Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 121

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Rewolucja przemysłowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Obok Al, blockchainu czy beaconów, Internet of Things (Internet Rzeczy, loT) to jedno z najgorętszych zagadnień technologicznych ostatnich lat. Ideą loT jest inteligentne połączenie się dzięki sieci: urządzeń, maszyn, budynków, które gromadzą dane i dzielą się nimi, tworząc dzięki tej relacji wartość dodaną. Lodówka sama zgłaszająca potrzebę uzupełnienia zapasów, smartfon kilka minut przed naszym przebudzeniem nastawiający kawę w ekspresie, samochód, analizujący natężenie ruchu i wybierający optymalną trasę - nie są to już futurystyczne wizje, ale najbliższa rzeczywistość. (fragment tekstu)
2
Content available remote The Fourth Industrial Revolution and Workforce - a Chance or a Threat?
100%
EN
The fourth industrial revolution is a concept, which changes the way that modern societies live and work. It can be considered a major paradigm shift, as it prioritizes the creation of smart and sustainable environment by developing and implementing new technological solutions. One of the goals of the initiative is to form a network of interconnected operations in order to optimize the internal and external processes of a company. The views of researches on the effects of the revolution on human labor are different, often extreme. On one hand it has been seen as a chance to create new jobs, which will support people willing to enhance their skills and competencies. On the other, however, the technological progress is connected with redundancy and job loss. The changes can be seen as cause of increase in the level of social anxiety and cause job insecurity. The identification of key areas for improvement is of significant importance, as new worker skills need to be acquired in order to adapt to complex economic circumstances. The aims of the article are: the identification of the major changes that technological improvements may cause in the working environment, the analysis of case studies in order to identify the challenges that modern companies have to face during the fourth industrial revolution and creating a profile of a candidate for a job in the field mostly affected by the changes, which is IT.(original abstract)
XX
Czwarta rewolucja przemysłowa została wprowadzona w Niemczech w 2011 roku. Na forum międzynarodowym oznacza ona cyfryzację przemysłu. Została rozwinięta jako projekt przyszłościowy w ramach strategii wysokiej technologii. Niemcy mają możliwość odgrywania aktywnej roli w kształtowaniu czwartej rewolucji przemysłowej. Aby to osiągnąć, wykorzystuje się nowe modele biznesu i duży potencjał dla optymalizacji produkcji i logistyki. Wysokie technologie znalazły także szerokie zastosowanie w inżynierii lądowej. Tematem pracy jest szczegółowe zbadanie czwartej rewolucji przemysłowej z uwzględnieniem przede wszystkim stanu cyfryzacji w obszarze inżynierii lądowej. Artykuł podejmuje badanie jego rozwoju w Niemczech, przede wszystkim w inżynierii budowlanej, jako rezultat wymagającego projektu czwartej rewolucji przemysłowej, charakteryzującego się silną indywidualizacją produktów w warunkach bardzo elastycznej produkcji. W pracy pojawiają się problemy potencjału cyfryzacji, zjawiska cyfryzacji w sektorze budowlanym oraz wyzwań związanych z cyfryzacją. Artykuł kończą konkluzje.(abstrakt oryginalny)
EN
The 4th Industrial Revolution (Industry 4.0) was introduced in 2011 by Germany. Internationally, it stands for the digitization of industry. It was developed as a future project within the framework of the high-tech strategy. Germany has the opportunity to play an active role in shaping the 4th Industrial Revolution. To do so, new business models and considerable potential for optimization of production and logistics can be tapped. Digital technologies have also widely found their way into civil engineering. The object of the study was to investigate elaborately Industry 4.0, mainly by focusing on the state of digitization in civil engineering field. The developments in civil engineering area in Germany, especially in structural engineering, as a result of the challenging project Industry 4.0 which is characterized by strong individualization of products under conditions of highly flexible production were examined in this study. Potentials of digitization, digitization in construction sector, challenges of digitization were also discussed. Consequently, derived conclusions were reported.(original abstract)
4
100%
XX
Szkolnictwo wyższe odgrywa ważną rolę w każdym kraju i jest szeroko definiowane jako jeden z głównych czynników wzrostu, dobrobytu i konkurencyjności. Po zastosowaniu polityki "Doi Moi" (renowacja ekonomiczna) od 1986 r. wiele sektorów gospodarki i edukacji wywarło natychmiastowy i znaczący wpływ na Wietnam. Obecnie instytucje szkolnictwa wyższego w Wietnamie stoją przed wyzwaniami związanymi z realizacją celów zrównoważonego rozwoju, aby sprostać wymogom industrializacji i modernizacji kraju oraz integracji międzynarodowej. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie wyzwań stawianych wietnamskim systemom szkolnictwa wyższego w świetle czwartej rewolucji przemysłowej i na tej podstawie determinuje właściwe przejście tego systemu w celu dostosowania się do wciąż rosnących wymagań rynku pracy. W publikacji stwierdzono, że wietnamski sektor szkolnictwa wyższego musi przyjąć odpowiednią zmianę w nauczaniu i zastosować nowe podejście do usług edukacyjnych, aby skutecznie dostosować się do czwartej rewolucji przemysłowej.(abstrakt autora)
EN
Higher education plays a vital role in each country; it is broadly defined as one of the critical drivers of growth performance, prosperity, and competitiveness. After applying the policy "Doi Moi" (economic renovation) since 1986, many sectors of the economy, as well as education, have had an immediate and significant impact in Vietnam. Currently, higher education institutions in Vietnam are facing some challenges in implementing sustainable development goals to meet the requirements of industrialization and modernization of the country as well as international integration. This paper aims to examine the challenges of Vietnamese higher education systems in light of the 4th industrial revolution, and based on that, determine the appropriate transition of this system to adapt to the increasingly higher requirements of the labour market. This paper argues that the Vietnamese higher education sector needs to adopt a suitable change regarding teaching and apply a new approach to educational services to effectively adapt to the 4th industrial revolution.(original abstract)
EN
It is expected that the fourth industrial revolution will have a massive impact on individual career future experience by changing the basis of work, employment, and business in the upcoming future. Moreover, one-third of today's jobs will disappear by 2025 due to technology's intelligence development. Thus, students' employability skills are considered an effective tool to sustain employment at the future labour market. However, there are discrepancies in employability skills vision between higher education students' perspectives and those of employers. This study aims to recognize higher education students' perspectives about employability skills and to compare them with the labour market employability skills as requested by employers. A questionnaire was designed to test graduate students' perspectives on employability using the WEF 2020 employability skills. The results show that students are not fully aware of the fourth industrial revolution employability skills, thus, there is a gap between future labour market demand and students' perspectives about future employability skills. This study is testing employability in its two aspects. Firstly, the UAE graduate students' perspective of the employability skills as required by employers. Secondly, testing students' evaluation of the university educational programs' readiness in preparing them for the job market. (original abstract)
XX
Wraz z rozwojem przemysłu, a w szczególności tworzeniem inteligentnych fabryk zbudowanych z inteligentnych systemów cyberfizycznych pojawiło się określenie Przemysł 4.0 jako oznaczenie dla czwartej rewolucji przemysłowej. Siłami napędowymi czwartej rewolucji przemysłowej są infrastruktura IT i Internet, a jej podstawowy element stanowią dane, które należy przetworzyć i zagospodarować. Rozwój inteligentnych systemów produkcyjnych ukierunkowany jest na uzyskanie autonomii poprzez właściwości samokonfiguracji, samokontroli, samonaprawiania i samouczenia się maszyn w ciągu produkcyjnym. W wybranych branżach przemysłu w krajach wysoko rozwiniętych pojawiły się zakłady z nowymi rozwiązaniami organizacji produkcji, z użyciem cyberfizycznych systemów produkcyjnych, przemysłowego Internetu Rzeczy, produkcji opartej na chmurze komputerowej i danych, spersonalizowanych wyrobach i innych rozwiązaniach. Celem artykułu jest prezentacja i opis nowego słownictwa, które najczęściej pojawiają się w odniesieniu do Przemysłu 4.0. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of industry and smart factories with cyber-physical systems caused that new term of industry appeared, the term was "Industry 4.0" as a sign for the fourth industrial revolution. The driving forces of the 4th industrial revolution are IT infrastructure and Internet with its basic elements that is data that needs to be processed and managed. The development of smart production is aimed at achieving autonomy through self-configuration, self-control, self-repairing and self-learning of machines using in the production process. In selected industrial sectors in highly-developed countries, there were new plants with new production organization solutions, using cyber-physical production systems, Industrial Internet of Things, cloud computing, Big Data, personalized products and other solutions. The aim of the article is to present and describe the new vocabulary that most often appear in relation to Industry 4.0. (original abstract)
7
Content available remote Imperialne interpretacje rewolucji przemysłowej w Anglii
75%
XX
Rewolucja przemysłowa jest symbolem gwałtownego przełomu w filozofii gospodarowania, który dokonał się w osiemnastowiecznej gospodarce Wielkiej Brytanii. Fakt ten stał się początkiem nowej ery w dziejach ludzkości, którą Joel Mokyr trafnie określa mianem "gospodarki oświeconej". W wyniku owego ekonomicznego oświecenia (w szczególności społeczności "zachodnich") nastała największa w historii aprobata dla idei aktywnego przedsiębiorczego działania. Wśród niektórych autorów pojawiają się sugestie, jakoby rewolucja nie mogła się dokonać bez wspierających ją ciemnych stron imperium brytyjskiego. Chodzi o takie kontrowersyjne działalności, jak niewolnictwo, kolonializm, imperializm, uprzywilejowanie warstw arystokratycznych, merkantylizm czy inflacjonizm w systemie pieniężnym. Jak zostanie wykazane, istnieją względnie satysfakcjonujące historyczne opracowania, które łatwo podają te tezy w wątpliwość (mimo ograniczonych i niejednoznacznych danych). Okazuje się bowiem, że gigantyczny wzrost produktywności, który się dokonał w Wielkiej Brytanii, był przede wszystkim skutkiem podstawowego i niekwestionowanego źródła trwałego wzrostu gospodarczego: akumulacji przedsiębiorczych innowacji. (fragment tekstu)
EN
The article briefly addresses some of the mistaken interpretations of the Industrial Revolution. In each session the following themes are shortly related to the industrial revolution: aristocracy, slavery, banking system and limited liability, public debt, navigation acts, foreign trade and colonies, and public debt. Last section points to the essence of the industrial revolution, which boils down to innovation implementations, beneficial to the massive consumers. (original abstract)
8
Content available remote Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej
75%
XX
Zarówno biznes, państwo, jak i obywateli czeka wiele zmian związanych z przebiegiem czwartej ery rewolucji przemysłowej. Wiążą się one z wyzwaniami, zarówno szansami, jak i zagrożeniami - część z nich jest jednocześnie jednym i drugim, w zależności od punktu widzenia oraz praktycznego zastosowania w przyszłości. Autor w artykule spróbował podjąć dyskusję i omówić niektóre z nich, skupiając się na ich pozytywach i negatywach. Pytaniem badawczym było: czy czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą więcej szans czy zagrożeń dla gospodarki i społeczeństwa? Celem artykułu było zdiagnozowanie, w jakim kierunku podążać będzie gospodarka i społeczeństwo w najbliższym czasie, i czy będą to zmiany na lepsze. Postawiona została hipoteza, że czwarta rewolucja przemysłowa niesie ze sobą przewagę szans nad zagrożeniami dla funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. W artykule omówiono kilka aspektów, zaproponowano rozwiązania, pozwalające czerpać korzyści z zachodzących zmian. Obecnie nie wiadomo, jakie w pełni konsekwencje dla gospodarki i obywateli przyniesie funkcjonowanie w czwartej erze rewolucji przemysłowej, a mimo to należy już teraz zastanowić się, jakie szanse i zagrożenia będzie mógł przynieść "Przemysł 5.0".(abstrakt oryginalny)
EN
Business, state and citizens will face many changes related to the Fourth Industrial Revolution. They involve many challenges, opportunities as well as threats - some of them are at the same time, depending on the point of view and practical application in the future. In the article the author tried to start a discussion and debate some of them, focusing on their positives and negatives. The research question was: of whether the Fourth Industrial Revolution brings more opportunities or threats to the economy and society? The purpose of the article was to diagnose in what direction the economy and society will go in the near future and whether there will be changes for the better. It has been hypothesized that the Fourth Industrial Revolution carries an advantage of opportunities over threats to the functioning of the economy and society. The article discussed several aspects, proposed solutions allowing to benefit from the changes taking place. At present, it is not known what the full consequences for actions and competences are when using functions in the Fourth Industrial Revolution, and yet it is now necessary to think about the opportunities and threats that "Industry 5.0" will bring.(original abstract)
XX
Artykuł ma na celu prezentację kolejnych rewolucji przemysłowych ze szczególnym naciskiem na rewolucję najnowszą, określenie ich przebiegu oraz skutków dla rozwoju społeczno-gospodarczego, a także wskazanie najistotniejszych zmian, jakie następowały wraz z kolejnymi rewolucjami przemysłowymi w ekonomii. Postawiono tezę, że rewolucje przemysłowe należy rozpatrywać z perspektywy długookresowej, która daje pełny obraz przemian nie tylko technologicznych, lecz także społeczno-gospodarczych. Tym samym ocena zmian zachodzących w ramach dwóch ostatnich rewolucji przemysłowych budzi wiele wątpliwości trudnych bądź wprost niemożliwych do rozstrzygnięcia z obecnej perspektywy historycznej.(fragment tekstu)
EN
The main aim of this article is to present industrial revolutions and their socio-economic consequences for the development of economics as a science. Special attention is given to showing the main characteristics of each revolution and presenting major changes in economic theories. The authors argue that the full picture of all shifts in economics, society and lives of individuals can be only visible from a long-term perspective. Therefore, it is difficult to determine the stage and the consequences of the current fourth industrial revolution for socio-economic development and evolution of economic theories.(original abstract)
XX
Współczesna europejska gospodarka stoi przed wielkim wyzwaniem czwartej rewolucji przemysłowej, która wprowadziła zmiany w sferze gospodarczej i sferze społecznej. Celem artykułu jest wskazanie następstw tej rewolucji, w odniesieniu do posiadanych kompetencji pracowników a w szczególności do ich kompetencji cyfrowych. W oparciu o analizę źródeł literaturowych zostaną zaprezentowane działania na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu podejmowane zarówno na poziomie ogólnokrajowym jak i w regionie. Z jednej strony jest to możliwość podnoszenia kompetencji pracowników a z drugiej strony zwiększenie konkurencyjności regionów, w których będą odpowiednio przygotowane zasoby kadrowe.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays the European economy is facing a major challenge of the fourth industrial revolution that has introduced changes related to the society and economy. The paper aims to show implications of the revolution, with reference to existing competences of employees, particularly with respect to the digital sphere. The study is based on literature sources and presents efforts to improve digital competences and to prevent the digital divide both at national and regional level. The efforts will bring benefits such as development of competences of employees and increased competiveness of regions thanks to adequately prepared human resources.(original abstract)
11
Content available remote Human Capital Investigation and Identification Its Key Criteria of the Article
75%
XX
W gospodarce opartej na wiedzy kluczowymi elementami są ludzie, posiadacze cennego kapitału ludzkiego; są oni głównym atutem firmy i motorem postępów i innowacyjności. Wraz ze wzrostem znaczenia wiedzy i wymagań jakościowych rosną wymagania dotyczące umiejętności i zdolności siły roboczej. Rosną ca konkurencja na rynku pracy oraz ustalony sposób i metody pracy z osobami pracującymi utraciły swoją funkcjonalność. Eksperci uważają, że gospodarka oparta na wiedzy znajduje się w trzecim etapie rozwoju ludzkiej cywilizacji. Społeczeństwo ludzkie napotyka wiele poważnych zmian w ich zrozumieniu zjawisk nieznanych wcześniej i dowiaduje się o odpowiednich działaniach. Globalizacja, szybkie postępy technologiczne, poszerzanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, stała zmiana, potrzeba uczenia się przez całe życie i inne cechy tego nowego środowiska gospodarczego miały decydujące znaczenie dla zmiany, a może i dla wszystkich dziedzin działalności człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
In the knowledge-based economy the crucial elements are people, holders of valuable human capital, the key corporate asset and driving force of progress and innovation. With the growth of importance of knowledge and quality requirements the demands on the knowledge, skills and abilities of the workforce are increasing, competition in the labour market is growing and the ways and methods of working with people have lost their functionality. Experts believe that the knowledge economy is in the third stage of the human civilization development. Its onset and gradual formation of accompanying material changes after the agrarian and industrial revolution. Human society is facing many serious changes in their understanding of previously unknown phenomena and learns the appropriate action. Globalization, rapid technological progress, expansion of information and communication technologies, a constant change, the need for lifelong learning and other features of this new economic environment were crucial to change perhaps all areas of human activity. Keywords: human activity, industrial revolution. (original abstract)
EN
Objective: The objective of the article is to examine the impact of breakthrough innovations, which make up the Fourth Industrial Revolution (4IR), on the volume and structure of international trade. Research Design & Methods: The article is based on available literature and online sources. It is based on literature research, reports produced by a variety of research institutions, Internet sources, and desk research. Findings: The application of core innovations of the 4IR will lead to substantial changes to the volume and structure of international trade. There will be a considerable shift towards services, while in terms of products, the goods which will gain in importance owing to digitalization will include primarily those whose costs have so far been high in transport, logistics, information, regulation, and transaction. Implications & Recommendations: The implementation of 4IR's devices will change trade conditions substantially. First-movers will benefit the most, in line with the rule 'the winner takes it all.' Developed countries will enjoy the best competitive chances, given their advantage in terms of capital and technology. However, with falling trading costs and declining requirements in the trade's material infrastructure, small and medium-sized enterprises from developing countries will be able to increase their world trade share. Contribution & Value Added: The article offers a comprehensive assessment of the potential impact of Industry 4.0 devices on international trade while identifying their quantitative, structural, and comparative effects on countries and enterprises. It outlines the barriers to the changes projected and to the needs that these changes necessitate. (original abstract)
13
Content available remote Cyberewolucja
75%
XX
Chciałbym poszerzyć wizję Czwartej Rewolucji Przemysłowej, pokazać alternatywne punkty widzenia, które pozwalają dostrzec zjawiska ogólniejsze i głębsze. Przypomnę pewne dwudziestowieczne pojęcia i idee, pochodzące wprawdzie sprzed Internetu, lecz lepiej oddające skalę przemian cywilizacyjnych, kulturowych i ewolucyjnych, niesionych przez Sieć, przemian daleko wykraczających poza stosunki przemysłowe. (fragment tekstu)
EN
I would like to broaden the vision of the Fourth Industrial Revolution, to show alternative points of view, that allow you to see the more general and deeper phenomena. I recall some 20th century concepts and ideas, originating admittedly from before the Internet, but better reflecting the scale of civilizational, cultural, evolutionary changes, carried by the Web, changes that go far beyond industrial relations. (original abstract)
XX
Realizowane przez usługodawcę logistycznego modele biznesowe zależą ściśle od podejmowanych decyzji strategicznych. Coraz częściej obserwujemy odchodzenie usługodawców logistycznych od tradycyjnych modeli biznesowych w kierunku modeli opartych na gospodarce sieciowej, której podstawą jest technologia teleinformatyczna. W artykule przedstawiono zarówno korzyści jak i bariery technologii cyfrowej transformacji pozwalające osiągnąć usługodawcom logistycznym określony poziom dojrzałości cyfrowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Business models carried out by the logistic services providers depend closely on made strategic decisions. We more and more often observe diverging of logistic contractors services providers from traditional business models towards the models based on the network economy, for which the teleinformatic technology is a base. In the article presented both benefits and barriers of the technology of the digital transformation letting logistic services providers reach the determined level were described of digital maturity. (original abstract)
XX
Współczesny dobrobyt kraje wysoko rozwinięte zawdzięczają rozwojowi przemysłu. Od XVIII wieku trwa proces określany jako rewolucja przemysłowa. Obecnie wyróżniamy w niej cztery etapy, z których ostatni, koncepcyjnie zapoczątkowany już w XXI wieku, popularnie nazywany jest Przemysłem 4.0. Jego idea polega na pełnej robotyzacji produkcji w atmosferze inteligentnych miast i budynków. Wiąże się to też z powrotem wytwórczości z krajów azjatyckich do krajów wysokich technik i technologii. Można się spodziewać znacznych zmian w obrazie struktury zatrudnienia oraz rozbudowy struktur badawczych i kształcenia kadr - zwłaszcza w dziedzinie nauk technicznych i informatyki. Kierunek rozwoju architektury nowych struktur jest tu niewiadomą, choć można domniemywać działania idące w kierunku minimalizmu, abstrakcjonizmu i podkreślania aspektów ekologicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Highly developed countries owe their modern prosperity to the development of industry. A process known as the Industrial Revolution has been going on since the 18th century. Currently, there are four stages of this Revolution. The last of them conceptionally initiated already in 21st century. It is popularly called Industry 4.0. Its idea relies on fully robotization of production in the atmosphere of intelligent cities and buildings. It also involves the return of production from Asian countries to high technology countries. It is expected that there will be significant changes in scheme of employment structure and in the expansion of research structures. There will also be changes in staff training-especially in the field of technical sciences and IT. The direction of development of the architecture of new structures is unknown here. However, it is possible to suppose actions aimed at minimalism, abstractionism and emphasizing ecological aspects. (original abstract)
EN
The article deals with the recent positive changes in the industrial landscape of the Karviná region in a broader context. The Karviná region has been the most important part of the coal-bearing Ostrava-Karviná District. Since the industrial revolution, the position of the primary mining area has brought a dynamic economic development and a great concentration of population into the fast-growing conurbation cities, particularly between 1950s and 1980s. However, the dominant coal mining and processing has had a negative impact on the environment, the character and utilization of the landscape. Many environmental, socioeconomic and other problems did not become fully evident until the social changes at the turn of 1980s and 1990s. At present, a great attention is being paid to the reclamation of the affected landscape. As a result, the region is starting to change its unflattering image of an industrial and problematic area devastated by coal extraction for the better after many years. The various forms of land reclamation, modification of water bodies, construction of new sports and recreational facilities and so on are bringing a gradual improvement of the environment in the region, creating a new cultivated landscape that can be used, among other things, for various forms of tourism and relaxation.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest pokazanie blockchain jako nowego i potencjalnie potężnego mechanizmu koordynacji, uwzględniającego możliwości i wymagania systemów produkcyjnych Przemysłu 4.0. Od 2017 r. technologia blockchain przyciąga coraz większą uwagę naukowców i praktyków gospodarczych. Jednak nadal kojarzona jest głównie z rynkiem kryptowalut, co powoduje, że jej potencjał w zakresie zarządzania i organizacji przedsiębiorstw nie jest wykorzystany.(abstrakt oryginalny)
EN
The topic of coordination arises whenever various tasks or resources must be employed together to produce desirable outcomes. Whereas the complexity of tasks and interactions needed to produce results increase coordination needs, advances in information and communication technologies (ICT) dramatically improve its possibilities. Vertically and horizontally integrated Industry 4.0 manufacturing systems, using ICT to interact with and expand the capabilities of the physical systems, both demand enhanced coordination within and between organizations, and are themselves designed to foster coordination, making coordination in the age of Industry 4.0 a particularly timely and challenging research topic. The paper contributes to the emerging stream of literature on coordination in the age of Industry 4.0 by analyzing the characteristics of blockchain as a coordination mechanism and its application to the hybrid cyber-physical production systems.(original abstract)
XX
Rozwój technologii druku 3D umożliwia proces bezpośredniej zamiany idei (rozumianych jako wektory cyfrowe) w obiekty fizyczne przy użyciu tylko jednego uniwersalnego urządzenia. Obiekty te mogą następnie zostać przetworzone za pomocą procesu mielenia i przyjąć nową formę przy wykorzystaniu tego samego materiału. Daje to możliwość re-materializacji i dematerializacji wykonywanej przez indywidualnych konsumentów, którzy stają się jednocześnie producentami. Nowe towary mogą być dostosowywane przez konsumentów do ich indywidualnych preferencji, tak jak to było w erze przedprzemysłowej. Ten nowy porządek można nazwać relokalizacją zdematerializowanej produkcji z krajów o niskich kosztach wytwarzania do państw wysokorozwiniętych. Wygaśnięcie kluczowych patentów chroniących technologie 3D w okresie od 2014 do 2016 r. wpłynie na rozprzestrzenianie się następstw nowego porządku. W artykule przedstawiono również analizę 217 opinii studentów w wybranych krajach (Węgry, Włochy, Litwa, Polska, RPA, Szwecja i Ukraina) dotyczących ich stosunku do technologii druku 3D. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of 3D printing enables the process of direct transfer of ideas (understood as digital vectors) into physical objects using only one universal device. Later these objects could be milled and the same material reused, allowing ideas for effective re-materialisation and de-materialisation done by individual consumers who become producers. New goods could be adjusted by consumers to their individual preferences as it was in the preindustrial craft era. A process of re-localisation of de-localised production from low paid labour countries to developed ones will be observed with spatial distribution. This new order could be named re-de economy. Expiration of key patents that protected 3D technologies between 2014 and 2016 will affect the spread of these new order consequences. The article also presents an analysis of 217 students' opinions collected in selected countries (Hungary, Italy, Lithuania, Poland, South Africa, Sweden and Ukraine) regarding their attitude to this technology. (original abstract)
EN
The agricultural reforms of the first half of the twentieth century were a side effect of the industrial revolution and demographic explosion. The variety of solutions used in individual countries reflected the complexity of local problems. In comparison, the communist reforms implemented after 1945 were dictated mainly by ideological considerations, and their aim was not so much to solve real problems as to break the will to resist and incapacitate entire societies.(original abstract)
20
Content available remote The New Industrial Revolution: Circular Economy in European Union
75%
XX
Działalność przemysłowa i nawyki konsumpcyjne powodują korzystanie z zasobów naturalnych w nieproporcjonalny sposób. Tymczasem wytwarzanie odpadów rośnie zbyt szybko, powodując ciągłe gromadzenie się odpadów na składowiskach i zanieczyszczenie atmosfery. Oddzielenie wzrostu gospodarczego i rosnącego standardu życia od wytwarzania odpadów jest pilne dla naszego przetrwania. Celem tego artykułu jest przedstawienie przeglądu problemu środowiskowego, przed którym stoi Unia Europejska (UE), oraz tego, jak zmienić model biznesowy w branżach, aby prosperować w społeczeństwie bez szkody dla przyszłych pokoleń. W ten sposób w niniejszym dokumencie opisano kierunki działania mające na celu osiągnięcie zrównoważonych modeli ekonomicznych, a także niektóre przykłady nowych przedsiębiorstw w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym oraz sposoby ich wdrażania w jednym z krajów członkowskich UE - Hiszpanii, w celu przyczynienia się do ogólnej poprawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The industrial activity and consumption habits are using the natural resources disproportionately over the time. Meanwhile, waste generation is increasing too fast, causing continuous accumulation of waste in landfills and contamination to the atmosphere. Decoupling economic growth and rising living standards from waste generation is urgent for our survival. The objective of this article is to provide an overview of the environmental problem that European Union (EU) is facing and how can change the business model in industries to prosper in the society without detriment to future generations. In this way, this document describes the lines of action to achieve sustainable economic models, as well as some examples of new business framed within the circular economy, and how are being implemented in Spain, as a member country in EU, with the purpose of contribute to the common improvement. (original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.