecasting and the planning system are examined. The main methods of tax forecasting that are applied by the Ministry of Finance of Ukraine are analyzed. The need to improve the methodology for tax forecasting, taking into account the expectations of economic agents, is proved. Tools and criteria for effective tax planning and forecasting in Ukraine for controlling bases are developed. (original abstract)
20
Content available remote Mechanizm przestępstw karuzelowych i metody ich ograniczenia
63%
XX
Jednym z mechanizmów, który znacząco przyczynia się do istnienia luki w VAT są oszustwa podatkowe realizowane w ramach tzw. karuzeli podatkowej. Idea karuzeli podatkowej bazuje na cesze charakterystycznej obecnego systemu VAT, a mianowicie na tym, że należny VAT jest odprowadzany na konta urzędów skarbowych, co do zasady przez sprzedawcę towaru. Jednocześnie jednak nabywca, będący tzw. czynnym podatnikiem VAT, ma prawo do skorzystania z prawa do odliczenia tzw. naliczonego VAT. W przypadku, gdy suma podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług przewyższa sumę podatku należnego od sprzedaży dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, podatnik jest uprawniony do uzyskania bezpośredniego zwrotu VAT. To właśnie wspomniany zwrot VAT jest przesłanką, dla której przestępcy podatkowi otwierają szereg podmiotów i tworzą mechanizm karuzeli podatkowych w celu uzyskania korzyści majątkowych z nienależnie otrzymanego zwrotu VAT. Niestety skala tego zjawiska pokazuje, iż zarówno organy skarbowe jak i organy ściganie nie radzą sobie z ograniczaniem tej skali. Celem artykułu jest wskazanie nowych metod ograniczania przestępstw karuzelowych, które przy współpracy organów skarbowych, organów ścigania i biegłych sądowych w znaczący sposób pozwolą ograniczyć skale tego zjawiska. Wartością dodaną opracowania jest to, iż nowe metody nie wymagają zmian legislacyjnych, a więc mogą zostać natychmiast zastosowane w praktyce. W celu przedstawienia zamierzonych celów zastosowano metody badań literaturowych oparte na analizie krajowych i zagranicznych publikacji zwartych i artykułowych oraz danych publicznych udostępnianych przez Ministerstwo Finansów oraz obowiązujących aktów prawnych. Zawarte w artykule rozważania mają charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the mechanisms that significantly contributes to the existence of VAT gaps, is a tax fraud within the so-called tax carousel. The idea of the carousel is based on the characteristic of the current VAT system, namely, on the principle that the VAT due is paid into accounts of the tax office by the seller of the goods. At the same time, however, the purchaser, being an active VAT taxpayer has the right to exercise of the right to deduct the so-called input VAT. If the sum of input VAT from goods and services exceeds the amount of output VAT on sales made by the taxpayer in the relevant accounting period, a taxpayer is entitled to receive direct VAT refund. It is the VAT refund which is a prerogative for tax criminals to open up a number of business entities and create a mechanism of tax carousels to obtain financial benefits from unduly received VAT refunds. Unfortunately, the scale of this phenomenon shows that both the tax authorities as well as law enforcement agencies do not cope with limiting this scale. The aim of the article is to identify new ways of reducing carousel offenses, which in cooperation with tax authorities, law enforcement agencies and expert witnesses will significantly reduce the scale of this phenomenon. The added value of the study is that new methods do not require legislative changes, thus they can be immediately applied in practice. In order to present the aims, methods of research were used based on the analysis of domestic and foreign publications as well as public data provided by the Ministry of Finance and the legal acts in force. The considerations discussed in the article are both theoretical and practical. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.