Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 663

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  biznes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
EN
The role of business ethics is the main subject of this article. A lot of emphasis has been placed on this issue recently both in non-profit and profit activities, because it enhances managerial and employees’ sense of responsibility for compliance of their actions and results of business activities of a company with current ethical norms in the society. The article aims to highlight the role of business ethics in education and then applying it in business. It is a sign of proper treatment of employees and customers and creating value added, which is often neglected in a program of managerial studies. It is said that law limits enterprise activity “from outside”, while ethics limits it “from inside”. Is ethical behaviour a barrier though? This article presents business ethics as a chance to reinforce an enterprise image and build a corporate advantage on the market. It shows a necessity of behaviours in line with ethical rules behaviour in promotion, advertisement, sales promotion etc. that requires credible information without unethical manipulation. And where we can learn about business ethics – in education, especially because the analysis of businessmen behaviour in Poland requires work from scratch.
EN
The corporate social responsibility a completely new idea until quite recently becomesmore and more indispensable in the company strategy. It is so because nowadays CSR isassociated with a series of benefits.The paper presents the very idea of social responsibility of business company as well asthe definition of stakeholders. It also shows profits from the using the CSR programs ina company. The last part of the paper presents results of the research that confirms CSR is notjust a philanthropic activity but also a factor that brings benefits to the company and its localcommunity
Logistyka
|
2015
|
tom nr 2
1588--1592, CD2
PL
Rozwój Internetu powoduje, że jego użytkownicy gro czasu spędzają w przestrzeni wirtualnej, przenosząc do niej większość swych codziennych aktywności. Poszukują inspiracji, spotykają się z przyjaciółmi, realizują pasje i jednocześnie pozyskują wiedzę na temat firm, ich ofert i poczynań rynkowych. Ewolucja postaw klienta pociąga za sobą rewolucję podejścia firmy do rynku – przeniesienia ciężaru komunikacji z zalet produktu na działania mające na celu zwiększanie jego roli w życiu klienta. Ważnym obszarem stał się CSR. Biorąc pod uwagę preferencje klientów w pełni uzasadnionym jest komunikowanie tych działań właśnie za pomocą nowych mediów. Przykłady rynkowe potwierdzają, iż odpowiednie podejście strategiczne połączone z perfekcyjnym wyborem mediów za pomocą, których działania CSR będą komunikowane, niosą ze sobą ogromny potencjał sukcesu.
EN
Development of the Internet makes its users spend much more time in virtual space, moving to her most of its activity. Looking for inspiration, meet up with friends, pursue passions and at the same time acquire see about companies, their offerings and market actions. Evolution of the client entails revolution's approach to the market - transferring the burden of communicating the benefits of the product on measures aimed at enhancing its importance and role in the life of the customer. An important area became a CSR. Taking into account the preferences of customers fully justified is to communicate these actions just by using new media. Examples of market confirm that the appropriate strategic approach combined with a perfect choice of media with which CSR activities will be communicated to carry a huge potential for success.
7
Content available O potrzebie etyki biznesu
80%
PL
Głównym celem artykułu jest uzasadnienie obecności etycznej refl eksji w obszarze działalności gospodarczej człowieka. Przede wszystkim, w perspektywie etymologicznego rozumienia istoty etyki i etycznego postępowania, zostały poddane krytyce typowe zarzuty wysuwane w stosunku do etyki biznesu, formułowane zwłaszcza przez przedstawicieli skrajnego liberalizmu gospodarczego. W drugiej części artykułu wskazane zostały z kolei negatywne zjawiska związane z funkcjonowaniem wolnego rynku, zwłaszcza konsumeryzm i jego niebezpieczne konsekwencje, które wyraźnie domagają się refl ekcji etycznej. Następnie przedstawiono argumenty potwierdzające szczególną potrzebę etyki biznesu na współczesnym rynku polskim.
EN
The main aim of the article is to justify presence of ethical refl ection in the area of human economic activity. First of all, in the light of etymological understanding the essence of ethics and ethical behaviour, the Author carried out critical examination of typical objections to business ethics, formulated especially by representatives of radical economic liberalism. Next, in the second part of the article, some of negative occurrences related to free market and its activity are indicated, particularly consumerism and its dangerous consequences which strongly need ethical refl ection. Then the Author presented arguments for special necessity of business ethics in the area of presentday polish market.
PL
Relacje nauka – biznes są zależne zarówno od czynników makroekonomicznych, jak też od takich, które wynikają z postaw środowiska akademickiego i gospodarczego. Wiele z nich to bariery możliwe do pokonania, o ile uczelnie wyższe i firmy zmobilizują się, aby poprawić efektywność współpracy w sferze transferu wiedzy oraz wzmocnić stymulanty takiej współpracy. Ważne jest, aby w środowisku akademickim zbudować świadomość, iż pełne wykorzystanie potencjału intelektualnego uczelni musi się opierać na realnym zapotrzebowaniu na wiedzę, zarówno ze strony studentów, jak też firm. Z kolei w przedsiębiorstwach niezbędne jest wyrobienie nawyku stałego uzupełniania i wzbogacania własnego kapitału intelektualnego poprzez wiedzę pochodzącą z zewnątrz. Jest to konieczny warunek budowania konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa we współczesnych realiach rynkowych.
EN
Science-business relations are dependent both on the macro-economic factors, as well as from those that result from the attitudes of the academic and economic environment. Many of them are the barriers that can be overcome if universities and companies will mobilize themselves to improve the efficiency of cooperation in the sphere of knowledge transfer and enhance the determinants of that cooperation. It is important to build awareness in the academic community, that full usage of the intellectual potential must be based on real demand for knowledge, both from the students, as well as companies. In turn in the companies, it is necessary to work out a permanent habit to complement and enrich their intellectual capital through knowledge that comes from outside. It is a necessary condition for building competitiveness and corporate value in today's market reality.
9
Content available Etyka zawodowa a biznes
80%
PL
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), jako sposób włączania sektora prywatnego w realizację inwestycji publicznych, można z uwagi na nowatorstwo uznać za rozwiązanie innowacyjne. Podstawowym problem realizacji innowacyjnych inwestycji jest brak kapitału, szczególnie na etapie zasiewu i startu projektu. Niedobór kapitału powoduje wystąpienie luki kapitałowej, która mogłyby zapełnić środki finansowe aniołów biznesu. Obok zasilenia kapitałowego anioły biznesu mogłyby usprawniać realizację projektu PPP w drodze zwiększania jego wiarygodności wobec dawców środków dłużnych, władz publicznych oraz wobec społeczeństwa.
EN
Public-Private Partnership (PPP), as a way of involving private sector into public projects, can be treated as a innovative solution. A main problem in innovative projects execution is a capital deficit, especially in seed and start-up stages. A lack of capital causes a capital gap, which could be fulfilled by business angel funds. Despite of capital injection business angels could improve PPP project realization trough increase of its reliability before debt funds suppliers, local government and local community.
11
Content available Bariery komercjalizacji prac badawczych w Polsce
80%
EN
In the era of knowledge-based economy, it is important that the knowledge transfer is correctly structured and takes place smoothly. In Poland the process has only just formed, which is the cause of taking one of the last places in the ranking of innovations in Europe. Among many factors that lead to such a situation, the author of the article focused on commercialization barriers and on what should be changed to make the transfer of knowledge from science to business possible and common.
PL
Debaty o zarządzaniu projektem często dotyczą wyłącznie planowania, zarządzania czynnościami i dysponowania środkami. Tymczasem warunkiem powodzenia projektu są poprzedzające go okoliczności i decyzje. Można twierdzić, że dobrze pomyślany projekt, choć nie najlepiej zarządzany, ma większą szansę powodzenia niż wspaniale zarządzany, ale źle obmyślany.
PL
Obecnie jednym z najczęściej dyskutowanych tematów w dziedzinie koncepcji biznesu jest zarządzanie wiedzą (Knowledge Management, KM). Posiadanie odpowiedniej wiedzy jest jednym z najważniejszych elementów w dzisiejszym świecie biznesu.
14
80%
EN
Business activity should be managed in accordance with the moral appraisals and the normsuniversally accepted by given society. Moral appraisals and norms result from the value systemwhich guides peoples behavior. The business ethics task is to define what and why is moraland immoral in economic activity.Every entrepreneur ought to respect common ethical norms to sustain public trust.The principles of ethical practice are: hard work, honesty, perseverance, truthfulness, loyalty,justice, compassion (empathy), respect, trust and goodwill.The aim of business in the free market economy is profits, but human being is of the greatestvalue. Therefore, one should act in a way to gain profits and at the same time treat peoplehumanly not instrumentally, and respect their right to life, health, and dignity.Entrepreneurs on the market do not always use economic freedom in an honest way. Themost common forms of the ethical violation include: dishonest advertising, dumping, creativeaccounting, hiding profits, corruption.Corruption is the most dangerous phenomenon next to unfair competition and tax cheating.According to a ranking released by Transparency International, the level of corruption in stabledemocracies is much lower than in undemocratic countries.Firms undertaking ethical activities gain a desired advantage on the market. For the reasonthe management of such firms often treats business ethics as a tool in competitive struggle.How to combine business with ethics? Ethical view enables us to refer to the human being increation the economic models, and allows formulating the more realistic conception of entrepre-neurial person.
15
Content available remote Czy praktyki optyczne potrzebują przywódców?
80%
PL
W ostatnim numerze „Optyki”, wspólnie z wykładowcami SGH, rozpoczęliśmy cykl poświęcony tematyce biznesowej pod patronatem Academy for Eyecare Excellence firmy CIBA VISION. Cykl ten bazuje na wspólnym przedsięwzięciu firmy CIBA VISION oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jakim jest program szkoleniowy MBA z zakresu doskonalenia kompetencji menedżerskich, skierowany do właścicieli i pracowników salonów optycznych i gabinetów okulistycznych. Celem programu jest wzmocnienie kompetencji uczestników w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i dostarczenie im dodatkowej wiedzy w obszarze strategii i finansów. Program składa się z siedmiu modułów szkoleniowych, obejmujących podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania, m.in. budowanie zespołu, marketing strategiczny i marketing relacji, finanse przedsiębiorstw, budowanie lojalności klienta. Tematyka naszego cyklu krąży wokół tych właśnie kwestii.
16
Content available remote Prikladnye aspekty ocenki stoimosti biznesa organizacii
80%
EN
In modern conditions the possible instability of the economy particularly relevant question in the assessment of business mergers and acquisitions organizations is presented. Perspective (a priori) estimate the value of mergers and acquisitions (accounting, marketing, and a combined approach) and their retrospective evaluation. Sources of synergies and the order of their formation were disscused.
PL
W dzisiejszych czasach często i chętnie podróżujemy. Gdy nie będziemy pamiętać o pewnych zasadach, ważny służbowy wyjazd może skończyć się koszmarną gafą. Jak tego uniknąć? Zapytaliśmy o to Wojciecha S. Wocława, popularyzatora wiedzy z zakresu savoir-vivre’u i etykiety w biznesie.
EN
Author, taking into account the genesis, subject and objectives of the ethics of business, concludes that this is rather the section of praxeology than ethics. Then, she argues that pragmatic ethics of business is needed, since it makes any activities tended to economic objectives more efficient. Author also highlights the sense of economic undertakings in a view of the values accepted by the society and facilitates the systemization of these undertakings according to the rules of social order. Nevertheless, at present there is more demanded the business ethics independent on economic values. However, in the perspective of such ethics, some doubts about an axiology of modem economy could arise. Non pragmatic ethics of business is hopeful source of inspiration for economists of courage and talent comparable to Arystoteles and Adam Smith.
Logistyka
|
2018
|
tom nr 4
13--15
PL
Wywiad z prof. dr hab. inż. Januszem Dyduchem z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.
PL
Polskie regulacje prawne i podatkowe przewidują szereg form prawnych, w ramach których inwestorzy mogą realizować plany biznesowe w Polsce. Inwestorzy, którzy planują wejście na polski rynek, powinni nie tylko opracować dokładny biznesplan, ale też dokonać wyboru optymalnej formy inwestowania, biorąc pod uwagę założenia co do rodzaju prowadzonej działalności, okresu trwania inwestycji, a także momentu oraz sposobu wyjścia z inwestycji. Wybór formy prawnej ma bowiem wpływ zarówno na wysokość obciążeń podatkowych bieżącej działalności operacyjnej, jak i na opodatkowanie zysków wypłacanych w czasie trwania inwestycji czy też w związku z jej zbyciem.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.