Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analiza ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
This paper presents 2 - dimensional model of man which was used for numerical analysis of human body behaviour during falls down and its consequences for human cervical and lumbar spine. The researches contain creation of model which enables human body motion analysis in a situation corresponding to real falls with simultaneous analysis of internal physiological phenomena in human spine during motion in frontal plane. The model of falling man was created using Working Model 2D.
2
Content available remote Szybkie kamery wideo jako narzędzie pomiarów dynamicznych
100%
PL
W pracy omówiono aktualne tendencje rozwoju techniki szybkich kamer. Przedstawiono i przeanalizowano wyniki testów porównawczych pomiarów dynamicznych wykonanych za pomocą szybkiej kamery i innymi powszechnie stosowanymi technikami.
EN
In the paper the present trends of development of high speed cameras and their application in dynamic measurements were presented. Some tests of dynamic measurements made by high speed camera and classical methods were described, and their results compared and analysed.
PL
Praca przedstawia rys historyczny rozwoju charakterystyki obciążenia dróg przez ruch. Omówiono wpływ przyjęcia wielkości obciążenia standardowego osi równoważnej na wyniki analizy ruchu. Przedstawiono metodę doświadczalną AASHTO i współczynniki obliczone według tej metody w przypadku polskich warunków. Podano wzory do obliczeń współczynników dla osi podwójnych i potrójnych. Przedstawiono metodę francuską i jej porównanie z metodą AASHTO. Podano analizę wpływu przyjęcia wykładnika "n" od n = 4 do n=12 na określenie ruchu równoważnego, przy różnym stopniu przeciążenia osi pojazdów. Zaproponowano podstawy teoretyczne określania współczynników równoważności osi według metod mechanistycznych. Podano przykłady wyznaczania współczynników ze wzorów zmęczeniowych. Pracę zakończono praktycznymi wnioskami.
EN
The paper presents outline of historical development of characteristics of traffic loading on roads. The influence of determination of equivalent standard axle load on results of traffic analysis was discussed. Experimental AASHTO method and factors calculated with use of this method for Polish conditions were presented. Formulas for calculation of factors for tandem and tridem axles were given. The French method and its comparison with the AASHTO method were presented. The analysis of the effect of determination of the exponent ,,n" from/7=4 to n=12 on evaluation of the equivalent traffic, at various rate of overloading of axles of vehicles, were given. Theoretical bases of evaluation of equivalent axle load factors according to mechanistic methods were proposed. Examples of evaluation of factors from fatigue laws are given and practical conclusions are presented.
EN
The article presents an analysis of the impact of transport on heavy urban traffic on Wharf Kwiatkowski using program PTV Vissim. The data for analysis were taken from the Road and Greenery in Gdynia from program PTV Visum. Attention has been focused on vehicle traffic in the afternoon the top of its intensity. Model of Kwiatkowskiego Wharf, made entirely in the PTV VISSIM, was used for microscopic simulation of traffic. With its help, it was possible to find and analyze the behavior of each autonomous vehicle and interactions on the Web. For the analysis was used as a program of traffic lights currency at these junctions. The analysis results of simulation in the PTV VISSIM are related to the movement of the two structures. The first assumes that the route will move cars and trucks, taking into account their share in the network based on the intensity of traffic during peak hours of the afternoon, the second consisted only of cars. The results presented are based on measuring the time of travel and delays on specific relationships and the average length of queues at selected inlets. The results of analysis and simulation tests were subjected to statistical analysis.
PL
W artykule przedstawiona została analiza oddziaływania transportu ciężkiego na ruch miejski na Estakadzie Kwiatkowskiego z zastosowaniem programu PTV Vissim firmy PTV AG. Dane do wykonania analizy zostały uzyskane z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Analiza dotyczyła ruchu pojazdów w popołudniowym szczycie jego natężenia w aspekcie oddziaływania ruchu pojazdów ciężkich. W badaniach zastosowano model symulacyjny wykonany w programie PTV Vissim. Model Estakady Kwiatkowskiego służył do mikroskopowej symulacji ruchu drogowego. Za jego pomocą, możliwe było znalezienie i przeanalizowanie zachowania każdego autonomicznego pojazdu jak i interakcji zachodzących w sieci. Do wykonania analizy został użyty program sygnalizacji świetlnej obowiązujący na poszczególnych skrzyżowaniach.
PL
Rozwój motoryzacji na przestrzeni lat spowodował znaczny wzrost natężeń ruchu, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost zatłoczenia na sieciach drogowo-ulicznych, czyli na skrzyżowaniach drogowych oraz na odcinkach międzywęzłowych. Ważnym elementem decydującym o płynności ruchu w obszarze skrzyżowań jest między innymi przepustowość. Z kolei przepustowość wlotów podporządkowanych skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej oraz rond w dużej mierze zależy od wartości granicznych odstępów czasu oraz od odstępów czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlocie. Artykuł prezentuje wyniki badań będących kontynuacją prac nad szacowaniem wpływu różnego typu zmiennych losowych na wartości odstępów czasu pomiędzy pojazdami wjeżdżającymi z kolejki na wlotach rond jednopasowych. Wyniki wcześniejszych prac autorki nad tym zagadnieniem zamieszczone zostały w publikacjach (5-8).
EN
Development of car transportation over the years results in growing traffic intensity which one can see both on crossroads and between them. An ability to let through as many vehicles as possible became probably the most important feature of the crossroads. The problems of roundabouts and intersections without traffic lights must take into account a number of factors as e.g. marginal times between vehicles entering a crossroad. The article presents results of investigations into assessing an impact of various variables on time distances between cars entering roundabouts with just one lane. Results of earlier examinations of the author can be read in publications (5-8).
PL
Przedstawiono wyniki prac nad zastosowaniem tabletu komputerowego w diagnostyce choroby Parkinsona. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu powszechnie stosowanych do prac graficznych i inżynierskich tabletów powstała możliwość rejestracji sygnału motoryki kończyny górnej w często w neurologii stosowanej metodzie pisania i rysowania, wykorzystywanej do oceny stopnia zaawansowania rozwoju choroby Parkinsona i innych schorzeń neurologicznych, objawiających się drganiami ręki. Niniejsza praca przedstawia wyniki badań, mających docelowo doprowadzić do powstania spójnego modelu matematycznego do automatycznej oceny stopnia zaawansowania rozwoju choroby Parkinsona. Opierając się na rzeczywistych danych pacjentów, poszukiwano w nich elementów charakterystycznych dla tej choroby, oceniając dzięki temu przydatność zaproponowanej metody w diagnostyce neurologicznej. Dzięki zastosowaniu transformaty Fouriera oraz zależności czasowo-częstotliwościowej udało się potwierdzić zawartość charakterystycznych dla choroby Parkinsona prążków w widmie częstotliwościowym sygnału spirali Ar-chimedesa (najczęściej wykorzystywanej krzywej w badaniu rysowania i pisania) oraz zaobserwować również dla choroby Parkinsona typowe okresowości narastania i zaniku drżączki kończyn górnych.
7
Content available remote Obserwacje i analizy ruchu na rondzie w Lublińcu
100%
PL
Zastosowana przez autorów metoda pomiarów ruchu poprzez zapis numerów rejestracyjnych jest właściwa dla skrzyżowań typu "rondo"
PL
Systemy pozycjonowania satelitarnego stanowią obecnie jedną z niezbędnych gałęzi rozwiązań logistycznych, pozwalając na realizację takich funkcjonalności jak wyznaczanie tras, analiza ruchu czy monitoring w czasie rzeczywistym. Możliwości takich systemów są jednak w pewien sposób ograniczone możliwościami odbiorników.
9
Content available remote New possibilities for motion analysis in Hungary
88%
EN
Nowadays the clinical motion analysis is a usual method. More and more laboratories offer their possibilities and use their investigations for supporting doctors in their decisions. During the last two years a new and modern on-line motion analysis system was established at the Department of Applied Mechanics that allows analysis of the upper limb, gait, run, other cyclic movements and the spine.
PL
Dokonano analizy początkowej fazy eksperymentu badawczego, w którym motocykl uderzył w bok samochodu osobowego. Skupiono uwagę na ruchu wzdłużnym motocykla i poprzecznym przemieszczaniu się samochodu. Analizie poddano deformację, która nastąpiła w strefie ich kontaktu. Na podstawie analizy filmu z eksperymentu oraz pomierzonych przebiegów przyspieszenia motocyklisty, motocykla i samochodu, określono parametry ich ruchu w poszczególnych chwilach. Wyniki obliczeń wykorzystano do wyznaczenia siły wzajemnego oddziaływania, a następnie charakterystyki deformacji przedniej części motocykla i boku samochodu oraz energii rozpraszanej w procesie deformacji.
EN
The initial phase of a research experiment, where a motorcycle struck the side of a passenger car, was analysed. Attention was focused on the longitudinal movement of the motorcycle and lateral displacement of the car. The analysis covered the deformation that took place in the zone of contact between the vehicles. The parameters of motorcyclist, motorcycle, and car’s motions at successive instants were determined by analysing the video record of the experiment and the measured time histories of accelerations of motorcyclist’s body and both vehicles. The calculation results were used for determining the interaction forces and then the characteristics of deformation of the motorcycle front and the car side as well as the energy dissipated during the deformation process.
EN
Walking uses a repetitious sequence of limb motion to move the body forward while simultaneously maintaining stance stability. Because each sequence involves a senes of interactions between the legs and total body mass, identification of events that occur necessitates viewing gait from different aspects. There are few basic approaches of gali description. This paper describes methods of gait analysis and shows new directions of development.
PL
Chód polega na cyklicznym ruchu kończyn w celu przemieszczania się przy jednoczesnym utrzymywaniu równowagi. Ponieważ każdy ruch powoduje oddziaływania pomiędzy nogami a resztą ciała, identyfikacja danych oddziaływań wymaga obserwacji chodu na wiele sposobów. W artykule opisano kilka głównych podejść do opisu chodu i przedstawiono nowe kierunki rozwoju.
PL
W ostatniej dekadzie można zauważyć coraz większe zainteresowanie akcelerometrią, jako jedną z metod oceny techniki ruchu człowieka. Akcelerometry pozwalają na pomiar przyśpieszenia poszczególnych segmentów oraz całego ciała. Spinning jest jedną z form rekreacji ruchowej, stanowiącej oryginalny program kolarstwa halowego i jest skierowany do ludzi w każdym wieku. Zajęcia polegają na pedałowaniu na stacjonarnym cykloergometrze w takt muzyki, gdzie każdy z uczestników indywidualnie reguluje wartość obciążenia. Problemem jest optymalny dobór obciążenia zewnętrznego i zachowanie odpowiedniej pozycji podczas jazdy. Z tego powodu w niniejszej pracy podjęto próbę wykorzystania pomiaru przyśpieszeń do charakterystyki różnych pozycji jazdy oraz wartości obciążeń działających na człowieka podczas spinningu.
EN
Accelerometry offers a practical and low cost method of objectively monitoring human movements, and has particular applicability to the monitoring of free-living subjects. The main objective of the paper is comparsion of acceleration in four different body position during spinning.
17
Content available Rejestracja ruchu żuchwy względem podstawy czaszki
75%
PL
W pracy przedstawiono metodę badawczą pozwalającą na wyznaczenie krzywych opisujących ruch żuchwy względem podstawy czaszki człowieka bazującą na wideo-analizie. Do pomiaru wykorzystuje się markery pasywne odbijające promieniowanie podczerwone, które umieszczane są na nakładkach mocowanych do tkanek twardych osoby badanej.
EN
The study presents a research method for determining movement curves of the human mandible in relation to the base of the skull. The method is based on video analysis of passive markers reflecting IR radiation. Markers are placed on the personalized overlays fastened to the hard tissues of the examined person.
18
Content available remote Motion analysis for image sequence coding
75%
EN
In this article we present with small modification compression standards H.26x new approach to the indexing most important regions in video sequences. This method uses block-based motion vector estimation and random Markov field. In one of section we present a discussion about an influence of block shape on results of segmentation and motion estimation. This work is not completed and many of particular results will be shown later.
EN
Purpose: Pregnancy is characterized by many musculoskeletal changes that affect daily living activities and walking. The purpose of this study was to examine the effect of pregnancy on pelvic and trunk kinematics, and their relationship during the three pregnancy trimesters. Methods: Three-dimensional pelvis and trunk motions were measured using Qualisys Gait Analysis System in the first, second and third trimesters of pregnancy. The maximum anterior pelvic tilt and maximum trunk flexion during stance phase, pelvic tilt, obliquity and rotation, as well as trunk flexion-extension, lateral bending and rotation were measured. Results: Repeated-measures analysis of variance showed a significant increase in the maximum anterior pelvic tilt during stance phase (p=0.005), and a significant decrease in the pelvic obliquity (p=0.011), maximum trunk flexion during stance phase (p=0.0006), trunk lateral bending (p=0.005) and trunk rotation (p=0.004). A significant negative correlation was found between maximum anterior pelvic tilt and maximum trunk flexion in the first (r=-0.72, p=0.008), second (r=-0.61, p=0.03), and third (r=-0.61,p=0.03) trimesters of pregnancy. Also, there was a significant positive correlation found between pelvic obliquity and trunk lateral bending in the first (r=0.76, p=0.04), second (r=0.59, p=0.04), and third (r=0.59, p=0.04) trimesters of pregnancy. Conclusions: The pregnant women walk with an increased maximum anterior pelvic tilt, a decreased maximum trunk flexion, a decreased pelvic obliquity, as well as a decreased trunk lateral bending and rotation. Pregnancy does not affect the relationship between pelvis and trunk motions.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.