Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pellet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available Techniki transportu drogowego pelletu
100%
PL
W artykule przedstawiono sposoby transportu drogowego pelletu. Omówiono transport pelletu w workach, big bagach oraz luzem, wskazując na czynniki mające wpływ na jakość dostarczanego paliwa oraz dobór technik transportu w zależności od potrzeb odbiorcy. W artykule odniesiono się do aktualnie obowiązujących norm na pellet drzewny oraz dokonano porównania gęstości nasypowej i współczynnika twardości pelletu w zależności od materiału z którego został wytworzony.
EN
In the article presents ways of road transport of pellet. Discusses transport of pellets in bags, big bags and bulk, pointing to the factors affecting on the quality of the delivered fuel and transport techniques selection depending on the needs of the customer. The article referred to the current standards for wood pellet and compared a density pellet bulk and coefficient hardness depending on the material from which it was made.
EN
The article is presenting part of researches about mixing non homogeneous grain materials in the double cone shape mixer. The aim of researches is to find possibil- ity in usage of Computer picture analysis to predict value of non homogeneous grain mixtures.
EN
The wood waste generated by wood industries is increasing. On the other hand, the demand for bioenergy in the form of pellets is also rapidly increasing. Converting wood waste into wood pellets can be one of the alternatives of waste management. At the same time, improving pellets quality can be implemented to keep up with the increasing pellets demand. This study investigated the characteristics of merbau (Intsia bijuga) wood and coconut (Cocos nucifera) shell wastes pellets, and effects of material combination pellets characteristics. The results showed that merbau wood and coconut shell wastes pellets proved to meet the DIN EN 15270 pellet quality standard. Moreover, a significant improvement on merbau pellets proximate properties and calorific value was investigated; however, the crush strength of pellets was significantly decreased.
EN
The aim of this research was to determine of the energy consumption for the pellets drying in the rotary drums. The research was carried out for five drums diameters – from 300 mm to 700 mm and for 25% fill-in-degree. Examined three types of pellets with different bulk density. Power consumption was measured by Voltcraft Energy logger.
PL
Kotły zużywają do 90% energii zawartej w drewnie. Istnieje szeroka gama klasycznych kotłów z ręcznym sterowaniem i bezpośrednim spalaniem drewna oraz nowoczesnych automatycznych kotłów zgazowania dostępnych na dzisiejszym rynku. Wielką zaletą tej nowoczesnej technologii jest możliwość wykorzystania do 90% energii zawartej w drewnie, co skutkuje niższym zużyciem paliwa. Ponadto technologia ta ma znacznie niższy negatywny wpływ na środowisko, zmniejsza ilość niespalonych cząstek stałych w popiele i dlatego wymaga niewielkiej konserwacji i czyszczenia. Artykuł dotyczy modyfikacji sprzętu spalania niezbędnego do obniżenia emisji z biomasy w kotle typu MA23. Modyfikacja konstrukcji polegała na zmodyfikowaniu wlotów nawiewanego powietrza wtórnego dla umożliwienia połączenia z gazem drzewnym. Wzrost intensywności mieszania gazów i powietrza z gazem drzewnym zmniejszyło stężenie składnika substancji palnej w gazach spalinowych. Badaniom poddano skład spalin i możliwości wpływania na skład gazów spalinowych i na podstawie doświadczeń zaproponowano sposób modyfikowania i kontrolowania procesu spalania. Tylko jedną z wielu propozycji wybrano do badań. Podczas spalania stanowi ona podstawowy punkt odniesienia w produkcji emisji gazów spalinowych powstających z drewna. Zmodyfikowany sposób montażu sprzętu/kotła został wykorzystany do wtórnej modyfikacji powietrza wlotowego użytego do spalania. Sprzęt został przetestowany zgodnie z normą europejską EN 303-5. Podstawowym wymogiem było ograniczenie emisji, poniżej wymaganych wartości granicznych. W artykule przedstawiono zbiór nowo uzyskanych równań opisujących mechanizm spalania w kotle oraz pokazano jak regulować i kontrolować proces, zwłaszcza regulację prędkości obrotów wentylatora.
PL
Zjawisko niskiej emisji stało się w ostatnich latach istotnym problemem i jest przyczyną zmiany myślenia wielu Polaków. Dziś mało kto neguje konieczność wyeliminowania z rynku „kopciuchów" i paliw stałych niskiej jakości oraz zastąpienia ich bardziej wydajnymi i ekologicznymi źródłami ciepła, np. kotłami na pellet klasy 5, zasilanych granulatem drzewnym dobrej jakości. Perspektywy rozwoju branży w tym zakresie są obiecujące, niestety, uczciwi przedsiębiorcy wciąż borykają się z fałszerstwami i patologiami na rynku, które stały się także zmorą konsumentów.
PL
Wzrasta produkcja pelletów na świecie. Zwiększa się obszar zastosowania brykietów z węgla brunatnego za sprawą ich ceny w porównaniu z innymi nośnikami energii. Również w naszym kraju będą one tańszym nośnikiem. Czy i u nas jest szansa na pelletowy boom?
PL
W artykule podano przyczyny stosowania kotłów na biopaliwa stałe oraz dokumenty normatywne, które temu sprzyjają. W pracy opisano proces spalania peletu drzewnego w kotle grzewczym małej mocy z paleniskiem rusztowym. Przedmiotem badań był jednopaliwowy kocioł z zmechanizowanym podawaniem peletu drzewnego. Eksploatacja tego kotła była w pełni automatyczna. Praca systemu podawania paliwa oraz wentylatora podmuchowego kotła regulowana była za pomocą sterownika kotła.
EN
The article presents the reasons for the use of boilers for solid biofuels and normative documents that favour this. The paper describes the process of burning a wood pellet in a low power boiler with a grate furnace. The research concerned a singlefuelled boiler with mechanized feeding of a wood pellet. The exploitation of the boiler was fully automatic. The operation of the fuel supply system and the blower fan of the boiler was controlled by a boiler controller.
PL
Wykonano analizę składu spalin oraz opłacalności ekonomicznej wykorzystania dodatków katalitycznych do spalania pelletu z łuski słonecznika. Określono stopień obniżenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zużycie paliwa wynikające z zastosowania poszczególnych substancji aktywnych. Wykazano wpływ ograniczenia zużycia paliwa oraz jednostkowego kosztu dodatku katalitycznego na wysokość rocznych kosztów możliwych do uniknięcia.
EN
Five catalytic additives (K₂PtCl₆, TiO₂, MnO₂, Cu(NO₃)₂•3H₂O or (NH₂)₂CO) impregnated on SiO₂ were applied to a com. sunflower husk pellet by dry spraying. The modified pellets were burned in a 15 kW boiler, and the combustion gases were analyzed for CO, NOx, SO₂ and particulate matter content. The gases contained less pollutants than during the combustion of unmodified pellets. The use of catalytic additives increased the economic efficiency of the combustion process.
PL
Przemysłowy rozwój technologiczny widzimy każdego dnia. Dotyczy on wszystkich niemal dziedzin, także urządzeń służących do generowania ciepła. Stale zawężane normy środowiskowe, wymagane od dostawców rozwiązań z tej branży, a także silna konkurencja napędzają wypuszczanie na rynek nowoczesnych jednostek, które nie tylko świetnie funkcjonują, ale też są przyjaźniejsze dla środowiska niż tradycyjne i są w stanie cieszyć oko swoim wyglądem. Trudno wyobrazić sobie sytuację, aby w nowo wybudowanym obiekcie mieszkalnym instalowany był stary kocioł o niskich parametrach wydajnościowych.
EN
The aim of the research was to determine one of the most important parameters of solid biomass fuel – mechanical strength – which is a measure of its resistance to conditions during transport and storage. For this purpose, five types of biomass were used in order to assess their susceptibility to an attempt at improving the durability of pellets produced from this biomass: pine sawdust, rapeseed cakes, flax cakes, rapeseed meal, and wheat bran. The organic and inorganic substances which were used as additives to improve the durability of the pellets included water glass, sugar, potato starch, calcium oxide, and calcium lignosulphonate. The durability tests were performed according to the PN-EN ISO 17831 method. The results of these tests showed that the biomass that is best for additizing is sawdust, though it only shows higher durability with the addition of selected additives. In the case of other types of biomass, it makes no sense to use any of the above-mentioned additives during the pelleting process. On the other hand, sugar and calcium lignosulphonate turned out to be the most efficient additives in terms of improving durability. Organic substances proved to be more efficient additives than inorganic substances. Measurements of the bulk density of the tested materials and the resulting pellets were also performed in order to determine the feasibility of the production of pellets. In the case of linseed cake and rapeseed meal, the increase in bulk density was so low that it did not justify the financial expenses necessary in this process.
PL
W ramach przeprowadzonych badań stałego paliwa biomasowego dokonano oceny jednego z najważniejszych parametrów tego typu paliw – wytrzymałości mechanicznej, będącej miarą odporności na warunki panujące w trakcie transportu i przechowywania paliwa. W celu dokonania oceny podatności wybranych typów biomasy na próbę poprawy wytrzymałości mechanicznej uzyskanych z tej biomasy pelletów wykorzystano 5 rodzajów biomasy: trociny sosnowe, makuchy rzepakowe, makuchy lniane, śrutę rzepakową i otręby pszenne. Jako dodatki poprawiające wytrzymałość mechaniczną pelletów zastosowano substancje organiczne i nieorganiczne: szkło wodne, cukier, skrobię ziemniaczaną, tlenek wapnia i lignosulfonian wapnia. Badania wytrzymałości przeprowadzono według metody PN-EN ISO 17831. Wyniki tych badań wykazały, że biomasa, która najlepiej poddaje się uszlachetnieniu, to trociny – tylko one wykazują wyższą wytrzymałość mechaniczną po zastosowaniu wybranych dodatków uszlachetniających. W przypadku pozostałych rodzajów biomasy nie ma sensu stosowania w procesie pelletyzacji żadnego z wyżej wymienionych dodatków. Natomiast najskuteczniejszymi dodatkami poprawiającymi wytrzymałość mechaniczną, spośród badanych w tym projekcie, były cukier i lignosulfonian wapnia. Substancje organiczne okazały się skuteczniejszymi dodatkami niż substancje nieorganiczne. Najlepszą kombinacją biomasy i dodatków w badaniu były trociny z dodatkiem cukru lub lignosulfonianu wapnia – pomijając wynik otrzymany dla nieuszlachetnionych makuchów rzepakowych, takie kombinacje uzyskały dwa najlepsze wyniki pomiarów wytrzymałości. Przeprowadzono również pomiar gęstości nasypowej badanych surowców i otrzymanych pelletów w celu określenia celowości produkcji pelletów. W przypadku makuchów lnianych i śruty rzepakowej przyrost gęstości nasypowej był tak niski, że nie uzasadniało to poniesienia niezbędnych w tym procesie nakładów finansowych. Również wyniki pomiaru wytrzymałości mechanicznej otrzymanych z tych rodzajów biomasy pelletów były najgorsze spośród wszystkich badanych biomas, co dodatkowo podważa sens produkcji pelletów z takich surowców.
EN
The article describes quality parameters of coffee grounds and tea grounds, as main components of a potential sustainable fuel. Samples were tested to determine the calorific value, humidity content, amount of sulfur and ash produced in the subsequent process. The research has shown that biomass consisting of coffee and tea grounds may become a high-energy, sustainable solid fuel. Additionally, the possibility of producing pellets from such materials has been tested and a suitable binder, which would allow forming granules of appropriate size, has been selected.
EN
Agricultural biogas plants are not only a place for processing waste resulting from animal husbandry, but also for generating electricity and heat as well as organic fertiliser. In a four-year experiment, pellets were used as organic fertiliser in the establishment of an experiment with fast-growing oxytrees. The study aimed to investigate the growth and stem thickness increment, overwintering in the first and subsequent years of cultivation under the conditions of north-eastern Poland. The dried digestate and the pellets made from it were characterised by a high content of macroelements (N – 1,95%, P2O5 – 1,1%, K2O – 1,3%). The applied pellet from an agricultural biogas plant under oxytree seedlings due to its slow decomposition had a good effect on the growth of oxytrees in the second and third years. The average growth of oxytrees in the second year was 209.7 cm, and in the third year, 246.8 cm. The growth of oxytrees fertilised with pellets made from the digestate of an agricultural biogas plant was 13% higher than that of trees growing on the control strip.
EN
The course of the pelleting process, its energy consumption, and pellet quality are determined by conditioning itself. Here, conditioning should be understood as additional warming along with additional moisturizing of a mixture just prior to its pelleting. Softening of fodder components and partial gelatinization of starch occur during that process. Steam that can be sometimes replaced by water is commonly used for conditioning. Experiments were aimed at evaluating the influence of lower temperatures applied during conditioning on the pelleting process depending on matrix compression level, as well as on kinetic stability of pellets and process efficiency. Fodder mixture for poultry was the material for study. A compression level of 1:21 in an industrial granulator allowed for achieving high stability of pellets (94-97%) for all samples. In the laboratory system where compression level was 1:17, the dependence of kinetic stability on conditioning temperature could be observed. The increase of mixture temperature after conditioning process was accompanied by stability increase (from 58%-82%).
PL
Przebieg procesu granulowania i jego energochłonność a także jakość granulatu zależą w decydującym stopniu od kondycjonowania. Rozumie się pod tym pojęciem proces dogrzewania z równoczesnym dowilżaniem mieszanki tuż przed granulowaniem. Jednym z kluczowych procesów podczas produkcji aglomeratów jest proces kondycjonowania. Podczas tego procesu następuje rozmiękczanie składników paszowych oraz częściowa żelatynizacja skrobi. Do procesu kondycjonowania używa się pary wodnej, która sporadycznie zastępowana jest wodą. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu procesu kondycjonowania na jakość uzyskiwanego granulatu, a w szczególności na jego trwałość kinetyczną i wydajność granulatora. Badania przeprowadzone na granulatorze laboratoryjnym oraz przemysłowym. Akceptowalną, wysoką trwałość granulatu uzyskano dla wszystkich prób w granulatorze produkcyjnym, niezależnie od temperatury kondycjonowania. Natomiast w linii laboratoryjnej zaobserwowano zależność trwałości kinetycznej od temperatury kondycjonowania. Istotne różnice wystąpiły przy temperaturze kondycjonowania 50°C (trwałość w granicach 60%), co może być spowodowane nie przetworzeniem skrobi w mieszance. Natomiast w granulatorze produkcyjnym zastosowana matryca o dłuższej komorze wytłaczania, a co za tym idzie większej sile aglomeracji spowodowało uzyskanie trwałego granulatu.
17
Content available Shear strength of the selected types of pellets
54%
EN
The usefulness of raw material obtained from oak leaves, waste from paper mass and fragments of Miscanthus was verified with regard to pellet production. A batch of pellets produced therefrom was subjected to technological shear tests with the use of prototype equipment. Also pellets produced by well-known Polish producers were tested. The suggested method of technological shear enables obtaining credible results through standardization of tests conditions. Statistical processing of results proved that there are significant differences in the values of shear strength and unit shear work obtained for both group of pellets. An experimental batch of pellets has a lower density and thus lower shear strength which limits the scope of industrial application. The research which was carried out proved that there is a strong correlation between mechanical strength and density.
PL
Weryfikowano przydatność surowca pozyskanego z liści dębu, odpadów z masy papierowej oraz fragmentów miskantusa do produkcji peletów. Wytworzoną z tych surowców partię peletów poddano testom technologicznego ścinania z wykorzystaniem prototypowego oprzyrządowania. Testowano również pelety wyprodukowane przez znanych polskich producentów. Proponowana metoda technologicznego ścinania umożliwia uzyskanie wiarygodnych rezultatów poprzez standaryzację warunków testu. Statystyczna obróbka wyników wykazała, że istnieją istotne różnice w wartościach wytrzymałości na ścinanie oraz jednostkowej pracy ścinania uzyskane dla obu grup peletów. Eksperymentalna partia peletów cechuje się mniejszą gęstością a tym samym mniejszą wytrzymałością na ścinanie, co ogranicza zakres jej przemysłowego stosowania. Przeprowadzone badania po-twierdziły, że istnieje silna korelacja pomiędzy wytrzymałością mechaniczną a gęstością.
EN
In the paper three cases are presented and analysed, which show innovations in the use of woody biomass for the production of heat and woody fuel (pellets). In two of the firms analysed woody biomass boilers were installed, and in the third case a technological line for the production of pellets was assembled. The analysis was made based on information acquired during interviews conducted in the companies. Pro-innovative people, who acted as “innovation motors” in the companies contributed greatly to the success of the innovative undertakings. The financing of the innovations was the most important problem in the realization of the undertakings, and a possibility to use public funding played a significant role. The successfully implemented innovations contributed to an increase in competitiveness of the companies, which allowed to use locally available woody biomass resources and to reduce the emissions of pollutants and CO2 to the atmosphere.
PL
W pracy zanalizowano trzy przypadki zakładów, w których przeprowadzono działania innowacyjne polegające na wykorzystaniu biomasy drzewnej do produkcji energii cieplnej lub paliwa drzewnego (pelety). W dwóch zakładach zostały zainstalowane kotły do spalania biomasy drzewnej, a w trzecim zakładzie zainstalowano linię technologiczną do produkcji peletów. Analiza została wykonana na podstawie informacji uzyskanych podczas wywiadów przeprowadzonych w zakładach. W powodzeniu działań innowacyjnych zasadniczą rolę odegrały osoby o nastawieniu proinnowacyjnym, będące „motorem” innowacji. Najważniejszym problemem w realizacji podejmowanych działań było finansowanie innowacji. Znaczną rolę w powodzeniu działań innowacyjnych odegrały możliwości wykorzystania środków publicznych do ich finansowania. Zrealizowane działania innowacyjne przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności zakładów, wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów biomasy drzewnej oraz redukcji emisji zanieczyszczeń i CO2 do atmosfery.
EN
Density and hardness are physical parameters in the manufacturing of refuse derived fuel (RDF) pellets. In making pellets, a high heating value for the combustion system is desired. This research aimed to analyze the mixture of municipal solid waste to its density and hardness and study its correlation to heating value. The variable used in this research is a mixture of paper waste and garden waste and food scraps and garden waste. The density and hardness for the mix of paper waste and garden waste were 1970.6 to 2474.8 kg/m3 and 37.8–42.8 HA, respectively. The mixture of food waste and garden waste has density and hardness of 1822 to 2276.7 kg/m3 and 17.4–37.8 HA. The correlation between density and hardness on heating values did not reach a significance of 0.05, so there was no strong relationship between density and hardness on heating values.
20
Content available remote Gospodarka odpadami na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
54%
PL
W artykule podjęto ważną i wciąż aktualną tematykę dotyczącą gospodarowania odpadami poprodukcyjnymi. Opisano charakterystykę przedsiębiorstwa produkcyjnego, klasyfikację i źródła powstawania odpadów, z podziałem na odpady niebezpieczne, inne niż niebezpieczne i obojętne. Zaproponowano usprawnienie dotyczące zagospodarowania i zarządzania odpadem poprodukcyjnym, powstającym w największej ilości.
EN
In the article a very important issue concerning the management of post-production waste has been raised. It describes the characteristics of the production company, classification and sources of waste, with division into hazardous, non-hazardous and inert waste. For post-production waste arising in largest quantities an improvement of waste management has been proposed.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.