Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Klasa średnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Transition
|
1997
|
tom 3
|
nr nr 5
22-25
XX
Socjolog Jacek Kruczewski kreśli obraz polskiej klasy średniej i dyskutuje jej rolę w procesie transformacji.
EN
Polish sociologist Jacek Kruczewski gives a picture of the middle class in contemporary Poland and discuss on its role in post-communist transformation.
EN
The dominant view towards the Middle East is that the region is stuck in the past and plagued by conflict. Therefore, it was anticipated that Middle Eastern states would take a side in the Russian invasion of Ukraine. Despite expressing sympathy for Ukrainians due to their own experiences of humiliation caused by several wars, the Middle Eastern people and states remained cautious and chose to avoid getting involved in the conflict. It seems that the view of the Middle Eastern middle class had an influence on state decision-making regarding involvement in the war in Ukraine. Considering the rise of an educated middle class in the region, it can be hypothesized that the middle class's priority is political-economic instability rather than engaging in further wars. The objective of this research is to comprehensively understand the Middle Eastern middle class's viewpoint on war. (original abstract)
EN
This paper develops a conceptual framework for interpreting the process of rural gentrification in Central and Eastern Europe. It highlights the commonalities and differences of the phenomenon as they relate to its dynamics, trends and spatial patterns. The analysis shows two trajectories of rural gentrification: seasonal interest in rural areas and related to suburbanization, in which endogenous and exogenous factors of rural gentrification can be distinguished. The author sees the reasons for the uniqueness of the process in the socio-historical specifics of the region: its agrarian character at the beginning of the 20th century, the specific ethnic composition of the middle class in the interwar period, under-urbanization in the period of real socialism and the process of postcommunist transformation creating a "capitalist class without capital." (original abstract)
XX
Autor podjął tematykę tworzenia się świadomości wspólnych interesów w klasie średniej. "Celem dalszej analizy będzie próba ustalenia, jaką rolę w kształtowaniu się wizji wspólnych interesów pełnią czynniki strukturalne i kulturowe."
5
Content available Income polarization in rural and urban areas
75%
EN
The aim of the paper was to compare economic polarization (considering through the prism of income) in rural and urban areas in Poland, 2000-2015. The analysis allowed to answer the question whether middle income class in Poland is disappearing (what is connected with increase in income polarization) and whether the level of this phenomenon is associated with place of residence. There were considered three classes of households: low, middle and high income. To assess the level of income polarization the Wolfson polarization index was used. There was made an attempt to explain of direction of changes in values of polarization index in 2000-2015. The results of study were compared with results of other authors.
PL
Celem artykułu było porównanie zjawiska polaryzacji ekonomicznej (postrzeganej przez pryzmat dochodów) w Polsce w latach 2000-2015 na obszarach wiejskich i miejskich. Przeprowadzone badanie pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce zanika klasa średnia (co wiąże się ze wzrostem polaryzacji dochodowej) oraz czy stopień tego zjawiska jest związany z obszarem zamieszkania. W analizie wyróżniono trzy klasy gospodarstw domowych: o niskich, średnich i wysokich dochodach, a do oceny stopnia polaryzacji wykorzystano wskaźnik polaryzacji Wolfsona. W artykule podjęto również próbę wyjaśnienia kierunku zmian zachodzących w wartościach wskaźnika polaryzacji na przestrzeni 15 lat objętych analizą. Wyniki przeprowadzonego badania porównano z wynikami badań przeprowadzonych przez innych autorów zajmujących się problematyką polaryzacji ekonomicznej.
6
Content available remote Luxurious Dragon - The Chinese Middle Class as Recipient of Luxury Goods
75%
XX
Artykuł ukazuje fenomen kraju, który jeszcze w latach 70-tych XX wieku zmagał się z widmem głodu w konsekwencji skutecznej transformacji gospodarczej awansował do grona światowych leaderów konsumpcji dóbr luksusowych. Autorzy ukazują profil chińskiej konsumpcji w jej najbardziej wyszukanym segmencie w kontekście przemian mających miejsce w chińskiej gospodarce i społeczeństwie a także jej wymiar globalny, który amortyzuje spadek popytu na tradycyjnych rynkach po roku 2008.(abstrakt oryginalny)
EN
This article shows the phenomena of a country, which during the seventies of the 20th century was still facing the threat of hunger, due to its economical transformation has been able to rise to one of the leaders in consumption of luxurious goods. The authors show the Chinese profile of consumption in the most distinct segment, in the context of the changes happening in the Chinese economy and culture, as well as its global influence, which absorbs the fall of demand in traditional markets after the year 2008.(original abstract)
7
Content available remote Peculiarities of Income Distribution in Selected Countries
75%
EN
The research is dedicated to the analysis of income distribution in selected countries. Middle segment of households with disposable income between 10000 USD and 30000 USD is in the focus of the performed here analysis. The following assumption is being raised: the pattern of income distribution, and especially the size of middle class are the preconditions for sustainable entrepreneurship in every country. We compare the current income distribution in developed countries with that in slightly less developed countries. After that, we select Latvia and Lithuania for a deeper analysis: we forecast the middle segment changes during the medium time span (until 2020) and for a longer time span (until 2030). Along with comparative analysis modelling of various scenarios is also performed (such as the recession of the Eurozone, no-compromised Brexit etc.). Finally, forecasting of middle-income segment development in Latvia and Lithuania for long time span is performed in USD and Purchasing Power Party expressions. The obtained results signal about the comparative insensitivity of Latvia and Lithuania to external shocks with worsening of middle class position. The performed research reveals that maintaining a positive entrepreneurship system is virtually impossible without purposefully articulated and rather radical economic policy. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie rozwoju klasy średniej w Polsce. Analiza obejmuje okres od 1918 r. (odrodzenie państwa polskiego) do połowy lat 90. XX wieku, kiedy to stworzono podstawy do rozwoju współczesnej klasy średniej w Polsce. W opracowaniu skoncentrowano się przede wszystkim na sektorze prywatnym, stanowiącym wspólnie z inteligencją podstawę klasy średniej.(fragment tekstu)
EN
The middle class is not explicitly defined in literature. Nowadays, the division into the old and the new middle class prevails. The old middle class is based on small and medium-sized enterprises. The new middle class or knowledge class consists of free occupation representatives, managers and people whose capital is their knowledge. In Poland the middle class forming process was interrupted by the second World War and next, by the transition to centrally planned economy. In consequence, it led to the reduction of small and medium-seized enterprises importance, which were a stem of the middle class at that time. The next chance for the middle class rebirth appeared at the beginning of the 90s of the 20th cen- tury. However, the expansion of the private enterprises was hindered by the lack of institutional resolution, restrictive tax package, as well as insufficient government and banks financial support. The phenomena mentioned above was a reason why the middle class in Poland did not come into being in such a form as in Western Europe, which was negative, because the middle class guarantees the political and economic stabilization of the country.(original abstract)
XX
Potencjalnie istotnym dla reasekuratorów rynkiem ubezpieczeniowym może stać się, poddany gruntownej deregulacji, rynek indyjski. Obecnie należący do państwa General Insurance Corp. of India w całości kontroluje tamtejszy rynek reasekuracyjny. W szczególności, jako jedyny reasekurator, jest uprawniony do zawierania umów reasekuracyjnych z pozostałymi zakładami ubezpieczeń działającymi w Indiach. Ewentualna reasekuracja zagraniczna prowadzona jest w drodze retrocesji dokonywanej przez GIC. Pomimo iż na rynku indyjskim przeważa obecnie reasekuracja fakultatywna, a kwoty składek rasekuracyjnych są relatywnie niskie, zagraniczni reasekuratorzy są zainteresowani tamtejszym rynkiem głównie ze względu na powiększającą się indyjską klasę średnią.(abstrakt oryginalny)
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie postaw wobec jedzenia osób określających się jako zwolennicy dobrowolnej prostoty, a także dyskursów uzasadniających te postawy. W pierwszej części rozważam rolę i status jedzenia w intencjonalnym upraszczaniu życia, w drugiej analizuję konkretne praktyki świadomego jedzenia, w trzeciej natomiast omawiam strategie przeciwdziałania marnowaniu żywności. Kontekstem wywodu jest chęć odzyskania poczucia sprawstwa i kontroli nad własnym życiem, szczególnie doświadczana w sytuacji obecnej niepewności i braku stabilizacji. Materiałem analitycznym są publikacje książkowe i blogi, których twórcami są osoby upraszczające życie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the attitudes towards eating of people who define themselves as proponents of voluntary simplicity, as well as the discourses that justify these attitudes. The article comprises three parts. In the first part, I consider in general the role and status of food and eating in the intentional life simplification whereas in the second part I analyse practicesofconscious eating. In the third part I discuss strategies for counteracting food waste. The context of the argument is the desire to regain a sense of agency and control over one's own life, particularly in situations of uncertainty and instability experienced. The research material is blog entries and fragments of books on the simple life.(original abstract)
XX
We współczesnych warunkach życia, charakteryzujących się "przyspieszeniem niemal wszystkiego", czas jest dobrem szczególnie cennym, zaś umiejętność obchodzenia się z nim coraz częściej jest czynnikiem decydującym o osobistym sukcesie lub porażce jednostki. Zdaniem socjologów im bardziej jesteśmy wykształceni i bogatsi, tym częściej i mocniej odczuwamy stres związany z czasem. Przedstawione w artykule wyniki badań przeprowadzonych wśród aktywnych zawodowo należących do klasy średniej mieszkańców regionu zachodniopomorskiego potwierdzają tę tezę i jednocześnie dowodzą, że doświadczanie czasu przez jednostkę, czyli jego subiektywne odczuwanie może różnić się od czasu obiektywnego, mierzonego mechanicznie, ponieważ uzależnione jest od nastroju człowieka, jego psychiki, sytuacji społeczno - ekonomicznej, jak i złożoności kultury, w której funkcjonuje. (abstrakt oryginalny)
EN
In contemporary life conditions, which are characterized by an "acceleration of nearly everything", time is an especially valuable good, and the ability to utilize it is more often the factor determining personal success or failure of an individual. According to sociologists, the more educated and wealthy we are, the more frequently and strongly we feel stress related with time. The results of research conducted among professionally active middle-class citizens of the West Pomeranian region presented in the article confirm this thesis and at the same time prove that the experience of time, for an individual, meaning one's subjective feeling, may differ from objective time, measured mechanically, as it depends on the man's mood, one's psyche, social-economical situation as well as the complexity of culture, in which one functions. (original abstract)
XX
Gentryfikacja w pierwotnym znaczeniu oznaczała proces napływu klasy średniej do podupadających dzielnic Londynu, powodujący podniesienie jakości przestrzeni i życia mieszkańców gentryfikowanych dzielnic. W artykule skoncentrowano się na istocie tego procesu: jego źródłach i podmiotach w nim uczestniczących oraz jego pozytywnych i negatywnych skutkach. W szczególności uwzględniono rolę klasy kreatywnej w tym procesie. Jako przykład aplikacyjny wybrano dzielnicę Shoreditch w Londynie(abstrakt oryginalny)
EN
Gentrification in the original sense means the process of influx of the middle class (the gentry) to declining areas of London, resulting in improving the quality of space and living. The article focuses on the essence of the process: its sources and entities involved. In particular, the role of the creative class is stressed. As an example London's Shoreditch district is selected(original abstract)
EN
Article presents the effects of research on life trajectories of young middle class representatives confronted with flexible working conditions. The research was based on collecting life-stories with representatives of different fractions of the middle class. Two different trajectories of the middle class are identified. The differences concern the character of link between education and labor market, stability of labor relations and possibilieties of carrier planning. Analysis of middle class trajectories enables to present the complexity of flexible life and working conditions when it comes both to structural features and the character of personal experiences.(original abstract)
EN
The aim of this paper is to study the economic polarization in countries of the EU at NUTS 2 level in the years 2007-2012. The studies have to decide on positive or negative verification of the hypothesis, which states that the economic crisis of 2008-2013 had an influence on rising economic polarization in EU countries. The method used in this article is an application of some measures of economic polarization and inequality of income distribution. The carried out research did not allow for the positive verification of the hypothesis. Only in a few countries did the economic crisis have an influence on a reduction of the middle class. In most cases the economic collapse did not play any role in the raising of the economic polarization index. The statistical data used in this paper was taken from the following databases: Statistical Yearbook of the Regions - Poland from 2009 to 2013 and Eurostat - Regional statistics by NUTS classification.(original abstract)
XX
Celem badania była identyfikacja społecznych reprezentacji zdrowia wśród warszawskich specjalistów, przedsiębiorców i menadżerów oraz weryfikacja hipotez, że prowadzeniu zdrowego stylu życia sprzyja rozumienie zdrowia jako odnawialnego zasobu, podczas gdy nie sprzyja rozumienie zdrowia jedynie jako nieobecności choroby oraz jako dobrego samopoczucia. Materiał i metody: Przeprowadzono 6 wywiadów grupowych (FGI) oraz wywiad kwestionariuszowy na 500 osobowej próbie kwotowej warszawskich specjalistów, przedsiębiorców i menadżerów. Analiz dokonano metodą analizy głównych składowych oraz analizy regresji liniowej wielokrotnej. Wyniki: Zidentyfikowano pięć wymiarów społecznej reprezentacji zdrowia: biomedyczny, funkcjonalny, biopsychospołeczny, behawioralny i ocenny. Potwierdzone zostały hipotezy o pozytywnym związku między stylami życia korzystnymi dla zdrowia a rozumieniem zdrowia jako zasobu (wymiar biomedyczny) oraz o negatywnym - rozumieniem zdrowia jako dobre samopoczucie (wymiar biopsychospoleczny). Korzystne okazało się rozumienie zdrowia jako "zdrowy stylu życia" (wymiar behawioralny) i niekorzystne - jako jego "pozytywna samoocena". Wnioski: Wiedza na temat rozumienia zdrowia może pomóc w formułowaniu programów promocji zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was identification of social representations of health among Warsaw specialists, entrepreneurs and managers, and verifying the hypotheses that the leading healthy lifestyle is promoted by understanding health as a "renewable resources" and hindered by understanding health as the "absence of disease" and "well-being". Material and methods: Six focus group interviews and the survey on a quota-based sample of 500 respondents were conducted. To data analyse PCA and multiple linear regression analysis were used Results: Five dimensions of social representation of health were identified: biomedical, functional, biopsychosocial, behavioural and related to self-assessment. The hypotheses about positive relationship between healthy lifestyles and understanding health as "resources" (biomedical dimension) and negative - in case of understanding health as "well-being" (biopsychosocial dimension) have been confirmed. Understanding health as "healthy lifestyle" is favourable for leading healthy lifestyle while as "health self-assessment" - unfavourable. Conclusions: Knowledge about understanding health can help formulate health promotion programs. (original abstract)
XX
Uelastycznienie stosunków pracy jest jedną z najważniejszych tendencji kształtujących współczesny świat społeczny, którego różne aspekty socjologowie próbują oddać, nazywając go neoliberalizmem, społeczeństwem ryzyka czy postfordyzmem. Badanie przeprowadzone zostało metodą biograficzną, pozwalającą najpełniej zrekonstruować drogi życiowe rozmówców i uwzględnić jednocześnie interpretacje, jakim oni sami je poddają. Skoncentruję się na osobach z klasy średniej ze względu na rosnące znaczenie tej klasy w strukturze społecznej i jej rolę w określaniu hegemonii kulturowej w wielu obszarach życia społecznego. W analizie nacisk położony zostanie na specyficzne dla tej klasy dyspozycje kulturowe, aktualizujące się w konfrontacji z realiami uelastycznionego rynku pracy. Wydobyć chcę zarówno wykorzystywane przez badanych strategie pozwalające na zajęcie pozycji na rynku pracy, jak i napięcia, jakie rodzi nowy świat pracy dla osób z klasy średniej.(abstrakt oryginalny)
EN
Article presents the effects of research on life trajectories of young middle class representatives confronted with flexible working conditions. The research was based on collecting life-stories with representatives of different fractions of the middle class. Two different trajectories of the middle class are identified. The differences concern the character of link between education and labor market, stability of labor relations and possibilieties of carrier planning. Analysis of middle class trajectories enables to present the complexity of flexible life and working conditions when it comes both to structural features and the character of personal experiences.(original abstract)
17
Content available remote Charakter współczesnej struktury społecznej
63%
XX
Tekst dotyczy ewolucji polskiej struktury społecznej w okresie transformacji. Struktura społeczna oznacza (nie tylko narodowy) złożony zbiór gospodarstw domowych, zróżnicowany wewnętrznie ze względu na stosunek do własności, posiadane dochody, wiek, wykształcenie oraz miejsce zajmowane w hierarchii. Wskazano, że po 1989 r. zaczął powstawać stan średni, który zastąpił dawną klasę robotniczą i obecnie stanowi siłę napędową gospodarki dzięki sprywatyzowaniu wielu jej gałęzi. Jednocześnie zauważono, że elita nie ma dotychczas zdolności do zarządzania strukturą społeczną. W końcowej części rozważań postawiono pytanie o scenariusze dalszego rozwoju, a wśród nich kwestię, czy zmiany w strukturze społecznej pozwolą na ograniczenie roli państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The text concerns the evolution of the Polish social structure in transition. Social structure means (not just national) composed a collection of households varied internally because of the relationship to the property, its income, age, education, and the space occupied in the hierarchy. Indicated that, after 1989 began to arise middle class, which replaced the former working class and currently is the driving force of the economy through privatization of many of its branches. At the same time, it was noted that the elite has not so far, ability to manage social structure. In the final part of the consideration was the question of the further development of the scenarios, and among them the question of whether changes in social structure will help to limit the role of the State. (original abstract)
XX
Nową klasę średnią w Polsce tworzą trzy grupy ludzi: uwłaszczona nomenklatura; osoby, które w ostatnich latach nie rozporządzając większymi środkami finansowymi rozpoczęły indywidualną działalność gospodarczą, w przeważającej mierze handlową; wreszcie ci, którzy pomnożyli swój kapitał, zdobyty w czasach realnego socjalizmu. Esej ten traktuje o przydatności wykształconych w poprzedniej epoce "technik merkantylnych" w warunkach gospodarki rynkowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to estimate and compare subjective well-being in the EU member states. Moreover, the study investigates the objective factors influencing the level of SWB. The study also contains a comparative analysis of national profiles of subjective well-being in the EU member states. In addition, the EU member states were classified taking into account the degree of similarity between the structure of subjective well-being (similarity of relationships between the indicators of SWB components). The theoretical part includes a novel approach to measuring subjective well-being, which is based on recent recommendations of Eurostat and A. Sen's capabilities approach. Under this approach, heterogeneous ways of maximizing SWB are taken into account, resulting from individuals' capabilities and preferences and different living conditions, which depend on the stage of economic development and social customs in the country concerned. Moreover, this approach makes it possible to empirically verify hypotheses about potential factors influencing the dimensions of SWB. A multiple indicators and multiple causes (MIMIC) model was used to operationalise the capabilities approach. Based on the results of the MIMIC model, subjective well-being index (SWBI) and subjective well-being component indices (SWBCI) were proposed. The recommended method of constructing SWB indicators yields results that are comparable between countries and SWB components. A comparative analysis of national profiles by subjective well-being was carried out using one of the methods of factor analysis, namely correspondence analysis. The classification of the EU member states in terms of the similarity between their structures of subjective well-being (similarity of relationships between the indicators of SWB components) was conducted using agglomerative hierarchical cluster analysis. Various tools were proposed to analyse the relationship between subjective well-being and income and between subjective well-being and age. In the empirical part, we used the proposed methodology to estimate SWB indicators in the EU member states in 2018. Moreover, we examined which factors determined subjective well-being in these countries. Next, we conducted a comparative analysis of national profiles in terms of subjective well-being and the clustering of EU-27 countries according to the similarity of their structures of subjective well-being. Finally, interrelationships between subjective well-being and its determinants were analysed. The empirical analyses was based on data from the European Union Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC) for 2018. (original abstract)
20
Content available remote China's Rising Middle Class: A Case Study of Shanghai College Students
63%
EN
One of the hotly debated questions in socio-economic literature is the one pertaining the rise of the middle class in China and its potential influence on political and social structures. This paper is a study of the perceptions of Chinese young adults on the rise of the middle class in China. We address such questions as: How do university students in China define the middle class and perceive its growth? How do they see future economic, political and social changes in China? We conducted the survey case study of 204 Chinese undergraduate students at a major university in Shanghai. Our results show that the students have a strong belief in the rise of the middle class in China. They expect this rise to affect China's economic structure to a larger extent than the social and political order. We conclude that the surveyed Chinese college students may belong to what is called - "Generation 2": they are confident, independent minded and determined to display that independence through their consumption of Western products. The results of our survey are compared and contrasted to the findings of the national surveys addressing similar questions. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.