Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 40

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  street art
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
To robocze określenie (nie funkcjonuje jeszcze w powszechnym użyciu) pozwoli prześledzić działania artystyczne z roślinnością w roli głównej. Już nie tylko farba w sprayu, ale również mech, trawy, pnącza, a także włóczka, tkaniny czy... parasolki stają się narzędziem pracy artystów.
2
60%
EN
The text provides a review of the book Animowanie Miasta – Gdańsk przestrzenią artystów. The author highlights the notions of the Gdańsk-located street art and artistic activity carried out atthe Gdansk shipyard. He takes a polemic stand especially in relation to the questions of the origins of the Gdańsk-located artistic millieu of the 1990s as well as economic and market-related conditioning of street-art as presented in the book.
PL
Tekst jest recenzją książki Animowanie Miasta – Gdańsk przestrzenią artystów. Autor zwraca uwagę na podjęte w niej wątki dotyczące gdańskiego street artu i działań artystycznych w stoczni gdańskiej. Polemicznie odnosi się zwłaszcza do podjętych w książce kwestii historii gdańskiego środowiska artystycznego lat 90. oraz ekonomiczno-rynkowych uwarunkowań street artu.
PL
Warto spojrzeć dziś na zieleń miejską jako element tkanki metropolii. Trudno odciąć ją, jak krawężnikiem, od ulic i tego, co się w jej bliskim sąsiedztwie dzieje. A miasta dziś tętnią oddalonymi inicjatywami, aktywnością i sztuką. Można się liczyć nawet z bombardowaniami - pomysłami, działaniami i włóczką.
4
Content available remote Public space playing with street art
60%
EN
Street art is a particular kind of art, not only because of its spatial context, but also due to its ability to redefine the character of a place. The artistic actions related to street art influence the reception and form and function of a space. This article discusses the image, sculpture and performance as fields of a kind of game between the artist and recipient in the public space.
PL
Street art. Jest specyficznym rodzajem sztuki, nie tylko ze względu na kontekst przestrzenny, ale na dużą moc redefinicji charakteru miejsca. Działania artystyczne w których się mieści w istotny sposób mogą wpływać nie tylko na odbiór, ale również na funkcję i formę danej przestrzeni. Niniejszy artykuł zwraca uwagę na obraz, rzeźbę i performance – jako pola na których odbywa się rodzaj gry artysty z przestrzenią i odbiorcą.
5
Content available Lizbona – stolica europejskiego street artu(?)
57%
EN
The aim of the article is to present a variety of street art in Lisbon. Due to the activity of Galeria de Arte Urbana (GAU) the Portuguese capital has become an important and interesting place on the European map of street art. GAU promotes legal activities and tries to liven up the city space. GAU not only coordinates the creation of new works, but concentrates on education, documentation and publishing activity as well, aiming at popularising the idea of street art.
Turyzm
|
2014
|
tom 24
|
nr 2
23-30
EN
Łódź, as a city of huge post-industrial and modern art potential, has become in recent years a unique Polish tourism destination whose urban fabric constitutes a perfect background for street art. Examples are the murals of the Urban Forms Gallery (large format artworks) which contribute to revitalisation as well as the creation of new tourism assets to form a new tourism space: art-tourism space. The paper describes both the process of creating this space as well as its distinctive features.
EN
In spite of its apparently growing popularity, street art still remains largely unexplored both in its aesthetic, and social dimension. The article is an attempt to capture the hybrid socio-artistic sense of this global phenomenon with the use of the concept of social enclaves. For that purpose, the authoress looks into its relation to the art world, on one hand, and civil society, on the other. She shortly presents the origins of street art, as well as its artistic repertoire and social reception. She provides an insight into the present-day processes of its institutionalization and commercialization, which, however, do not seem to weaken the street artists’ primary motivation for bringing changes in their aesthetic and social surrounding. Also some other features of street art, such as: anti-elitism, grassroots and dialogical quality, not infrequently – participation, and above all – attachment to civil values, allow her to classify this practice as social art, that is art with a public-good aim.
8
Content available remote Detal „niezależny" - dopełnienie współczesnej przestrzeni architektonicznej
51%
PL
Architektura współczesnego miasta stanowiąc podstawowy nośnik sztuk ulicy zyskuje nowy jakościowo rodzaj dynamicznie zmieniającego się detalu. Jego forma i przestanie, początkowo związana głównie z graffiti, powstaje niezależnie od woli projektanta obiektu. Podstawową funkcją, działań street art jest dążenie do odzyskiwania przez miejskie społeczności wpływu na formy funkcjonowania przestrzeni publicznej.
EN
Modern city architecture, as the fundamental environment of the street art, gains new quality kind of dynamically changing detail. Its form and message, in its beginnings mainly connected with graffiti, is being created against object designers will. The main aim of street arts activities is city's community aspiration to reclaim the influence on the quality of the public space.
PL
Celem pracy, poświęconej wybranym formom ulicznego folkloru współczesnego, jest analiza napisu w przestrzeni miejskiej, zwłaszcza: street artu, muralu i graffiti. Teren badawczy ograniczyłam do Torunia i Łodzi. Wybór ośrodków tłumaczę ich specyfiką: zarówno w Toruniu, jak i w Łodzi ważną rolę odgrywają napisy o tematyce kibicowskiej, w tym te podkreślające przynależność osiedlową grup tworzących graffiti. Dodatkowo ważnym zagadnieniem poruszanym w pracy jest napis, pełniący rolę dekoracyjną i oswajającą przestrzeń, a mianowicie mural i formy streetartowe. W tym przypadku skupiam się na różnicach, jakie występują w funkcjonowaniu obu typów napisów w badanych miastach. Śledząc street art, mural i graffiti jak również analizując rozmowy z ich twórcami i mieszkańcami obu miast, starałam się odpowiedzieć na pytanie o miejsce napisu w przestrzeni i jego rolę w kształtowaniu różnych form tożsamości (np. kibicowskiej, osiedlowej, miejskiej). Zwracałam też uwagę na podobieństwa i różnice w ich formie, w zakresie funkcji, a także zróżnicowaniu miejsc występowania. Rozważania opieram na obszernym materiale badawczym, który pozyskałam podczas badań terenowych prowadzonych od września 2012 do maja 2014 roku. Są to zapisy z obserwacji, zapisy i nagrania wywiadów z osobami tworzącymi napisy w przestrzeni miasta (legalnie bądź nielegalnie) oraz działającymi w różnego rodzaju organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się poruszaną przeze mnie tematyką. Podstawą prowadzonych analiz jest dokumentacja fotograficzna z Torunia i Łodzi.
EN
The aim of the work, devoted to selected forms of the contemporary street folklore, is the analysis of signs in the city space, particularly street art, murals and graffiti. I restricted the research area to Torun and Lodz. The choice of the two cities was determined by their specific nature. Both in Torun and in Lodz signs left by sport fans play a very important role as they underline the alle-giance of a given group to a certain district. Another significant issue touched upon in the work is that of murals and street art- decorative forms of signs which familiarise the city space. Here I focused on the differences in the func-tion of both types of signs in the cities discussed in the article. Examining street art, mural and graffiti and analysing the conversations with their creators and inhabitants of both cities, I tried to answer questions concerning the place of such signs in the city space and their role in shaping various forms of identi-ty (e.g. the identity of a sport fan, the identity of a district, the identity of a city). I also underlined the similarities and differences in their form, functions and the place where they appeared. The foundation for my considerations is the research material which I acquired during the field research conducted from September 2012 to May 2014. The material consists mainly of observa-tion recordsfrom interviews with people creating signs in the city’s space (le-gally or illegally) and by working alongside various organisations and associa-tions dealing with the subject matter addressed in the article. The basis for the analysis is provided by photographic documentation from Torun and Lodz.
DE
Die Arbeit befasst sich mit ausgewählten Formen moderner Straßenfolklo-re. Ihr Ziel ist die Analyse von Malereien im städtischen Raum, vor allem von Street Art, Wandmalerei und Graffiti. Das Untersuchungsgebiet beschränkt sich auf Thorn und Lodz. Die Wahl der Orte erklärt sich aus ihrer Besonder-heit: Sowohl in Thorn als auch in Lodz spielen Malereien mit Fußballfan-Thematik eine große Rolle, darunter solche, in denen die Zugehörigkeit von graffitischaffenden Gruppen zu einem Stadtteil hervorgehoben wird. Ein wei-teres wichtiges Phänomen, das in der Arbeit berührt wird, sind Malereien, die der Verschönerung und der Domestizierung des Raums dienen, und zwar Wandmalereien und Formen von Street Art. In diesem Fall konzentriere ich mich auf die Unterschiede, die bei den Funktionen beider Arten von Malereien in den untersuchten Städten auftreten. Bei der Betrachtung von Street Art, Wandmalereien und Graffiti wie auch bei der Analyse von Gesprächen mit ihren Schöpfern und Bewohnern beider Städte versuche ich, auf die Frage nach dem Ort von Malereien im Raum und deren Rolle bei der Herausbildung verschiedener Formen von Identität (z. B. über den Verein, die Siedlung oder die Stadt) zu antworten. Ebenso achte ich auf Ähnlichkeiten und Unterschiede in ihrer Form, ihrem Funktionsbereich und der Orte, an denen sie auftreten. Die Überlegungen stützen sich auf umfangreiches Quellenmaterial, das ich bei Untersuchungen vor Ort zwischen September 2012 und Mai 2014 gesammelt habe. Es handelt sich um Abschriften aus eigener Beobachtung, Abschriften und Aufnahmen von Interviews mit Personen, die (legal oder illegal) Malere-ien im städtischen Raum schaffen oder in verschiedenen Arten von Organisa-tionen und Vereinigungen tätig sind, die sich mit der von mir behandelten Thematik befassen. Grundlage der durchgeführten Analysen ist eine Sammlung von Fotografien aus Thorn und Lodz.
PL
W spotkaniu architektury, współczesnej sztuki publicznej i street artu doświadczyć można napięć wywołujących konflikt pomiędzy poszczególnymi aktorami mającymi udział w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. W artykule przedstawiono wyniki badania mającego na celu poznanie opinii środowiska zawodowego architektów i urbanistów w sprawie współczesnej sztuki publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji artystycznych (również nielegalnych) ingerujących w dzieła architektury. Wgląd w poglądy środowiska może być pretekstem do budowania lepszego dialogu i porozumienia pomiędzy środowiskiem architektów i urbanistów oraz artystów celem ochrony i kształtowania urody i użyteczności krajobrazu miejskiego.
EN
The meeting of architecture, contemporary public art, and street art can provoke tensions and conflicts between different actors that are involved in creation of the cityscape. The article presents the results of a survey conducted among professional architects and urban planners in order to identify their opinion on the contemporary public art with particular emphasis on the artistic interventions (also illegal) that interfere with the works of architecture. Insight into the opinion of this professional circle can be a pretext for building a better dialogue and understanding between architects, urban planners, and artists working in the city space.
PL
Street art to jeden z najmłodszych kierunków współczesnej sztuki od kilku lat znajdujący się w fazie dynamicznego rozwoju. Pojęcie to zawiera w  sobie szeroki zakres działań, z  których najbardziej wyrazistym jest wielkogabarytowe malarstwo ścienne, które mocno wpływa na krajobraz miejski. Niniejszy artykuł to próba określenia zakresu wpływu murali na percepcję krajobrazu miasta na przykładzie Krakowa, w oparciu o analizę widokową i kulturową dzieł.
EN
Street art is one of the newest trends of contemporary art for several years located in a phase of dynamic growth. This concept includes a wide range of activities of which the most conspicuous is the large-size mural painting, which strongly regulates the urban fabric. This article is an attempt to determine the extent of the impact of murals on the perception of the landscape of the city, on the example of Krakow, based on observation and cultural analysis tool.
EN
Street art is part of everyday life in many towns and cities whose daily reality is becoming increasingly richer, more ambiguous, and more meaningful. Murals, graffiti, sticker art, and other forms of street art play the city-forming role. They help to accommodate spaces, make them unique and meaningful, and, which is extremely symptomatic, add beauty and an artistic value to them. Street art is discussed and experienced; it defines the framework of social life while developing people’s imagination and languages. Nearly everyone can benefit from this form of art – ‘nearly everyone’, as it is typically inaccessible to people with visual impairments. The aim of this article is to study possible interactions between the latter and street art. The text seeks to define the effort invested in making murals, graffiti, and sticker art accessible to the visually impaired. It tries to estimate the number of such projects, explore how audio description (AD) is used to ensure accessibility, and analyse selected AD descriptions. It focuses primarily on the denotative and poetic functions of AD narratives as the most important determinants for the inclusion of the visually impaired in the geography of towns and cities, their aesthetics, uniqueness, and art.
PL
W spotkaniu architektury, współczesnej sztuki publicznej i street artu doświadczyć można napięć wywołujących konflikt pomiędzy poszczególnymi aktorami mającymi udział w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. W artykule przedstawiono wyniki badania mającego na celu poznanie opinii środowiska zawodowego architektów i urbanistów w sprawie współczesnej sztuki publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji artystycznych (również nielegalnych) ingerujących w dzieła architektury. Wgląd w poglądy środowiska może być pretekstem do budowania lepszego dialogu i porozumienia pomiędzy środowiskiem architektów i urbanistów oraz artystów celem ochrony i kształtowania urody i użyteczności krajobrazu miejskiego.
EN
The meeting of architecture, contemporary public art, and street art can provoke tensions and conflicts between different actors that are involved in creation of the cityscape. The article presents the results of a survey conducted among professional architects and urban planners in order to identify their opinion on the contemporary public art with particular emphasis on the artistic interventions (also illegal) that interfere with the works of architecture. Insight into the opinion of this professional circle can be a pretext for building a better dialogue and understanding between architects, urban planners, and artists working in the city space.
PL
Street art to sztuka rozwijająca się w przestrzeni publicznej, a jednym z jej głównych elementów jest graffiti. Mianem tym określa się zbiór twórczości, obejmujący podpisy, napisy, symbole, rysunki i obrazy, które często wyróżnia fakt, iż są umieszczane na murach budowli w sposób bezprawny i nielegalny. Niejednokrotnie także termin "street art" jest używany celowo, aby odróżnić działania artystyczne w przestrzeni publicznej od wandalizmu.
EN
This article addresses a problem of the social functions of street art. The starting point is the assumption that art (not just street art) is present in all spheres of life - in a political propaganda, religious portraits, objects of trade, media, collective memory, etc. Explicitly or implicitly art supports the morale, co-creates the sense of community, social solidarity, can be used for - supporting the social order as well as for its criticism. The text consists of 4 subsections. The first summarises the origins of street art, inthe second one street art is considered as fram¬ing, in the third - street art has been analysed as a tool for building awareness of opposition, and the fourth one discusses the use of aesthetics of street art in the market games based on the example of guerrilla marketing and marketing activities of public institutions. The paper ends with a conclusion that street art is the art involved, the role of which in a public debatę relies on the production and maintaining awareness of opposition, although there are several factors that hinder the initiation of social change: a lack of understanding by the local com¬munity, limited freedom of speech, blurring the boundary between street art and street art aesthetics used for other purposes (such as guerrilla marketing).
PL
Niniejsze opracowanie porusza tematykę turystyki graffiti oraz murali w Gdańsku, Łodzi oraz Poznaniu. Głównym celem autorów było poznanie opinii, podejścia i poglądów ankietowanych do sztuki wielkoformatowej. Ponadto scharakteryzowano funkcjonujące szlaki, festiwale oraz instytucje związane z turystyką graffiti. Abyzapoznać się z postawą mieszkańców wobec tego zjawiska, jako alternatywnej formy zwiedzania miasta, wykorzystano kwestionariusz ankietowy.
18
Content available remote Społeczna Przyroda Nowych Artystycznych kierunków w Miejskim Środowisku
43%
PL
Trendy globalizacji stymulowały pojawianie się zjawisk mających na celu wyrażanie osobowości. Należy zauważyć, że w większości przypadków główne wyrażenia tych idei były nieformalne, w biednych dzielnicach Ameryki pojawiła się „sztuka uliczna” (Street Art), a teraz istnieje kilka rodzajów nieformalnej sztuki, dostępnej dla wielu. Ponadto sztuka, która wyrosła z nieformalnych trendów, to dziś także reklama na frontach budynków, wystawy w galeriach, druk na odzieży.
EN
Globalization trends have stimulated the emergence of protest phenomena aimed at expressing personality. It should be noted that in most cases, the main expressions of the idea were informal – there were the same phenomena as street art (it could be Street Art) in the poorer districts of America, and now there are several types of informal art that are seen by a large number of people. Besides this art, which grew out of informal trends, has become today in advertising on the fronts of buildings, exhibitions in galleries, and printing on clothing.
19
Content available remote Wirusy miejskiej przestrzeni
43%
PL
Złożona struktura współczesnej przestrzeni miejskiej inspiruje jej użytkowników do działania, podjęcia z nią dialogu, próby interpretacji. Formą tego dialogu są interwencje artystyczne przetwarzające przestrzeń, poszukujące dla niej nowych znaczeń. Sztuka ulicy pojawiająca się spontanicznie w przestrzeni publicznej i rozwijająca poza kontrolą, jak wirus, jest wyrazem aktywności jej użytkowników i sposobem nazwania ich potrzeb.
EN
The complex structure of contemporary city space inspire its users to start dialogue and interpretation. Form of that dialogue are artistic activities, interventions transforming space, seeking new meanings for them. Street art grows spontaneously (like a virus) in public space as product of activities and needs of their users.
EN
This paper refers to a street art installation by Robert Gilarski, now in the Planty Park in Mikołów. The installation “schody Wojaczka”, which visualizes Rafał Wojaczek’s poem Sezon, represents the work of the poet written on the steps of a stairway. The author of this paper interpets the poem and considers the difference between the semantics of Sezon’s form as appearing in pring and the one which can be read from the street art project. She points to the influence of topography and analyses the transposition of the poem’s form into a pictorial inscription, where steps-verses play a major role. The most radical change is the one concerning the vertical reading mode, governed by the direction of upward climb on the stairs-verses. A change in expectations towards versification is not meaningless for the interpretation of the work. This reversed order of reading the poem in the installation bears signs of an artistic provocation and presents itself as a metanoia.
PL
Artykuł odwołuje się do pracy street art Roberta Gilarskiego znajdującej się na Plantach w Mikołowie, w której dokonano wizualizacji wiersza Rafała Wojaczka Sezon. Instalacja prezentuje utwór mikołowskiego poety zapisany na stopniach parkowych schodów. Autorka artykułu interpretuje utwór, a następnie rozważa różnicę między semantyka formy Sezonu utrwaloną w druku oraz w pracy street art. Zwraca uwagę na wpływ topografii terenu, analizuje transpozycję formy wiersza w zapis piktorialny, gdzie istotną rolę pełnią schody-wersy. Najbardziej radykalna zmiana zachodzi w trybie lektury wertykalnej, wyznaczonej kierunkiem wchodzenia po stopniach-wersach „do góry”. Zmiana wersyfikacyjnych oczekiwań nie pozostaje bez konsekwencji dla interpretacji utworu. Odwrócony porządek odczytywania wiersza w instalacji ma znamiona prowokacji artystycznej i objawia się jako metanoja.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.