Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fitoekstrakcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W ostatnich latach wśród technologii oczyszczania gleb z metali duże zainteresowanie budzi fitoekstrakcja. Jest to metoda wykorzystująca zdolności roślin do biokumulacji znacznych ilości metali w tkankach. W celu intensyfikacji procesu do gleby wprowadzane są związki chelatyzujące. Ocenie ich wpływu na biomasę roślin oraz wybrane mikroorganizmy glebowe poświęcona jest niniejsza praca.
EN
Phytoextraction is a method that uses properties of plants for soil-extracted metal accumulation in their tissues, on the purpose of soil cleaning. In case of so called "induced phytoextraction", chelating agents are added to the soil. The goal of the described experiment is to estimate the influence of the amendment added to the soil on biomass produced and growth of soil microorganisms.
PL
Na podstawie zgromadzonych w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych danych o zanieczyszczeniu gleb w województwie śląskim wybrano obszar zlokalizowany w strefie bezpośredniego oddziaływania dawnej huty cynku i ołowiu, na którym przeprowadzono badania polowe nad zastosowaniem metody fitoekstrakcji do usuwania metali ciężkich z gleb. W oparciu o wyniki eksperymentów laboratoryjnych dokonano wyboru gatunków roślin rodzimych i obcych, charakteryzujących się dużą skutecznością w procesie oczyszczania gleb z ołowiu i kadmu. Zwrócono również uwagę na możliwość ułatwienia procesu fitoekstrakcji poprzez dodanie do gleby substancji zwiększających biokumulację metali w częściach nadziemnych roślin. Skuteczność procesu fitoekstrakcji oceniano w optymalnych warunkach agrotechnicznych. Obok zasadniczych działań w projekcie, koncentrujących się na pracach związanych z oczyszczeniem gleb z metali, oceniano ryzyko towarzyszące procesowi fitoekstrakcji, stres u roślin wywołany nadmierną biokumulacją metali oraz określono sposób bezpiecznej dla środowiska utylizacji zanieczyszczonego plonu roślin. Równolegle prowadzono ocenę możliwości wykorzystania typowych maszyn rolniczych w procesie fitoekstrakcji, a także dokonano szacunkowej oceny kosztów oczyszczania gleb tą metodą.
EN
The problems resulting from soil contamination are described and the general approach to the soil cleaning is presented. More attention was paid to the issue of phytoextraction, a novel method of environmental friendly biological soil cleaning, using special species of plants. In the process, metals are removed from the soil with contaminated crops. Methods of contaminated crop disposal and estimation of process cost is also described.
PL
Celem pracy było określenie przydatności paciorecznika ogrodowego (Canna x generalis) w technologii fitoekstrakcji na terenach zurbanizowanych. Przeprowadzone analizy wykazały, że Canna x generalis jest rośliną nie tylko tolerującą wysokie stężenia ołowiu, ale także akumulującą wysokie zawartości tego metalu zarówno w korzeniach, jak i kłączach. Wyniki te pozwalają sądzić, że roślina ta doskonale nadawać się będzie do fitoekstrakcji.
EN
The aim of our work was the determination if Canna x generalis is a plant useful for phytoextraction in urbanized area. Performed experiments show that Canna x generalis is not only very tolerant on high lead doses but also the accumulation of that metal is very high both in roots and rhizomes. Our results suggest that we found a very good plant for phytoextraction technology.
PL
W pracy omówiono zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi w wyniku długotrwałej, intensywnej działalności przemysłowej i oceniono na podstawie poziomu zanieczyszczenia i jego rozkładu w profilu glebowym możliwość zastosowania fitoekstrakcji jako metody oczyszczania tych gleb.
EN
The contamination of soil by heavy metals, resulted from long-term industrial activity is presented in this paper. Based on level of contamination and the distribution of heavy metals in soil profile the possibility of application of phytoextraction to soil purification was evaluated.
PL
Celem pracy było przebadanie możliwości wykorzystania w procesie fitoekstrakcji roślin ze stanowisk naturalnych. Do badań szczegółowych wzięto perz właściwy (Agropyron repens L.). Uprawę prowadzono w kontrolowanych warunkach szklarniowych na glebie sztucznie skażonej ołowiem. Dla sprawdzenia fitoekstrakcji indukowanej, na tydzień przed zbiorem do części pojemników dodano EDTA. Perz gromadził znaczne ilości ołowiu w korzeniach oraz w rozłogach. W kombinacjach z dodatkiem EDTA stwierdzono zwiększony transport tego pierwiastka zarówno do rozłogów, jak i części nadziemnej.
EN
The aim of work was to investigate possibilities of utilization of wild plants species in the process of phytoextraction. To researches passed in greenhouse quack-grass rhizomes (Agropyron repens L.). Were taken as the material researched in greenhouse conditions. The tillage was grown on soil artificially contaminated with lead. EDTA was given to some pans of pots a week before harvest. Quack-grass gathered considerable quantities of lead in roots and in rhizomes. EDTA enlarged lead transportation to rhizomes and above-ground parts was observed.
EN
The purpose of this study was to assess the fertilizer value of sewage sludge and compost produced from green waste obtained from municipal care of green areas, as a source of organic matter used for the construction of lawn substrates and to determine the possibility of extracting heavy metals from soil by grasses. Research was carried out in the years 2004-2008 on the native ground low loamy sand of anthropogenic origin. Univariate experience was established in randomized blocks in three replications. Tested factor was the type of organic waste: control - native ground, sewage sludge applied onto soil in autumn and compost applied onto soil in autumn. In the experience was used a mixture of lawn, type: Poa pratensis, composed of Poa pratensis 60%, var. "Opal" + Festuca rubra - 20%, var. "Areta" + Lolium perenne - 20%, var. "Pimperal". Specific studies include: assessment of the annual dry matter yield which is the sum of individual terms of mowing the lawns and to identify loads of components placed in to the ground and collected by the plant. The size of metals collection by plants was calculated based on the concentration of metals in plants tissues and the yield. Organic wastes that have been applied (sewage sludge compost from green wastes from green areas) favorably impacted on the physico-chemical properties native ground, on which was established lawn with a mixture of lawn, type Poa pratensis. The level of lawn mixtures yield was proportional to the nutrient content in sewage sludge and compost. High contents of heavy metals (Cu, Ni, Pb and Zn) in sewage sludge did not have negative effect on grasses growth. Lack of phytotoxic effects on plants allows for positive evaluation of suitability for lawn turf for soil phytoremediation. Collecting of heavy metal from soil was proportional to their content in the substrate. Among the all metals the largest takeaway were found for zinc. The largest takes of metals were found in the variant with the addition of sewage sludge. Much less has been found on the object with compost from green waste obtained from municipal care of green areas, and the smallest was found on the home soil. The proportion between the objects were compatible with the amount of heavy metals introduced into the ground. The high content of organic matter in sludge and in the compost was stimulating for the productivity of grass vegetation and therefore it has contributed to the increased absorption and binding of heavy metals in plants.
PL
Wśrod metod służących usuwaniu i neutralizacji zanieczyszczeń powietrza miejskiego na uznanie zasługuje fitoremediacja. Wykorzystuje ona występujące w środowisku zdolności roślin do pobierania i biochemicznego przetwarzania trujących, organicznych i nieorganicznych związków chemicznych na substancje neutralne dla środowiska lub do magazynowania zanieczyszczeń we własnych tkankach.
PL
Przeprowadzono badania efektów indukowanej fitoekstrakcji miedzi z zastosowaniem kwasu cytrynowego i EDTA jako metody rekultywacji gleb zanieczyszczonych emisjami hut miedzi w warunkach doświadczenia wazonowego. Doświadczenie prowadzono na 2 różnych glebach wytworzonych z piasku gliniastego lekkiego i pyłu ilastego, z zastosowaniem 3 gatunków roślin: gorczycy sarepskiej, wyki siewnej oraz kukurydzy. Roztwór 0,05 mol·dm⁻³ EDTA w dawce 66 cm³·kg⁻¹ gleby spowodował wzrost rozpuszczalności i fitoprzyswajalności Cu w obu glebach. Pobranie Cu przez rośliny wzrosło od 2 do 14-krotnie w porównaniu z próbami kontrolnymi, ale maksymalna zawartość Cu w biomasie wyniosła tylko 338 mg·kg⁻¹ (dla kukurydzy) i była daleka od zawartości odpowiadających hiperakumulacji. Jednocześnie wprowadzenie EDTA spowodowało intensywne wymywanie Cu z gleb, a koncentracje Cu w przesączach z wazonów, do których zastosowano ten odczynnik, mieściły się w zakresie: 40-540 mg·dm⁻³. Wyniki potwierdzają celowość kontynuowania prac nad zastosowaniem indukowanej hiperakumulacji do oczyszczania gleb z Cu. Uwagę należy zwrócić na optymalizację dawki i rodzaju substancji kompleksujących oraz efekty uboczne wzrostu rozpuszczalności metali w glebie i ich wymywania.
EN
A pot experiment was carried out to determine the results of copper phytoextraction from soils as induced by citric acid and EDTA, to clean soils polluted with emissions from copper smelters. Two soils were used in the experiment: sand and silty loam, on which three plant species were grown: Indian mustard, common vetch, and maize. Application of 0.05 mol·dm⁻³ EDTA, at the rate of 66 cm³·kg⁻¹, increased Cu phytoavailability and solubility in both soils. Cu uptake by plants increased by 2-14-fold in comparison with control pots. However, the highest Cu concentration in biomass (338 mg·kg⁻¹ in maize), remained far below those considered as typical for hyperaccumulation. EDTA caused intensive Cu leaching from soils, and Cu concentrations in leachates from those pots where EDTA was applied ranged within 40-540 mg·dm⁻³. The results proved that the research on induced hyperaccumulation, as a method of Cu removal from soils, should be continued. Special attention should be paid to optimize the kind and doze of chelating agent, and to control the efTects of increased metals solubility and their leaching from soil.
13
Content available remote Ocena metody fitoekstrakcji do oczyszczania gleb z metali ciężkich
75%
PL
Opisano nową metodę oczyszczania gleby zanieczyszczonej metalami ciężkimi, polegającą na stosowaniu odpowiednio dobranych roślin akumulujących te metale w liściach, łodygach lub korzeniach. Podano ogólne wyniki prób zastosowania tej metody w USA i w Polsce.
EN
New method to clean up a soil contaminated by heavy metals, which applies properly selected plants that can cumulate those metals in leaves, stems or roots, was presented. General results from experimental tests of this method in Poland and USA were given.
EN
For the purpose of our study we have selected the perennial herb Silene vulgaris (Caryophyllaceae) which is characteristic for many metal-enriched soils in Europe to measure the in situ phytoextraction of zinc, lead and cadmium in the postindustrial area. Silene vulgaris belongs to the metalollophytes. The plant material and the soil samples (from upper layer) were collected from the vicinity of the non-ferrous metal smelter Szopienice at the distances of 50, 250, 450 m from zinc waste heap in Katowice and from the former calamine site in Dąbrowa Górnicza in September 2003-2005. The soil located near the smelter Szopienice was the most polluted area and the site exhibited differences in the heavy metal concentration (metals extracted with 10 % HNO3) in the upper layer (66640-6455 mg/kg Zn, 119-39 mg/kg Cd, 1280-1011 mg/kg Pb). The heavy metal bioavailability was low and connected with high pH values (6.7-7.8). Phytoextraction was calculated from the biomass and its concentration of metal. It was at a maximum at the distance of 450 m from the smelter (1119 g/ha Zn, 11 g/ha Pb and 6 g/ha Cd) for all the investigated metals. Only Zn amount accumulated in the aboveground plant parts seems to be promising for phytoextraction.
PL
Do badań wybrano rośliny zielne Silene vulgaris, które są charakterystyczne dla gleb o zwiększonym stężeniu metali ciężkich w Europie. Mierzono fitoekstrakcję cynku, ołowiu i kadmu na terenach poprzemysłowych. Roślina należy także do metalofitów. Materiał roślinny i próbki gleby pobierano we wrześniu 2002-2005 w najbliższych sąsiedztwie Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice", na hałdzie pocynkowej w Katowicach i terenu po eksploatacji galmanu w Dąbrowie Górniczej. Zanotowano największe zanieczyszczenie gleby (metale ekstrahowano 2M HNO3) z najbliższego sąsiedztwa HMN "Szopienice", gdzie wykazano również różnice w zawartości metali ciężkich w górnym poziomie gleby (66640-14000 mg/kg Zn, 119-39 mg/kg Cd, 1280-1100 mg/kg Pb). Biodostępność metali ciężkich była mała i związana z dość dużymi wartościami pH gleby (6,8-7,8). Fitoekstrakcję oznaczono na podstawie biomasy i koncentracji w niej metali ciężkich. Największą fitoekstrakcję zanotowano dla roślin w odległości 450 m od emitora (1119 g/ha Zn, 10 g/ha Pb i 6 g/ha Cd) dla wszystkich badanych metali. Tylko ilość Zn akumulowana w nadziemnych częściach roślin wydaje się być obiecująca dla procesu fitoekstrakcji.
EN
The aim of the research conducted in a 2-year pot experiment in an unheated plastic tunnel was to determine suitability of Miscanthus × giganteus for phytoextraction of nickel from soil as well as to assess tolerance of this species on increasing concentrations of this metal in soil. Pots were filled with mineral soil (sand) and a mixture of soil with high-moor peat and three levels of nickel were introduced, i.e. 75 mg dm-3, 150 mg dm-3 and 600 mg dm-3 and the control combinations used substrates without the addition of nickel. Nickel was introduced only in the first year of the experiment in the form of nickel sulfate (NiSO4 · 6H2O). Miscanthus × giganteus accumulated a considerable amount of nickel in biomass. Miscanthus × giganteus growing in contaminated mineral soil turned out to be a species tolerant to high nickel concentrations.
PL
Celem badań prowadzonych w dwuletnim doświadczeniu wazonowym w nieogrzewanym tunelu foliowym, było określenie przydatności Miscanthus × giganteus do fitoekstrakcji niklu z gleb, jak również ocena tolerancji tego gatunku na wzrastające stężenia tego metalu w glebie. Wazony wypełniono glebą mineralną (piasek słabo gliniasty) oraz mieszaniną gleby z torfem wysokim i wprowadzono do nich trzy poziomy zawartości niklu: 75 mg·dm-3 , 150 mg·dm-3 oraz 600 mg·dm-3 a jako warianty kontrolne zastosowano podłoża bez jego dodatku. Nikiel został wprowadzony tylko w pierwszym roku badań, w postaci siarczanu niklu (NiSO4·6H2O). Miscanthus × giganteus kumuluje znaczącą ilość niklu w biomasie. Miscanthus × giganteus rosnący w zanieczyszczonej glebie mineralnej okazał się gatunkiem tolerancyjnym na wysokie stężenia niklu.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.