Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 194

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żegluga śródlądowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Żegluga śródlądowa w ujęciu pragmatycznym
100%
PL
Stan polskich śródlądowych dróg wodnych na tle Europy. Udział transportu wodnego śródlądowego w przewozach towarów w latach 2001 i 2005 w wybranych krajach. Wymiar ekonomiczny przemawiający za rewitalizacją polskich dróg wodnych dla funkcji transportowych. Inne zalety wykorzystania tej gałęzi transportu, np. zmniejszenie kosztów zewnętrznych transportu lub szansa na pomyślny rozwój euroregionów.
EN
The condition of the Polish water-ways in comparison to the European ones. The contribution of the water inland transport in the goods transport services in years between 2001 and 2005 in the chosen countries. The economic dimension justifying the reutilization of the Polish water -ways for the the transport purposes. The others advantages of the use of this transport branch for example the diminution of the external costs of transport or chance for the successful euro-regions development.
2
Content available remote Administracyjne i prawne przeszkody w żegludze śródlądowej w Polsce
100%
PL
Co przeszkadza żegludze śródlądowej w Polsce - w świetle wyników badań ankietowych.
EN
What disturbs the Poland's inland navigation? - in the light of the questionary examinations
3
Content available remote Budowa nowej podnośni statków w Niederfinow
100%
PL
Potrzeba budowy nowej podnośni statków w Niederfinow w celu pokonania uskoku na kanale Odra - Hawela. Nowatorska koncepcja techniczna. Harmonogram prac budowli.
EN
The need of building the new ships elevator in Niederfinow aimed at conquest the set-off on Odra - Hawela waterway. Innovatory technical conception. Schedule of works of building.
PL
Wysoka dynamika obrotów kontenerowych i budowa centrów logistycznych w portach morskich w krajach UE wymaga usprawnienia transportu zapleczowego. Ograniczenia infrastrukturalne w transporcie kolejowym i drogowym przyczyniły się do przejęcia znacznej części tych obrotów przez żeglugę śródlądową. W Polsce, mimo analogicznych tendencji w portach morskich, problem transportu zapleczowego nie został perspektywicznie rozwiązany. Stąd potrzeba badań dotyczących roli tej gałęzi w przewozach kontenerowych i decyzji w tym zakresie.
EN
Fast growth in container operations and locating logistics centers in sea ports of the EU countries calls for improvements in hinterland transport. Infrastructural limitations of rail and road modes have resulted in a significant part of container transport operations in the hinterland being carried out by inland navigation. In Poland, the issue of transport in the hinterland has not been settled in the long run, although such a long-term approach has been adopted in sea ports. Accordingly, there is an urgent need for research into this mode of transport and relevant decisions have to be taken promptly.
6
Content available remote Problemy rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce
100%
PL
Polska żegluga śródlądowa na tle tendencji europejskich. Stan i jakościowa struktura dróg żeglownych w Polsce. Główne problemy polskich armatorów. Kierunki rozwoju przewozu ładunków: obsługa portów morskich i obrotu handlu zagranicznego. Możliwości rozwoju przewozów pasażerskich. Warunki reaktywowania żeglugi śródlądowej w Polsce.
EN
Polish inland water transport against European tendencies. Condition and quality of water roads in Poland. Polish shipholder's main problems. Trends in the development of the freight transport. Servicing maritime ports and foreign trade turnover. Perspectives for the passenger traffic. Conditions of the reactivation of the inland shipping in Poland.
PL
Od najstarszych czasów w różnych kulturach i na różnych kontynentach ludzkość osiedlała się w pobliżu wód. Woda stanowiła nie tylko niezbędny do życia i normalnego funkcjonowania składnik, ale chroniła mieszkańców miast i zamków położonych w pobliżu rzek. Wykorzystywano j ą też do transportu. Tak był i w Polsce. Już w średniowieczu wykorzystywano Wisłę do transportu towarów i drewna do portu w Gdańsku. Mimo oczywistych korzyści jakie posiada śródlądowy transport wodny, takich jak: niskie zużycie energii, duża masa towarów, które mogą być przewożone jednocześnie, mniejszy hałas i zanieczyszczenia, brak konieczności budowania dróg i zajmowania terenu na lądzie itd., tym rodzajem transportu przewozi się obecnie w Polsce mniej niż 1% towarów. W artykule przedstawiono tabor rzeczny i scharakteryzowano porty i przeładownie na Wiśle w województwie małopolskim.
EN
Time in memorial people of different cultures and different continents settle near the water. Water has been not only a component necessary for live and normal functioning but also has protected inhabitants of towns and castles placed in the proximity of rivers. Rivers have been used in transport, too. The same situation has been in Poland. In the Middle Ages Vistula was used to transport commodities and wood to the port in Gdańsk. For all the qualities of inland water transport such as: low energy wear, large mass of commodities that can be freighted at the same time, slighter level of noise and pollutions, lack of necessity of building roads and covering new areas on the land etc., less than 1% of goods is carried this way. This article presents river shipping and characterization of ports and trans-shipping on Vistula in Małopolska Voivodeship.
9
Content available remote Nowe sfery zastosowania transportu wodnego śródlądowego w Polsce
100%
PL
Dywersyfikacja sfer zastosowania żeglugi śródlądowej w przewozach ładunków. Nowe okoliczności przemawiające za reaktywowaniem lub poszerzeniem tych sfer. Rola turystyki wodnej w rozwoju gospodarczym. Możliwości wykorzystania dróg wodnych do przewozów komunikacyjnych w wybranych relacjach miejskich i aglomeracyjnych. Warunki rozwoju żeglugi śródlądowej i przywrócenia jej odpowiedniej pozycji na rynku transportowym.
EN
Diversification of spheres use of inland navigation in the goods transport. New circumstances justifying the reactivation as well as the broadening of these spheres. The importance of the boating in the economic growth. The possibilities of the water-ways use for the communication transports for the selected urban and agglomeration directions of trade. Conditions of both the inland navigation development and bringing its adequate position back on the transport market.
10
Content available remote Uwarunkowania rozwoju transportu wodnego śródlądowego w Polsce
100%
PL
Rozwój transportu wodnego śródlądowego jednym z filarów budowy zrównoważonego gałęziowo systemu transportowego i jednym ze sposobów rozwiązywania niektórych współczesnych problemów. Ekologiczna i energetyczna przewaga żeglugi śródlądowej nad innymi gałęziami transportu. Niekorzystne dla żeglugi zmiany struktury popytu na przewozy ładunków. Nowe obszary działalności żeglugi. Opracowany przez KE Zintegrowany Europejski Program Działań na rzecz Żeglugi Śródlądowej NAIADES. Brak perspektyw rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce. Zobowiązania i szanse wynikające z członkostwa Polski w UE.
EN
The water inland transport development as one of the pillars of the balanced branch transport system construction and one of the methods of some contemporary problems solution. The ecological and the energetic dominance of the inland navigation over the others transport branches. The unfavourable for the navigation changes of the demand structure for the freight services. The new fields of actions of the navigation. The elaborated by the KE the Integrated European Programme of the Activities in favour of the Inland Navigation NAIADES. Lack of the development perspectives of the inland navigation in Poland . The obligations and opportunities being arisen from the Polish membership in the European Union.
PL
W referacie przedstawione zostały możliwości wykorzystania żeglugi śródlądowej w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Scharakteryzowano żeglugę śródlądową w Polsce oraz istniejący tabor pływający. Dokonano analizy przydatności jednostek pływających w poszczególnych rodzajach bezpieczeństwa wewnętrznego.
EN
The paper shows various possibilities of usage of inland shipping in internal security. It characterizes the Polish inland shipping as well as the existing fleet. It also shows analysis of the usability of vessels in particular branches of internal security.
PL
Drogi wodne żeglowne w Bydgoszczy. Wodne węzły komunikacyjne: Brda - Wisła i Brda - Kanał Bydgoski. Wykorzystanie węzłów, odcinków dróg wodnych i śluz na obszarze wodnym żeglownym miasta Bydgoszczy.
EN
The navigable water-ways in Bydgoszcz, water-communication junctions: Brda - Wisła and Brda - the Canal of Bydgoszcz the utilization of the junctions, water-ways sections, locks on the water, navigable area of Bydgoszcz city.
13
Content available remote Szkolnictwo żeglugi śródlądowej : historia i teraźniejszość
80%
PL
Krótka historia szkolenia flisaków i marynarzy żeglugi śródlądowej w Polsce od XIV wieku do czasów obecnych. Losy utworzonej w 1946 r. Szkoły Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu aż do jej likwidacji przez władze samorządowe w 2001 r. Próby reaktywowania szkolnictwa żeglugowego we Wrocławiu. Inne placówki kształcące marynarzy śródlądowych. Czy "Program dla Odry 2006" i rewitalizacja transportu rzecznego zgodnie z programem UE przywrócą Wrocławiowi rangę centrum edukacyjnego żeglugi śródlądowej?
EN
A short story of the lightermans and seamans of the inland navigation training in Poland in the XIV century till the present times. The Inland Navigation Schools in Wrocław till its removal by self-government authorities in 2001. Attempts of reactivation o the navigation educational system in Wrocław. Other educational centres of the inland seamans. Will the "Programme for Odra 2006" and the revivification of the stream transport return the rank of the educational centre of the inland navigation to Wrocław in conformity with the UE Programme?
PL
Artykuł opisuje sytuację transportu wodnego śródlądowego w Polsce oraz w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ukazuje tendencje i kierunki rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.
16
Content available remote Koncepcja budowy centrum logistycznego w rejonie Goleniowa nad Iną
80%
PL
Artykuł dotyczy budowy międzynarodowego centrum logistycznego w województwie zachodniopomorskim. Autor stawia tezę, iż najlepszą lokalizacją mógłby być Goleniów ze względu na dobre połączenia transportu śródlądowego.
17
Content available remote Zapomniane rzeki. Odra i jej dorzecze - najwyższy czas na decyzje
80%
PL
Zapaść Odrzańskiej Drogi Wodnej. Propozycja działań doraźnych i polityki średniookresowej oraz wizja dalekosiężna, obejmująca m.in. budowę kanału Odra - Dunaj. Znaczenie Odry dla jej dorzecza i dla Polski. Przesłanki inwestowania w Odrę w celu włączenia jej w sieć ważnych europejskich dróg wodnych. Współpraca międzynarodowa jako warunek i podstawa racjonalnego programu odrzańskiego i jego realizacji.
EN
The dropping of the Oder water-way. Proposal of the immediate actions as well as the medium time policy with the far-reaching perspective including among others the Oder- Danube Channel construction. The Oder River significance for both its river basin and for Poland as well. Premises of investment made in the Oder on purpose to make its inclusion into the important European water-ways net. The international cooperation as the condition as well as the basis of the efficient Programme titled Oder and its realization.
PL
Marian Miłkowski, znawca i piewca żeglugi śródlądowej, tym razem traktuje o nowych drogach wodnych w Rumunii. Jak zawsze bardzo interesująco.
EN
Mr Marian Miłowski, glorifier and expert in inland navigation, this time discusses the new water-ways in Romania as always in a very interesting manner.
EN
This article deals with issues describing the conditions and chances of starting port activity in selected urban centres on the Polish section of the international E-70 waterway. In addition to the overall economic characteristics of the Lubuskie district, the economic conditions and an analysis of the communication network of road and rail transport of selected urban centres were thoroughly examined. Based on the analysis presented, the possibility of starting port activity in Drezdenko and Kostrzyn on Oder were examined. In the final part of the article, the concept of revitalizing the shipping operations of the Polish section of the waterway E-70 was presented.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.