Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 263

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Mathematical statistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
XX
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu są własności funkcji dwóch zmiennych postaci f: I× J→R, I⊂R, J⊂R, dla których istnieją funkcje a: I→R, b:J→R, c:I→R,d:J→R takie, że w zbiorze D=I×J zachodzi równość f(x,y) = a(x) b(y) + c(x) d(y). (O) (funkcję taką nazywamy separowalną w zbiorze D). Funkcje postaci (O) są uogólnieniem separowalności addytywnej i multiplikatywnej, rozważanych w pracach [1] i [2]. W pracy [3] rozważył drugi z autorów separowalność addytywno-multiplikatywną postaci f(x,y)=a(x)+c(x)d(y).(A) będącą uogólnieniem separowalności addytywnej (gdy c(x =1) i multiplikatywnej (gdy a(x)=0). Separowalność typu (O) jest uogólnieniem separowalności typu (A). Głównym rezultatem rozważań jest określenie takiego kryterium (warunek konieczny i dostateczny), aby funkcja f była separowalna w zbiorze D. Podano też konstrukcję funkcji a,b,c,d, za pomocą funkcji f. (fragment tekstu)
2
Content available Zdzisław Józef Porosiński: a memoir.
100%
PL
26 marca 2016 odszedł od nas w wieku 61 lat po ciężkiej chorobie dr hab. inż. Zdzisław Józef Porosiński - matematyk specjalizujący się w badaniach operacyjnych, teorii gier I statystyce matematycznej. Swoje wykształcenie i doświadczenie naukowe uzyskła w czasie studiów, a następnie pracy na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Studiował na kierunku Matematyki Stosowanej na tym wydziale. Po studiach pracował w zespołe profesora Stanisława Trybuły. Jest autorem kilkudziesięciu prac poświęconych zagadnieniom optymalizacji stochastycznej I teorii gier. Jego publikacje na MathSciNet są pod ID:141240. Przez wiele lat był zastępca dyrektora Instytutu Matematyki odpowiedzialnym za kształcenie w zakresie matematyki na Politechnice Wrocławskiej. Jego studenci, współpracownicy i przyjaciele zapamiętają Go jako szlachetnego i prawego Człowieka, znakomitego organizatora, wykładowcę i człowieka nauki.
EN
On 26 March 2016 passed away at the age of 61 after a serious illness, Dr. Hab. Eng. Zdzislaw Józef Porosiński -- a respected specialist in the field of operations research, game theory and mathematical statistics. He received his scientific formation at the Wrocław University of Technology. His MSc and the Engineer diploma was issued by Faculty of Fundamental Problems of Technologies where he studied applied mathematics. Then he was a member of the decision theory team led by prof. Stanisław Trybuła. He is the author of many scientific publications in the optimal stopping and stopping game problem mainly. His selected publications reported in MathSciNet are ID:141240. For many years he was the Deputy Director of Didactics at the Institute of Mathematics and Computer Science, Wroclaw University of Technology. Great colleague, good man. We will remember him also as an excellent organizer, lecturer, and researcher.
XX
W rozważaniach teoretycznych, w przypadku statystycznej estymacji parametru położenia zmiennych losowych, ważną rolę odgrywają średnia arytmetyczna i mediana. Obie statystyki wyznaczane z próby losowej, będące estymatorami parametru położenia, wyrażają się różnymi wariancjami, tym samym mają różną efektywność. Dla porównania tych efektywności wyznacza się względną miarę efektywności , wyrażającą iloraz wariancji obu tych estymatorów. W pracy podano podstawowe własności mediany z próby losowej w postaci zestawienia zasadniczych wyników pochodzących z literatury, a także dokonano obliczeń względnej miary efektywności dla różnych rozkładów.
EN
In theoretical consideration relative to estimation of position parameters of random variables the arithmetic mean and median play an important part. Both statistics are estimators of the position parameter, obtained from a random sample, but they have different variances. The quality of the estimator is measured by its efficiency. In particular for symmetric distributions, the relative efficiency can be expressed by the ratio of the variances of both estimators. In the paper, the asymptotic efficiencies of the mean relative to median for different sizes of samples for symmetric distributions in the neighbourhood of a point zero are given.
XX
W niniejszej pracy przedstawimy postać rozkładu granicznego dla maksimum zmiennych losowych stacjonarnego pola losowego przy założeniu warunków mieszania. Oczywiście wszystkie warunki przenoszą się bezpośrednio na przypadek minimum zmiennych losowych. Pokażemy również zależność między warunkami mieszania, a stowarzyszeniem zmiennych polu losowym i podamy przykłady zastosowań. (fragment tekstu)
EN
The paper presents the form of limit distribution for the maximum of random variables in stationary random field given the mixture conditions. Unquestionably, all the results directly apply to the case of the minimum of random variables. The dependence between the mixture conditions and the association of variables in a random field has also been shown and the examples of applications have been given. (original abstract)
XX
Przedstawiono podstawowe definicje i rezultaty dotyczące monotoniczności i stowarzyszenia oraz omówiono stowarzyszone w czasie procesy Markowa.
EN
The paper examines the Markov processes with finite, partly ordered space of states. Monotone and associated transfer matrices with discrete time have been considered. Then, the characterization of intensivity matrices for monotone Markov processes has been given by means of the intensivity matrices. Finally, the applications of the optimal results to the renewal theory have been suggested. The paper was inspired by the work [9] by H. Lindquist. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono metodę szacowania brakujących informacji w przypadku, gdy zmienne wykazują wahania sezonowe.
XX
Na przykładach omówiono współczynnik korelacji liniowej r oraz współczynnik zależności prostoliniowej k.
XX
Przedstawiono weryfikacje hipotezy o zgodności rozkładu z próby nieprostej z rozkładem hipotetycznym. Do tego celu użyto testu zgodności chi-kwadrat i jego modyfikacji. Za pomocą technik symulacji komputerowej badano m.in. wpływ złożonych schematów losowania na faktyczny poziom istotności testu.
XX
Przedstawiono dokonania najwybitniejszych statystyków polskich z okresu międzywojnia oraz lat 1945-2000. Dokonania twórców okresu pierwszego przedstawiono w podziale według trzech następujących kierunków badań: badania w zakresie zjawisk społeczno-demograficznych, zjawisk społeczno-ekonomicznych jak również badania z zakresu teorii prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej. Okres po II wojnie światowej przedstawia dokonania twórców podejmujących na gruncie statystyki nowe, z czasem wyodrębnione jako oddzielne dyscypliny, do których autor zalicza: ekonometrię, programowanie matematyczne, teorię podejmowania decyzji, teorię prognozy i demografię. Przedstawiono także czasopisma statystyczne.
XX
W naukach społecznych do badania współzależności cech jakościowych stosowane są odpowiednie mierniki. W szczególności, gdy badane cechy są dychotomiczne, można dla pogłębienia analizy statystycznej używać ich (obok indeksów dynamiki) do określania dynamiki zjawisk. Może to mieć miejsce wówczas, gdy dokonujemy kilkakrotnej, co pewien czas, obserwacji statystycznej zjawiska, dla ustalonego, nie zmieniającego się zespołu jednostek statystycznych. Będzie to zatem analiza n-wymiarowej (2n-polowej) tablicy kontyngencyjnej. Wybór odpowiedniego miernika zależy od posiadania przez niego pewnych własności, które winny mieć "dobre" mierniki. (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule przeanalizowano schemat losowania wg wielowymiarowego rozkładu Pólya i skonstruowano tzw. rozkład odwrotny. Podano metodę obliczania momentów kompletnych tego rozkładu oraz lewostronnych niekompletnych momentów fatorialnych. Niekompletne momenty faktorialne wyrażono za pomocą momentów kompletnych i pewnej dystrybuanty. Wzięto pod uwagę pewne rekurencyjne relacje wiążące te momenty. Z uwagi na to, że specjalny przypadek rozkładu Pólya jest ujemnym rozkładem wielowymiarowym podano dla tego ostatniego odpowiednie wzory na momenty. (abstrakt oryginalny)
XX
Praca zawiera ogólną charakterystykę prac Jerzego Spławy-Neymana. Podano spis Jego prac publikowanych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
XX
Omówiono zagadnienie dotyczące zbioru zmiennych diagnostycznych. Poddano je analizie i selekcji ze względu na kryteria oceny merytoryczno-formalnych własności zmiennych i kryteria wartości informacyjnej zmiennych.
EN
In the article a few methods of estimation of importance of diagnostic variables are presented. Criteria for the substantial and formal estimation of properties of variables as well as criteria for informative value of variables are also discussed. The procedures presented in the paper are numerically easy and rapid, and they are suitable for wide dissemination in practice. (original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.