Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 108

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Cross-sector cooperation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
2
Content available remote Badania relacji międzysektorowych w Polsce w kontekście polityki społecznej
100%
XX
Zakres i formy relacji międzysektorowych stanowią jeden z czynników wpływających na efekty realizacji zadań publicznych, w tym z zakresu polityki społecznej. Artykuł przedstawia wyniki przeglądu badań dotyczących relacji międzysektorowych w Polsce prowadzonych w latach 2014-2016. Projekty badawcze zostały sklasyfikowane według zakresu przedmiotowego, podmiotowego, czasowego i przestrzennego, celu oraz metody badawczej. Analiza założeń metodycznych wykazała, że porównywalność danych pochodzących z poszczególnych źródeł jest bardzo ograniczona. Ponadto zaprezentowano wybrane wyniki badań oraz sformułowano rekomendacje dotyczące kierunku rozwoju badań w omawianym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
Scope and forms of intersectoral relations are important determinants of public tasks performance, also in field of social policy. Review of intersectoral relations research projects that were undertaken in Poland between 2014 and 2016 is presented in the article. Projects mentioned are classified according to their scope, subject, period and research method. The methodological analysis proved that data comparability is strongly limited. Chosen research findings are also presented in the article, as well as recommendations regarding future research in the field. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest analiza przydatności partnerstwa publiczno-prywatnego jako formy współpracy międzysektorowej przeprowadzona na przykładzie porozumienia, jakim jest Partnerstwo dla Płocka. (fragment tekstu)
XX
Wśród wielu definicji globalizacji, najbardziej znaną jest ta, przedstawiona przez brytyjskiego socjologa A. Giddensa, zdaniem którego jest to "intensyfikacja ogólnoświatowych relacji społecznych, które wiążą oddalone od siebie miejsca w taki sposób, że lokalne wydarzenia są kształtowane przez wydarzenia występujące w innych oddalonych o wiele mil miejscach i vice versa". Wśród mnogości ujęć procesu globalizacji można dostrzec pewne nurty różnicujące sposoby jej rozumienia. Z punktu widzenia problematyki artykułu, najbardziej trafnym ujęciem globalizacji wydaje się być traktowanie jej jako relatywizacji, polegającej na otwieraniu się jednych społeczeństw na inne, przede wszystkim dzięki masowej wymianie informacji, towarów i usług.(fragment tekstu)
EN
The processes of globalization that forms turbulent socio-economic environment affects the reduction of the business efficiency. This is especially true for small and medium-sized enterprises (SMEs) which, due to the gap of reserves, have fewer opportunities for growth and expansion within its own resources. Therefore companies are facing the need to cooperate with other entities in the network or virtual teams. Theoretical findings were confronted with results of empirical investigating of binding and duration in collaborative networks, including its formal and informal character. (original abstract)
5
Content available remote Patologie partnerstw międzysektorowych
75%
XX
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i charakterystyka patologii partnerstw międzysektorowych oraz próba stworzenia propozycji zapobiegania im. Autorka zdaje sobie sprawę, że podjęte rozważania są tylko wstępem do podjęcia dyskusji w tym temacie. Jednakże jest to na tyle istotne, że warto go przeanalizować również pod kątem uwarunkowań, które mogą tworzyć zjawiska patologiczne. Autorka w niniejszym artykule zastosuje następujące narzędzia badawcze: - analizę literatury przedmiotu, - analizę raportów z projektów finansowanych lub współfinansowanych z Unii Europejskiej, - obserwację i własne doświadczenia1, - badania własne przeprowadzane stale od 2010 r. w Wielkiej Brytanii, Ukrainie i w Polsce przy pomocy metod obserwacji, analizy studiów przypadku oraz wywiadów. W chwili obecnej, wedle wiedzy autorki, zjawisko patologii w partnerstwach międzysektorowych nie jest zdefiniowane w sensie formalnym i funkcjonuje jako opis pewnego zjawiska, dotykającego konkretne przedsięwzięcia. Podejmowane są co prawda próby charakterystyki tego obszaru, lecz przede wszystkim po to, aby uwypuklić jego szkodliwość. Jednakże z uwagi na trudności identyfikacyjne, czy też tzw. poprawność polityczną i "grantyzm" oraz zależność (przede wszystkim finansową) funkcjonowania organizacji pozarządowych od polityki i "upodobań" lokalnych władz samorządowych itp., jest to obszar wymagający głębszego poznania.(fragment tekstu)
EN
The literature focuses on the positive aspects of the functioning of cross-sector partnerships, points to the social benefits, synergies and legitimacy to take such initiatives. However, the reality of establishing and functioning of partnerships often deviates from the principles and goals postulated in theory that should guide them. The article focuses on the negative aspects of the functioning of cross-sector partnerships. The list of the most common pathologies of cross-sectoral partnerships has been identified and discussed. The analysis proposes to minimize and prevent this type of phenomena.(original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest charakterystyce współpracy organizacji non profit i przedsiębiorstw jako ich wyboru strategicznego. Pytaniem badawczym, na które starano się uzyskać odpowiedź, jest: czy współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami a organizacjami non profit jest dla obu stron wyborem strategicznym? Zastosowana metoda to analiza stanu wiedzy oraz własne badania jakościowe i ilościowe przedsiębiorstw. Główne wnioski koncentrują się na decyzjach o doborze partnera i posiadaniu relacji wieloletnich jako wyborach dotyczących sposobu przetrwania, osiągania korzyści i budowania rozwoju dla obu stron współpracy. Artykuł przedstawia specyfikę dokonywania wyboru strategicznego o współpracy organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, które spotykają się na polu odpowiedzialnego biznesu. Różnice w wyborach dotyczących współpracy są wynikiem odmienności partnerów(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the characteristics of nonprofits and businesses cooperation as their strategic choice. A research question is whether cooperation between business and non profit organizations is the strategic choice for both parties. The method used is the knowledge analysis and own qualitative and quantitative research of enterprises. The main conclusions are focused on the partner selection decisions and subsequently having long term relationships decisions which is a choice about how to survive, achieve benefits and build development for both parties(original abstract)
XX
W artykule poruszono problematykę związaną z kooperacją (współpracą) międzysektorową w polskiej gospodarce komunalnej, w szczególności kwestie związane z partnerstwem publiczno-prywatnym (jako formą współpracy samorządów z sektorem prywatnym), a także finansowymi i pozafinansowymi formami współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi (NGO). Analiza kooperacji JST z sektorem prywatnym w ramach PPP wykazała, że jest ona rzadko wykorzystywana do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Współpraca miała głównie charakter finansowy, co może wskazywać, że NGO są jedynie realizatorami usług komunalnych, a nie aktywnymi uczestnikami procesów decyzyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article raises the issues of intersectoral cooperation in the Polish municipal economy, in particular issues of public-private partnership PPP (as a form of cooperation between local governments and private sector), as well as financial and non-financial forms of cooperation between local governments and non-governmental organizations (NGOs). The analysis of local governments cooperation with private sectors under the PPP shows that it is rarely used for the implementation of municipal economy tasks. In turn, the local government cooperation with NGOs is more common. The cooperation have mainly financial nature, which may indicate that the NGOs are only implementers of municipal services, and they are not an active participants of decision-making processes.(original abstract)
XX
Rozwój współpracy przyczynia się do powstania szeregu problemów związanych z koordynacją i zarządzaniem skomplikowanymi układami. Wymagają one podejmowania wielu działań o charakterze dostosowawczym i adaptacyjnym do wymogów i żądań partnerów. Część z tych działań przybiera charakter innowacji, interesującą kwestią jest zatem próba identyfikacji usprawnień produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, których źródłem jest proces współpracy. Celem opracowania jest identyfikacja i ocena działań innowacyjnych podejmowanych przez sektor MSP, będących wynikiem współpracy. Część teoretyczna została opracowana na podstawie analizy polsko- i anglojęzycznej literatury, część empiryczna na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 76 podmiotów reprezentujących sektor MSP. Analiza odpowiedzi pozwoliła stwierdzić, że efektem współpracy w pierwszej kolejności są zmiany organizacyjne, a następnie marketingowe i procesowe. Stosunkowo rzadko występują natomiast innowacje produktowe. Badania potwierdziły, że współpraca stanowi bardzo ważne źródło innowacji, należy jednak zaznaczyć, że zakres wdrażanych rozwiązań zależy od formy relacji występującej między partnerami. Podkreśla się, że im bliższe relacje pomiędzy kontrahentami, tym większa skłonność innowacyjna i większe możliwości wykorzystania wzajemnych zasobów. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of cooperation contributes to a number of problems related to the coordination and management of complicated systems. They require undertaking of many adaptive and adjustive activities to the requirements and requests of the partners. Some of these activities take on the character of innovation. The interesting issue is therefore an attempt to identify product, process, marketing and organizational improvements that result from the cooperation process. The paper identifies and evaluates the innovative activities undertaken by the SME sector as a result of cooperation. The theoretical part was developed on the basis of the analysis of Polish and English-language bibliography; the empirical part was based on surveys conducted on a sample of 76 entities representing the SME sector. Analysis of the answers allowed to conclude that the effect of cooperation, in the first place, are organizational changes and then marketing and process ones. On the other hand product innovations are relatively rare. Research confirmed that cooperation is a very important source of innovation but it should be noted that the scope of implemented solutions depends on the form of relations between partners; it is emphasized that the closer the relations between contractors, the greater the innovative propensity and the greater opportunities to use mutual resources.(original abstract)
XX
Współpraca międzysektorowa jest złożonym procesem i dużym wyzwaniem dla NGO, począwszy od jej zainicjowania do realizacji postanowień porozumienia międzyorganizacyjnego. Często zachodzi ona w warunkach wirtualności. Kooperujące podmioty dzieli najczęściej pewien dystans przestrzenny. Warunki współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowych wymagają zatem wdrażania narzędzi usprawniających komunikowanie się pomiędzy kooperantami oraz pomiędzy kooperantami a ich otoczeniem. Celem niniejszego artykułu jest ocena roli komunikacji marketingowej w procesie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowej. Podstawą rozważań prowadzonych w artykule jest przegląd literatury przedmiotu oraz badania pierwotne przeprowadzone wśród organizacji pozarządowych, organizacji publicznych i przedsiębiorstw z subregionu ostrołęckiego. Badania zostały przeprowadzone metodą wywiadu kwestionariuszowego w 2014 roku. Organizacje pozarządowe, posiadające doświadczenie współpracy międzysektorowej, podkreślały, że właśnie komunikacja marketingowa stanowi kluczową barierę w nawiązaniu i rozwoju współpracy. W artykule zaproponowano koncepcję procesu komunikacji marketingowej NGO na poszczególnych etapach współpracy międzysektorowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Cross-sectoral cooperation is a complex process and a major challenge for NGOs, starting from its inception to implementing the agreement of the inter-organizational cooperation. It is often run in virtual environment since cooperating companies often remain in geographical distance. The terms of cross-sectoral cooperation of non-governmental organizations require the implementation of tools to improve the communication between the co-operators and between the co-operators and their environment. The purpose of this article is to assess the role of marketing communications in the cross-sectoral collaboration of NGO. The article is based on the literature review and primary research conducted among non-governmental organizations, public organizations and enterprises in the subregion Ostrołęka. The research was run with the use of the questionnaire in 2014. Non-governmental organizations with cross-sectoral collaboration have emphasized that marketing communication is a key barrier to the establishment and development of co-operation. Therefore the concept of marketing communication of NGO on the following stages of the cooperation process had been proposed. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje wybrane wyniki badania ankietowego, które stanowi jeden z etapów projektu badawczego "Władza lokalna między państwem, społeczeństwem a rynkiem: współpraca i konkurencja", przygotowanego i realizowanego przez pracowników Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Łódzkiego. Analizie poddano pytania dotyczące współpracy, jaka zachodzi w badanych gminach pomiędzy władzą samorządową i podległymi jej podmiotami a podmiotami tworzącymi sektor organizacji pozarządowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents selected results of questionnaire study, which is part of the research project "Local government - among state, community and market: cooperation and competition". This project is prepared and realized by research workers of the department of Local Government Economics of University of Łódź. Questions concerning co-operation between local governments with their dependent subjects and non-governmental organizations, which operate in the territory of communities that are in scope of this research, were analyzed.(original abstract)
11
Content available remote Bieguny konkurencyjności we Francji jako platforma współpracy nauka-biznes
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania francuskich biegunów konkurencyjności jako instrumentu polityki przemysłowej stanowiącego odpowiedź na unijne założenia strategii Europa 2020, i co się z tym wiąże, jako rozwiązania, które ma przyczyniać się do zacieśniania współpracy sektora przedsiębiorstw i nauki. Rozważania oparto na studiach literaturowych oraz na rezultatach badań empirycznych wykorzystujących jako narzędzia badawcze ankietę i wywiad pogłębiony. W artykule zaprezentowano założenia strategii Europa 2020 dla UE 27 oraz dla Francji, zarysowano narzędzia ich realizacji w zakresie współpracy nauka-biznes zaplanowane w ramach francuskiego krajowego programu reform na lata 2011-2014. W dalszej kolejności omówiono specyfikę funkcjonowania francuskich biegunów konkurencyjności oraz zrelacjonowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych we Francji, dotyczących współpracy sektora naukowego i przedsiębiorstw w ramach biegunów konkurencyjności. Główny wniosek wypływający z prezentowanych badań, dotyczy wciąż istniejących trudności występujących we współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi w ramach biegunów konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)
EN
The article offers an overview of the functioning of France's competitiveness clusters as a response to the European Union's Europe 2020 strategy. The role of competitiveness clusters is to strengthen the innovativeness and competitiveness of companies and to reinforce industry-science relations. The paper is based on a literature review and on empirical research using questionnaires and in-depth interviews. The paper reviews Europe 2020 targets for the EU as a whole and for France in particular as well as guidelines to achieve these targets in terms of industry-science cooperation formulated in France's National Reform Program for the 2011-2014 period. The author also discusses the specific nature of French competitiveness clusters and the results of empirical research on cooperation between companies and public research centers. The main conclusion resulting from the empirical research is that cooperation between these two actors is still fraught with difficulties. (original abstract)
XX
Autor przedstawił cztery główne rodzaje relacji pomiędzy podmiotami sektora pozarządowego i rynkowego: współistnienie, konfrontacja, konkurencja i współpraca i przeanalizował różne uwarunkowania tej współpracy. Przytoczona przez autora argumentacja, może prowadzić do wniosku, że zarysowana w jednej z prognoz wizja, że wszystkie sektory publiczny, rynkowy i pozarządowy będą musiały rozwinąć kulturę współpracy opartą na celach, podziale odpowiedzialności i poszukiwaniu powszechnej zgody, bez narażania ich indywidualnych tożsamości, nie w pełni uwzględnia złożoność uwarunkowań relacji międzysektorowych. Może jednak, zdaniem autora, posłużyć jako punkt docelowy, do którego powinny zmierzać świadomi swojej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorcy oraz działacze środowisk pozarządowych.
EN
The aim of the article is to present possible relations between commercial sector and third sector. The author argues that there are four main kinds of these relations: coexistence, confrontation, competition and co-operation. Then he analyzes various conditions of co-operation. The last part of the article includes some data on co-operation between enterprises and non-governmental organizations in Poland. (original abstract)
EN
In market economy the main criteria of the economic efficiency on the level of entrepreneurship is commercial profit. As a result, a range of enterprises is wider than in plan economy. So, one of the main transitional economy problems is to find more adequate form of enterprise in order to increase profit, combine economic recourses, attract investments, decrease costs, create the trade network, become more competitive. As a form of performing these aims appeared integration of industrial and bank capital in the form of Financial Industrial Group. (fragment of text)
XX
W artykule dokonano analizy istoty i zasad strategii współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wskazując jednocześnie na przydatność modelu współpracy międzysektorowej. Istotne jest, by obie strony realizowały strategię współpracy nie zapominając o przestrzeganiu opisanych w modelu zasad. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of this article makes an attempt to analyze the nature and principles of cooperation between NGOs and public administration. The usefulness of this cross-sectoral model of cooperation was pointed out. It is important that both parties implement the strategy of cooperation and do not forget to follow the rules described in the model. (original abstract)
15
75%
XX
Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytania: za pomocą jakich rozwiązań można zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców do współpracy z nauką? jak zachęcić ośrodki naukowe do współpracy z biznesem? jak przełamać występujący brak zainteresowania taką współpracą? Opracowanie prezentuje najnowsze oraz już stosowane rozwiązania i metody współpracy w relacjach nauka - firma, obszary zastosowania, ich mocne i słabe strony, z uwzględnieniem różnych podejść do problematyki komercjalizacji wiedzy. Jedną z zalet opracowania jest bogaty materiał praktyczny, zawierający liczne przykłady działań podejmowanych po stronie szkół wyższych i firm. Zastosowana metoda badawcza to studium przypadku. Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje problemu jest jedynie włączeniem się do trwającej dyskusji nad aktualnym i ważnym problemem współpracy nauki z biznesem, wymagającym dalszych badań oraz decyzji kompetentnych władz. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to try to find answers to the following questions: What solutions can we indicate to increase the interest of entrepreneurs to cooperate with science? How to encourage research centers to cooperate with business, how to overcome the lack of interest in such cooperation? The study presents the latest and already applied solutions and methods of cooperation in science-company relations, areas of application, their strengths and weaknesses, taking into account different approaches to the issue of commercialization of knowledge. One of the advantages of the study is the rich practical material, including numerous examples of activities undertaken on the side of colleges and companies. The applied research method is a case study. This paper does not exhaust the problem, it is merely to engage in ongoing discussion on the current and important problem of cooperation between science and business requiring further research and the decision of the competent authorities. (original abstract)
XX
Wydajność pracy, mierzoną wartością dodaną brutto przypadającą na jednego pracującego, analizowano w układzie międzynarodowym tj. 27 krajów UE, a w Polsce w przekroju województw. W relacjach międzynarodowych analizowano wartość do- daną brutto (WDB) na 1 pracującego w dwojakim ujęciu: 1) wyrażoną w euro wg kursu walutowego, 2) przy uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (PPS) zmieniającego się w kolejnych latach. Określono kierunek i skalę zmian zachodzących w zróżnicowaniu wydajności pracy w wymienionych układach przestrzennych w okresie siedmiu lat postępującego procesu integracyjnego i realizowanej polityki spójności. Wskazano na różnice i podobieństwa w przebiegu badanych procesów w analizowanych układach sektorowych i przestrzennych oraz obserwowane na różnych poziomach analizy procesy konwergencji i dywergencji.(abstrakt oryginalny)
EN
Workforce productivity, measured by gross value added per employed person, was analyzed internationally, that is in 27 EU countries, and in Poland in voivodships. In international relations, gross value added (GVA) per person employed was analyzed dually: 1) expressed in EUR, in current prices and according to the exchange rate, 2) adjusted, that is taking into consideration purchasing power parity (PPP), that undergoing changes in subsequent years. The direction and scale of the changes occurring in the diversity of workforce productivity in the analyzed spatial systems during the seven years of the ongoing integration process and cohesion policy were determined. The differences and similarities in the course of the examined processes in sectoral and spatial systems analyzed were stipulated and observed at different levels of analysis of the processes of convergence and divergence.(original abstract)
17
Content available remote Wybrane aspekty współpracy sektora B+R z przemysłem
75%
XX
Celem tego opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów współpracy instytucji polskiego sektora badawczo-rozwojowego z przemysłem na podstawie przeprowadzonych badań własnych oraz sformułowanie wniosków dotyczących skali i jakości współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami.(fragment tekstu)
EN
The article discusses the results of research in technological cooperation between Polish institutions of R&D sector and industry in years 2002-2007. They have allowed to define the scale, character, areas, forms and effects of technological cooperation. The results of research confirm the thesis that such technological partnership was and still is in ovules in Poland yet. Few universities and somewhat numerous research and development units enter in cooperative relationships with firms, lead common research, sell licenses, patents and know-how. They estimate transfer of technology to enterprises as satisfactory and point on numerous profits of this cooperation. Change of innovation policy and reform of R&D sector can, in long period of time, positively effect on growth of permanent linkages between science and economy as well as Polish innovation.(original abstract)
18
Content available remote Współpraca instytucji naukowo-badawczych i przedsiębiorstw na rzecz innowacji
75%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie idei współpracy między przedsiębiorstwami a środowiskiem naukowo-badawczym jako elementu, który w istotny sposób ma się przyczynić do rozwoju działalności innowacyjnej, a w konsekwencji do poprawienia pozycji konkurencyjnej naszego kraju.(fragment tekstu)
EN
Business cannot function efficiently without an effective cooperation linkage between science and business. The initiator and organizer of this cooperation should be the research centers, who have the most recent knowledge base and the highly skilled staff, with different specialties capable to make an efficient flow putting knowledge into practice. The article shows that the principal breakthrough leads in the commercialization of researches. Spin-off companies created at the research centers are a big call for the cooperation between science and business. Additional financial support for projects linking science and business environments are also desirable.(original abstract)
19
75%
XX
Wzrastające od ponad dekady zainteresowanie specjalistów różnych dziedzin i decydentów spowodowały większą koncentrację na problemach demograficznych, socjoekonomicznych i epidemiologicznych w aspekcie ochrony zdrowia. Współpraca międzysektorowa jest w coraz większym stopniu uznawana za odpowiedź na wyzwania w dziedzinie świadczenia usług zdrowotnych, a szczególnie w zakresie zagwarantowania stabilności systemowej w średnim i długim okresie. Potencjał związany z różnicami sektorowymi sprawia, że partnerstwo międzysektorowe umożliwia tworzenie innowacyjnych rozwiązań przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów niezbędnych do wdrożenia projektu. Współpraca ponadsektorowa może doprowadzić do trwałych zmian systemowych, a kooperacja pomiędzy sektorami działa tam, gdzie próby zaangażowania tylko jednego z sektorów się nie powiodły.(abstrakt oryginalny)
EN
Demographic, socioeconomic and epidemiologic challenges have been pressing the concern of policy makers for more than a decade. Ageing societies, escalating care services demand and scarcity of resources create a burning need to provide tools and methodologies to guarantee and improve the continuity of care. Intersectoral partnerships (ISPs) have continuously been more recognized as a response to challenges occurring in care provision and the evident failure in making the systems sustainable in the medium and long term. The potential underlying in sectoral disparities makes ISPs beneficial in forming innovative solutions whilst economizing the expenditures. The experience shows that ISPs may increase social cohesion and have demonstrated a great success when one-sector initiatives have failed.(original abstract)
20
Content available remote Non-Governmental Organisations as Part of New Public Management Concept
75%
EN
For public administration New Public Management (NPM) constitutes an instrument of boosting the efficiency of activities by means of management techniques and solutions taken from the practice of the business sector. One of the methods to enhance effectiveness is to use the activity and potential of the third sector. This paper aims at providing a theoretical analysis of the concept of the New Public Management and its implementation in practice to investigate if nongovernmental organisations can be included in the process of providing public services. The introduction of the market basics to public administration demonstrated that non-profit organisations, with their strengths and administrative support taken into consideration, can effectively serve as a provider of social tasks. And this builds the foundations for the cooperation between the sectors.(original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.