Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Hellwig's method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
A statistical method of defining the impact of real estate attributes based on individual capacities of Hellwig's information carriers was proposed in the paper. The method may be used for defining the impact of attributes in the Szczecin algorithm of real estate mass appraisal. The proposed procedure refers to the so-called Hellwig's method, used for the selection of explanatory variables in an econometric model. In the case of real estate attributes, we typically deal with variables measured on an ordinal scale. Therefore, Kendall's tau coefficients (tau a, tau b, tau c) will be applied in order to determine the strength and direction of a relation between variables. These coefficients enable the measuring of the strength and direction of a relation between variables measured on an ordinal scale. After valuating proper matrices of Kendall's tau coefficients, individual capacities of Hellwig's information carriers were determined, on the basis of which the impact of attributes in the Szczecin algorithm of real estate mass appraisal was defined. The proposed procedure was supported with an empirical example using a real data base that comprises 99 undeveloped land properties of industrial designation, including depots, storehouses, warehouses, and yards. After determining the impact of each attribute, the Szczecin mass appraisal algorithm was used to evaluate values. The obtained real estate values were very close to the values obtained by real estate experts.(original abstract)
EN
The study proposes an algorithm which makes it feasible to estimate the model in a case when the number of observations n is smaller than the number of estimated parameters. The proposal refers to the conception of estimation formulated by Z. Hellwig which in this case is conducted according to a license method of the smallest squares. (original abstract)
XX
Metoda Hellwiga jest jedną z klasycznych metod porządkowania liniowego obiektów wielocechowych. Na jej idei oparto wiele innych metod konstrukcji syntetycznego miernika rozwoju. Jednak metody te nie sprawdzają się, jeśli w zbiorze cech prostych opisujących badane obiekty znajdują się, oprócz cech ilościowych, cechy jakościowe. W takiej sytuacji do konstrukcji cechy syntetycznej można zaproponować rozszerzenie metody Hellwiga przez zastosowanie metody analitycznego procesu hierarchicznego i teorii liczb rozmytych. W pracy podjęto próbę modyfikacji i rozszerzenia klasycznej metody Hellwiga, która polegała na:- wprowadzeniu liczb rozmytych w obliczeniach miernika syntetycznego, co umożliwia uwzględnienie w procesie agregacji cech zarówno ilościowych, jak i jakościowych mierzonych na skali porządkowej,- uwzględnieniu wag dla kryteriów i cech uzyskanych metodą analitycznego procesu hierarchicznego (analytic hierarchy process - AHP).Proponowane podejście tworzenia syntetycznego miernika rozwoju zilustrowano przykładem dotyczącym oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wielkopolskiego. W tym celu wykorzystano dane z badań ankietowych na temat stanu i możliwości rozwojowych obszarów wiejskich zebrane we wszystkich 31 starostwach powiatowych województwa wielkopolskiego i dane statystyczne. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper was to investigate the applicability of the fuzzy linear ordering method to the construction of synthetic characteristics. Proposed approach base on two methods: analytical hierarchy process (to calculate weight of criterias) and fuzzy Hellwig's method (to ranking of objects). The proposed procedure was employed to assess the socio-economic development of rural Wielkopolska seen as a collection of counties. (original abstract)
XX
Intensyfikacja procesów gospodarczych powoduje wzrost zapotrzebowania na sformalizowane metody, przydatne w teorii podejmowania decyzji oraz identyfikacji systemów ekonomicznych. Złożoność zjawisk ekonomicznych, ich charakter i struktura wymagają od ekonomisty różnorodnych; często niekonwencjonalnych sposobów rozwiązywania napotkanych problemów. W takich okolicznościach aparat pojęciowy z zakresu cybernetyki ekonomicznej, a w szczególności szeroko rozumianej ekonometrii może stać się użytecznym narzędziem w rękach praktyków gospodarczych. Jedną z poważnych przeszkód, w szerokim rozpowszechnianiu formalnych metod decyzyjnych Jest ich złożoność i pracochłonność. Jednakże wykorzystanie elektronicznej techniki obliczeniowej w procesie dydaktycznym i aplikacji w znacznym stopniu eliminuje powyższą trudność. Sprzyja również uatrakcyjnieniu metod dydaktycznych i urealnieniu możliwych do rozważania w trakcie ćwiczeń problemów ekonomicznych(fragment tekstu)
5
Content available remote Algorytm doboru zmiennych objaśniających o niestabilnej sile zależności
80%
XX
W niniejszym artykule przeprowadzono badanie zmian zależności zmiennych poprzez określenie, jak długo między wybranymi dwoma zmiennymi utrzymywała się ta sama siła zależności. W tym celu wykorzystano wzrokową ocenę charakteru zależności na podstawie diagramu korelacyjnego. Dla okresów podobnego kształtowania się zależności obliczono współczynniki korelacji. Następnie dla każdej z analizowanych jednostek czasu wyznaczono macierz współczynników zależności. Na podstawie tej macierzy wyodrębniono najlepszą kombinację zmiennych objaśniających (dla każdej jednostki czasowej, w której zależność miała zbliżony charakter założono tę samą wartość miernika siły zależności), przy użyciu metody Hellwiga. Analiza przeprowadzana w niniejszym artykule ma na celu zbadanie, jakie są możliwe zmiany zależności zmiennych w miarę upływu czasu oraz jak zmieniają się kombinacje zmiennych najistotniej kształtujących zmienną objaśnianą.(fragment tekstu)
EN
The article is a continuation of the research begun in author's earlier work. It deals with the problem of changes that affect relationships between explanatory variables themselves and between explanatory variables and the explained variable. It means that in case of using time variables, different values of correlation coefficients may be obtained for different lengths of sample and for different periods taken from the sample. Considering this fact there is an algorithm of choosing variables method presented in this article on exemplary data. Four explanatory variables are used to explain number of children in refuges. These are: the general number of people, a number of divorces, the general number of demises, and a number of children per woman. This sample includes fifteen observations from years 1986-2000. In order to observe when a change of the correlation direction or strength took place, ten correlation diagrams were built. This kind of visual presentation contains points which coordinate corresponding adequate values of the analysed variables. In this article there were also labels of time marked on the diagrams which helped to distinguish for which observation the relationship could be described with one measure of correlation. After the correlation coefficients had been calculated, the sample was divided in order to provide one value of correlation coefficient in every part of it. In this article the sample was divided into five parts containing observations number 1-5, 6, 7, 8 and 10-15.The ninth observation was an exception from the relationships between explanatory and explained variables, so it was excluded from further research. Then for each part of the sample the best combination of variables was indicated by applying Hellwig method. Final results proved the necessity of considering relationships' changes in the methods of choosing variables. This research revealed some difficulties and new problems that have to be investigated. They deal with the classification of the correlation diagrams' points and minimum number of the samples which justify interpreting the measures of the variables' relationships.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest analiza poziomu rozwoju zrównoważonego podregionów pięciu województw Polski Wschodniej w latach 2013 i 2015 oraz wskazanie czynników kluczowych determinujących pozycję podregionów w rankingach. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem metody Hellwiga. W pracy dokonano porównania rankingu podregionów z roku 2013 z nowym rankingiem opracowanym dla roku 2015. Dla sporządzenia tychże rankingów zostały wykorzystane wskaźniki zrównoważonego rozwoju opracowane przez Urząd Statystyczny w Katowicach w roku 2011. Następnie przedstawiono zmiany, jakie zaszły w rankingu podregionów w uwzględnionym okresie oraz przeanalizowano przyczyny tychże zmian.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyse the level of sustainable development in the subregions of the five voivodships of Eastern Poland in years 2013 and 2015 and indicate crucial determinants influencing the position of subregions in rankings. Analysis was conducted using the Hellwig method. In the paper, authors compared the ranking of subregions from 2013 with the new ranking for 2015. For preparing these rankings indicators of the sustainable development drawn up by Statistical Office in Katowice in 2011 were used. Next point was to describe changes which occurred in the ranking of subregions in the analysed period, as well as shown reasons of changes.(original abstract)
XX
Wszechobecny postęp technologiczny, a szczególnie wzrost i rozwój współczesnej gospodarki jest oparty na innowacjach. Przedsiębiorstwa oraz państwa, w których jest niski poziom innowacyjności rozwijają się bardzo wolno. Natomiast przedsiębiorstwa i kraje, które dynamicznie tworzą i wdrażają innowacyjne rozwiązania, podnoszą swoją pozycję konkurencyjną i stają się liderami na rynku międzynarodowym. Innowacyjność jest ważnym elementem konkurencyjności kraju czy przedsiębiorstwa, a także trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd literatury związanej z problematyką innowacji. Podjęto próbę ustalenia rankingu krajów Grupy Wyszehradzkiej na bazie przyjętych zmiennych. Analizę oparto na kilkunastu zmiennych, które dotyczyły różnych aspektów, np. rynku pracy, wydatków na innowacje, klimatu gospodarczego. Artykuł ma charakter metodyczny i jego celem jest przedstawienie pozycjonowania poszczególnych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Za pomocą metody Hellwiga stworzono ranking krajów. Wskazuje na możliwość wykorzystania polityki innowacyjnej na zbudowanie przewagi konkurencyjnej kraju. Przeprowadzoną analizę wykonano na podstawie danych z 2015 roku pozyskanych z Eurostat. Zwiększone nakłady na działalność innowacyjną, szczególnie badawczo-rozwojową przez przedsiębiorstwo oraz sektor publiczny przyczyni się do wzrostu przewagi konkurencyjnej regionu. Również istotne jest tutaj odpowiednie kształtowanie kapitału ludzkiego, aby ludność potrafiła absorbować i akumulować wiedzę oraz ją umiejętnie wykorzystywać. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of modem economy is based on innovation. The companies and countries with low levels of innovation are developing very slowly. However companies and countires which dynamically create and implement innovative solutions are increasing their position and become leaders in the international market. The innovation is important element of the competitiveness of country or company. It affects of permanent and sustainable economic development. The article presents a review of literature focused on innovation. An attempt was made to determine the ranking of country in Visegrad Group. The analysis was based on a number of variables that addressed different aspects, i.e. the labor market, expenditure of innovation activities, economic climate. The article is of methodical type and its purpose is to present the positioning of individual country in Visegrad Group. The country ranking was created using the Hellwig method. It also demonstrates the possibilities of location advantage of country, and this again is associated with the influx of foreign direct investment. The analysis is made on the basis of data for 2015 obtained from the Eurostat. A increased expenditure on innovative activities by the company, especially research and development, will contributed to the region's competitive advantage. Proper shaping of human capital is also very important. The human capital can absorb and accumulate knowledge. Then they can skillfully use it. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje wyniki eksperymentu obliczeniowego nad skutecznością pewnej sekwencyjnej procedury doboru zmiennych objaśniających wg wskaźnika integralnej pojemności informacyjnej. (fragment tekstu)
XX
Za jedną z bardziej obiektywnych ocen atrakcyjności turystycznej regionu uważa się metodę bonitacji punktowej, ponieważ pozwala ona na grupowanie cech posiadających różne miana oraz łączy cechy ilościowe i jakościowe. W ocenie atrakcyjności turystycznej obszarów można również zastosować taksonomiczną metodę miary rozwoju Hellwiga. Głównym celem opracowania jest porównanie przydatności metody Hellwiga i metody według bonitacji punktowej do oceny atrakcyjności turystycznej na przykładzie województwa podkarpackiego.(abstrakt oryginalny)
EN
Valorisation by point bonitation method is considered as one with a more objective assessment for assesment of region tourist attractiveness, because it allows the breakdown of characteristics with different titers and combines both quantitative and qualitative features. In the assessment of the attractiveness of the tourist areas, the Hellwig taxonomic method of measuring development can also be used. The main purpose of this article is comparison of usefulness of the Hellwig taxonomic method and valorisation by point bonitation method to tourism attractiveness evaluation based on podkarpackie voivodeship example.(original abstract)
10
Content available remote Determinants of the Quality of Life in Municipalities of Kielce District
60%
EN
Purpose: Identifying the factors that significantly affect the quality of life of the residents of municipalities of the Kielce poviat based on a synthetic indicator. Design/methodology/approach: The method used in the paper is create a synthetic indicator designed using a taxonomic method and the estimation of the logistic regression model. Data of the Central Statistical Office concerning the years 2014-2018 were used in the calculations. Findings: The obtained values of the TMR (Total Material Requirement) indicator suggest that in the Kielce poviat the quality of life of the residents of individual municipalities is very diverse. At the same time, a common positive tendency is observed, manifested in the trend indicating an improvement in the quality of life in each of the municipalities in the examined period. The constructed indicator was used to estimate the regression model for cross-sectional data from 2018. Originality/value: The estimated models allowed to formulate conclusions concerning the impact of particular explanatory variables on the diagnosed level of quality of life in the surveyed municipalities.(original abstract)
11
Content available remote Czynniki rozwoju lokalnego w kontekście rozwoju gmin powiatu sandomierskiego
60%
XX
W opracowaniu podjęto problematykę rozwoju lokalnego i czynników, które ten rozwój warunkują. Głównym celem opracowania jest określenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem syntetycznego miernika rozwoju Hellwiga. Obszar badawczy obejmuje 9 gmin. Badania, z uwagi, że obejmują dane na koniec roku 2016 maja charakter statyczny. Zróżnicowanie w potencjale rozwojowym gmin wynikające z wielu aspektów takich jak: rozwinięty ruch turystyczny, występowanie surowców na terenach niektórych gmin czy poziom infrastruktury. (abstrakt oryginalny)
EN
The study addresses the issue of local development and factors determining this development. The main purpose of the paper is to determine the socio-economic development of Sandomierz district communes. The method used is Hellwig synthetic development measure. Studies have static character and the collected empirical data represent the state at the date of 31.12.2016. Diversification in developing development potential considering: developed tourist traffic, presence of raw materials in some municipalities or levels. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest analiza poziomu wdrażania zrównoważonego rozwoju w podregionach pięciu województw Polski Wschodniej. W opracowaniu wykorzystano podstawowe narzędzia monitoringu tejże koncepcji, którymi są wskaźniki zrównoważonego rozwoju pogrupowane według obszarów: społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Efektem jest opracowanie rankingu podregionów Polski Wschodniej w roku 2013 wraz z wyszczególnieniem rankingów podregionów w poszczególnych obszarach zrównoważonego rozwoju. Analiza ma charakter ilościowy i jakościowy. Do jej przeprowadzenia wykorzystano dane dotyczące z poziomu NTS3 za rok 2013, pozyskane z Banku Danych Lokalnych GUS. Z grupy 97 wskaźników wybrano 34, które są istotne z punktu widzenia tematu badania. Do przeprowadzenia porządkowania liniowego podregionów województw Polski Wschodniej w aspekcie wybranych wskaźników została użyta - ze względu na wielokryterialność badania - metoda wzorcowa Hellwiga. Praca zawiera również analizę wybranych wskaźników mających wpływ na miejsce podregionów w rankingu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyse the level of implementation of sustainable development in the subregions of the five voivodeships of Eastern Poland. The author uses basic tools for the monitoring of this concept of development, i.e. indicators of sustainable development grouped according to social, economic, and environmental areas. The result is the creation of a ranked list of the subregions of Eastern Poland in 2013, along with the ranking lists of subregions in specific areas of sustainable development. The analysis has both a quantitative and qualitative aspect. To conduct the study, data for NTS3 level from the Local Data Bank, a database of the Central Statistical Office of Poland for the year 2013 were used. Out of the total number of 97 indicators, 34 were selected as relevant. Because of the multi-criteria nature of the research, in order to perform the linear ordering of the subregions of Eastern Poland in terms of the chosen indicators, the Hellwig method was used. The paper also contains an analysis of selected indicators affecting the subregions' positions on the ranked list. (original abstract)
XX
W pracy porównano wyniki redukcji wymiaru przestrzeni cech dla obrazów USG tarczycy, uzyskane za pomocą heurystycznej identyfikacji zmiennych zakłócających (HINoV), testowania istotności współczynników korelacji oraz metody wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga. Najlepsze efekty uzyskano za pomocą metody Hellwiga, która pozwoliła wybrać tylko 3 cechy z pełnego zbioru liczącego 283 cech dyskryminacyjnych. W porównaniu z innymi, zredukowanym zbiorami danych, które wykorzystywane były w badaniach, klasyfikatory zbudowane na podstawie tych trzech cech mają największą wrażliwość (0,82) oraz specyficzność (0,83) klasyfikacji. Badania wykazały, że metoda Hellwiga może być stosowana jako skuteczny sposób zmniejszania wymiaru danych w klasyfikacji obrazów USG tarczycy, mającej na celu rozpoznawanie choroby Hashimoto. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, results of dimension reduction in feature space for thyroid ultrasound images using the heuristic identification of noisy variables, testing the significance of correlation coefficients and the method of Hellwig index of information capacity, have been compared. The best results were achieved using the Hellwig method. It enabled us to choose only 3 features from a large set of 283 discriminant ones. Classifiers built on the basis of this reduced set of features have the highest classification sensitivity (0,82) and the highest classification specificity (0,83) in comparison to other reduced datasets that we used in our research. Results showed that the Hellwig method can be used as an effective process for dimension reduction in feature space in classification of thyroid ultrasound images. (original abstract)
14
Content available remote Ocena innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej
60%
XX
Wiedza i innowacje stanowią podstawowy nośnik procesów rozwoju. Potwierdza to reorientacja polityki Unii Europejskiej na lata 2014-2020, w ramach której zdynamizowanie budowy gospodarki wiedzy i innowacji, dążenie do efektywnego wykorzystania proinnowacyjnych zasobów oraz wzmacnianie systemów innowacji postrzegane jest jako podstawowy wymiar oddziaływania gospodarczego. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena poziomu innowacyjności Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2011 i 2016. Do oceny potencjału innowacyjnego wykorzystano nakłady na działalność badawczo-rozwojową (B+R), zatrudnienie w tego rodzaju działalności oraz wskaźniki odnoszące się do efektów działalności innowacyjnej w postaci ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. W wyniku badań zidentyfikowano grupy krajów o najwyższym, wysokim, niskim i bardzo niskim poziomie innowacyjności. Na tle krajów UE pokazano pozycję innowacyjną Polski, która znalazła się w 2016 roku w grupie państw o niskim poziomie innowacyjności. Ponadto w badaniach wykorzystano syntetyczny wskaźnik Summary Innovation Index (SII), na podstawie którego Polska znalazła się w obu badanych latach w grupie umiarkowanych innowatorów zajmując 23. i 24. pozycję. (abstrakt oryginalny)
EN
From a longer time perspective, both the development and competitiveness of individual EU member states are substantially related to enhanced innovativeness. Observation of changes in the level of innovativeness makes it possible to evaluate the effectiveness of the pro-innovation policy, and to identify the areas in which relevant action is required to be taken. The aim of the paper is to identify and assess Poland's innovativeness level and changes taking place in this respect. That was done against the background of the EU member states and covered the years of 2011 and 2016. To that end, Summary Innovation Index (SII) and the Hellwig's development pattern method were employed. The resultant analysis made it possible to identify changes in the development of Poland's innovativeness and compare that with other EU countries. (original abstract)
XX
Kapitał ludzki stanowi jeden z kluczowych czynników rozwoju społeczno- -gospodarczego regionów. W tym kontekście szczególnie niepokojące są wyniki badań własnych wskazujące na znaczące dysproporcje w poziomie kapitału ludzkiego polskich województw. Analiza przestrzennego zróżnicowania kapitału ludzkiego przeprowadzona z wykorzystaniem taksonomicznej metody Z. Hellwiga wykazała, iż obok trzech województw o wysokim poziomie kapitału ludzkiego (mazowieckie, małopolskie, pomorskie) znacznie liczniejszą grupę stanowią województwa charakteryzujące się niskim jego poziomem (łódzkie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, podkarpackie, lubelskie, opolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie). Szczególnie niekorzystną sytuację ma województwo świętokrzyskie reprezentujące najniższy poziom kapitału ludzkiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of human capital spatial differentiation carried out using the Hellwig's taxonomic method shows that only three voivodeships (Mazowieckie, Małopolskie, Pomorskie) are characterised by a high level of human capital. A much more numerous group is composed of voivodeships (Łódzkie, Kujawsko-Pomorskie, Zachodniopomorskie, Podkarpackie, Lubelskie, Opolskie, Lubuskie, Warmińsko-Mazurskie) having a low level of human capital. The Świętokrzyskie Voivodeship, with the lowest level of human capital, is placed at the most disadvantageous position.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest określenie potencjału innowacyjnego województw Polski na podstawie zbioru wyselekcjonowanych danych statystycznych. Referat ten jest również próbą wykorzystania do badań metody Hellwiga. Pozwala ona w niniejszym badaniu na wyznaczenie syntetycznego wskaźnika, za pomocą którego istnieje możliwość oceny badanych jednostek z punktu widzenia innowacyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
Terms: "competitive regions"and "innovative regions" are very important in theory of economics as well as in practical activities. The reason is that the competitiveness in the world economy is the basic and most important factor, and innovations are the key to being competitive. In the paper authors tried to determine an innovative potential of regions in Poland. The trial is based on available statistic data for the year 2002. The information that characterize 3 areas were considered: 1. high education, 2. r- d sector, and 3. investment. The are many factors that determine the innovative regions. This implies the usage of a multidimentiomal comparative analysis. The method of determining the synthetic Hellwig indicator was used. The indicator was the base for comparing between regions according to their competitive and innovative potential. (original abstract)
XX
Województwo mazowieckie jest obszarem o dużym zróżnicowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej. Stanowi to ogromne wyzwanie dla polityki rozwoju regionalnego, w której do 2020 roku zaplanowano w Polsce zarówno wzmacnianie konkurencyjności, jak i osiąganie spójności. Zastosowanie wybranych miar taksonomicznych do porównania poziomu rozwoju gmin Mazowsza pozwoliło na próbę wskazania tych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które składają się na obszar funkcjonalny Warszawy. Ponadto wyniki analiz przy użyciu względnego poziomu rozwoju (BZW) oraz miary Hellwiga wskazują na ukształtowanie się relacji stabilnych w czasie, co udowodniło porównanie wyników dla lat 2002 i 2009.(abstrakt oryginalny)
EN
Mazovian Voivodeship is an area where socio-economic situation is significantly diverse. It is a real challenge for regional development policy which in Poland aims at increasing competitiveness and achieving cohesion by 2020. The use of selected taxonomic measures to compare the development level of selected communes in Mazovia allowed to determine whether the regional policy so far has led to socio-economic growth of all or just some of the investigated communes. Those urban-rural and rural communes of the highest development level in the Mazovia region seem to create a quite coherent area around Warsaw; it was proved by the results of statistical analysis with the use of the relative development level and Hellwig's measure for the years 2002 and 2009.(original abstract)
EN
The author proposes a practical illustration of the Z. Hellwig method for determining the permissible share packet. (original abstract)
19
60%
XX
Znaczna rola w charakterystyce procesów rozwojowych w regionach przypada instytucjom, których zadaniem jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności. Celem artykułu jest analiza dostępności infrastruktury instytucji otoczenia biznesu w postaci ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w województwach w latach 2009 i 2014. Wykorzystując metodę Z. Hellwiga, określono poziom nasycenia regionów ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości. Analiza wskazuje na ewolucję w poziomie nasycenia tymi instytucjami. Syntetyczny wskaźnik w badanych latach znacznie się wahał. W 2014 r. był on znacznie niższy w porównaniu z 2009 r., o czym zadecydowała zmniejszająca się liczba tych instytucji w kraju. Zachodzą też zmiany w strukturze ośrodków - zwiększa się liczba pozabankowych instytucji finansowych kosztem ośrodków przedsiębiorczości(abstrakt oryginalny)
EN
The institutions whose aim is to foster entrepreneurship and innovative activities play an important role in the characteristics of developmental processes in regions. The aim of the article is the accessibility analysis of business environment institutions in the form of innovation and entrepreneurship centres in Polish provinces in the years 2009 and 2014. Using Z. Hellwig method, the level of regions saturation with innovation and entrepreneurship centres for the selected years was determined. The synthetic indicator of saturation level of innovation and entrepreneurship centres changed significantly in the years under consideration. Saturation with business fostering institutions in 2014 was on a considerably lower level in comparison to the year 2009. The reason why it happens is the decreasing number of these institutions in the country. The structure of innovation and entrepreneur centres is also undergoing changes: the number of non-bank financial institutions is increasing at the expense of entrepreneur centres. In many provinces, the increase in the number of innovation centres can be seen in the institution support structure(original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena wpływu ubezpieczeń gospodarczych na rozwój gospodarstw rolnych poprzez zbadanie ich rozwoju w podziale na gospodarstwa z nich korzystające i niekorzystające. Przez rozwój gospodarstwa rolnego rozumiano proces prowadzący do ilościowych i jakościowych zmian w strukturze tej zbiorowości. Dane do badania uzyskano w sondażach przeprowadzonych bezpośrednio z właścicielami (lub zarządzającymi) gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego. Okres badania obejmował rok 2012, a dla niektórych pytań ujętych w ankiecie - lata 2004-2011. Sformułowano hipotezę badawczą, że ochrona ubezpieczeniowa jest ważnym czynnikiem determinującym rozwój gospodarstw rolnych. W opracowaniu wykorzystano metodę wzorca Hellwiga oraz klasyfikację gospodarstw opartą na porządkowaniu obiektów. W każdej zbiorowości wyodrębniono cztery grupy gospodarstw. Na podstawie uzyskanych wyników można uznać, że dobrowolne ubezpieczenia gospodarcze są stymulantą rozwoju gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to assess the impact of economic insurance for the development of farms by exploring their development in the division on the farm with them and enjoying not benefit. As the development of farm the authors understand the process leading to the quantitative and qualitative changes in the structure of this group. Data for the study were obtained in surveys conducted directly with the owners (or managers) of Middle Pomerania farms. The study period covered the year 2012 and for some of the questions included in the survey - 2004-2011. Research hypothesized that the insurance coverage is an important factor in determining the development of farms. The study used Hell-wig's standard method and classification of households based on arranging objects. Each community was divided into four groups of households. Based on the obtained results it can be concluded that the voluntary insurance are economic stimulant for the development of farms. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.