Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 288

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Value to customer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
XX
Celem niniejszego referatu jest próba weryfikacji hipotezy o istotnym wpływie postrzeganej wartości dla klienta na kształtowanie się zadowolenia z oferty edukacyjnej, lojalności względem uczelni oraz skłonności do rekomendowania uczelni w przyszłości. Teza o istotnej roli wartości dla klienta, wyraźnie artykułowana w literaturze marketingowej, zostanie poparta wynikami badania przeprowadzonego przez autorów. Część empiryczna pracy zostanie poprzedzona przeglądem literatury, która stanowi koncepcyjny i metodyczny fundament dla przeprowadzonego badania. (fragment tekstu)
EN
The paper aims to verify a hypothesized positive influence of perceived customer value on customer satisfaction, loyalty, and positive word-of-mouth likelihood. The authors present empirical evidence coming from their own research to support the hypothesized relationships, as well as offer directions for further research. The empirical section of the paper is preceded by the presentation of the relevant concepts. (original abstract)
XX
Celem referatu jest przedstawienie metod badania satysfakcji klienta, jako efektywnych sposobów oddziaływania na klienta dla zapewnienia przedsiębiorstwu przewagi konkurencyjnej. (fragment tekstu)
EN
This elaborate presents complex issues of creating and measurement consumer value in an enterprise. It also shows the meaning of category of consumer value to create the value of an enterprise. Systematic analyses of customers satisfaction, gaining loyalty and creating consumer value ensure long-term competition supremacy of the market. Moreover it contribute to the growth of the value of an enterprise. (original abstract)
3
Content available remote Service Value in Hospitality Industry
100%
XX
Dostarczenie klientowi produktu o odpowiednim współczynniku "cena - jakość" jest kluczem do sukcesu w wielu sektorach gospodarki. Również menedżerowie przedsiębiorstw hotelarskich powinni w swoich działaniach uwzględniać elementy łańcucha wartości. W artykule przedstawiono przykłady polityki jakości w przedsiębiorstwach hotelarskich zrzeszonych w Łotewskim Związku Hotelarzy i Restauratorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The unique characteristics of service, which include - intangibility, inseparability, heterogeneity, perishability, made it necessary to propound a new dimension of value chain. The value chain required in the service industry is different from that of the manufacturing industry and is built up on value co-creation system. The research conducted does not give a complete picture about the situation on the hotel market in Latvia, but it gives an overview, what the main values for hotel managers in Latvia are. As it was mentioned before there are very few investigations about customer value and services value, further work should be done and the information gained will be used during the next stage of the research, which is to develop a model for maximizing a service value in hospitality industry. (fragment of text)
XX
Rosnąca popularność koncepcji kapitału intelektualnego oraz wartości dla klienta stały się inspiracją do podjęcia rozważań na temat roli zasobów intelektualnych w tworzeniu wartości dla usługobiorcy. Celem artykułu jest zaprezentowanie obu koncepcji oraz rozważenie zależności pomiędzy kapitałem intelektualnym a wartością dla usługobiorcy. Oprócz aspektów teoretycznych w artykule podjęto dywagacje na temat badania wpływu kapitału intelektualnego na wartości dla usługobiorcy w skali makroekonomicznej, ale także z perspektywy mikroekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The increasing popularity of intellectual capital and value for customer concepts inspired the author to take into consideration the role of intangible assets in creating value for the buyer of services. The main goal of this article is to present both of these concepts and to consider the relationship between intellectual capital and value for the customer. The article shows the main problems of studying the influence of intellectual capital on the value for customer in the service sector, considered also from the macro- and microeconomic perspective. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest podkreślenie rosnącego znaczenia relacji partnerskich między przedsiębiorstwami oraz przedstawienie zasad współdziałania, jakimi powinny kierować się przedsiębiorstwa w trakcie procesów budowania wartości dla klienta. (fragment tekstu)
EN
Today many markets are organized as networks of companies. The companies to compete successfully try to gain mutual target witch is customer value. If they succeed they reach the effects like: additional synergy effects and competitive advantage. To do it, however, companies must create and use in practice some basic rules. In this article the author concentrates on some chosen rules that should drive partners' relationships within the network, including 3C rules (connectivity, community, collaboration). (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono koncepcję łączenia poprzez inkorporację jako instrument zarządzania wartością spółek grupy kapitałowej. Autorzy prezentują w szczególności realizację poszczególnych etapów procesu połączenia wynikających z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz z wewnętrznych regulacji ZCh "Police" SA. Na przykładzie spółek Automatika i Centrum pokazano obszary potencjalnych korzyści możliwych do uzyskania w wyniku realizacji połączenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the concept of merger by incorporation as a form of value base management in capital group. In particularly the analysis is focused on the implementation stages of the merger process according to regulations of commercial law and the internal regulations of the studied company, presenting areas of potential benefits may be obtained as a result of the process. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest ocena procesu współkreowania wartości dla klienta ze względu na znaczenie wybranych grup interesariuszy. W pierwszej części scharakteryzowano proces współkreowania wartości dla klienta, w drugiej zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 49 osób w zakresie roli wybranych grup interesariuszy w procesie współkreowania wartości dla klienta. Prezentacja wyników obejmuje charakterystykę procesu współkreowania wartości dla klienta w obszarach: 1) znaczenia procesu współkreowania wartości dla klienta, 2) intensywności inter- akcji przedsiębiorstwa z klientami, 3) przydatności zasobów klienta, 4) potencjalnego ryzyka (zagrożeń lub szans), 5) przydatności kanałów komunikacji z klientami oraz 6) determinant oferty przedsiębiorstwa w świetle znaczenia wybranych grup interesariuszy. Do oceny znaczenia interesariuszy wykorzystano test t dla grup niezależnych. Wyniki wskazują na częstość i obszary występowania różnic w badanym procesie ze względu na rolę interesariuszy(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is the evaluation of customer value-co-creation due to the importance of selected company's stakeholders. In the first part of the article value-co-creation process is presented. In the second part of the article the results of empirical research, conducted amongst companies with more than 49 employees, showing the value-co-creation process in the light of the role of selected stakeholders are shown. Results presentation contains the following research areas: (1) importance of value-co-creation process, (2) interaction intensity between company and customers, (3) usefulness of customers' resources, (4) risk (threats or opportunities) of value-co-creation process, (5) usefulness of communication channels and (6) purchase determinants of company's offer in the light of the role of selected stakeholders in value-co-creation process. To evaluate the role of stakeholders test t for independent groups was used. The obtained results indicate the frequency and areas of occurrence of differences in the analyzed process due to the role of stakeholders(original abstract)
XX
Aktualnie sektor e-usług jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarki. Fakt, że usługi tego rodzaju są dostarczane za pomocą Internetu lub innych sieci komputerowych w dużym stopniu determinuje specyfikę i zakres elementów strategii marketingowej wykorzystywanej przy budowaniu ich wartości dla klienta. W artykule autorzy omawiają zarówno pojęcie i specyfikę usług elektronicznych, jak również proponują pięć kluczowych elementów strategii marketingowej, które powinny być rozważane podczas tworzenia wartości dla klienta na tym specyficznym rynku. Elementami tymi są: architektura systemu e-usług, informacja, jakość e-usług, sieci społecznościowe oraz marka. Artykuł ma charakter koncepcyjny (eksploracyjny). Dla osiągnięcia założonych celów wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury oraz główne metody rozumowania logicznego - indukcję, dedukcję i wnioskowanie przez analogię.(abstrakt autora)
EN
These days we can observe a rapid growth in the development of e-services. The fact that a new type of services is provided and consumed using an Internet-based or electronic system is of great importance to the marketing strategy. In the article, the authors discuss the nature and specificity of e-services, as well as propose five key elements of marketing strategy which can be used to create value to customer. These five key elements are as follows: architecture of an e-service system, information, e-service quality, social network, and brand. The article is conceptual in nature. In order to achieve the aim pursued, the method of critical analysis of literature was used. Moreover, all three methods of reasoning - induction, deduction, and analogy - were employed.(author's abstract)
XX
Współcześnie, silniej niż kiedykolwiek, wszelkie działania marketingowe podejmowane przez podmioty medyczne związane są przede wszystkim z tworzeniem wartości dla pacjenta, którego pozycja w ostatnich latach również bardzo wzrosła. Obecnie pacjent coraz częściej i w coraz większym stopniu angażuje się we współtworzenie wartości nie tylko dla siebie, ale również dla innych pacjentów oraz dla przedsiębiorstwa (przychodni, szpitala, sanatorium). Celem opracowania było ukazanie tych użyteczności, które mają na to istotny wpływ. W artykule wskazano, iż producent usługi medycznej (podmiot medyczny) tworzy wartość, a konsument (pacjent) w procesie konsumpcji staje się współtwórcą tej wartości, gdyż wchodzi w interaktywny kontakt z podmiotem. Zwrócono także uwagę na kwestię budowania więzi pomiędzy nimi, które oparte są na określonych czynnikach, jak doświadczenie, wiedza czy wymiana informacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, more strongly than ever before, all marketing activities undertaken by medical entities are connected, above all, with creating value for the patient, whose position has also increased in recent years. Currently, the patient is more often and increasingly involved in co-creating value not only for themselves, but also for other patients and for the company itself (a clinic, hospital, sanatorium). The aim of the paper is to show these utilities that have significant influence upon it. The paper demonstrates that the medical service provider (the medical entity) creates value, whereas the consumer (patient) becomes a co-creator of this value in the process of consumption, as they come into interactive contact with the entity. The paper also delves on the relations building between them, based on specific factors such as experience, knowledge or information exchange.(original abstract)
XX
Obecnie obserwuje się dynamiczny rozwój rynku usług rekreacyjnych, w tym fitness, wyrażający się wzrostem liczby podmiotów świadczących te usługi, jak również liczbą korzystających z nich. Wymusza to nie tylko przyjmowanie w ich zarządzaniu orientacji marketingowej, lecz także kreowanie i współtworzenie wartości dla klienta. Celem artykułu jest zaprezentowanie cech usług fitness w aspekcie zarządzania wartością dla klienta, a także przedstawienie transformacji cech usługi fitness w wartości dla klienta. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu i wyniki własnych wywiadów sondażowych przeprowadzonych wśród menedżerów klubów fitness. (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays a dynamic development of the leisure services (and fitness as well) market can be observed. There is a visible growth of number of organisations and companies providing services and number of their customers, too. It forces them to not only to introduce a marketing orientation to their management process but also to create and contribute to the value for the customers. The aim of the paper is to present fitness services with the process of managing the value for customer and to show the transformation of leisure services in the value for the customer. For this paper the field study and research based on interviews among managers of fitness clubs have been carried on. (original abstract)
XX
Problematyka artykułu nawiązuje do aktualnego obszaru badań nad źródłami przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, do których należy kreowanie wartości dla klienta w oparciu o posiadane zasoby i relacje. Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia usług w budowaniu wartości dla klienta i przewagi przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku. Źródłem informacji są badania publikowane w czasopismach naukowych, studia przypadków oraz informacje statystyczne. Wyniki diagnozy posłużyły do wskazania pożądanych kierunków dalszych badań empirycznych. Analizowane przypadki przedsiębiorstw branży wyposażenia wnętrz mają praktyczne walory i mogą posłużyć do analiz benchmarkingowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of the paper refers to the current area of research connected with the competitive advantage of enterprises and value for the customer based on the resources and relations. The purpose of the paper is to identify the importance of services in building customer value and the advantage of an enterprise in a competitive market. The sources of information are research results published in scientific journals, case studies and statistical information. The results of the diagnosis were used to indicate the desired directions of further empirical research. The analyzed cases of furniture companies are practical and can be used for benchmarking analyzes. (original abstract)
12
75%
XX
Celem artykułu jest prezentacja istoty procesu współkreowania wartości dla klienta oraz określenie znaczenia wybranych obszarów tego procesu z perspektywy polskich przedsiębiorstw. W pierwszej części scharakteryzowano koncepcję współkreowania wartości dla klienta, w drugiej zaś omówiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w firmach zatrudniających powyżej 49 osób. W wyniku badań zidentyfikowano główne elementy tego procesu: znaczenie klienta w rozwoju/modyfikacji koncepcji produktu w obszarze interakcji przedsiębiorstwa z klientami, rola partnerów biznesowych w przygotowywaniu/modyfikacji oferty firmy, znaczenie informacji o potrzebach klienta w obszarze zasobów klienta w tym procesie, identyfikacja możliwych szans (m.in. spełnienie oczekiwań potencjalnego klienta) i zagrożeń (m.in. przejęcie projektu przez konkurencję), znaczenie kontaktu osobistego z pracownikiem/menedżerem w obszarze kanałów komunikacyjnych oraz rola ogólnej oceny produktu przez klienta w badanym procesie.(abstrakt oryginalny)
EN
In the first part of the article value-co-creation concept is presented. In the second part of the article the results of empirical research conducted amongst companies are shown. The presentation of results contains the following research areas: (1) importance of value-cocreation process, (2) interaction intensity between companany and customers, (3) importance of selected stakeholders groups, (4) usefullness of customers' resources, (5) evaluation of potential risk (opportunities or threats) connected to value-co-creation process, (6) usefullness of selected communication channels and (7) importance of selected purchase determinants that influence the preparation or modification of company's offer.(original abstract)
XX
W artykule starano się uzasadnić tezę, że wartość dla klienta kształtuje działalność handlu silnie zorientowana na bliskość z klientem. Wyróżniono bliskość zewnętrzną i wewnętrzną handlu. Na bliskość w wymiarze zewnętrznym składa się dostępność przestrzenna i czasowa oraz wizerunek firmy. Bliskość wewnętrzną miejsca sprzedaży kształtują stosowane w miejscu sprzedaży rozwiązania techniczno-organizacyjne oraz posiadane wartości niematerialne i zasoby ludzkie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article was an attempt to justify the thesis that value for the customer is shaped by the trade activities strongly committed to its proximity with the customer. Author has distinguished the external and internal trade proximity. The external proximity consists of spatial and temporal availability and the company image. In turn, the internal proximity is shaped by technical and organizational solutions applied at the point of sale and intangible assets and human resources held by the company. (original abstract)
14
Content available remote Struktura i spójność modeli biznesu
75%
XX
Celem niniejszej pracy było zajęcie stanowiska w sprawie podstaw teoretycznych spójności modeli biznesu. Dążąc do osiągnięcia tego celu, na podstawie analizy literatury, sformułowano definicję określającą, że model biznesu to względnie odosobniony, wieloskładnikowy obiekt konceptualny opisujący prowadzenie biznesu, poprzez artykułowanie logiki tworzenia wartości dla klienta i przechwytywania części tej wartości przez przedsiębiorstwo. Na tej podstawie określono strukturę modelu biznesu. Na tę strukturę składają się składniki modelu biznesu i relacje łączące je ze sobą i z otoczeniem biznesu. Zaproponowany model biznesu zbudowany został z sześciu składników: propozycji wartości dla klientów (ang. value - V), kompetencji (ang. competence - C), zasobów (ang. resource - R), organizacji (ang. organization - O), logistyki dostawy (ang. logistic - L), strategii konkurencji (ang. Competitive Strategy - S), tworzących łącznie strukturę o akronimie VCROLS. W zakresie połączeń wymienionych elementów na szczególną uwagę zasługują stosunki: zgodności ze względu na cel oraz ze względu na zgodność wzajemną. Sformułowanie podłoża teoretycznego opisującego model biznesu pozwoliło na wyłonienie zagadnienia jego spójności. Na bazie wnioskowania dedukcyjnego wyłoniono cztery fazy procesu spójności: bliskość, dopasowanie, harmonizacja, spójność. Fazy te w oparciu o literaturę zostały omówione. Sformułowano dwa wnioski. Po pierwsze w drodze definicji została wyeliminowana faza harmonizacji, bowiem opisuje ona dopasowanie na poziomie 'dobrym'. Po drugie spójność opisuje jakość relacji występujących między składnikami i relacjami modeli biznesu. Finalnie zajęto stanowisko, że spójność modelu biznesu to takie zestrojenie jego struktury, aby możliwe było generowanie wartości zadowalającej klientów oraz przechwytywanie część tej wartości przez przedsiębiorstwo. Spójność modeli biznesu ma dwie główne składowe: wewnętrzną i zewnętrzną. Sformułowane w niniejszej pracy stanowisko jest propozycją uzgodnienia naukowej struktury modelu biznesu. Zaproponowana struktura VCROLS wydaje się, że jest konieczna i wystarczająca do opisu każdego biznesu. Kluczowym punktem zainteresowania badawczego powinno być optimum spójności modeli biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to take a position on the theoretical coherence of business models. In order to achieve this goal, based on the analysis of literature, formulated definition specifying that the business model is relatively isolated, theoretical multi-object of making business, by articulating the logic of creating value for customers and capture part of that value by the company. On this basis was describe the structure of the business model. In this structure composed of business model components and relationships that connect them with each other and the business environment. The proposed business model is built of six components: a value for customers (V), competence (C), resources (R), organization (O), logistics of delivery (L), competitive strategy (S), forming a structure including a VCROLS acronym. In terms of connections listed items deserve special attention relations: conformity to the purpose and because of the mutual compatibility. The formulation of the theoretical base describing the business model has allowed the identification of issues of coherence. On the basis of deductive reasoning were identified four phases of the process of cohesion: proximity fit, harmonization, coherence. These phases based on the literature are discussed. Two proposals were formulated. First, by definition phase of harmonization has been eliminated, because it describes the fit of a 'good'. Second, coherence describes the quality of the relations between the components of business models. Finally addressed the position that the business model is a consistent alignment of its structure such that it was possible to generate a satisfactory value customers and to capture some of that value by the company. Coherence of business models has two main components: internal and external. Formulated in this study is a proposal to agree on the position of the scientific structure of the business model. The proposed structure VCROLS it seems that it is necessary and sufficient for the description of each business. A key focus of research should be optimum coherence of business models. (original abstract)
15
Content available remote Kreowanie wartości dla klienta w podmiotach usługowych z kapitałem zagranicznym
75%
XX
Celem artykułu jest dokonanie oceny kreowania wartości dla klienta przez podmioty usługowe z kapitałem zagranicznym funkcjonujące na polskim rynku, a także podjęcie próby modelowego przedstawienia czynników kreujących tę wartość w usługach. Artykuł jest studium analitycznym, w którym wykorzystano wyniki badań bezpośrednich, zrealizowanych w 2017 roku techniką wywiadu bezpośredniego na próbie 153 przedsiębiorstw usługowych z kapitałem zagranicznym. W badaniach zastosowano nielosowy - celowy dobór do próby (firmy spełniające kryteria: działalności usługowej; podmioty z kapitałem zagranicznym). Zdecydowaną większość badanych stanowiły instytucje z kapitałem pochodzącym z krajów europejskich, jedynie 13% przypadków to przedsiębiorstwa z kapitałem amerykańskim. Kapitał zagraniczny ponad połowy badanych stanowił od 51% do 100% kapitału ogółu jednostek poddanych analizie. Działały one w wielu krajach jednocześnie, co trzecia z nich w więcej niż 30 krajach na świecie. Od wielu lat prowadziły działalność w Polsce, a ponad połowa, co najmniej od dwudziestu. Co trzecie badane przedsiębiorstwo prowadziło działalność na polskim rynku klasyfikowaną w sekcji G oraz w sekcjach I, P, O, R, S. (fragment tekstu)
EN
Building customer value in enterprise of services allows to create and increase customer's satisfaction and build long-term relationships with them. Service companies that create customer value represent marketing orientation entities, that is, recognizing in their business the key position of the consumer. The adoption in the service company of customer orientation means, inter alia: systematic examination of the needs, preferences and satisfaction of customers; addressing the offer to the requirements of individual market segments; shaping marketing tools in a way the purchaser needs. The aim of the article is to assess creating value for clients by service providers with foreign capital on the Polish market and attempting to model the presentation of factors benchmarks value to the consumer in the services. The article is an analytical study using the results of direct research carried out in 2017 years of direct interviews at the sample of 153 services companies with foreign capital. As a result of modeling, two constructs were obtained: shaping service tasks and implementing the service delivery process. From the point of view of the service provider, these factors play a key role in the sales process. (original abstract)
Bank
|
2008
|
nr nr 2
21-23
XX
Większość osób o niskich dochodach nie zwraca uwagi na różnice w cenach i warunkach wielu usług oferowanych przez różne instytucje finansowe. A zatem nie potrafi tych usług docenić. Komu tak naprawdę powinno zależeć na właściwej edukacji ekonomicznej społeczeństwa? Lekarstwem na taką sytuację może być uwzględnienie tematyki finansowej w szkolnych obowiązkowych programach nauczania. Innym rozwiązaniem jest coraz częściej działalność edukacyjna prowadzona przez różne podmioty, zarówno sektora publicznego jak i prywatnego: instytucje infrastruktury rynku finansowego, instytucje rządowe, organizacje rządowe, organizacje środowiskowe i konsumenckie, banki i inne instytucje finansowe.
XX
Celem artykułu jest zidentyfikowanie różnych perspektyw teoretycznych i obszarów badawczych nad współtworzeniem wartości w literaturze światowej i krajowej. Do identyfikacji głównych perspektyw badawczych wykorzystano metodę systematycznego przeglądu literatury, w tym analizę liczby cytowań. Należy zauważyć nieco odmienną aktywność badawczą w trzech wymienionych strumieniach pomiędzy autorami krajowymi a zagranicznymi. W przeciwieństwie do autorów zagranicznych w literaturze krajowej znacznie większy udział artykułów znalazło się w nurcie zarządzania innowacjami i marketingu niż w teorii usług. Pierwsze dwie perspektywy rzadko podejmują jako główny problem współtworzenie wartości, za to częściej przyjmują za pewnik i uznany ważny element, który pomaga przedsiębiorstwom uzyskać lepsze wyniki w zakresie innowacji i satysfakcji klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to identify different theoretical perspectives and research fields to co-value in world literature and national. Literature systematic review method was used to identify the main research perspectives. It should be noted different research activities in the three streams between domestic and foreign authors. Domestic authors much larger do research on innovation management and marketing services than on service theory. The first two perspectives rarely undertake as a major co-creation value, but often take for granted and recognized as an important element that helps companies achieve better results in terms of innovation and customer satisfaction. (original abstract)
XX
W ślad za zmianami, jakie dokonują się na rynku w obszarze stosunków między sprzedawcą a nabywcą towarów i usług, następuje stała ewolucja pojęcia oraz roli marketingu w przedsiębiorstwie. Współcześnie, pod wpływem koncepcji marketingu wartości wprowadzonej przez P. Doyla, uznaje się, że wartość dla udziałowców firmy jest tworzona poprzez dostarczanie jej klientom wartości na wyższym poziomie niż czyni to konkurencja. Na kategorię wartości dla klienta składają się z jednej strony oferowane mu korzyści, a z drugiej koszty, jakie ponosi. O ile jednak źródła, sposoby dostarczenia i komunikowania korzyści są stosunkowo dobrze opisane w literaturze przedmiotu, to niewiele publikacji identyfikuje i analizuje koszty w sposób kompleksowy, tj. z uwzględnieniem zarówno kosztów finansowych jak i pozafinansowych. Stąd też celem artykułu jest przedstawienie całościowego ujęcia kosztów zakupowych wraz z charakterystyką ich struktury w świetle budowy wartości dla klienta. Artykuł opiera się na literaturze przedmiotu i ma charakter koncepcyjny. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years there are observed changes in relations between sellers and customers that result in redefinition the purpose of marketing and its contribution to the general management concept. Under the influence of value-based marketing concept it is argued that the marketing strategies should be evaluated in term of how much value they bring to customers. Value for the customer is defined as relation of customer perceived benefit by taking a given purchase action to the cost of that action. The concept of customer benefit is well described in marketing literature. However, there is a lack of publications on the concept of financial and non-financial customer costs. Identification of the whole structure of costs that customer bears in the purchase process, allows to create efficient marketing strategies concentrated on maximizing the value for the customer. The aim of the paper is to exhibit a comprehensive frame of customer costs, including the structure of cost in the light of customer value concept. The aim of this conceptual paper is to review the literature and to show research gap for future research. (original abstract)
XX
Zarządzanie dotyczy często "tworzenia wartości" lub dostarczania "wartości dla klienta". Dyskutuje się o "łańcuchach wartości". Określeniem, które budzi kontrowersje jest "wartość logistyczna". Słowa te pojawiają się regularnie w tekstach dotyczących logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw w Polsce i na świecie. Uważny przegląd dostępnej literatury dowodzi, iż choć słowo "wartość", często stosowane w wymienionych obszarach badawczych, za każdym razem oznacza coś innego. W rzeczywistości bowiem trudno jest podać jedną definicję wartości. Istnieje ich wiele, a samo słowo zależne jest od kontekstu. Prezentowany artykuł jest zbiorem refleksji na temat wartości oraz metod jej tworzenia w logistyce i w łańcuchach dostaw. (abstrakt oryginalny)
EN
Management is often concerned with "creating value" and deliver "value for the customer." Discussed the "value chain". Term that is controversial is "the logistics value." These words appear regularly in the texts on logistics and supply chain management in Poland and abroad. A careful review of available literature shows that although the word "value", often used in these research areas, each time means something else. In fact, it is difficult to give one definition of value. There are many, and the word itself is dependent on the context. The article is a collection of reflections on the values and methods of its creation in logistics and supply chains. (original abstract)
XX
Propozycja wartości dla klienta jest jednym z elementów tworzących model biznesowy. Obejmuje ona swoim zasięgiem poszczególne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym logistykę dystrybucji. W ramach logistyki dystrybucji podejmowane są działania mające tworzyć wartość dla klienta zarówno realizowane samodzielnie przez określone przedsiębiorstwo, jak i będące przedmiotem outsourcingu. Celem artykułu jest identyfikacja działań tworzących wartość dla klienta w obszarze logistyki dystrybucji jakie podejmują spółdzielnie mleczarskie z województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Przedmiotem badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli spółdzielni mleczarskich była identyfikacja działań tworzących wartość dla klienta w obszarze logistyki dystrybucji realizowanych, kontrolowanych i zlecanych innym podmiotom, działań zlecanych i niekontrolowanych oraz działań niewystępujących w spółdzielni na następujących rynkach: województwo macierzyste, pozostałe województwa, rynek UE oraz inne główne rynki. (abstrakt oryginalny)
EN
Customer value proposition is one of the elements that constitute a business model. It includes various areas of the company's functioning, including distribution logistics. Within the distribution logistics activities are undertaken to create value for the customer both the carried out independently by the company and which are the subject of outsourcing. The purpose of the article is to identify activities that create value for the customer in the area of distribution logistics that dairy cooperatives from the Świętokrzyskie and Małopolskie Provinces undertake. The subject of the research conducted among the dairy cooperatives' representatives was to identify the activities of value for the customer in the area of distribution logistics, which have been divided into the implemented activities, outsourced and controlled activities, outsourced and uncontrolled activities, and activities that are not present in the cooperative on the following markets: home province, other provinces, EU market and other main markets. (original abstract)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.