Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  National income
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
Within the process of social reproduction the author juxtaposes two values connected with the activity of people in this process. The first value means this part of gross social product which falls to the labour expenditure in the given period of time, the second one represents the social consumption and accumulation in the same period, as an equivalent of the labour expenditure. In a calculus expressed in terms of values, in case of a well balanced process of expanded reproduction, it will not be possible to state a difference between this value which is added to the national economy by people working in the given period of time and the value of goods consumed and accumulated in the same period of time. However, when taking into account the use values it is easy to notice that in the same period of time the labour of society becomes objectified in a different mass of goods than that which becomes the means of consumption. Hence the need to differentiate: 1. the social net product, that is the result of the useful expenditure of social labour in a given period of time, represented by a part of the gross social product in the same period, allocated for running and future social expenses of society and equal to - in terms of values - the already mentioned expenditure of work (labour); 2. the national income, that is the equivalent of the useful expenditure of social labour in a given accounting period represenled by the value (quantity) of social consumption and accumulation both of which are based on material goods produced in the present arid in a few last periods, and material services as well as, in the way of a seioondary division (distribution), also non-material services from the last period. The literature defines the term "national income" in many different ways and does not make it clear enough that there is a difference between the two aspects of man's activity in the process of social reproduction that is his double role of a worker on one hand and a consumer on the other. (original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki szacunku produktu krajowego i dochodu narodowego netto za lata 2000-2002. Próbę takiego wstępnego szacunku podjęto w Zakładzie Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN.
XX
Celem niniejszego artykułu jest diagnoza związana z określeniem znaczenia czynnika pracy w dochodzie narodowym w latach 1995-2010 w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Zakres opracowania obejmuje przegląd literatury światowej poświęconej problematyce związanej z udziałem pracy w dochodzie narodowym i zgromadzenie materiałów źródłowych na temat tego miernika. W badaniach wykorzystano metodę dedukcji i elementy statystyki opisowej. (fragment tekstu)
EN
Many of the contemporary economic researches have been focusing on the significance of the labour share contribution to the national income. Thus, it appears particularly interesting to investigate if the global, labour factors can provide a justification for an increasing significance of the labour share in the economies of Visegrád Group. In such an investigation, it is the effect that structural transitions of these countries' policies and economies have had on to the role of the labour share in building a national income that seems to be an essential element to explore. Therefore, the aim of the following article is determining the significance of the labour share contribution to the natural income for the period 1995- 2010 in membership countries of Visegrád Group, basing on the factors, which according to the contemporary world literature, affect this indicator. (original abstract)
EN
The end of the cold war marked the beginning of a new era, characterised by economic liberalisation and political freedom. This stimulated waves of regional integration around the world. The North Atlantic Free Trade Agreement (NAFTA) replaced the Canada-United States Free Trade Agreement of which Mexico became a part in 1994. A number of countries from the former Soviet East bloc signed association agreements and later joined the European Union (EU). The expansion of these two trade blocs together with the Association of South East Nations (ASEAN) connected the world and generated increased economic opportunities, which have improved standards of living in numerous countries. Yet, and ironically so, the world has witnessed increased tensions and a growing numbers of wars in the 21st century. All of them vary in terms of scale, duration, strategic approach and in their outcomes. The projection and/or defence against acts of war and aggression require a range of resources, which when combined together make up the components of a nations power. The objective of this paper is to apply an existing power model with added modifications to twenty selected countries from four different regions globally. Of central interest to this work is whether the reworked version of the model can be regarded as a realistic measure of a country's total power and in this regard what the results reveal about change over time. (original abstract)
5
Content available Znaczenie czynnika pracy w dochodzie narodowym
75%
EN
Many of the contemporary economic researches have been focusing on the significance of the labour share contribution to the national income. Thus, it appears particularly interesting to investigate if the global, labour factors can provide a justification for an increasing significance of the labour share in the economies of Visegrád Group. In such an investigation, it is the effect that structural transitions of these countries' policies and economies have had on to the role of the labour share in building a national income that seems to be an essential element to explore. Therefore, the aim of the following article is determining the significance of the labour share contribution to the natural income for the period 1995- 2010 in membership countries of Visegrád Group, basing on the factors, which according to the contemporary world literature, affect this indicator.
XX
Przestawiono rozważania na temat nowego podejścia do liczenia dochodu narodowego na podstawie praktyk w USA. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są dobrym przykładem ze względu na bogate doświadczenia zebrane na przestrzeni ok. 50 lat oraz wzory wypracowane wcześniej, które po drugiej wojnie światowej zostały przyjęte przez biura ONZ oraz większość krajów świata.
EN
In the article the author discusses the method of the defining of practical calculation of gross national income and its derivatives in the USA. Theoretical problems have been illustrated with American statistical data. Taking into consideration the undergoing changes of the functioning of the economy and state in our country the article may be of some help in the construction and calculation of national income in Poland.(original abstract)
XX
Problem wpływu kwalifikacji na wzrost gospodarczy był niejednokrotnie przedmiotem rozważań teoretyków ekonomii. Omówiono dwie metody zaproponowane przez S. Strumilina i E. Denisona, określania wpływu wykształcenia na wzrost gospodarczy.
EN
In the first section methods, as developed by S. Strumilin, E. Denison and E. Woronina in order to measure the impact of education on national income, are critically reviewed. In the next section the author presents his own approach to this problem. His method differentiates between actual and hypothetical national income. Hypothetical national income is defined here as income which would have been generated in a given period if all employees in the sphere of material production had worked with the efficiency of simple labour (defined here as that of an employee with primary education). Reduction of complex work to simple labour is based on cost of obtaining a given stage of education. A difference between actual and hypothetical national income reflects the impact of education higher than primary. The rate of growth of national income that could be attributed to the increase in the level of employees' education was computed as a difference between the actual rate of growth and that resulting from growth of hypothetical national income. (original abstract)
XX
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że dochody publiczne powinny być stabilne zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Wówczas zapewnione są odpowiednie środki na realizację zadań publicznych, a także utrzymane jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo finansów publicznych. Pojęcie stabilności dochodów publicznych nie zostało jednak jednoznacznie zdefiniowane. W konsekwencji zjawisko to jest różnie mierzone, a także wskazuje się na różne przyczyny i metody przeciwdziałania niestabilności dochodów publicznych. Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia stabilności dochodów publicznych oraz zaproponowanie metody pomiaru tej stabilności za pomocą tzw. współczynnika zmienności. Badanie stabilności zostanie przeprowadzone na przykładzie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej obowiązującego w latach 2000-2010.(fragment tekstu)
EN
Stable public revenues provide funding for the implementation of public tasks and ensure safety of broadly understood public finances. The concept of sustainability of public revenues, however, has not been clearly defined. The article explains in more detail the concept of sustainability of public revenues and suggests methods for measuring the stability of so-called coefficient of variation. The analysis was conducted on the example of the European Union's own resources available in the years 2000-2010. Empirical studies were carried out for various types of revenues and examined from various angles, which allowed to obtain differenciated results. The proposed coefficient of variation can transparently describe and compare the stability of various public revenues, regardless of the economic cycle. It can also be used to compare the stability of revenues at various levels of public authority.(original abstract)
XX
Przedstawiony w poprzednich rozdziałach rozwój gospodarczy Mazowsza wskazuje na zróżnicowanie przestrzenne dynamiki przebiegu zjawisk społeczno-ekonomicznych. Nasuwa się przeto pytanie, czy kolejne plany rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego (i ich realizacja) doprowadziły do niwelowania różnic międzyregionalnych i podregionalnych czy też powodowały dalsze pogłębianie się dysproporcji rozwoju między Mazowszem a pozostałą częścią kraju z jednej strony oraz między regionami tworzącymi makroregion mazowiecki z drugiej strony.
EN
Mazowsze - with respect to the level of socio-economic development - belongs to the least intensively developed regions of the country. Warsaw and territories west of Warsaw are exception here. Eastern and north eastern territories of Mazowsze are worst developed. In spite of the big investment outlays for development of this part of the country, their effects proved to be poor, and in many cases - due to localization of industrial units - they contributed to an enormous degeneration of natural environment (eg. Warsaw, Płock) and deterioration of conditions of human vicinity. Financial living conditions of population in the eastern part of Mazowsze owing to creation of new Jobs, but general big disproportions in development of Mazowsze between Warsaw and its suburban zone on one side, and eastern part on the other, still keep up. Expensive development of Warsaw involved too many financial means, and at the same time - it did not result in desirable effects. Therefore, still - preponderant part of Mazowsze remains a backward region - with respect to economic and social development. (original abstract)
XX
W okresie wyczerpania się możliwości dynamizacji wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej szczególnej roli nabiera dostosowanie struktury reprodukcji miejsc pracy do istniejących warunków społeczno-ekonomicznych, w tym przede wszystkim możliwego do uzyskania przyrostu zatrudnienia. O strukturze tej decyduje mechanizm ekonomiczny stymulacji procesów reprodukcji majątku trwałego, od którego w niniejszym opracowaniu abstrahuje się, traktując jednak wypływające z analizy wnioski jako swego rodzaju postulaty w dyskusji nad reformą gospodarczą. (fragment tekstu)
EN
The paper discusses the problem of dependence between the national income growth rate and the level of job exchange availability in conditions of decreasing rate of growth of disposable labour. The analysis has been conducted on the basis of modified M. Kalecki's formula, in the interpretation relying upon direct factors of economic growth. The conclusion of research boils down to the statement that the optimum solution consists in regulating the rate of growth of avialabie jobs according to the rate of growth of employment through broadening the scope of jo exchanging. This requires, however essential changes in the economic and financial system of economic organizations. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono dynamikę wzrostu gospodarczego Polski za lata 1950-1977. Omówiono koncepcję periodyzacji wzrostu gospodarczego w Polsce Ludowej oraz średnie roczne tempo wzrostu w latach 1950-1977. Na koniec przedstawiono strukturę dochodu narodowego podzielonego oraz wytworzonego.
EN
Several economist, having analysed the economic transformations in Poland, felt inclined to infer that the phenomena of changes in growth rate have been cyclical. In result, conclusions were drawn proving that determined stages exist in the growth of basic economic indices. The author's synthesis of various attempts at periodization of growth allows to infer that distinct stages did occur in the economic growth of Poland. The author's considerations based on empirical material lead to the opinion that the periodization of growth should not rely only upon quantitative premises, as has been the practice so far, but structural transformations ought also to be considered. This is inferred from the very essence of economic growth, which means the sum total of both quantitative and structural changes occurring in the economy during a definite period of time. (original abstract)
XX
Zjawisko wyrównywania się poziomów dochodów w poszczególnych krajach Unii Europejskiej można rozpatrywać w co najmniej dwóch aspektach. Z jednej strony zbieżność dochodów powoduje zmniejszanie się różnic w poziomie rozwoju gospodarczego, co wpływa na decyzje zarówno pracowników, jak i przedsiębiorstw podejmujących decyzje odnośnie do lokalizacji inwestycji. Z drugiej strony szybkość i charakter konwergencji dochodowej stanowi ważną część polityki regionalnej i polityki spójności społecznej, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Podstawowym celem przeprowadzonego badania jest identyfikacja rodzajów konwergencji dochodowej występujących w krajach Unii Europejskiej oraz ocena wpływu dokonywanych podziałów wszystkich krajów członkowskich na grupy ze względu na charakter i szybkość tego zjawiska. (fragment tekstu)
EN
The paper deals with income convergence in European Union countries. The main goals of the research were investigation of presence of different types of convergences among European countries and assessment of differences in the pattern of convergence for homogenous groups of countries. The partition of countries was based on two different criteria: first - the date of European Union access and second - an initial level of real PKB per capita. It turn out that income convergence is stronger and faster in case of the classification made according to the latter case. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono trend rozwojowy czynników wzrostu gospodarczego w latach 1970-1985. Omówiono prognostyczne wielkości czynników wzrostu dochodu narodowego oraz funkcje regresji (1970-1985).
EN
Statistical and mathematical regularities have been used to evaluate the effect of economic growth factors an the forecasted national income in GDR. The studies included the factors which were most markedly correlated with the growth of national income. The development trend of these factors has been presented. Using the method of trend extrapolation , prognostic volumes of national income growth factors have been determined. For the purpose of forecasting, it is suggested to accept the lower limit of the confidence interval Y'Hg or Y'. When forecasting, it is essential to arrive at regression equations which, by way of estimation, make it possible to forecast quite precisely the volume of national income according to the effectiveness of economic growth factors. The development of regression equations affords possibilities for forecasting, through estimation, the national income of GDR till 1990. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera krytyczną ocenę weryfikacji wzoru M. Kaleckiego opartą na funkcji regresji i stosowania metody zaproponowane przez J. Goldmana, M. Stręka i A. Wieczorka. W opinii autora podstawowa wada metod opartych na funkcji regresji polega na niemożności prawidłowego szacowania współczynnika kapitałochłonności, który jest istotnym problemem we wszystkich próbach weryfikacji formuły M. Kaleckiego. Kolejną wadą tych metod jest stwierdzenie, czy pomiędzy wyróżnionymi zmiennymi zachodzi jakaś zależność i czy związek ten jest bardziej, czy też mniej ścisły. Krytykowane metody umożliwiają jedynie opis prawidłowości zachodzących w sposobach kojarzenia wartości zmiennej zależnej z wartościami zmiennej niezależnej. Nie opisują one natomiast sposobu oddziaływania zmiennych na siebie w sensie przyczynowo-skutkowej. Krytyka przeprowadzona w artykule prowadzi do wniosków o ograniczonej przydatności funkcji regresji dla celów weryfikacji oceny źródeł wzrostu gospodarczego M. Kaleckiego.
EN
The paper contains a critical assessment of the verification of M. Kalecki's formula, based on regression function and applying the methods proposed by J. Goldman, M. Stręk and A. Wieczorek. In the author's opinion, the basic drawback of the methods relying on regression function consists in the impossibility of proper estimation of the technological capital-intensiveness coefficient, which is the essential problem in all attempts at verifying M. Kalecki's formula. Another deficiency of such methods consists in the dependence of the value of parameters on the number of included variables. The criticized methods enable only the description of regularities occurring in the ways of associating the values of dependent variable with the values of independent variable. They fail to present the ways of mutual influences between variables in the sense of cause-effect. The criticism carried out in the paper leads to conclusions about the limited usefulness of regression function for the purposes of verification of M. Kalecki's assessment of the sources for economic growth. (original abstract)
XX
W 2010 r. mija 20 rocznica zjednoczenia Niemiec, rocznica ta stanowi okazję do oceny międzyregionalnego zróżnicowania pod względem dochodów. Niniejszy artykuł bada trzy kategorie PKB (PKB, PKB p.c. i PKB na pracującego) na czterech poziomach podziału administracyjno-terytorialnego kraju (2 regionów, 16 krajów związkowych, 39 Regierungsbezirke i 427 Landkreise). Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy - tak jak to zakłada koncepcja doganiania - obszary biedniejsze w momencie początkowym rzeczywiście rozwijały się szybciej oraz czy różnice dochodowe między regionami malały wraz z upływem czasu, a więc czy zaobserwowano sigma-konwergencję. Otrzymane rezultaty pozwalają na stwierdzenie, że zasadniczo można potwierdzić występowanie w Niemczech konwergencji dochodów, jakkolwiek jest to bardzo powolny proces z perspektywą kontynuacji w długim horyzoncie czasowym.
EN
In 2010 Germany will celebrate the 20th Anniversary of its Reunification. Two decades of one Federal Republic of Germany is a good opportunity to look back and appraise the country's inter-regional economic differences that have continued till today. This paper examines three categories of GDP (GDP, GDP per capita and GDP per worker) on four NUTS levels (ex-DDR, ex-BRD; Länder, Regierungsbezirke, Landkreise) with the aim to determine whether the poor regions indeed grow faster than the richer ones as is presumed in the concept of the catching up, and whether the differences among regions measured by a standard deviation have reduced over time, i.e. whether the -convergence has been observed. The obtained results allow some tentative conclusions: basically, it seems that convergence does happen among German regions, although it is a very slow process that is expected to continue over many years.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono dwuetapowe zagadnienie rozdziału jego model i metodę rozwiązywania opartą na idei drzewa poprawy. (fragment tekstu)
EN
In the paper the two-stage generalized transportation problem is considered where the objective is to maximize the income. The variant of the Improvement Tree Method, being the generalization of the well-known transportation method, is presented. The illustrative example completes the presentation. The paper also includes the elements of the post-optimization analysis. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest próba zbadania głównych czynników określających stopę oszczędności i stopę wzrostu dochodu w Polsce w latach 90. i symulacja tych wielkości w okresie przyszłym. Zwrócono uwagę na wzajemne zależności między stopą oszczędzania a stopą wzrostu dochodu w okresie średnim i długim.
XX
Powszechnie istnieje przeświadczenie o tym, iż likwidowanie istniejących różnic strukturalnych między gospodarką polską a zachodnią należy przeprowadzić stosunkowo szybko. Proces ten powinien jednak uwzględniać pewne ograniczenia i odrębności polskiego układu ekonomicznego.
XX
W artykule omawia się typologię podatków występujących w Polsce, jako składową makroekonomicznego systemu obrotu gospodarczego. Podatek traktuje się jako formę dochodu publicznego pozyskiwanego przez organy państwowe i jednostki samorządu terytorialnego. Artykuł prezentuje także podział podatków. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the typology of taxes in Poland as a component of the macroeconomic system of economic turnover. The tax is treated as a form of public income obtained by state authorities and local government units. The article also presents the division of taxes. (original abstract)
XX
Cel: W artykule przeanalizowano zamożność dochodową w Polsce w podziale na makroregiony, wykorzystując wskaźniki statystyczne oparte na rozkładzie dochodów. Metodyka badań: W analizie wykorzystano grupę miar opartych na rozkładzie dochodów w badanej populacji. Miary te charakteryzują daną populację pod względem zasięgu i (lub) intensywności zamożności. Analizowane są również nierówności dochodowe i polaryzacja dochodowa. Wszystkie obliczenia opierają się na europejskim badaniu warunków życia ludności (EU-SILC) z 2018 r. Wyniki badań: Zamożność dochodowa w makroregionach Polski jest bardzo zróżnicowana. Największym udziałem zamożnych charakteryzuje się makroregion województwo mazowieckie. Również inne mierniki zamożności pokazują, że region ten jest zdecydowanie najbogatszy. Wnioski: Podstawowe miary nierówności i polaryzacji dochodów pozwalają uzyskać wstępny obraz zamożności dochodowej, ale otrzymanie szczegółowych informacji o tym zjawisku jest możliwe dzięki określonym miarom zasięgu i intensywności zamożności dochodowej. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zamożność jest w Polsce zjawiskiem bardzo zróżnicowanym, co powinno skłonić rząd do podjęcia odpowiednich działań zachęcających przedsiębiorców do inwestowania kapitału w mniej zamożnych makroregionach. Wkład w rozwój dyscypliny: Przedstawione w artykule badania pokazują, jak analizować zamożność dochodową, wykorzystując miary statystyczne oparte na rozkładzie dochodów gospodarstw domowych. Wypełniają one lukę w analizach dochodowych skupiających się przede wszystkim na ubóstwie oraz dają możliwość zdobycia wiedzy na temat zamożności dochodowej, a także osób zamożnych mających istotny wpływ na gospodarkę, politykę i inne aspekty życia. (abstrakt oryginalny)
EN
Objective: The paper presents an analysis of the affluence in macroregions of Poland based on statistical measures of income distribution. Research Design & Methods: The analysis uses a group of measures based on the distribution of income in the population studied. The measures characterise a given population in terms of the extent and/or intensity of its affluence. Income inequality and income polarisation are also analysed. All computations are based on European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) from 2018. Findings: Income affluence is very differentiated across Poland's macroregions. The Mazowieckie voivodeship macroregion has the highest share of the affluent. All of the other affluence measures likewise show this region to be the most affluent. Implications/Recommendations: Basic measures of income inequality and polarisation give a good initial picture of income affluence but obtaining detailed information about this phenomenon is possible thanks to specific measures of the extent and intensity of income affluence. The results show that affluence is highly differentiated in Poland. Poland's government would be well-advised to take appropriate measures to encourage entrepreneurs to invest capital in less affluent macroregions. Contribution: The research conducted in this paper shows how to analyse the affluence in subpopulations taking into account the distribution of income. Analysis of income affluence fills the gap in income analyses focusing most of all on poverty. All the statistica measures used provide knowledge about how the affluent greatly influence the economy, policy, and other aspects of life. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.