Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
On the basis of model calculation results for existing city catchment area, conducted with the use of EPA SWMM software, the influence of the integration level of partial catchment areas on calculation results was proved. The essential calculation parameter, hydraulic run-off width, tends to increase rapidly with the increase of the catchment area integration level. Considering conducted analyses, it can be recommended that partial catchment areas should be not bigger than 2 ha - in which case hydraulic run-off width can be introductorily defined as 30 - 60 m (for catchment area managed in a similar way to the analyzed one). Proper integration level of the catchment area is a decisive factor for correct designing of precipitation sewage system and essential for the process of calibration of a calculation model.
PL
Przedstawiono charakterystykę modeli cyfrowych spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni zurbanizowanej, wyszczegól-niając ich elementy składowe i wzajemne powiązanie. Podano dane literaturowe na temat szybkości nagromadzenia zanie¬czyszczeń stałych na zlewniach zurbanizowanych. Scharaktery¬zowano także szczegółowo model EPA SWMM w zakresie dotyczącym nagromadzenia i spłukiwania zanieczyszczeń stałych.
EN
The paper presents characteristics of digital models for solid pollutant wash-off from urban catchments, taking specification of their components and mutual connections into consideration. Literature data on accumulation rate of solid pollutants in urban areas is given. The EPA SWMM model is characterized in detail concerning accumulation and wash-off of solid pollutants.
PL
Systemy kanalizacyjne są, jak wiadomo, przeznaczone do odbioru i transportu ścieków z miejsc ich powstawania. Docelowym obiektem jest odbiornik ścieków, do którego ścieki trafiają, za pośrednictwem oczyszczalni. Gdyby system ten funkcjonował zawsze wg powyższego schematu, jego wpływ na środowisko byłby stabilny i ograniczony.
5
100%
PL
W artykule przedstawiono analizę wyników modelowania ogólnospławnego systemu kanalizacji ogólnospławnej dla zlewni o dużej powierzchni. Zastosowano program SWMM v.5.0 zaadaptowany do wprowadzania opadu o intensywności przestrzennie zmiennej. Symulację funkcjonowania systemu kanalizacyjnego przeprowadzono dla rzeczywistych zlewni w Łodzi przy wykorzystaniu danych z monitoringu opadów na terenie miasta w roku 2010 i 2011. Na tej podstawie porównano wyniki obliczeń dla opadów przestrzennie zmiennych oraz punktowych zadanych dla całej zlewni. Ta ostatnia opcja prowadzić może do istotnego zawyżania lub zaniżania wyników obliczeń.
EN
This article presents the results of computer simulations of existing combine sewerage system with the use of the SWMM v.5.0 software. The software input format has been adopted for the case of spatially distributed rainfalls. Rainfall data obtained from a municipal monitoring system were used for modeling runoff from two large urban catchments in Łódź. On the basis of the results, the comparison of flows obtained for the spatially distributed and standard static rainfalls has been made. It was demonstrated that the option of static rainfalls usually leads to significant overestimation of flows (however in some case underestimation is also possible). For that reason, there is an urgent need to verify the present rules and methods for dimensioning sewerage systems draining large urban catchments.
EN
In the paper, possibilities of non-standard use of GIS, helpful in extension and upgrading of sewerage systems, are presented. Following possibilities can be numbered: information of degree of sealing of a catchment as well as a detailed allotment of sub-catchments, data on non-sealed surfaces in the purpose of application of stormwater infiltration devices, identification of inundation areas and use of GIS for preventing flooding losses, information on population and water consumption, on property relationships and characteristics of the catchment regarding surface contamination.
PL
Jednym z najpilniejszych zadań do rozwiązania, jakie stoją obecnie przed zarządami miast, inżynierami praktykami i naukowcami jest modernizacja istniejących systemów kanalizacyjnych. Szybko zmieniające się wymagania dotyczące ochrony wód w powiązaniu z ciągłym rozwojem miast, czyni to zadanie nad wyraz skomplikowanym.
PL
Dla przygotowanego w programie SWMM modelu cyfrowego rzeczywistej zlewni i sieci kanalizacyjnej dokonano kalibracji, wykorzystując dane pomiarowe opadów i odpływu ścieków.
EN
Calibration for digital model of virtual catchment area and water supply / sewage treatment systems done with SWMM software with the use of precipitation and sewage flow measurement data.
12
Content available remote Wybór metody modernizacji systemu kanalizacyjnego przy wykorzystaniu metody ahp
63%
PL
Modernizacja systemów kanalizacyjnych wymaga uwzględnienia różnych wariantów rozwiązań. Dotychczas są one oceniane zazwyczaj według jednego kryterium, najczęściej ekonomicznego. Pełna ocena takich zamierzeń wymaga natomiast uwzględnienia także kryteriów pozaekonomicznych, na przykład społecznych i niezawodnościowych. Ocenę taką umożliwia między innymi metoda AHP (Analitical Hierarchy Process), w której mogą być ujęte rozmaite kryteria mierzalne i niemierzalne, wartościowane względem siebie. W artykule przedstawiono ogólne zasady stosowania metody AHP oraz przykład jej zastosowania do wyboru optymalnego wariantu modernizacji systemu kanalizacyjnego dla rzeczywistej zlewni.
EN
In the paper, we demonstrate the example of the use of Analytic Hierachy Process (AHP) for searching an optimal solution of an urban sewerage system modernization. The principles of the AHP method and its applicability for environmental projects are presented. The fi ve following criteria of solution assessment were taken into consideration: economic, ecological, reliability, social and technical. The aim of modernization of the sewerage system was reducing environmental impact due to CSO events, hydraulic relief of conduits and in consequence reducing of fl ooding on urban catchment. Four alternatives of meeting this aim were analysed: one storage tank prior to the CSO, eight storage tanks located on the catchment, one storage tank on the CSO channel, dispersed retention devices located on the sub-catchments. The alternative no.1 was found as the optimal solution of the problem.
EN
Quality of rainwater. Possibilities and conditions for using rainwater in living quarters and public buildings. Reservoirs' capacities for gathering rainwater and flows into sewage system at maximum systems effectiveness.
EN
Definition of the primary wave in sewage flow. Reasons for and consequences of the occurrence of sewage primary wave in a combined sewage system. Research results for the city of Łódź combined sewage system.
PL
W artykule przedstawiono obecny stan wiedzy w zakresie modelowania systemów kanalizacyjnych. Omówiono używane modele, oraz zakres modelowania ze zwróceniem uwagi na tzw. podejście zintegrowane. Szczególną uwagę zwrócono na etap tworzenia modelu, w tym konieczność utworzenia bazy danych odpowiedniej do modelowania i kalibracji. Przedyskutowano rodzaje błędów modelowania i ich znaczenie dla wyniku końcowego. Podano możliwe zastosowania modeli cyfrowych, a także cele badawcze, które powinny być realizowane w przyszłości.
EN
In the paper the present state-of-art in the field of sewerage systems' modelling is presented. Models being in use, modelling range, especially considering the so-called integrated option, are reviewed. A special attention is paid on the stage of creation of a model and especially on the necessity to create a database suitable for modelling and calibration. Types of modelling errors and their significance for final results are discussed. Also, practical applications of digital models as well as research aims which should be undertaken in the future, are presented.
PL
W artykule zostały omówione efekty zastosowania obiektów do lokalnego zagospodarowania wód opadowych, takich jak: obiekty do ich gromadzenia i wykorzystania, infiltracji do grantu, dachy zielone itp. w aspekcie odciążenia miejskich systemów kanalizacyjnych. Przedstawiona została także możliwość wykorzystania programu EPA SWMM.do oszacowania tych efektów.
EN
In the paper, the effect of application of LID (Low Impact Deve-lopment) objects to stormwater management such as: storage facilities with stormwater reuse, infiltration, green roofs etc. in the aspects of relief of urban sewerage systems was demonstrated. The possibility of using the EPA SWMM software for assessment of this effect is presented
EN
Purpose of applying sewage retention. Characteristics of retention reservoirs. Analysis of three varieties of sewage retentioning. Results of functioning analysis for a sewage system with different varieties of retention application.
PL
Spływ opadowy z kanalizacji ogólnospławnej kierowany do miejskich oczyszczalni ścieków stanowi istotny problem technologiczny. Z reguły nie jest możliwa całkowita przebudowa istniejących systemów kanalizacji w celu rozdzielenia kanałów deszczowych od ogólnospławnych. Odpowiednie modernizacje sieci kanalizacyjnej umożliwiają jednak na częściowe przechwycenie wód mokrej pogody i odpowiednie ich zagospodarowanie na zlewni. Mimo czynionych wysiłków w tym zakresie, w czasie opadów i intensywnych roztopów ilość ścieków dopływających z kanalizacji ogólnospławnej znacznie przekracza projektowane przepustowości części biologicznych oczyszczalni. Wiąże się to z nagłymi, często bardzo zanieczyszczonymi dopływami ścieków, które powodują zakłócenia w procesie oczyszczania ścieków. W artykule przedstawiono aspekty prawne i projektowe przyjmowania ścieków opadowych przez oczyszczalnie miejskie. Przedstawiono też bilanse dopływu ścieków i ładunków zanieczyszczeń do oczyszczalni dla okresów suchej i mokrej pogody na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej (GOŚ-ŁAM). Bilanse te opracowano na podstawie wyników archiwalnych oraz własnych symulacji komputerowych systemu kanalizacji ogólnospławnej.
EN
Storm runoff entering the municipal sewage treatment plant from a combined sewage system creates serious technological problems. The separation of the storm sewers from the combined sewage systems which are in service now is neither feasible nor cost-effective. However, there is potential for modernizing the drainage system partly, i.e. by capturing a portion of the storm runoff before it enters the sewage treatment plant, thus enabling a reasonable management of the storm water within the urban catchment area. In spite of the many efforts made so far, the wastewater volume received by the sewage treatment plants during episodes of heavy rain and intense snowmelt exceeds considerably the design capacities of the biological treatment units. The study reported in this paper was carried out in the Group Wastewater Treatment Plant of Łódź. Balances of sewage and pollutant loads were established for periods of both dry and wet weather on the basis of archive data sets and computer simulations. Relevant legal and design problems were also considered.
PL
W pracy omówiono wpływ przeciążenia biologicznej części miejskiej oczyszczalni ścieków, spowodowany dopływem wód opadowych, przy uwzględnieniu zjawiska tzw. pierwszej fali zanieczyszczeń. Scharakteryzowano niebezpieczeństwa dla przebiegu i efektywności procesu biologicznego oczyszczania ścieków, wynikające z przyjęcia znacznych ilości zarówno silnie zanieczyszczonych, jak i rozcieńczonych ścieków ogólnospławnych podczas okresów deszczowych lub roztopów. Wykazano, że osadnik wtórny jest szczególnie wrażliwym obiektem oczyszczalni ścieków na przeciążenia hydrauliczne, mającym decydujący wpływ na jakość ścieków oczyszczonych. Uzyskane wyniki badań potwierdziły występowanie zjawiska pierwszej fali zanieczyszczeń podczas mokrej pogody, które zostało omówione na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Wykazano także celowość rozwoju badań w zakresie ujmowania i oczyszczania ścieków opadowych, a także modernizacji systemów kanalizacyjnych w celu właściwego zagospodarowania tych ścieków.
EN
The object under study was the biological treatment unit of the Group Wastewater Treatment Plant of Łódź (approximately 800,000 inhabitants). The threats posed to the course and efficiency of the biological wastewater treatment process by the increased volume of not only highly polluted, but also diluted combined sewage entering the plant during rainfall or thaw were established. Consideration was also given to the 'first flush' event. The secondary clarifier, which has a decisive influence on the quality of the effluent, was found to be particularly sensitive to hydraulic overloading. The results obtained confirmed the occurrence of the first flush event during periods of wet weather. The need of further investigations into the treatment of sewage combined with storm or thaw water is emphasized, and the modernization of existing sewer systems is postulated in order to provide effective treatment of such wastewater.
PL
W artykule przedstawiono wyniki kalibracji modelu spłukiwania zanieczyszczeń stałych ze zlewni miejskiej z wykorzystaniem programu EPA SWMM. Kalibrację wykonano na podstawie wyników badań terenowych przeprowadzonych na zlewni rzeczywistej w Łodzi, a następnie dokonano jego weryfikacji w oparciu o dane pomiarowe dla jednej ze zlewni w Warszawie. Omówiono również ograniczenia stosowania programu SWMM oraz problemy, jakie można napotkać przy jego wykorzystaniu w praktyce inżynierskiej.
EN
The paper presents the results of the calibration of the pollutant wash-off model with use of the EPA SWMM software. The calibration was performed on the basis of field research conducted in an real catchment in Łódź and the model was next verified on the basis of measurement data obtained for an urban catchment in Warsaw. Constraints of the SWMM software use as well as problems which can be met during its use in engineering practice are discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.