Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Umowa kredytowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Przez umowę będziemy rozumieć dowolny, jednak wyraźnie sprecyzowany ze względu na czas trwania, kontrakt finansowy. Stronami umowy mogą być np. osoby fizyczne, przedsiębiorstwa czy też szeroko rozumiane instytucje finansowe, w dalszej części opracowania najczęściej określane podmiotami. Istotniejsze od określenia rodzaju kontraktu jest założenie o możliwości ewentualnego niedotrzymania warunków umowy przez jedną ze stron. W takiej sytuacji analizie może podlegać prawdopodobieństwo niedotrzymania warunków umowy oraz czas trwania do nastąpienia takiego charakterystycznego zdarzenia. W związku z tym wybranie modeli intensywności jako gruntu teoretycznego jest uzasadnione. Ze względu na fakt, iż modele intensywności w sposób szczególny służą do modelowania ryzyka wynikającego z zawarcia umów kredytowych, kontrakty w niniejszej pracy mogą być traktowane jako umowy kredytowe. Nie jest to jedyne możliwe podejście. Ograniczono się do rozważenia sytuacji, w której jeden nadrzędny podmiot, np. kredytodawca, zawiera jednocześnie n umów z n różnymi podmiotami-kredytobiorcami. Dodatkowo owe podmioty są ze sobą powiązane, w konsekwencji czego ewentualne momenty niedotrzymania warunków przez każdy z podmiotów są skorelowane. Zależności mogą wynikać przede wszystkim z przynależności do takich samych grup ryzyka. Z perspektywy nadrzędnego podmiotu, który zawiera wiele umów na raz istotne jest oszacowanie prawdopodobieństwa, że wszyscy (lub wybrani) jego kontrahenci nie dotrzymają warunków swoich umów. Ten problem jest głównym tematem niniejszego opracowania. (fragment tekstu)
XX
Glosa porusza problematykę tzw. kredytów frankowych na gruncie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18 Dziubak vs. Raiffeisen Bank. Autorzy dokonują analizy wniosków płynących z wymienionego wyżej orzeczenia, biorąc pod uwagę także orzecznictwo krajowe. W konkretnych okolicznościach danej sprawy klauzula indeksacyjna może być uznana za niedozwolone postanowienie umowne. Autorzy czynią rozważania w zakresie konsekwencji abuzywności, zagadnień związanych z ewentualnym dalszym związaniem stron umową kredytową bądź uznaniem jej w całości za nieważną, a także wynikających z tego implikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with a matter of loans granted in the currency Swiss franc against the bacground of the judgment of the CJEU in case C-260/18. The authors summarize the conclusions from the abovementioned judgment, also taking into account national case law. In the specific circumstances of the case, an indexation clause may be considered as an abusive contract term. The aim of the article is to outline the main problems arising from the judgment, in particular such as consequences of abusiveness, issues related to possible further binding force of the contract, recognition in full as invalid and resulting implications.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie strategii udzielania kredytu przez bank ING Bank Śląski oraz zaprezentowanie zasad spłat kredytu i odsetek przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. W trakcie badań znaleziono szereg nowych modeli kapitalizacji o łagodniejszym wzroście rat kapitałowych w czasie t, co jest korzystne zwłaszcza w przypadku pożyczek długoterminowych. Zaproponowano też nowy model kapitalizacji KOSS, który ze względu na wysoką dokładność uzyskanych dzięki niemu obliczeń może zastąpić stosowane dotychczas modele kapitalizacji. Wykorzystywane do tej pory modele kapitalizacji są bardzo często niekorzystne dla kredytobiorców, gdyż w stosunkowo krótkim czasie powodują zbyt gwałtowny wzrost rat kapitałowych. Model kapitalizacji KOSS można w przyszłości wykorzystać, z korzyścią zarówno dla banku, jak również dla klienta.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the present article is new strategie of credit allowance by a bank ING Bank Śląski and the rule of credit and interest repay by equal capital instalments have been presented. Plenty of brand new capital models have been found. The models have much slighter increase of capital instalments in time, which are very beneficial, especially in case of long-term loans. The new model of capitalization KOSS have been proposed which due to its high accuracy calculations derived from it can replace the previously used models capitalization. Model capitalization KOSS can be used in the future to the benefit of both the bank as well as for the customer.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie strategii udzielania kredytu przez bank PEKAO SA oraz zaprezentowanie zasad spłat kredytu i odsetek przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. W trakcie badań znaleziono szereg nowych modeli kapitalizacji o łagodniejszym wzroście rat kapitałowych w czasie t, korzystnych zwłaszcza w przypadku pożyczek długoterminowych. Zaproponowano też nowy model kapitalizacji "KOSS", który pozwala na opisanie odpowiednich szeregów czasowych z teoretyczną dokładnością. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the present article is new strategy of credit allowance by a bank PEKAO SA and the rule of credit and interest repay by equal capital installments have been presented. Plenty of brand new capital models have been found. The models have much slighter increase of capital installments in time, which are very beneficial, especially in case of long-term loans. The new model of capitalization "KOSS" have been proposed which allows to describe time succession with theoretical accuracy. (original abstract)
XX
W drugiej połowie XIX wieku na Ukrainie, podobnie jak w Europie Zachodniej, zaczęto tworzyć spółdzielnie kredytów. Pierwsza spółdzielnia powstała już w 1869 roku w miejscowości Gadjacz koło Połtawy. Funkcjonowała ona w oparciu o niemiecki model spółdzielni kredytowej Hermana Schulze-Delitzscha. Pod koniec XIX wieku na Ukrainie zaczęto zakładać także spółdzielnie kredytowe typu Raiffeisena. (abstrakt oryginalny)
XX
Przedmiotem niniejszej, drugiej części artykułu jest zagadnienie istnienia roszczenia kondykcyjnego banków o zwrot kosztów z tytułu bezumownego korzystania przez kredytobiorców z kapitału pieniężnego udostępnionego przez banki w przypadku stwierdzenia nieważności (ex tunc) umowy kredytu. Kwestia ta powstała na gruncie orzecznictwa dotyczącego umów kredytów hipotecznych denominowanych albo indeksowanych do waluty obcej. W tej części artykułu omówiono powstałe wątpliwości, bazując na - co wymaga wyraźnego zastrzeżenia - dorobku orzecznictwa, a także proponując konkretne rozwiązania. Takie ujęcie zagadnienia wynika stąd, że będący przedmiotem niniejszego opracowania problem powstał na gruncie orzecznictwa sądowego (został niejako zainicjowany wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 20.02.2020 r., sygnatura: I ACa 635/19) i ma charakter stricte praktyczny; tym samym jego rozwiązanie powinno być niejako zaczerpnięte z dotychczasowego dorobku judykatury. W rezultacie rozważania doktrynalne, jak i analiza dorobku doktryny zostaną tutaj ograniczone do niezbędnego minimum.(abstrakt oryginalny)
EN
This second part of the article is about banks` condiction claim regarding the reimbursement for non- contractual use of capital provided by banks in the situation of acknowledgement of invalidity ( ex tunc) of credit agreement. The issue arises on the basis of judicial practice on mortgage credit agreements denominated in or indexed to foreign currencies. This issue arose on the basis of the jurisprudence concerning mortgage loan agreements denominated or indexed to a foreign currency. This part of article discusses the doubts that have arisen, based on - which requires an explicit reservation - the body of case-law, as well as proposing specific solutions. Such a solution is the result of the fact that the problem which is the subject of this paper has been created on the basis of court case law (where it was "initiated" in a way by the judgment of the Court of Appeals in Białystok on 20 February 2020; reference: I ACa 635/19) and is a strictly practical problem; thus, its solution should be drawn from the hitherto judicial output. As a result of the above, both the doctrinal considerations and the analysis of the doctrine acquis will be reduced here to the necessary minimum.(original abstract)
XX
Tematem opracowania jest przedstawienie głównych argumentów zawartych w wyroku Trybunału Sprawiedliwości zapadłym na skutek zapytania prejudycjalnego sądu polskiego (sprawa C-260/18, Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG) przemawiających za ewentualnym stwierdzeniem nieważności umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego zawierającej klauzule nieuczciwe. Autorzy wskazali też na warunki, które Trybunał Sprawiedliwości uważa za konieczne do spełnienia, aby taka umowa została utrzymana w mocy. Możliwe jest to w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, jeśli luki powstałe w umowie na skutek usunięcia z nich klauzul abuzywnych można zastąpić przepisami dyspozytywnymi lub innymi, na co strony się zgadzają. Drugi taki przypadek zachodzi wówczas, gdy konsument godzi się na związanie umową zawierającą klauzule nieuczciwe, bo jest to dla niego korzystniejsze niż stwierdzenie jej nieważności. W ostatniej części artykułu autorzy stawiają do dyskusji temat ewentualnych innych podstaw, które mogłyby posłużyć stwierdzeniu nieważności umowy.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is to discuss the main arguments included in the judgment issued by the Court of Justice in response to request for a preliminary ruling by the District Court in Warsaw (case C-260/18, Kamil Dziubak, Justyna Dziubak v. Raiffeisen Bank International) concerning the possible statement that a foreign currency denominated or indexed mortgage loan agreement containing unfair clauses is void. The authors analyse the conditions which the CJEU believes have to be met for such an agreement to remain in force. Such outcome is possible in two instances. It may take place if the gaps in the agreement resulting from the removal of abusive clauses can be replaced with specific provisions designed for such purpose or other provisions agreed by the parties. Alternatively, the consumer may agree to be bound by an agreement containing unfair clauses because it is more favourable for him/her than pronouncing the whole agreement void. The last part of the article is devoted to discussing other, non-consumer-related grounds for pronouncing such toxic mortgage loans void.(original abstract)
XX
Łatwo pożyczyć, trudniej oddać. Zwłaszcza świąteczne oferty kredytodawców mogą wciągnąć klientów w pułapkę finansową. Warto pomyśleć, zanim nastąpi dramat. W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o sposobie działania firmy Provident. Nie jest to jednak jedyna firma na rynku, oferująca pożyczki łatwe do zaciągnięcia, a trudniejsze do spłacenia. Lepszą opinię ma Profireal, acz i w tej spółce nieostrożny klient może wpaść w finansowy potrzask. (abstrakt oryginalny)
XX
Autor opisuje kwestię ubezpieczenia kredytowego. Przedstawia rekomendację wydaną przez Związek Banków Polskich w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie.
10
Content available remote Wybrane teorie umów kredytowych - przegląd badań
75%
XX
W praktyce gospodarczej jednakże nie spotyka się powszechnie umów uzależniających wysokość spłaty zadłużenia od stanów natury, czyli wyników przedsięwzięcia. Najczęściej zawieranym kontraktem dłużnym jest standardowa umowa kredytowa o stałej, z góry określonej kwocie spłaty, brak której prowadzi do przejęcia składników majątku dłużnika przez wierzyciela. Okazuje się, że na gruncie teorii agencji, w warunkach asymetrii informacyjnej i kosztów egzekwowania kontraktów, standardowa umowa kredytowa jest optymalną formą umowy dłużnej. Na realizację tej umowy wpływają dodatkowo: wartość zabezpieczenia, możliwość renegocjacji i długookresowość relacji kredytodawca-kredytobiorca. Celem artykułu jest przegląd badań teoretycznych z zakresu umowy kredytowej. (fragment tekstu)
EN
The article reviews theoretical studies on the loan agreement. First, the results of researches in the area of the costly state verification models proving optimality of the standard debt contract in conditions of information asymmetry and existence of costs of verification of the debtor's outcomes were analysed. Followed by analysis of the models included in the mainstream of the incomplete contract theory, which assume unpredictability of nature and the need to take into account the role of collateral and the liquidation value on the loan repayment. The focus was also placed on researches taking into account the impact of debt renegotiation and long lender-borrower relationship on the behaviour of the borrower during the repayment of the debt. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są wybrane zagadnienia dotyczące rozliczenia nienależnych świadczeń w związku z nieważnością umowy kredytu, w tym kredytu indeksowanego czy kredytu denominowanego. W szczególności celem artykułu jest obrona stanowiska o zasadności tzw. teorii dwóch kondykcji, przy konieczności - co do zasady - uwzględnienia zmniejszenia lub nawet braku wzbogacenia strony tam, gdzie również ona spełniła świadczenie w wykonaniu nieważnej umowy, a nie przysługuje jej roszczenie o zwrot tego nienależnego świadczenia, którego mogłaby skutecznie dochodzić. Ponadto artykuł broni stanowiska, zgodnie z którym kredytobiorca jest stosownie do art. 405 w zw. z art. 410 k.c. obowiązany nie tylko do zwrotu kwoty zaciągniętego kredytu, ale i do zwrotu wartości korzyści, jaką stanowiła możliwość korzystania przez niego ze środków pieniężnych udostępnionych mu zgodnie z treścią nieważnego zobowiązania.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses selected issues concerning settlement of undue performances in connection with the invalidity of a loan agreement, including a currency-indexed or currency-denominated loan agreement. In particular, the aim of the article is to defend the view that supports the validity of the so-called theory of two condictions and the need - in principle - to take into account the reduction or even absence of enrichment of a party, where it too has rendered a service in the performance of an invalid contract, but is not entitled to claim the return of this undue service, which it could successfully pursue. Moreover, the article defends the view whereby the borrower, pursuant to Article 405 in conjunction with Article 410 of the Civil Code, is obliged not only to repay the amount of the loan taken out, but also to repay the value of the benefit constituted by the possibility to use the money made available to him/her in accordance with the substance of the invalid obligation.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie strategii udzielania kredytu przez bank PEKAO SA oraz zaprezentowanie zasad spłat kredytu i odsetek przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. W trakcie badań znaleziono szereg nowych modeli kapitalizacji o łagodniejszym wzroście rat kapitałowych w czasie t, co jest korzystne zwłaszcza w przypadku pożyczek długoterminowych. Zaproponowano też nowy model kapitalizacji KOSS, który ze względu na wysoką dokładność uzyskanych dzięki niemu obliczeń może zastąpić stosowane dotychczas modele kapitalizacji. Używane do tej pory modele kapitalizacji są bardzo często niekorzystne dla kredytobiorców, gdyż w stosunkowo krótkim czasie powodują zbyt gwałtowny wzrost rat kapitałowych. Model kapitalizacji KOSS można w przyszłości stosować z korzyścią zarówno dla banku, jak i dla klienta(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article is a new strategy of credit allowance by Bank PEKAO S.A. and the rule of credit and interest repay by equal capital instalments. A lot of brand new capital models have been found. The models have much slighter increase of capital instalments in time, which is beneficial, especially in case of long-term loans. The new model of capitalization "KOSS" has been proposed which due to its high accuracy calculations derived from it can replace the previously used capitalization models. Capitalization model "KOSS" can be used in future to the benefit of both the bank as well as customers(original abstract)
XX
Autor pokazał, w jaki sposób uwarunkowania nowej umowy kapitałowej mogą wpłynąć na ceny kredytów w Polsce. Przeanalizował tylko wymagania kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego, przy zastosowaniu metody standardowej oraz możliwość obniżenia kosztów kredytu, gdy stosowane są zabezpieczenia.
EN
In the paper it is analyzed how The New Basel Capital Accord can influence credit prices in Poland. The New Basel Capital Accord changes methods to calculate capital adequacy in banks. There are new methods to calculate capital requirements and to mitigate credit risk. In the paper it is analyzed the standardized approach for calculating capital requirements for credit risk. And it is also showed how using collateral can mitigate capital requirements. And the changed capital requirements can have influence on credit prices in Poland. It is showed how these prices can change. (original abstract)
XX
Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów klient banku, czyli słabsza strona umowy, był i wciąż jest uwikłany w nie całkiem uczciwe, wieloletnie umowy kredytowe. Truizm? Niekoniecznie. Wszystkie zbadane wzorce umowne (aż 300), stosowane przez 19 czołowych banków, zawierały zakwestionowane przez UOKiK klauzule. (abstrakt oryginalny)
15
Content available remote Odwrócona hipoteka w Polsce na tle rozwiązań europejskich
75%
XX
Odwrócona hipoteka umożliwia osobom starszym dostęp do kapitału pochodzącego z nieruchomości bez konieczności sprzedaży i wyprowadzenia się z niej. Jest to możliwe w przypadku zawarcia umowy kredytowej pomiędzy właścicielem nieruchomości a bankiem (lub inną instytucją finansową). Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie europejskich rynków equity release oraz scharakteryzowanie odwróconego kredytu hipotecznego z uwzględnieniem regulacji prawnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
Reverse mortgage allows elderly people to access the equity they have accrued in their housing property without requiring them to leave or sell their homes. It is based on a credit agreement concluded between a homeowner and a bank (or other financial institutions). The main purpose of the article is to present equity release markets in Europe, introduce the definition of reverse mortgage and discuss legal forms of this financial product in the Polish market. (original abstract)
XX
Cel - Przedmiotem artykułu było zbadanie strategii udzielania kredytu przez bank Pekao SA, związanego z nim ryzyka kredytowego oraz przedstawienie zasad spłat kredytu i odsetek przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Metodologia badania - W trakcie przeprowadzanych badań empirycznych znaleziono wiele nowych modeli kapitalizacji o łagodniejszym wzroście rat kapitałowych w czasie t, co jest korzystniejsze zwłaszcza w przypadku pożyczek długoterminowych. Zaproponowano też nowy model kapitalizacji - KOSS. Wynik - Ze względu na wysoką dokładność uzyskanych obliczeń, model kapitalizacji KOSS może zastąpić stosowane dotychczas modele kapitalizacji. Oryginalność/wartość - Model kapitalizacji KOSS, ze względu na swoją oryginalność, można w przyszłości wykorzystać, z korzyścią zarówno dla banku, jak też dla klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The subject of the present article is new strategie of credit allowance by a bank Pekao SA, related credit risk and interest repay by equal capital instalments have been presented. Design/methodology/approach - In the course of empirical research, a number of new capitalization models with a milder increase in capital installments at time t were found, which is more advantageous in the case of long-term loans. A new capitalization model for KOSS was also proposed. Findings - Due to the high accuracy of the calculations obtained, the capitalization model KOSS can replace the capitalization models used so far. Originality/value - The capitalization model KOSS due to its originality can be used in the future, for the benefit of both the bank and the client. (original abstract)
XX
W praktyce obrotu gospodarczego wielokrotnie dochodzi do wypowiedzenia przez banki umów kredytu, których to umów kredytobiorcy albo nie wykonują, albo wykonują je nienależycie. Jednak ustawodawca wymaga, aby w przypadku opóźnienia się ze spłatą zobowiązania wypowiedzenie to poprzedzone zostało mechanizmem tzw. restrukturyzacji zadłużenia, która musi mieć charakter rzeczywisty, a nie pozorny. Naruszenie tej reguły skutkować może nawet sankcją bezskuteczności oświadczenia banku o wypowiedzeniu umowy kredytu i brakiem uznania wymagalności roszczenia z umowy kredytu i dochodzenia zapłaty w postępowaniu egzekucyjnym. Zagadnienie to ma istotne znaczenie praktyczne dla sporów cywilnych pomiędzy bankami i kredytobiorcami, zarówno w przypadku kredytów niskokwotowych, jak i dużych kredytów w wysokich wolumenach, albowiem zastosowanie przepisów w obu przypadkach jest analogiczne. Liczba tego typu spraw w sądach powszechnych rośnie, a i liczba aktualnych orzeczeń odnoszących się do tego obszaru ukazuje istotę przybliżanego zagadnienia.(fragment tekstu)
18
75%
XX
Rating jest powszechnie wykorzystywanym narzędziem na rynku finansowym. Obok zastosowania go dla celów tworzenia portfela inwestycyjnego czy określenia wymogów kapitałowych coraz szersze staje się wykorzystanie ratingu w umowach prywatnych między dawcą i biorcą kapitału, tzw. klauzulach rating triggers. Zasadniczym celem opracowania jest przedstawienie dowodów na prawdziwość tezy, iż klauzule te, tworzone w celu ochrony kapitału kredytodawcy, mogą de facto prowadzić do poważnych zagrożeń zarówno dla kredytodawcy, kredytobiorcy, a w określonych warunkach nawet dla stabilności całego rynku. W niniejszym opracowaniu autorka wyjaśnia czym są klauzule rating triggers, dokonuje klasyfikacji podstawowych rodzajów wyzwalaczy ratingowych ze względu na konsekwencje, jakie niosą dla kredytobiorców oraz opisuje jedno z najpoważniejszych zagrożeń związanych z tymi klauzulami, a mianowicie zjawisko credit cliff. Artykuł kończy się analizą przypadków credit cliff potwierdzających destrukcyjny wpływ aktywowania się tego rodzaju klauzuli zarówno na podmiot je podpisujący jak i na rynek jako całość. (abstrakt oryginalny)
EN
Rating is a widely used tool on the financial market. Not only is it used for estimating investment opportunities of various institutional entities or for evaluating their capital requirements, but also in private agreements between a capital donor and a recipient, which are called rating triggers clauses. The main goal of this paper is to provide evidence of the truth of the thesis that these clauses, created to protect the lenderʼs capital, may in fact lead to a serious threat both to the lender, the borrower, and, in certain circumstances, even the stability of the market. In the article the author explains what rating triggers clauses are, classifies main types of rating triggers, due to the consequences they carry to borrowers and describes one of the most serious threats associated with those clauses, namely the credit cliff phenomenon. The article concludes with an analysis of credit cliff examples proving disruptive impact of activating this type of clauses both on the entity who signs them and the market as a whole. (original abstract)
19
75%
XX
W Polsce nie wykształciła się jednolita linia orzecznicza, tak co do przesłanek i podstaw unieważnienia umowy kredytu, jak i co do uznania niektórych tylko warunków umownych za nieuczciwe, a w efekcie tego - również co do stosowania terminów przedawnienia wobec żądania zwrotu świadczenia wypłaconego na podstawie uznanej za abuzywną klauzuli bądź nieważnej czynności prawnej. Sytuacji tej nie zmienił wyrok TSUE z 3.10.2019 r. (C-260/18 Dziubak vs. Raiffeisen). Pożądane i konieczne jest tymczasem, aby krajowe sądy zaczęły rozstrzygać sprawy tzw. "frankowe" w duchu regulacji unijnych, bo to w ich ramach przyjęto ideę pełnej ochrony prawnej konsumenta, zasadniczo wedle której realizacja roszczenia restytucyjnego nie może być uzależniona od terminu przedawnienia. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy skutek restytucyjny obejmuje - obok dawnego stanu prawnego - przywrócenie stanu materialnego kontrahentów? Udzielenie odpowiedzi na to pytanie jest niezbędne dla ustalenia, czy sądowe uznanie warunków umowy za nieuczciwe może zostać ograniczone co do rodzaju skutku. Powyższe legło u podstaw sformułowania następującej tezy badawczej: ustalenie w postępowaniu sądowym nieuczciwości warunku umownego zawsze będzie miało charakter i skutek ex tunc wobec uprawnień majątkowych oraz niemajątkowych, i to bez względu na to, czy rozstrzygnięcie w tym przedmiocie jest konstytutywne czy deklaratoryjne. Przedstawiona materia zdeterminowała układ i treść artykułu, w którym wieloaspektowo omówiono problematykę terminów przedawnienia (ujętą w pytaniach prejudycjalnych oraz orzecznictwie TSUE), przedstawiono podział orzeczeń na konstytutywne i deklaratoryjne, a także wyjaśniono istotę i funkcję materialnych terminów przedawnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, there was no uniform court jurisprudence regarding the rationales and grounds for canceling the loan agreement, as well as the recognition of only certain contractual terms as unfair, consequently - also as to the application of limitation periods for the reimbursement of claims paid on the basis of abusive clause or invalid legal action. The situation was not changed by the EU Court of Justice judgment dated on the 3rd of October 2019 (C-260/18 Dziubak vs. Raiffeisen). Meanwhile, it is desirable and necessary for national courts to start settling mortgage denominated in Swiss francs cases in the spirit of EU regulations, because it was within them that the idea of full legal protection of the consumer was adopted, in principle according to which the implementation of a claim for restitution cannot be dependent on the limitation period. The purpose of the article is to answer the question: Does the restitution effect include - apart from the previous legal status - the restoration of the financial condition of contractors? Answering this question is necessary to determine whether judicial recognition of the terms of contract as unfair can be limited as to the type of the effect. The above was the basis for the formulation of the following research thesis: determination of unfairness of contractual conditions in court proceedings will always have the character and ex tunc effect towards property and non-property rights, regardless of whether the decision in this matter is constitutive or declaratory. The presented matter determined the layout and content of the article, in which the issue of limitation periods (included in the preliminary rulings and the EU Court of Justice judgement) was discussed in many aspects, the division of judgments into constitutive and declarative ones, as well as the essence and function of substantive limitation periods were explained. (original abstract)
XX
W artykule dokonano próby wyjaśnienia przyczyn tego, że standardowa umowa kredytowa jest tak powszechnie spotykanym kontraktem dłużnym. Rozumowanie oparto na kilku ważniejszych modelach finansowych zaliczanych do grupy modeli kosztownej weryfikacji. W rozważanych modelach wykazuje się - za pośrednictwem formalnego - dowodu, że kredyt jest optymalną umową dłużną w warunkach kosztownej weryfikacji przez kredytodawcę rzeczywistych wyników przedsięwzięcia inwestycyjnego. Szczegółowej analizie poddano cztery modele opisujące relację kredytodawca - kredytobiorca: model pełnej symetrii informacyjnej, model kosztownej weryfikacji w warunkach asymetrii informacji, model kosztownego wymuszenia płatności oraz model heterogenicznych ocen zwrotu z przedsięwzięcia. Okazuje się, że standardowa umowa kredytowa jest efektywna zarówno ex ante, jak i ex post w warunkach asymetrii informacji, kosztownej weryfikacji wyników przedsięwzięcia oraz kosztownego wymuszenia sądowego. Muszą być jednak spełnione określone warunki, aby była to optymalna umowa dłużna. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.