Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Simulation modelling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
LogForum
|
2021
|
tom 17
|
nr nr 1
59-69
XX
Wstęp: W pracy przedstawiono problem modelowania symulacyjnego złożonego systemu magazynowania opartego o koncepcję regałów szufladowych zaprojektowaną przez firmę Zrembud posiadającą siedzibę w mieście Cieszyn w Polsce. Aby możliwa była ocena użyteczności koncepcji opracowano mechanizm do automatycznego modelowania zarówno systemu regałów szufladowych, jak i cieszącego się dużą popularnością systemu regałów rzędowych. Opisany w publikacji mechanizm jest częścią metodyki automatycznego modelowania symulacyjnego magazynów. Celem metodyki, a także zastosowania opisanego mechanizmu jest pełne zautomatyzowanie procesu modelowania symulacyjnego magazynów, prowadzące do minimalizacji czasu weryfikacji projektowanych koncepcji magazynów. Metody: Na podstawie analizy struktury dwóch rodzajów regałów oraz relacji przestrzennych ich elementów składowych, odwzorowano je w modelu symulacyjnym. Opracowano struktury danych niezbędne do automatyzacji ich generowania. W artykule przedstawiono opracowany mechanizm automatycznego generowania dwóch rodzajów magazynów. Wyniki: Wynikiem zastosowania mechanizmu jest automatyczne wygenerowanie dwóch systemów magazynowania, dostosowanych do wymagań użytkownika, w jednym modelu symulacyjnym. Pierwsze wyniki analiz dla wygenerowanych struktur określają wielkość obszaru magazynowania, niezbędnego do zmieszczenia określonej liczby jednostek transportowo-magazynowych, a także poziom złożoności obsługi obu systemów, przekładający się na czas realizacji czynności transportowych oraz ładunkowych. Przedstawiony mechanizm stanowi podstawę metodyki automatycznego modelowania symulacyjnego magazynów. Pozwala on na znaczące skrócenie czasu budowania modeli symulacyjnych systemów magazynowania, a co za tym idzie znaczne skrócenie czasu projektów polegających na weryfikacji koncepcji zagospodarowania przestrzeni w rozmaitych projektach związanych z obszarem magazynowania. Proponowane narzędzie posiada duże znaczenie dla praktyków zajmujących się modelowaniem symulacyjnym oraz specjalistów projektujących magazyny. Dzięki uporządkowaniu oraz uproszczeniu struktur danych, może zostać ono wdrożone w różnych środowiskach modelowania symulacyjnego, a po wdrożeniu być stosowane przez osoby nieposiadające zaawansowanych umiejętności obsługi programów symulacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The goal of the paper is study on the possibility of using automation in simulation modeling of various types of warehouses, enabling quick verification of projects carried out in the area of storage. The paper outline the problem of simulation modeling of a complex storage system based on the concept of drawer racks designed by the company Zrembud located in Cieszyn, Poland. In order to properly evaluate the usefulness of the concept, the mechanism for modeling of both the drawer racking system and the highly popular row racking system was developed and adjusted to user without advanced simulations skills. The mechanism described in the paper is the part of the methodology of warehouse automatic simulation modeling. Methods: Based on the structural analysis of rack types and the spatial relations of their components, modeling in the LogABS program was concluded. Modeling was performed in the DES (Discrete-Event System) environment. Data structures are necessary to automate the generation of warehouses. The engine code was written in C ++ programming language. Results: The result of implementing the mechanism is the automatic generation of two storage systems, adapted to the user's requirements, in one simulation model. The first results of the analyzes for the generated structures determine the size of the storage area necessary to accommodate a certain number of storage units, as well as the level of complexity of the operation of both systems, which translates into the time of transport and loading activities. Conclusions: The presented mechanism is the basis for the methodology of automatic simulation modeling of warehouses. It allows significant reduction in simulation models building duration, and thus a significant reduction in the time of projects consisting in verifying the concept of spatial arrangement in various projects related to the storage area. The proposed tool is innovative and useful for practitioners specializing in simulation modeling and specialists in warehouse design. Due to the organization and simplification of data structures, it can be implemented in various simulation modeling environments. Also after implementation, it can be used by people who do not have advanced simulation skills. (original abstract)
XX
Badanie systemu rzeczywistego za pomocą modelu symulacyjnego wymaga wyodrębnienia zbioru tych informacji, które w stopniu decydującym wpływają na jego funkcjonowanie. (...) Metody analizy skupień pozwalają wyodrębnić podzbiory jednorodne, a więc takie, których elementy nie różnią się znacząco między sobą. Z każdego takiego skupienia można wytypować reprezentanta, który zostanie uwzględniony w modelu. Zagadnienia te są przedmiotem niniejszego artykułu. (fragment tekstu)
EN
The paper presents a procedure of reduction of the basic set of attributes as one of the steps in modelling and simulation of economic systems. The procedure used methods of cluster analysis and proposed an algorithm of choosing of the representative basic set, founded on the idea of greedy algorithm. (original abstract)
EN
Make-To-Stock (MTS) and Make-To-Order (MTO) are the two traditional strategies in production management. In the case of the MTS there is a growing demand for a new approach, which is called Make-To-Availability (MTA) strategy. The paper characterizes and compares the MTS and MTA strategies. The comparative analysis based, among others, on computational experiments carried out in a computer program developed in Microsoft Visual Studio 2017 Environment was presented. The models have been prepared for both strategies with the same assumptions: external conditions (market demand) and internal conditions (structure of the production process). The investigation of how the strategies respond to various scenarios of demand intensity was done. The simulation models were prepared and validated for the case of the production line in one of the industrial automation company. The research shows that the use of the MTA strategy in the majority of cases gives much better results than the use of the MTS strategy due to the minimization of storage costs and the costs of non-fulfillment of the customers' demand. The directions for further research were also presented. (original abstract)
XX
W artykule omówiono podstawowe założenia Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints). Zaprezentowany został symulator produkcyjny GSim, wykorzystywany w procesie poznawania założeń Teorii Ograniczeń i praktycznego opanowania Procesu Pięciu Kroków usprawniania systemów produkcyjnych. Dokonano charakterystyki środowiska produkcyjnego. Przeprowadzono i opisano cztery symulacje na podstawowym zestawie parametrów PARAMS850. Pierwsza symulacja oparta jest na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniu uczestników, natomiast każda następna polega na praktycznym zastosowaniu kolejnych kroków Teorii Ograniczeń. Symulacje te umożliwiły zaobserwowanie, w jaki sposób konsekwentne zastosowanie podstawowych zasad Teorii Ograniczeń powoduje sukcesywną poprawę uzyskiwanych wyników.(abstrakt oryginalny)
EN
The fundamental assumptions of the Theory of Constraints were discussed. Manufacturing simulate GSim used to study the assumptions of the Theory of Constraints and to gain the practical acquaintance with Five Focusing Steps Process of improving manufacturing systems was presented. The characteristic of manufacturing environment was conducted. Four simulations with basic parameters’ set PARAMS850 were run and described. First simulation is based on the participants’ previous knowledge and experience, however the following ones consist in applying the succeeding steps of the Theory of Constraints. Hit simulations enabled to observe the way the consistent application of basic principles of the Theory of Constraints leads to the gradual improvement of the collected output.(original abstract)
XX
Przeprowadzone zostały symulacje modelu przedsiębiorstwa PROFUB. Stwierdzono, iż model ten "...może być wykorzystany w procesie podejmowania decyzji w szczególności do wstępnej selekcji alternatywnych decyzji, które są rozważane jako reakcje przedsiębiorstwa na bodźce wychodzące z centralnych ośrodków sterujących, jak również kształtujące się w bezpośrednim otoczeniu przedsiębiorstwa. Natomiast centralne ośrodki sterowania gospodarką mogą wykorzystywać eksperymenty symulacyjne na tego typu modelach w procesie przygotowania decyzji o zmianie zasad funkcjonowania systemu ekonomicznego i takiego doboru oddziaływań na przedsiębiorstwo, aby uzyskiwać pożądane efekty zarówno w perspektywie krótko- jak i długookresowej."
EN
The authors present a simulation model of a constructing enterprise built according to the modified principles of System Dynamics. Particular sectors of the model illustrate different spheres of activity of the enterprise. The authors analyze the behaviour and principal factors affecting this behaviour. The model demonstrates, on the one hand, how the experementor's desicion affects production and sales, and the process of the creation and division of the enterprise's profits, on the other. The main objective of the analysis is a demonstration of the applicability of the model for the simulation of an economic activity of building enterprise in line with the now in force principles of the new economic system.(original abstract)
EN
Although in sample surveys the problem of estimation of population characteristics is usually the key issue, clients may also be interested in subpopulations characteristics. In some cases the model approach may not be preferred in practice due to the possibility of model misspecification what may imply bias of estimates. This is the reason why model-assisted approach giving e.g. design-consistent estimates (even in the case of model misspecification) may be in favour. In the paper model-assisted pseudo-empirical best linear unbiased predictor (pseudo-EBLUP) of the domain total for longitudinal data based on the special case of the General Linear Mixed Model (GLMM) with element and domain specific random components will be proposed.(author's abstract)
EN
This paper attempts to assess the possible scope of distortions in the properties of population total estimates resulting from correlated response behavior of population units. Three simple models of correlated data missingness are proposed. Then two well-known weighting-type estimators are considered. Their relative root mean square errors and biases under proposed nonresponse models are investigated by means of computer simulation.(author's abstract)
XX
Monitoring środowiska polega na prowadzeniu badań jakości środowiska, obserwacji i ocenie jego stanu oraz zachodzących w nim zmian. W analizie brane są pod uwagę źródła emisji liniowej, powierzchniowej, a także punktowej, które poprzez zanieczyszczenia szkodliwie wpływają na środowisko. Źródła emisji punktowej głównie reprezentowane przez elektrownie rozprzestrzeniają szkodliwe substancje nawet na kilkadziesiąt kilometrów. W celu śledzenia zanieczyszczeń w atmosferze i planowaniu miejsc przyszłych źródeł emisji, minimalizując ich wpływ na środowisko naturalne przeprowadza się modelowania dyspersji. Jedną z najnowszych metod modelowania jest model Lagrange'a, obecnie stosowany w Niemczech w oprogramowaniu AustalView. Artykuł prezentuje etapy przeprowadzania obliczeń dyspersji atmosferycznej zanieczyszczeń, według niemieckich standardów na przykładzie elektrowni Schkopau w Niemczech. Dzięki temu można przeanalizować stopień zanieczyszczenia powietrza w zależności od odległości od źródła, a otrzymane informację mogą być przydatne przy lokalizacji nowoprojektowanych elektrowni poprzez system oznaczania miejsc, w których zostały zanotowane najwyższe stężenia zanieczyszczeń. (abstrakt oryginalny)
EN
Environmental monitoring is to conduct research on the environment quality as well as to, observe and assess of the state and changes that take place. The analysis takes into account the emission from line, surface and points sources, which adversely affect the environment. Emission point sources mainly represented by power plants spread harmful substances even tens of kilometres. To follow the pollutants way in the atmosphere and to choose places for new sources of emissions in order to, minimise their impact on the environment, disper-- sion modelling is used. One of the modelling methods is the Lagrangian's model currently used in Germany in the AustalView software. The article presents the steps of performing calculations atmospheric dispersion of pollutants, according to German standards on the example Power Plant Schkopau in Germany. This makes it possible to analyze the degree of air pollution depending on the distance from the source, and the resulting information can be useful to define the best localization the newly designed power plant through a system of marking the places where the highest pollutant concentrations were recorded. (original abstract)
XX
W artykule została omówiona funkcja hamowania docelowego pociągów metra z napędem prądu stałego i przemiennego realizowana przy wykorzystaniu systemu typu SOP-2, na przykładzie I linii metra w Warszawie. Zaprezentowano opracowaną metodę symulacyjną hamowania docelowego oraz uzyskane w ten sposób wyniki badań dokładności hamowania.Wyniki zostały zinterpretowane oraz przedstawiono dalsze założenia badawcze.(abstrakt oryginalny)
EN
Target braking of underground trains as a function of SOP-2system has been described in this paper. A simulation model of target braking developed for the rolling stock powered by an AC and DC motor has been shown. The results of simulation studies in the field of target braking precision has been presented. Further research plans have been explained.(original abstract)
XX
W artykule dokonano klasyfikacji i uporządkowania wybranych mierników syntetycznych, uwzględniając nowy miernik określony jako syntetyczny miernik permutacyjny - SMP. W badaniach wykorzystano odpowiednio zaprojektowane modelowanie symulacyjne, a zdefiniowany miernik "jakości" pozwolił na - dość zaskakujące - liniowe uporządkowanie tych miar. (abstrakt oryginalny)
EN
The article gives the classification and ranking of selected synthetic measurements in accordance to a new measure defined as a synthetic measure of permutation - SMP. An appropriately designed simulation modelling used in the studies, and the defined measure of "quality " allowed-surprisingly - the linear arrangement of those measures. (original abstract)
XX
Celem artykułu było wykazanie przydatności zastosowania narzędzia jakim jest symulacja komputerowa w procesie restrukturyzacji gniazda/linii produkcyjnej. W badaniach wykorzystano oprogramowanie symulacyjne FlexSim 3D Simulation Software z wbudowanym modułem Process Flow. Artykuł zawiera opis oraz uzasadnienie, dlaczego FlexSim, jako program symulacyjny jest przydatny przy restrukturyzacji gniazda/linii produkcyjnej z tradycyjnej produkcji seryjnej na przepływ jednej sztuki i jakie są tego główne zalety. W badaniach wykorzystano przykład harmonogramowania pracy operatorów w gnieździe produkcyjnym na zasadzie okrążenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article was to demonstrate the usefulness of computer simulation in the cell/line restructuring process. FlexSim 3D Simulation Software with built-in Process Flow Module was used in the study. Article contains description and explanation, why FlexSim as simulation program is useful to use in restructuring manufacturing cell/line from traditional merge production to one piece flow and what are the advantages of it. In this article the example of scheduling work of operators in a work centre by a lap has been used. (original abstract)
12
75%
XX
W pracy zaproponowano model symulacyjny systemu transportowego dwóch rodzajów komponentów na dwie stacje przetwarzające przez jeden podajnik automatyczny. Model został utworzony w programie FlexSim 3d Simulation Software. W kolejnych akapitach artykułu szczegółowo omówiono zasadę działania utworzonego modelu oraz przedstawiono wyniki testów numerycznych, jakie przeprowadzono w celu identyfikacji wąskiego gardła analizowanego systemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper proposes a simulation model of a transportation system of two different item types for two dedicated machines by one automated conveyor. The model was created in FexSim 3D Simulation Software. The following paragraphs of the article detail the principles of operation of the created model and the results of the numerical tests that have been carried out for identifying the system bottleneck. (original abstract)
XX
W artykule uwaga jest skupiona na podejściu wykorzystującym kryteria informacyjne, a w szczególności kryterium Akaike'a, które jest wykorzystywane do wyznaczenia wag Akaike'a. Podejście to umożliwia otrzymanie nie jednego, a kilku wiarygodnych modeli, dla których można stworzyć ranking stosując wagi Akaike'a. Modele te stanowią podstawę obliczenia prognoz indywidualnych, a te z kolei służą do wyznaczenia ostatecznej prognozy kombinowanej, przy formułowaniu której wykorzystuje się wagi Akaike'a. (abstrakt oryginalny)
EN
The focus in the paper is on the information criteria approach and especially the Akaike information criterion which is used to obtain the Akaike weights. This approach enables to receive not one best model, but several plausible models for which the ranking can be built using the Akaike weights. This set of candidate models is the basis of calculating individual forecasts, and then for combining forecasts using the Akaike weights. The procedure of obtaining the combined forecasts using the AIC weights is proposed. The performance of combining forecasts with the AIC weights and equal weights with regard to individual forecasts obtained from models selected by the AIC criterion and the a posteriori selection method is compared in simulation experiment. The conditions when the Akaike weights are worth to use in combining forecasts were indicated. The use of the information criteria approach to obtain combined forecasts as an alternative to formal hypothesis testing was recommended. (original abstract)
XX
W artykule podjęto dyskusję nad modelowaniem sieci dostaw jako złożonego systemu adaptacyjnego. Koncepcja badań obejmuje istotne aspekty związane z problemami adaptowania się do zmian otoczenia z perspektywy ogniwa łańcucha dostaw (integratora), budującego złożone relacje z innymi ogniwami w sieci. Integratorzy pełnią szczególnie istotną rolę w koordynacji procesów logistycznych w sieciach dystrybucji lub szerzej w sieciach dostaw. Łączenie zróżnicowanych wyspecjalizowanych zasobów postrzegane jest jako szansa oferowania nowych unikatowych usług a także, ze względu na odroczoną produkcję, form produktu w obszarze dystrybucji. W związku z tak przyjętym założeniem rozważono modelowanie symulacyjne sieci dostaw z wykorzystaniem dynamiki systemów zarządzania. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article we are discussing modeling the supply network as the complex adaptive system. The conception of examinations includes essential aspects connected with problems of adapting themselves to changes of environment. Integrators fulfil a particularly crucial role in co-ordination of logistic processes in supply networks or more widely in supply networks. Joining diversified specialized resources is perceived as a chance of offering new unique services and also, due to postponed production, forms of the product in distribution. (original abstract)
XX
Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie tematyki modelowania złożonych procesów gospodarczych z wykorzystaniem metody dynamiki systemów. Na przykładach modelowania koncepcji wzrostu gospodarczego R. Harroda, R. Solowa oraz teorii cyklu koniunkturalnego M. Kaleckiego przedstawiono możliwości poznawcze i aplikacyjne tego podejścia badawczego. W artykule zaprezentowano etapy budowania modelu, przeprowadzono symulacje wybranych zmiennych systemu oraz dokonano analizy otrzymanych wyników. Podkreślono użyteczność modelowania w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Wskazano korzyści dydaktyczne wynikające z zastosowania podejścia dynamiki systemów w uczeniu się i nauczaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to present the issues of modeling complex economic processes with the application of the Systems Dynamics (SD) method. Cognitive and application opportunities of this research approach are presented through the examples based on the economic growth modeling concepts of R.Harrod , R.Solow and Kalecki's theory of cyclical development. The article presents the steps of developing the model; simulations of selected variables of the system were conducted and the results were analyzed. It points to the usefulness of modeling in economic decision making processes and the advantages that result from the application of SD approach in the areas of learning and teaching. (original abstract)
EN
The article proposes an approach to the formalization of the process of information interaction of the information and control system of an unmanned vehicle with the environment, taking into account external destabilizing effects against the background of intra-system interference. The result of simulation modeling of the process of inverse processing of information arrays under conditions of a priori uncertainty is presented.(original abstract)
EN
The main aim of the article is to develop a simulation model of flexible manufacturing system with applying the ontology on flexibility. Designing manufacturing systems matching both production and market requirements becomes more and more challenging due to the variability of demand for a large number of products made in many variants and short lead times. Manufacturing flexibility is widely recognised as a proven solution to achieve and maintain both the strategical and operational goals of the companies exposed to global competition. Generic simulation model of flexible manufacturing system was developed using FlexSim® 3D software, then the example data were used to demonstrate the developed model applicability. "The Ontology on Flexibility" was applied for evaluation of achieved flexibility of manufacturing system.(original abstract)
EN
The hereby article presents a simulation model of the process of single-pass internal cylindrical grinding with grinding wheels with zone-diversified structure. In this text modeling method of such grinding wheels active surface was described. A kinematic model of singlepass internal cylindrical grinding and results of simulation conducted using this model were given. Article also describes an example of application of modeling in determining the most advantageous characteristics of grinding wheels with zone-diversified structure used in singlepass internal cylindrical grinding of 100Cr6 steel. Comparative analysis of costs of grinding operation for reciprocating and single-pass internal cylindrical grinding was presented.(original abstract)
EN
Aim/purpose-The aim of this paper is to evaluate the efficiency of an investing in investment funds with different risk levels in times of a future life expectancy increase. For this purpose, it was analysed how future prices of the investment funds' entities behave, depending on the window function and the age of the investors, in particular people of retirement age, for whom an investment income may be a supplementary way of raising additional capital. Design/methodology/approach-Based on the historical data ofthe funds chosen from the different risk groups, a simulation of their price behaviour in the window function was carried out covering investor's further life expectancy. Then, based on the result, the distribution of prices was analysed and the efficiency of investing in investment funds according to risk exposure was evaluated.Findings-According to the conducted analyses, the funds with the lowest efficiency were share funds. The best funds, in terms of efficiency, were bond and money funds.Research implications/limitations-The study was conducted on a limited number of funds, but this analysis can help take investment decisions. Originality/value/contribution-In this study, the investment in investment funds is treated as a long-term project which expires after 25-30 years, and therefore it may be problematic to use standard methods of evaluation forthe purpose of this paper. As a result, the NPV (Net Present Value) method was applied as a measure of the investment's efficiency. In the literature, this approach to the evaluation of investment funds is unique.
20
75%
XX
Autor w swoich badaniach skupia się na modelowaniu i projektowaniu logistycznych sieci multimodalnych. Bazując na swoim doświadczeniu w używaniu różnych narzędzi symulacyjnych takich jak: arkusze kalkulacyjne, specjalizowane języki programowania, biblioteki programowe jak również pakiety symulacyjne . autor dokonuje w pracy przeglądu dostępnych technik i narzędzi symulacyjnych z punktu widzenia praktycznego ich wykorzystania w modelowaniu i projektowaniu logistycznych sieci multimodalnych. Najważniejsze punkty zrealizowanych badań to: właściwa dla symulacji sieci multimodalnych selekcja narzędzi IT, skupienie się na dopełniających się podejściach bazujących na systemach zdarzeń dyskretnych (DES . Discrete Event Systems) i systemach agentowych (ABS. Agent Based Systems), przedstawienie racji które kierowały wyborem określonego narzędzia. Jednym z najważniejszych efektów prezentowanych w pracy jest analiza dostępnych pakietów symulacyjnych oparta na zdefiniowanych wymaganiach oraz przedstawienie racji, które zadecydowały o wyborze pakietu symulacyjnego FlexSim, najlepiej spełniającego zdefiniowane wymagania. W pracy przedstawiono równie¿ dwa praktyczne przykłady modeli symulacyjnych sieci multimodalnych zrealizowanych z wykorzystaniem wybranego narzędzia. (abstrakt oryginalny)
EN
The author focuses his research mainly on the area of logistics multimodal networks modeling and design. Yet, he has wide experience in using various simulation tools, such as spreadsheets, programming languages and programming libraries as well as simulation packages. Therefore, the author has made an attempt to survey the available simulation tools and techniques from the viewpoint of their practical modeling and designing multimodal logistic networks. The Research Highlights of performed works are: selection of IT tool appropriate for multimodal networks simulation, focus on complementary approaches based on Discrete Even Systems (DES) and Agent Based Systems (ABS), presentation of reasons which driven the choice of the tool. One of the main papers finding is analysis of existing simulation tools regarding defined requirements. Main findings are also reasons which are presented and decided about selection of FlexSim software tool. Especially that the presentation of two practical examples are included. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.