Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  telecommunications market
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Omówiono zagadnienia związane z oferowaniem usług telekomunikacyjnych. Przedstawiono ewolucję rynku i usług telekomunikacyjnych w perspektywie nadchodzącej dekady. Przedstawiono między innymi takie aspekty, jak ruchomość abonentów, indywidualizacja usług, 'inteligencja' w sieci, znaczenie treści oferowanych w ramach usług oraz niektóre aspekty socjologiczne związane z globalną infostradą.
EN
Article discusses issues related to offering telecommunication services. It presents service and market evolution in the forthcoming decade. The following aspects were discussed mobility, service customisation, network intelligence, service contents and some sociological aspects of global infostrade.
2
Content available Telekomunikacyjne agencje regulacyjne
100%
PL
Przedstawiono ogólne przyczyny i warunki powstawania agencji regulacyjnych telekomunikacji, wynikające z dynamicznego rozwoju tej dziedziny zarówno pod względem techniki, jak i zastosowań. Omówiono modele takich agencji oraz przytoczono wybrane przykłady najbardziej znanych i doświadczonych agencji. Dokonano przeglądu pod kątem zakresów misji takich agencji, obszarów ich działania, charakterystycznych cech strukturalnych oraz ich usytuowania w strukturach administracyjnych kraju.
EN
General reasons and conditions for world-wide establishment of telecommunications regulatory agencies, resulting from dynamic development of communications technology and applications are analysed. Various models of agencies are described and selected examples of best known and experienced agencies are presented. A survey of missions, areas of activities, characteristic features as well as positions in country's administration structures is given.
PL
Dokonano krótkiej charakterystyki obecnego rynku telekomunikacyjnego i jego trendów rozwojowych. Przedstawiono ogólne zasady rozliczeń międzyoperatorskich za połączenia międzysieciowe na podstawie kosztów, a następnie zaprezentowano sposoby rozliczeń obowiązujące w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.
EN
Present telecommunications market is briefly characterised as well as his development trends. The principles of interconnection accounting between network operators based on cost method is presented and after it the accounting principles and practice employed in United Kingdom, France and Germany are exemplified.
PL
Rozwijająca się gospodarka cyfrowa i społeczeństwo informacyjne zmieniają uwarunkowania gospodarcze i społeczne. Z tego względu rodzi się potrzeba kształtowania jednolitego cyfrowego rynku UE (JCR UE). Stwarza to z kolei konieczność weryfikowania dotychczas sformułowanych wyzwań wobec rynku telekomunikacyjnego (RT) UE. Podstawowe cele artykułu sprowadzają się do przedstawienia głównych założeń strategii tworzenia JCR UE i ukazania roli RT w tworzeniu JCR UE, zaprezentowania obecnego stanu RT UE, ukazania głównych inicjatyw podejmowanych w obszarze RT, służących tworzeniu JCR UE, oraz przybliżenia stanu realizacji inicjatyw podjętych w obszarze RT. W nawiązaniu do przyjętych celów w artykule stawia się pytania badawcze dotyczące głównych powodów tworzenia JCR UE oraz sposobu oceny dotychczasowych przekształceń RT.
EN
The developing digital economy and information society are changing economic and social conditions. Therefore, there is a need to shape a single EU digital market (EU SDM). In consequence, this creates the need to verify the currently formulated challenges to the EU telecommunications market (TM). The main goals of the article are to present the main assumptions of the strategy of creating the EU SDM and show the role of TM in creating the EU’s SDM, presenting the current state of the EU TM, showing the main initiatives in the field of TM in order to create the EU’s SDM and bringing closer the state of implementation of TM initiatives. In reference to the adopted objectives, the article poses research questions regarding the main reasons for the creation of the EU SDM and the way of assessing the existing TM transformations.
PL
Dokonano klasyfikacji gier rynkowych na konkurencyjnym rynku telekomunikacyjnym, biorąc pod uwagę cel, jaki wyznacza realizowana przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne polityka. Wychodząc od modelu popytu i modelu kosztów, zdefiniowano funkcje wypłat dla każdej z gier oraz określono pojęcie strategii gry. W zależności od informacji na temat modelu kosztów konkurencyjnych graczy wyróżniono dwa zasadnicze rodzaje gier jednokryterialnych: gry przeciwko naturze oraz N-osobowe gry o sumie niezerowej. Wykazano konieczność wielokryterialnej analizy gry rynkowej.
EN
The article presents a classification of market games in a competitive telecommunications market with regard to objectives set by the policies of telecommunications companies. The demand and cost models are the starting point for the definition of payoff functions for each game, and for the game strategy concept. Two major types of single criterion games are specified depending on the information about the cost models of competitive players: games against nature and N-person non-zero sum games. The article demonstrates the need for a multicriterion analysis of market games.
PL
Celem opracowania jest analiza dynamiki rozwoju usług wiązanych na polskim rynku telekomunikacyjnym w latach 2014-2016. W części teoretycznej przedstawiono problematykę rynku usług, specyfikę rynku usług telekomunikacyjnych, w tym rynku usług wiązanych. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań, które zostały przeprowadzone w celu oceny kierunku i tempa zmian w zakresie usług wiązanych na polskim rynku telekomunikacyjnym. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane z publikacji Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wyniki analizy wskazują przede wszystkim na wyraźnie rosnącą tendencję pod względem liczby użytkowników i przychodów w badanym zakresie rynku telekomunikacyjnego.
EN
The aim of the study is to analyse dynamics of the bundled services development on the Polish telecommunications market in the period 2014-2016. The theoretical part presents the issue of services market, character of telecommunications services market, including bundled services market. The empirical part presents the results of the research which was carried out to assess the direction and the rate of changes in terms of bundled services on the Polish telecommunications market. The analysis was realised on the basis of data from the Office of Electronic Communications publications. The results of the analysis primarily indicate a clearly growing trend in terms of the number of users and revenues in the analysed extent of the telecommunications market.
7
75%
PL
Głównym celem przedstawionych regulacji jest obniżenie kosztów usług roamingowych na terytorium Unii Europejskiej. Komisja Europejska w swoich regulacjach dąży do tego, aby stawki płacone przez użytkowników za usługi roamingowe na terenie Unii Europejskiej nie były bezzasadnie wyższe od stawek za rozmowy krajowe. W regulacjach tych nie ustalono idealnych cen za usługi roamingowe, lecz zagwarantowano, że opłaty za korzystanie z telefonu komórkowego za granicą nie będą w nieuzasadniony sposób przewyższać oplat za usługi świadczone w kraju.
EN
Im Artikel wurden die Prämissen der Regelung des Telekommunikationsmarktes vorgestellt. Besondere Rücksicht wurde auf den Bedarf der Regelung internationaler Verbindungen im Mobilfunk (so genanntes Roaming) genommen. Der Bedarf für das Roaming Regelung auf der Ebene der Europäischen Union wurde bewiesen. Es wurde die Situation bezüglich der genommener Gebühren bevor der Regelung dargestellt. Die Höhe dieser Gebühren lehnte sich nicht auf die Kosten der Dienstleistungen. Das Artikel besprächt auch die Vorteile der untergenommener Regelungen für die Kunden.
PL
Przedstawiono stan i prognozę rynku telefonii stacjonarnej po wprowadzeniu kilku nowych rozwiązań regulacyjnych. Pokazano np. liczbę stacjonarnych linii telefonicznych, przychody i strukturę dostawców usług, wskaźnik koncentracji czterech największych firm telekomunikacyjnych. W końcu przedstawiono także pewne rozważania na temat przyszłości rynku telefonii stacjonarnej, jego szans i zagrożeń.
EN
The article presents the state and the forecasts of fixed telephony market after implementing some new regulatory remedies. It shows for example the number of telephony fixed lines, service providers revenues with a structure of these revenues and concentration ratio of the biggestfourtelecommunication companies. Finally, there are some deliberations about the future of fixed telephony market, its opportunities and threats.
9
75%
PL
Przedstawiono porównanie cen usług telefonicznych świadczonych za pośrednictwem sieci stacjonarnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian cen w 2004 roku, oraz odniesiono je do cen analogicznych usług w krajach Unii Europejskiej. Do porównania cen za usługi telefoniczne i ich struktury w poszczególnych krajach wykorzystano metodę koszykową OECD.
EN
The paper presents price comparison of PSTN services provided by the fixed network in Poland, with focus on price changes in 2004 in relation to prices of similar services in the EU countries. The OECD basket method has been used to compare prices of telephone services and their structure in selected countries.
10
Content available Rynek telekomunikacyjny w Europie
75%
PL
Przeanalizowano zmiany, jakie nastąpiły na rynku telekomunikacyjnym od końca lat dziewięćdziesiątych. Skoncentrowano się na zagadnieniach ekonomicznych i podaniu przyczyn zahamowania rozwoju tego rynku. Do przedstawienia perspektyw rozwoju branży wykorzystano badania firmy doradczej McKinsey.
EN
The paper presents an analysis of the changes in the European telecommunications market that have taken place from the end of 90's. The paper concerns the economical issues and reasons of existing difficulties in the development of the market. There were used the future prospects about the industry, based on the McKinsey consulting company's research.
PL
Naświetlono zakres zmian w polskim Prawie Telekomunikacyjnym w ostatnich kilku latach. Zwrócono uwagę na obecny stan polskiego rynku telekomunikacyjnego oraz zmiany zaproponowane w projekcie nowej Strategii Regulacyjnej na lata 2006-2007. Uwzględniono również plany zmian legislacyjnych w 2006 roku zaprezentowanych w projektach nowelizacji ustawy o radiofoniii telewizji i ustawy Prawo telekomunikacyjne.
EN
This article presents the scope of changes in the Polish Telecommunications Law during the last few years. Notice was taken of the current state of the Polish telecommunications market and the changes proposed in the new Regulation Strategy for the years 2006-2007. Plans of legislative changes in the year 2006, presented in Radio and Television Act amendment project, have also been taken into account.
PL
Omówiono rolę państwa w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie kilku wybranych państw. Główną uwagę zwrócono na znaczenie monopolu bądź zaangażowania państwa w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na etapie usuwania opóźnienia w dostępności podstawowych usług telekomunikacyjnych. Na tym tle przedstawiono próbę analizy wpływu zasad polityki wspólnotowej na kondycję rynku telekomunikacyjnego w państwach o znacznych brakach infrastrukturalnych, w tym na sytuację na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Sierdzono, że nie ma ahistorycznych, jedynych i wyłącznych rozwiązań regulacyjnych dla rynku komunikacji elektronicznej, tzn. należy dobierać różne zestawy instrumentów ingerencji państwa w funkcjonowanie rynku telekomunikacyjnego, dostosowanych do potrzeb aktualnego etapu rozwojowego tej dziedziny gospodarki. Doświadczenie rozwoju telekomunikacji publicznej w EWG/UE oraz państwach członkowskich wyraźnie świadczy o potrzebie dostosowania instrumentów i roli państwa w sektorze telekomunikacyjnym do aktualnego poziomu rozwoju telekomunikacji krajowej.
EN
The paper discusses role of the state in the development of infrastructure in several selected countries. The greatest attention has been paid to significance of state monopoly or commitment of the state to development of telecommunications infrastructure at the early stage of development, when increasing availability of basic telecommunications services is critical. An attempt to analyse influence of principles of EC policy on telecommunications markets in countries with significant infrastructure shortages, including the situation in Poland, was made accordingly. It was claimed that there are no a-historical, sole and exclusive regulatory solutions for the electronic communications market, so different sets of instruments of state intervention in the operation of telecommunications market should be selected and adjusted in accordance with the current stage of development of this sector. Experience with the development of public telecommunications in the EEC/EU and member states provides clear evidence of the need to adjust the instruments and role of the state in the telecommunications sector to the current condition of telecommunications market in each country.
EN
The article assesses the impact of EU regulations and policies on the emergence of a competitive telecommunications market in the European Union. The author seeks to answer two research questions: (i) Has the model of opening the EU’s telecommunications services market to competition proved to be effective in practice? (ii) Has the EU delivered on its plan to create a competitive telecommunications market in Europe? The author uses research methods including a critical review of studies on the subject. He also examines the nature of the regulatory measures in question and explains why the EU telecommunications services market needs adjustment. Czaplewski conducts a cause-and-effect analysis to show the link between specific regulations and their socioeconomic implications. The author also carries out a synthesis based on a comprehensive evaluation of EU regulatory policies affecting the telecommunications services market and highlights key policy dilemmas. The research establishes that the liberalization of the EU’s telecommunications services market has put an end to a telecommunications monopoly and old regulatory structures. Deregulation has created and strengthened competition in telecommunications services for end customers. However, efforts to foster competition in wholesale access to the network for new telecommunications operators have produced less spectacular results, Czaplewski says. The author concludes that the model adopted by the EU for opening its telecommunications services market to competition has only been partially successful. Another conclusion is that efforts to create competition on the telecommunications services market are still far from complete. Czaplewski also argues that greater competition in wholesale access to the telecommunications network should be an important objective of EU regulatory policy on the telecommunications services market.
PL
Celem artykułu jest dokonanie oceny wyników dotychczasowej unijnej polityki regulacyjnej, prowadzonej w obszarze rynku usług telekomunikacyjnych (RUT), ukierunkowanej na stworzenie rynku konkurencyjnego. Nawiązując do przyjętego celu, skoncentrowano rozważania na udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1) czy podjęty przez UE model otwierania RUT na konkurencję okazał się skuteczny? 2) czy można już mówić o zakończeniu zaplanowanego zadania stworzenia w UE konkurencyjnego RUT? Przy pisaniu artykułu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, zastosowaną do przedstawienia stanu wiedzy na temat istoty regulacji oraz powodów regulowania RUT, metodę przyczynowo-skutkową służącą do wykazania związków między konkretnymi rozwiązaniami regulacyjnymi i generowanymi przez nie efektami ekonomicznymi i społecznymi oraz metodę syntezy, pozwalającą na dokonanie kompleksowej oceny unijnej polityki regulacyjnej odnoszącej się do RUT, jak i wskazanie głównych, współczesnych dylematów tej polityki. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż prowadzone w UE liberalizowanie RUT doprowadziło do usunięcia monopolu telekomunikacyjnego i starych struktur regulacyjnych, oraz stworzenia i umocnienia konkurencji w obszarze świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów końcowych. Mniej korzystnie przedstawiają się efekty budowania konkurencji w obszarze hurtowego dostępu do sieci (dla nowych operatorów telekomunikacyjnych). Uzyskane wyniki pozwalają na wyprowadzenie następujących wniosków: a) zastosowany przez UE model otwierania RUT na konkurencję okazał się - jak dotychczas - częściowo skuteczny, b) w istniejącej sytuacji nie można mówić o zakończeniu zaplanowanego zadania stworzenia w UE konkurencyjnego RUT, c) ważnym zadaniem prowadzonej przez UE polityki regulacyjnej w obszarze RUT powinno być wzmocnienie konkurencji w obszarze hurtowego dostępu do sieci telekomunikacyjnej.
PL
Omówiono koncepcję usługi powszechnej w warunkach telekomunikacji urynkowionej, jako jednego z instrumentów realizacji programu eEurope w Unii Europejskiej. Podkreślono, że podstawowe zalecenia dyrektywy o usłudze powszechnej pozostają w ścisłym związku z potencjałem społeczno-gospodarczym krajów wysoko uprzemysłowionych. Przeanalizowano specyfikę problematyki usługi powszechnej w nowo przyjętych państwach członkowskich UE, zwracając uwagę na niski wskaźnik zamożności społeczeństw oraz niedorozwój infrastruktury stacjonarnej przy jednoczesnym szybkim rozwoju telekomunikacji komórkowej w tych krajach.
EN
The concept of the universal service in the market-based telecommunications as one of the eEurope program implementation instruments in the EU has been discussed. It has been stressed that main recommendations of the universal service directive are linked to the socio-economic potential of the highly developed countries. Universal service specific issues in newly joint EU member states have been analysed pointing out their low wealth index and undeveloped fixed line infrastructure and at the same time dynamic growth in mobile telecommunications.
PL
Omówiono kwestie wynikające z powstania takich nowych typów podmiotów, jak: operatorzy operatorów, giełdy telekomunikacyjne i izby rozliczeniowe. Podano informacje dotyczące rynku globalnego, a przede wszystkim spadku cen i wzrostu przepływności transmisji. Zasygnalizowano również niektóre zjawiska związane z modyfikacją tradycyjnych łańcuchów wartości dodanej w sektorze telekomunikacyjnym.
EN
The paper discusses some issues related to establishing new enterprises within the telecommunications sector such as: carriers' carriers, telecommunications on-line exchanges, global telecommunications clearing houses. The new structure of the market resulted from significant changes which took place in the global telecommunications sector: declining prices for telecommunications services and a high growth of trunk capacity due to the liberalization process and technological development. Moreover, some crucial modifications within the traditional value chains of telecommunications services, which determine new business relations within the sector, are also being discussed.
PL
Zaostrzająca się konkurencja na rynku telekomunikacyjnym oraz postęp technologiczny niewątpliwie przyspieszają rozwój usług konwergentnych. Większość przedsiębiorców zmierza ku pełnej konwergencji, czyli ku kompleksowej usłudze dostarczanej przez jednego przedsiębiorcę i wspieranej przez jedno multimedialne urządzenie działające na podstawie protokołu internetowego. Usługi wiązane: TV, szerokopasmowy Internet, telefon stacjonarny oraz telefon komórkowy w ofercie jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego cieszą się wśród Polaków coraz większą popularnością.
EN
Growing competition in the telecommunications market and technological advances will undoubtedly accelerate the development of convergent services. Most telecommunications operators tends towards full convergence, that is, towards a comprehensive service provided by one operator and supported by a multimedia device operating based on internet protocol. Bundled services: TV, broadband Internet, mobile and fixed telephony offered by one telecommunications operator enjoy increasing popularity.
PL
Przeanalizowano zmiany cen usług telefonicznych, świadczonych za pośrednictwem sieci stacjonarnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian cen w pierwszej połowie 2007 roku odnosząc je do cen analogicznych usług w krajach Unii Europejskiej. Do porównania cen za usługi telefoniczne i ich struktury w poszczególnych krajach wykorzystano metodę koszykową OECD.
EN
The paper presents price comparison of PSTN sen/ices provided by the fixed network in Poland, in respect to the price changes in the first half of 2007 in relation to the similar sen/ices prices in the UE countries. To compare the price changes of the telecommunication sen/ices and their structure in the selected countries there would be used the OECD basket method.
PL
Przedstawiono porównanie cen usług telefonicznych, świadczonych za pośrednictwem sieci stacjonarnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian cen w 2008 roku, oraz odniesiono je do cen analogicznych usług w krajach Unii Europejskiej. Do porównania cen za usługi telefoniczne i ich struktury w poszczególnych krajach wykorzystano metodę koszykową OECD.
EN
There are presented price comparison of PSTN services provided by the fixed network in Poland, in respect to the price changes in 2008 in relation to the similar services prices in the UE countries. To compare the price changes of the telecommunication services and their structure in the selected countries there would be used the OECD basket method.
PL
Przedstawiono aktualne informacje na temat przewidywanych kierunków roz-woju usług i infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Jej parametry techniczne w wielu przypadkach już obecnie nie spełniają oczekiwań użytkowników usług telekomunikacyjnych, a w niedługim czasie stworzą barierę dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
EN
The report presents the most current information on the direction of development of services and telecommunications infrastructure in Poland. Technical parameters of the existing telecommunications infrastructure in many cases already do not meet the expectations of users of telecommunications services and in the near future will create a barrier for the development of Information society, pre-venting the widespread use of new electronic Communications services.
PL
Przedstawiono wpływ regulacji konkurencji, zgodnie z postanowieniami pakietu regulacyjnego 2002, na podejmowanie nowych inwestycji typu greenfield, niezbędnych do realizacji nowego etapu strategii lizbońskiej i2010. Scharakteryzowano w zarysie zasady regulacji konkurencji na rynku komunikacji elektronicznej na obecnym etapie, z uwypukleniem szczególnej roli konkurencji usługowej oraz zależności między realizowaną polityką regulacyjną a inicjatywami inwestycyjnymi i innowacyjnymi operatorów. Na podstawie analizy dokumentów, wypowiedzi oraz materiałów prasowych zaprezentowano krytyczne spojrzenie na regulację konkurencji w nowych warunkach biznesowych w Unii Europejskiej, zwracając przy tym szczególną uwagę na rozwój usług dostępu szerokopasmowego.
EN
According to the 2002 regulatory package the influence of the competition regulation on the undertaking of new "greenfield" investments has been presented as being necessary to fulfill the next phase of the Lisbon strategy i2010. Current principles of competition regulation of the electronic communications market have been briefly characterised, pointing out special role of the service competition and interrelations between current regulatory policy and infrastructure investments and innovative initiatives of the operators. Analysis of the available documents, statements and press articles has led to a critical view on the competition regulation in the new business conditions in the EU, with special attention paid to evolution of broadband services.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.