Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2916

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 146 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Corporate Social Responsibility (CSR)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 146 next fast forward last
XX
W niniejszym opracowaniu przedstawiono negatywne i pozytywne strony idei Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (SOP). Ukazano główne obszary działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa wdrażające tą idee. Dokonano przeglądu najważniejszych zarzutów kierowanych wobec działań Społecznie Odpowiedzialnych. Wskazano też, że implementacja SOP, jest nie tylko niezbędna z normatywnego punktu widzenia, ale też przekłada się na konkretne i policzalne zyski dla organizacji biznesowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the present study negative and positive aspects of the idea of Corporate Social Responsibility (CSR) were indicated. It shows the main areas of activities undertaken by the company implementing CSR. Presents a review of the major complaints directed towards socially responsible activities. The study also proves that the implementation of CSR, is not only necessary from a normative point of view, but also translates into tangible and quantifiable benefits to business organizations. (original abstract)
PL
Dotychczasowe badania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR) skupiały się przede wszystkim na próbie wyjaśnienia wpływu CSR na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz dyskusji etycznych podstaw ich działalności. Natomiast społeczne i środowiskowe efekty dobrowolnych działań przedsiębiorstw pozostają niemal nierozpoznane. W konsekwencji krytycy CSR twierdzą, że termin ten ma charakter symboliczny i jest przejawem „zorganizowanej hipokryzji” ze strony przedsiębiorstw. Celem artykułu jest próba weryfikacji wpływu CSR na poziom emisji zanieczyszczeń. Podstawą teoretyczną analizy jest ujęcie instytucjonalne, w którym CSR jest traktowane jako jedna z instytucjonalnych determinant poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez przedsiębiorstwa, obok takich uwarunkowań jak krajowe regulacje środowiskowe, podatki środowiskowe i zbywalne pozwolenia na emisję. Analiza ekonometryczna opiera się na danych Eurostatu dla 29 państw Europy oraz własnym badaniu ankietowym wśród ekspertów. Badanie to wykazało, że CSR, obok krajowych norm środowiskowych oraz subsydiów środowiskowych, ma istotny wpływ na poziom emisji zanieczyszczeń w badanych sektorach. Uzyskane wyniki sugerują, że dobrowolne, społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw mogą być źródłem pozytywnych efektów społecznych i środowiskowych.
EN
The existing literature concerning Corporate Social Responsibility (CSR) has been predominantly focused on the relationship between CSR and corporate economic performance as well as on the ethical foundations of corporate behavior. The societal and environmental effects of corporate voluntary activism remain largely ambiguous and unknown. As a consequence, the critics of CSR argue that it is of a symbolic and ritual character, and brings very little, if any, positive effects for society. This paper attempts to verify the influence of CSR on the level of CSR emissions. The analysis follows an institutional approach, where CSR is treated as one of the institutional determinants of corporate environmental performance, apart from national environmental regulations, environmental taxes and subsidies, and tradable permits. The econometric analysis has been conducted with the use of Eurostat data from 29 European countries. The study findings show that CSR, next to the national environmental regulations and subsidies, has a significant impact on the level of CO2 emissions in the selected sectors. The findings suggest that voluntary actions taken by enterprises, motivated by CSR, can be a significant source of positive social and environmental effects.
RU
Исследования, касающиеся социальной ответственности бизнеса (Corporate Social Responsibility – CSR), до настоящего времени сосредоточивались прежде всего на попыт- ках объяснить влияние CSR на конкурентоспособность предприятий, а также на дискус- сии относительно этических основ их деятельности. Общественные эффекты действий предприятий остаются почти неизученными. В результате, критики CSR утверждают, что этот термин имеет символический характер и является проявлением «организованного лицемерия» со стороны предприятий. Целью статьи является попытка проверить влияние CSR на уровень эмиссии загрязнений. Теоретической основой анализа является инсти- туциональный подход, в котором CSR рассматривается как одна из институциональных детерминант уровня загрязнений предприятиями окружающей среды, кроме таких усло- вий как национальные урегулирования. касающиеся окружающей среды, налоги в данной среде и ликвидные разрешения на загрязнение. Эконометрический анализ опирается на данные Евростата для 29 государств Европы, а также на собственное анкетное исследо- вание среди экспертов. Это исследование выявило, что CSR – наряду с национальными нормами для окружающей среды и субсидиями в этой сфере – имеет существенное вли- яние на уровень эмиссии загрязнений в исследуемых секторах. Полученные результаты показывают, что добровольные социально ответственные действия предприятий могут стать источником положительных эффектов как в социальной, так и в природной среде.
XX
W artykule, opartym na literaturze przedmiotu, wskazano potrzebę porządkowania nazewnictwa, definiowania kluczowych pojęć oraz systematyzowania elementów składowych społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto zwrócono w nim uwagę na argumenty za i przeciw społecznej odpowiedzialności oraz zasadność podjęcia dyskusji nad możliwością zakwalifikowania jej do grupy koncepcji zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
The article, based on the subject literature, indicates necessity of arrangement of onomatology, definition of key notions and systematization of elements of corporate social responsibility. Moreover it focuses on the argumentation for and against social responsibility and on the discussion of the possibility to include it in a group of management concept. (original abstract)
EN
The purpose of this article is to analyze the relationship between the concept of intellectual capital (IC) and the idea of corporate social responsibility (CSR). The common theoretical background of both approaches and their mutual influence was underlined. The necessity of convergence of these two concepts by the inclusion of information on IC to CSR report in order to create one integrated set of information was emphasized. (original abstract)
5
100%
XX
Apteka ogólnodostępna jako podmiot rynkowy, świadczący w szczególności usługi farmaceutyczne, ma specyficzny charakter. Według zapisów prawnych zobowiązana jest bowiem do wypełniania misji w ramach społecznego systemu ochrony zdrowia, a równocześnie jest podmiotem realizującym cele komercyjne. Dualizm zadań sprawia, że funkcjonowanie tych placówek, a w szczególności ich aktywność marketingowa, podlega specjalnym regulacjom prawnym oraz unormowaniom w kodeksie etycznym. Zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, typowo materialne aspiracje właścicieli aptek w obszarze maksymalizacji zysku nie są jedynymi w hierarchii potrzeb jednostki. Piramida społecznej odpowiedzialności biznesu pokazuje, że ważną rolę odgrywają cztery grupy kategorii: odpowiedzialność ekonomiczna, prawna, etyczna i filantropijna. (abstrakt oryginalny)
EN
The public pharmacy as the market entity providing especially pharmaceutical services has a peculiar character. According to legislative regulations it is obliged to perform the mission as part of social systems of the health care and at the same time is an entity accomplishing commercial purposes. The dualism of tasks causes that functioning of these institutions, in particular their marketing activity, is subject to special regulations and regulations in the ethical code. According to Corporate Social Responsibility concept, typically material aspirations of pharmacies owners in the area maximization of profit are not the only ones within the hierarchy of individual needs. The pyramid of the Corporate Social Responsibility shows four groups of the category, that play an important role: economic, legal, ethical and philanthropic responsibility. (original abstract)
6
Content available remote Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - aktualny stan normalizacji
100%
XX
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest strategią zarządzania organizacją, która poprzez prowadzenie dialogu społecznego przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym oraz do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju. W artykule zaprezentowano ewolucję idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz okoliczności powstania normy ISO 26000. Omówiono takŜe skrótowo jej zawartość i potencjał dla usystematyzowania działań organizacji w omawianym zakresie oraz praktycznej realizacji idei zrównoważonego rozwoju.(abstrakt autora)
EN
Corporate Social Responsibility is a strategy of organization management which contributes to enterprise competitive growth on global level and to realize sustainable development guidelines by running social dialogue. In the paper the evolution of Corporate Social Responsibility idea and circumstances of ISO 26000 standard birth is presented. The content of the standard and its potential for systematizing organizational activities in this area and for practical realization of sustainable development idea are discussed.(author's abstract)
XX
Globalizacja rynków oraz wzrastająca konkurencja zmusza przedsiębiorców do poszukiwania nowych czynników kluczowych, stanowiących o sukcesie jednostki. Swoboda dostępu do informacji oraz wpływ i siła oddziaływania mediów sprawia, że konsumenci posiadają coraz większa wiedzę, co wpływa na to, jak przedsiębiorstwa są postrzegane w społeczeństwie. Społeczeństwo wykazuje coraz większe oczekiwania wobec biznesu. Przedsiębiorstwa nie mogą tego ignorować. Czynnikiem wyróżniającym organizację, która nabiera coraz większego znaczenia, jest jej społeczne zaangażowanie.(fragment tekstu)
8
Content available remote Społeczna odpowiedzialność biznesu - ewolucja koncepcji i jej znaczenia
100%
XX
Celem głównym artykułu jest zbadanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Cele szczegółowe obejmują: 1) analizę ewolucji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu i jej postrzegania w literaturze, 2) dokonanie klasyfikacji struktury pojęciowej społecznej odpowiedzialności biznesu i przeglądu stanowisk na temat znaczenia tej odpowiedzialności w praktyce. Dążąc do realizacji tych celów, posłużono się analizą porównawczą i krytyczną analizą literatury przedmiotu. Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, że wzrost zainteresowania problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu i rosnąca liczba opracowań jej poświęconych nie tylko nie przełożyły się na uproszczenie struktury pojęciowej tej koncepcji, ale wręcz dodatkowo ją skomplikowały i zagmatwały. W rezultacie termin "społeczna odpowiedzialność biznesu" stał się jeszcze bardziej niejednoznaczny i niedookreślony(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper is an examination of the concept of corporate social responsibility. The specific objectives include: 1) analysis of the evolution of the concept of CSR and its evaluation by corporations, 2) classification of CSR conceptual framework and a review of standpoints referring to the importance of CSR in practice. In order to achieve these targets, comparative analysis and critical analysis of the literature are used. Conducted analysis allows noticing that growing interest in CSR and mounting the number of research on this issue have not translated into simplifying its conceptual framework. On the contrary, this framework has become even more complicated and confusing. As a result, the term "corporate social responsibility" has become more ambiguous and vague(original abstract)
EN
The article presents theoretical and practical considerations related to the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in the area of relations with employees. Its purpose is to analyse basic principles, guidelines and standards of this concept with regard to employees and also to attempt to evaluate this type of activity in Polish reality. For the purpose of this objective, the modern sense of social responsibility of enterprises is presented first. Subsequently, selected documents that determine normative guidelines for this concept have been considered among which those that mention employee-related aspects have been distinguished. The last part of the article contains results of research conducted in enterprises that provide accommodation services in Zachodniopomorskie province, this research concerns their involvement in CSR activities with respect to employees. A summary of theoretical assumptions and practical functioning of the enterprises surveyed enabled finding divergence and indicating the scope of possible action.(author's abstract)
EN
The purpose of this article is to analyze the relationship between the concept of intellectual capital (IC) and the idea of corporate social responsibility (CSR). The common theoretical background of both approaches and their mutual influence was underlined. The necessity of convergence of these two concepts by the inclusion of information on IC to CSR report in order to create one integrated set of information was emphasized.
EN
In this article the issues of social responsibility and necessity of its implementation in public sector have been taken on. We've tried to answer the question: what criteria should be taken into account in bargaining procedures so public task could be completed concordantly with social responsibility rules and in what way logistic can support completing public tasks. It's been said that main criteria consist of ecological and social aspects influencing for example improvement of quality of life, solving of social issues and abiding law by executors. Moreover we came to the conclusion that logistic area with its coordinating function is the most predestine for giving public services.(author's abstract)
XX
Sytuacja, w jakiej znalazły się ludzkość i cała nasza planeta w XXI wieku, nie pozostawia złudzeń, że stoimy przed jednym z największych wyzwań w historii. Istnieje mnóstwo przesłanek wskazujących na fakt, że dotychczasowe modele społeczno-gospodarcze uległy - lub w najbliższym czasie niechybnie ulegną - ostatecznemu zdewaluowaniu. Głównym powodem tych ogromnych przeobrażeń, do jakich zostaniemy zmuszeni, są naturalne ograniczenia ekologiczne naszej planety.(abstrakt autora)
EN
The situation faced by humanity and the entire planet in the twenty-first century leaves no doubt that we are facing one of the greatest challenges in history. There is plenty of evidence indicating that the existing socio-economic models have undergone or soon will inevitably undergo ultimate devaluation. The main reason for these huge transformations we will be forced to make are the natural ecological limitations of our planet.(author's abstract)
13
Content available remote Realizacja wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu
100%
XX
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oznacza działania wiążące dbałość o interesy ekonomiczne (zysk) z etyczną odpowiedzialnością wobec pracowników, społeczeństwa i środowiska naturalnego. Wewnętrzny aspekt CSR obejmuje sześć funkcji: zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higienę pracy, etykę biznesu, ochronę środowiska naturalnego, zdolność organizacji do uczenia i adaptacji oraz postulaty zrównoważonego rozwoju. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących postrzegania przez pracowników realizacji tych funkcji w ich organizacjach. Interpretując wyniki badań, wskazano kierunki doskonalenia realizacji tych funkcji w organizacjach.(abstrakt oryginalny)
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) means activities that combine caring of economical wellness (profit) with ethical responsibility towards employees, society and natural environment. Internal aspect of CSR encompasses six functions: human resources management, occupational safety and health, business ethics, environmental care, organizational capability of learning and adaptation, and the premises of sustainable development. In the paper, results of author's studies on perceiving by employees the realization of those functions in their organizations are presented. When interpreting the results of the research, the directions of improving those functions in organizations were given. (original abstract)
XX
Pod modnym ostatnio pojęciem biznesu społecznie odpowiedzialnego (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR) kryje się dobrowolna strategia uwzględniająca aspekty społeczne, etyczne oraz środowiskowe w prowadzeniu działalności gospodarczej. Na zachodzie ,a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, podejście to jest szeroko rozwijane, a firmy nieprowadzące takiej działalności przestają liczyć się na rynku. W Polsce jest to wciąż nowość i marki, które jako pierwsze zastosowały tę strategię wyznaczyły standardy postępowania, a co za tym idzie przyjęły pozycję lidera w tej branży. (fragment tekstu)
XX
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, rozumiana jako dobrowolne uwzględnianie aspektów społecznych i ekologicznych w działaniach biznesowych oraz w kontaktach z interesariuszami, stała się pojęciem powszechnie znanym w Polsce. Umiejętne przekazywanie informacji na temat proekologicznych działań przedsiębiorstwa w istotny sposób wpływa na wizerunek organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Corporate social responsibility that is understood as a voluntary taking into consideration the social and ecological aspects in business actions and contacts with stakeholders, has become a concept that is commonly known in Poland. The correct passing on information on green business activities substantially, significantly affects the image of the organization.(original abstract)
16
Content available remote Uwarunkowania rozwoju i funkcje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
100%
XX
W artykule zaprezentowano czynniki wpływające na rozwój CSR. Należy do nich zaliczyć m.in. proces globalizacji, zmniejszającą się akceptację agresywnych działań sprzedażowych, protesty i bojkoty konsumentów, łatwiejsze ujawnianie nieetycznych działań podejmowanych przez niektóre przedsiębiorstwa. Wśród uwarunkowań rozwoju CSR nie można pominąć także czynników kulturowych oraz realizowanego przez państwo modelu polityki społecznej. Ważną rolę pełni również edukacja proetyczna. W obliczu zachodzących zmian istnieje potrzeba traktowania CSR jako sposobu budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. W artykule przedstawiono także ekonomiczne i pozaekonomiczne funkcje CSR. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents factors of development of Corporate Social Responsibility such as: globalization, decreasing acceptance of aggressive sales, customers' protests and boycotts, easier revealing of unethical acts of some companies. Among the prerequisites of CSR one cannot forget cultural factors nor the social politics model implemented by the state. Pro-ethical education is another important part of CSR. In the light of upcoming changes there is a need to treat CSR as a way of building stable competition supremacy. In this paper economical and other CSR functions have been presented.(original abstract)
17
Content available remote Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
80%
XX
Rozwój gospodarczy, internacjonalizacja oraz procesy globalizacji stawiają przed podmiotami gospodarczymi coraz to nowe wymagania, które wynikają m.in. ze zwiększającej się wymiany międzynarodowej (towarowej, usługowej, kulturalnej itp.), rozwoju zakresu działalności, przyspieszenia tempa obrotu towarowego, przepływu informacji, znoszenia barier oraz rosnących współzależności między państwami. Umiejętność sprostania wymogom nowoczesnego gospodarowania oraz kształtowania pozytywnych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym odgrywa w działalności współczesnego przedsiębiorstwa istotną rolę, decydując w znacznym stopniu o jego pozycji rynkowej. Przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają również uwagę na konieczność społecznej akceptacji ich działalności oraz kształtowania pozytywnego wizerunku w otoczeniu, który ma istotne znaczenie w działalności każdego podmiotu gospodarczego, a w szczególności podmiotu świadczącego usługi. Decyduje on o tym jak dany podmiot jest postrzegany i oceniany przez otoczenie z punktu widzenia relacji ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym, oferty usługowej, wiarygodności i zaufania do firmy itp. Podmioty gospodarcze coraz częściej wpisują w strategię działania cele wiążące się z przejmowaniem odpowiedzialności za zarządzanie ich wpływem na sferę społeczną i środowisko naturalne. (fragment tekstu)
EN
Modern processes such as internationalization, globalisation or regionalization together with increasing social and ecological awareness result in new challenges emerging before organizations. The ability to live up to the requirements of modern business environment includes, among others, the realization of the concept of socially aware and responsible organization. Functioning of modern enterprises is characterized by changes in all aspects of their activities. Those changes result from transformation of social and economic environment and they influence the hierarchy of the resources which in turn decide about effectiveness and competitiveness of the companies. In this paper the author presents the selected issues concerning law regulations and CSR standarization. (original abstract)
XX
Praktycy PR przez kilkanaście lat zachęcali zarządzających do wdrażania tego, co współcześnie określa się terminem strategia społecznej odpowiedzialności (z ang. CSR). Aktualnie ten rodzaj działalności organizacji wykroczył poza ramy PR i stał się niezależną formą aktywności organizacji każdego typu - od komercyjnych po non-profit. Autorka kolejnego podrozdziału - Maria Ochwat - omawia działalność CSR w organizacjach o wysokiej reputacji. Jak się okazuje, społeczna odpowiedzialność nadal jest sposobem na wyjście z kryzysu, jednak coraz częściej staje się to niezależna od komunikowania korporacyjnego działalność nastawiona na rozwiązywanie problemów współczesnego świata. (fragment tekstu)
19
Content available remote Responsible Corporate Lobbying as a Challenge for Contemporary Organizations
80%
EN
The paper discusses responsible corporate lobbying. For this purpose, the essence of lobbying and the meaning of corporate lobbying were presented. In the paper the concept of responsible lobbying with six-step "Algorithm of Responsible Lobbying" was elaborated on. In the article, the authors formulated recommendations for contemporary enterprises.(original abstract)
20
Content available remote CSR in American Banking Sector
80%
EN
Corporate social responsibility has become a natural feature of the banking sector. One of the first, which began to adhere to the CSR policy was the American market. They have looked for many positive correlations between finance, the environment and society. Unfortunately, the slogans do not always go hand in hand with deeds. Sometimes it happens that even the most successful institutions will fall on the CSR path. This article aims to bring the viewpoint of CSR in the US banking sector and will allow to verify the hypothesis of the growing importance of CSR reporting in recent years and also the existing dissonance between reporting information and current activity. The article presents examples of banks that are very much involved in all socially responsible areas, but the author also cites black pages of the CSR history of these institutions. The author reviewed the portfolio of the surveyed banks in terms of compliance with the CSR objectives. The analysis is based on banks' reports on sustainable development, global reports of international organizations, which take care subject-matter of social responsibility, sustainable development or ethics. Based on the analysis of the activities of the surveyed banks and observing the increase in the number of ESG reports and the diverse form of communication of the effectiveness of activities of individual banks, it should be emphasized that a positive trend related to the positive impact of CSR on the financial sector is noticeable. (original abstract)
first rewind previous Strona / 146 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.