Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł jest poświęcony zagadnieniu wyboru przez Siły Zbrojne RP nowych ciężarówek. Celem tego artykułu jest wskazanie dostępnych źródeł zakupu przez Siły Zbrojne RP nowych ciężarówek wojskowych. W tym kontekście omówiono zasady funkcjonowania w ostatnich latach europejskiej branży pojazdów użytkowych, w tym głównie sektora ciężarówek, co właśnie przekłada się na możliwe źródła wyboru dostaw kołowego sprzętu transportowego dla naszej armii. Artykuł powstał głównie na podstawie analizy poświęconych temu zagadnieniu jawnych i parajawnych artykułów, publikacji i dokumentów wewnętrznych zainteresowanych stron, w tym opublikowanych w opracowaniach naukowych i prasie fachowej, uzupełnionych przez wnioski własne autora
EN
In this paper there are described new tendencies which – in the recent times – have been taking place on the European market of commercial vehicles for freight transport. These processes are mainly caused by the forth industrial revolution which drives to creation of Industry 4.0 and connected with it Logistics 4.0, Transport 4.0 and Mobility 4.0. These changes have a strong influence on the activities of all parties involved in that part of the business – fleet suppliers, hauliers, customers.
PL
W artykule opisano nowe tendencje, które można zaobserwować ostatnio na europejskim rynku pojazdów użytkowych do przewozów towarowych. Procesy te są głównie spowodowane tzw. czwartą rewolucją przemysłową, która doprowadziła do powstania Przemysłu 4.0 oraz związanych z nim: Logistyki 4.0 i Transportu 4.0. Zmiany te w znacznym stopniu wpływają na działalność – funkcjonowanie wszystkich stron włączonych w tę część biznesu – dostawców taboru, przewoźników, zleceniodawców.
PL
W artykule omówiono bardzo aktualną tematykę Rewolucji 4.0 oraz jej wpływ na współczesny transport drogowy i w tym kontekście kształtowanie się Transportu 4.0 i Systemu Transportu 4.0. Zasadniczy cel niniejszej publikacji polega na wskazaniu skutków tych zmian dla wszystkich zainteresowanych stron – bezpośrednio i pośrednio związanych z przemieszczaniem. W swojej zasadniczej części tekst powstał na podstawie analizy najnowszych opracowań poświęconych tej tematyce, w tym w znacznej mierze pochodzących od samych dostawców taboru samochodowego Powyższe stanowi następstwo faktu, iż to właśnie oni w dużym stopniu odpowiadają za dokonywane aktualnie zmiany.
EN
One of the technical ways to improve the efficiency of road freight transport is to allow longer and heavier combinations to move as non-oversized vehicles. This concept formed the basis for the category of EMS combinations: 25.25 m, 60,000 kg, and then HCT-HCV and SEC, with 32–34‑meter, 72-104‑ton combi-vehicles. Another major challenge is the greening of these longer and heavier combinations, with the gradual introduction of gaseous fuels and electrified propulsion systems to provide additional environmental benefits. The main aim of this article is to analyze the introduction of gaseous fuels and electrified propulsion systems in 25.25 m EMS, HCT/HCV and SEC class road trains and discuss whether this has already some economic and utility justification. The article is essentially based on an analysis of the material from manufacturers of suitable green vehicles and the companies operating this kind of vehicles.
PL
Jeden z technicznych sposobów na poprawę efektywności drogowych przewozów towarowych stanowi zezwolenie na poruszanie się jako nieponadgabarytowe przez zestawy dłuższe i cięższe. Ta koncepcja stanowiła bazę dla kategorii zestawów EMS – 25,25 m, 60 000 kg, a potem HCT-HCV i SEC, z zestawami 32–34‑metrowymi, 72–104‑tonowymi. Kolejne istotne wyzwanie stanowi ekologizacja takich dłuższych i cięższych zestawów, polegająca na stopniowym wprowadzaniu w nich paliw gazowych oraz zelektryfikowanych układów napędowych, co pozwala uzyskać dodatkowe korzyści środowiskowe. Zasadniczy cel tego artykułu stanowi analiza wprowadzania w zestawach klasy EMS 25,25 m oraz HCT/HCV i SEC paliw gazowych i elektryfikowanych układów napędowych – czy powyższe wykazuje już pewne uzasadnienie ekonomiczne i użytkowe. Artykuł zasadniczo powstał na podstawie analizy materiałów pochodzących od producentów odpowiedniego ekologicznego taboru oraz przedsiębiorstw eksploatujących ten tabor.
EN
In the article, the author touched on the subject of introducing City-HCT/HCV vehicles in cities, mainly the larger ones. These are solo vehicles or combinations with an increased gross vehicle weight. This issue is presented as a new one, although multi-axle mega multi-ton trucks have been successfully operated in the Netherlands for years. Currently, intensive work aimed at implementing this solution is being carried out in Sweden. The main goal of this implementation is to reduce truck traffic in cities, which is to result in less congestion on the roads and lower noise, fuel consumption and emissions of harmful substances. In this article, the author analyzes whether the introduction of this concept makes sense and presents his own view in that field. The article, due to the lack of the Polish research in this area, was written mainly on the basis of available foreign literature, mainly the Swedish one, including the results of tests carried out there and numerous theoretical considerations.
PL
W artykule autor poruszył tematykę wprowadzania w miastach, głównie tych większych, pojazdów klasy City-HCT/HCV. Są to pojazdy solo lub zestawy o podwyższonej dopuszczalnej masie całkowitej. Zagadnienie to prezentowane jest jako nowe, chociaż w Holandii wieloosiowe mega wielotonowe podwozia są już eksploatowane z powodzeniem od lat. Obecnie intensywne prace ukierunkowane na implementację tego rozwiązania są prowadzone w Szwecji. Zasadniczy cel tego wdrażania polega na redukcji ruchu ciężarówek w miastach, co ma skutkować mniejszym zatłoczeniem na drogach oraz obniżeniem hałaśliwości, zużycia paliwa i emisji substancji szkodliwych. W tym artykule autor analizuje, czy wprowadzenie tej koncepcji wykazuje sens oraz przedstawia swoją własną wizję w tym zakresie. Artykuł, ze względu na brak polskich badań w tej dziedzinie, powstał na podstawie głównie dostępnej literatury zagranicznej, przede wszystkim szwedzkiej, w tym wyników dokonywanych tam testów oraz licznych rozważań teoretycznych.
6
100%
PL
W artykule przedstawiono celowość wprowadzenia w polskich warunkach megawydłużonych zestawów drogowych o podwyższonej dopuszczalnej masie całkowitej, nazywanych HCT-HCV/SEC. Autor przeanalizował, czy istnieje w naszym kraju ekonomiczny, użytkowy i ekologiczny sens wprowadzenia zestawów tego rodzaju, a jeżeli tak, to jak powinien przebiegać proces ich wprowadzania oraz jakie mogą towarzyszyć temu podstawowe szanse i zagrożenia. Temat ten został podjęty, gdyż w krajowym piśmiennictwie w tej sferze istnieje dotąd niemal całkowita luka badawcza, a jest to tematyka ważna z biznesowego i ekologicznego punktu widzenia. Artykuł w pierwszej części bazuje głównie na opracowaniach i informacjach pochodzących ze skandynawskich i holenderskich instytucji badawczych, uczelni wyższych, interesariuszy, przewoźników oraz instytucji nadzorujących drogi. Uzupełniają to dane badawcze udostępnione przez włączony w te wdrożenia koncern Volvo Trucks. Część druga artykułu opiera się zaś na studium przygotowanym przez autora w 2019r. na rzecz Scanii Polska, dotyczącym tego, czy polscy przewoźnicy w kraju i za granicą mogą już używać zestawów klasy SEC. Odpowiedź jest twierdząca, a w artykule wskazano elementy przemawiające za takim rozwiązaniem. Artykuł zawiera też autorskie koncepcje wdrożenia cięższych leśnych zestawów kategorii MET/MEV i cięższych miejskich pojazdów klasy BET Miasto – City.
PL
W artykule wskazano na implikacje dla naszego kraju wynikające z zachodzących procesów internacjonalizacji i globalizacji w sferze biznesu medialnego. Skutkiem tych procesów stało się otwarcie po 1989 r. polskiego rynku medialnego na napływ kapitału zagranicznego. To otwarcie całkowicie zmieniło stosunki kapitałowe i osobowe w tym segmencie rynku. Do roku 1989 w całości był on kontrolowany przez wydawców państwowych. Teraz w zasadniczym stopniu kontrolują go zagraniczni gracze – spółki córki potentatów. Inwestorzy ci kontrolują ok. 70% rynku w zakresie czytelnictwa, widzów oraz użytkowników Internetu. Z tą internacjonalizacją wiążą się tendencje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Są one przybliżone w trzeciej części artykułu, w której podjęto analizę omawianego zjawiska. Artykuł bazuje na analizie dostępnych danych związanych z tą tematyką oraz własnych badaniach i przemyśleniach autora, zawodowego dziennikarza
PL
W artykule autor analizuje zagadnienie, czy w Polsce, opierając się na krajowych zasobach kapitału, wiedzy i zapleczu produkcyjnym, funkcjonują podmioty będące w stanie samodzielnie przygotować nowoczesne wojskowe ciężarówki. Cel tego artykułu polega na uzyskaniu odpowiedzi na tak postawione pytanie. Jej uzyskaniu służy analiza dostępnych oficjalnych opracowań na ten temat, przy uwzględnieniu faktu, że z oczywistych względów w naszym kraju osiągalnych jest niewiele jawnych materiałów poświęconych tej problematyce. Uzupełniają je wnioski własne, ponieważ autor zajmuje się tym zagadnieniem od ponad 20 lat i jest jedną z niewielu osób spoza MON mających unikatową wiedzę w tym obszarze
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.