Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Stowarzyszenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote First Associations of Polish Statisticians
100%
XX
W 2012 roku przypada 100. rocznica powstania pierwszego zrzeszenia statystyków polskich - Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Warto na tej konferencji zaznaczyć wkład statystyków polskich w rozwój statystyki jako dyscypliny naukowej i dydaktycznej. Konferencja ta ma również charakter jubileuszowy, związany z 60-leciem Katedry Statystyki, działającej wcześniej w ramach Wyższej Szkoły Ekonomicznej, potem Akademii Ekonomicznej, a obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wspomnijmy jedynie o trzech osiągnięciach polskich statystyków, które mają oddziaływanie międzynarodowe: 1. Przeprowadzenie w 1789 roku pierwszego spisu państwowego, którego pomysłotwórcą i głównym realizatorem był poseł hr. Fryderyk Józef Moszyński (1737-1817). 2. Powołanie w 1811 roku Katedry Statystyki w Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, której kierownictwo powierzono profesorowi statystyki i ekonomii Wawrzyńcowi Surowieckiemu (1769-1827). 3. Współudział w tworzeniu Międzynarodowego Instytutu Statystycznego profesora statystyki i administracji Uniwersytetu Lwowskiego Tadeusza Pilata (1844-1923). (oryginalny abstrakt)
EN
The year 2012 will witness the celebrations of the 100th anniversary of founding the Polish Statistical Society - the first association of statisticians in Poland. The present conference offers an excellent opportunity to present the contribution made by Polish statisticians towards an overall development of statistics as a discipline of science and didactics. The conference will also commemorate the jubilee of the Chair of Statistics which was established 60 years ago, first as a part of the Higher School of Economics, then the Academy of Economics and presently the Economic University in Katowice. It is worth presenting here three most valuable achievements of Polish statisticians and their influence on the development of international statistics, long before the Polish Statistical Society came into existence. 1. Conducting in 1789 the first-ever national census, which was devised and executed by a member of Parliament Fryderyk Józef earl Moszyński (1737- 1817). 2. Establishing in 1811 the Chair of Statistics in the Warsaw School of Law and Administration, which was headed by Wawrzyniec Surowiecki (1769-1827) - professor of statistics and economics. 3. Co-founding the International Statistical Institute by professor of statistics and administration at the Lvov University - Tadeusz Pilat (1844-1923). 4. Statistical congresses. (fragment of text)
2
Content available remote 35 lat działalności European Association for Population Studies
80%
XX
Dziś środowisko badaczy procesów ludnościowych w Europie stoi przed nowymi wyzwaniami. Ma jednak silną i dobrze działającą organizację. Do jej kondycji przyczyniła się praca zarówno kolejnych członków Rady EAPS, jak i osób zaangażowanych w działania różnych organów organizacyjnych EAPS oraz w przedsięwzięcia podejmowane przez EAPS. Cieszmy się z jej sukcesu, pamiętając jednak, ile zawdzięczamy jej twórcom. I nie zapominajmy o tym, że na dalsze sukcesy EAPS ma wpływ społeczność badaczy procesów ludnościowych w Europie, do której należymy. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono charakterystykę młodych Europejczyków w 2001 r. oraz opisano dwa stowarzyszenia reprezentujące interesy młodzieży w Unii Europejskiej: JEF (Les Jeunes Européens Fédéralistes) oraz EYF (European Youth Forum).
4
Content available remote Najmłodszy Oddział PSUS na tle trzydziestoletniej działalności Stowarzyszenia
80%
XX
Bieżący rok jest rokiem jubileuszu 30-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Na portalu internetowym PSUS czytamy, że Stowarzyszenie powstało w czasach, gdy w świadomości przeciętnego Polaka ubezpieczenie, a więc emerytura, renta, różnego rodzaju zasiłki, po prostu "należało się" od Państwa, które "skądś" musiało znaleźć na nie środki. Niewątpliwym dorobkiem PSUS jest wkład w postępującą zmianę stanu świadomości społecznej. O swojej działalności na rzecz propagowania idei ubezpieczenia społecznego piszą z pasją założyciele najmłodszego oddziału regionalnego PSUS z siedzibą w Jaśle. Artykuł zawiera również wypowiedzi prof. Barbary Wagner i prof. Macieja Żukowskiego na temat dotychczasowych dokonań Stowarzyszenia i nowych wyzwań przed nim stojących, a także opinie pracowników naukowych i działaczy samorządowych o jego roli i znaczeniu dla integracji środowiska. (abstrakt oryginalny)
XX
Omówiono rodzaje, strukturę i funkcję stowarzyszeń. Ustawą regulującą działalność stowarzyszeń jest ustawa z 7 kwietnia 1989 r. ( Dz.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).
XX
Procesy rozwoju lokalnego mogą być inicjowane przez różnorodne podmioty gospodarki lokalnej, np. władze lokalne, przedsiębiorców, mieszkańców. Szczególnie pozytywny wpływ na funkcjonowanie wspólnoty samorządowej mogą mieć stowarzyszenia zajmujące się rozmaitą działalnością. W Polsce zbyt małe znaczenie przywiązuje się do wpływu organizacji społecznych na rozwój lokalny. Tymczasem są to bardzo ważne podmioty, uzupełniające działalność władz lokalnych. W opracowaniu przedstawiam, w jaki sposób stowarzyszenia mogą przyczyniać się do rozwoju społeczności lokalnej. W celu zilustrowania działalności stowarzyszeń w tej dziedzinie zaprezentowałam doświadczenia gminy Brody. (fragment tekstu)
EN
Local development can be initiating by various subjects of local economy, for example: local authority, entrepreneurs and citizens. The local associations can have a very favourable influence on local community also. The aim of this article is to present in what way local associations can be helpful to develop local community. I am presenting experiences of Brody community.In my opinion in Poland we do not attach great importance to activities of local associations. Whereas their activities have favourable influence on local development. The local associations spend money on education, cultural activities, physical education and sports. That organisations take care of environmental also. What is more, they help to obtain money for financing local development, for example from European Community. (original abstract)
XX
Niniejsza praca ma na celu dokonanie analizy szans powstania i sprawnego działania stowarzyszenia Hinomaru . Celem tego stowarzyszenia jest szeroko pojęty rozwój "fandomu mangowego". Praca ta będzie się składać z kilku części. We wstępie przedstawiony będzie cel stowarzyszenia Hinomaru. W kolejnych częściach opisana zostanie sytuacja fandomu mangowego w Polsce, omówiona misja stowarzyszenia, wreszcie dokonam analizy SWOT i wskażę płynące z niej wnioski. (fragment tekstu)
EN
The objective of the publication was to provide an answer if there is a chance to establish Hinomaru association which will unite people who would like to work on development of polish manga and anime fans community. The first part of the work is devoted to describe what manga and anime are. The author also points out what kind of activities can be performed by fans and briefly describes community of polish fans of manga and anime. Second part of the publication is devoted to describe the mission of Hinomaru association and to perform SWOT analysis of the organization. The mission of the association is to enhance the interests of polish manga fans in Japanese culture and also to ensure that they will become more and more well-mannered. The SWOT analysis that was performed shows that establishing Hinomaru association has a sporting chance for success. The author points out that second analysis will be needed after the association is established to make sure the development of Hinomaru association occurs. (original abstract)
XX
Wizerunek przedsiębiorstwa kształtuje to, co ludzie myślą na jego temat, a zatem jest subiektywnym o nim wyobrażeniem. Każdy podmiot funkcjonujący na rynku ma zatem jakiś wizerunek, powstający w wyniku zamierzonych lub przypadkowych działań. Celowe i świadome kreowanie owego wizerunku, stanowiąc element public relations, polega na budowaniu i utrzymywaniu pozytywnych wyobrażeń i opinii o przedsiębiorstwie. Owa aktywność łączona jest zwykle z dbałością o jakość i niezawodność produktów (usług) oraz o ich skuteczną promocję. Jednakże w ostatecznym rozrachunku efektywność wskazanych działań zależy od opinii otoczenia w jego wymiarze indywidualnym i zbiorowym. W związku z tym należy przyjąć, iż wizerunek jest wypadkową określonych działań przedsiębiorstwa, a także cech osób, do których działania te są adresowane.Uwzględniając specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa agroturystycznego, wskazano na działania istotne dla kreowania poszczególnych elementów jego wizerunku. Na tym tle zwrócono uwagę na formułę stowarzyszenia jako przykład instytucji, która może skutecznie wspierać autonomiczne przedsięwzięcia swoich członków w analizowanym zakresie. Zweryfikowano to empirycznie, odwołując się do doświadczeń Sudeckiego Towarzystwa Turystyki Wiejskiej. (fragment tekstu)
EN
The article points out the activities which are significant for creating the farm tourism company image. Taking Polish conditions of such companies functioning into account, the authors would like to stress the usefulness of forming farm tourism groups (associations). The activity of "Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej" (Sudetic Association of Farm Tourism) has been verified. (original abstract)
XX
Przedstawiono kronikę głównych wydarzeń w 100-leciu istnienia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zaprezentowano oddział w Gdańsku jako ważne ogniwo w tworzeniu silnej organizacji Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
EN
In this paper chronicle of 100 years of existence the Accountants Association in Poland was presented. Also department in Gdańsk was described as important cell in creating strong organization of the Accountants Association.
XX
Utworzone w 1995 roku stowarzyszenie Kopipol pobiera 1 proc. od każdego sprzedanego w Polsce kserografu. Zebrane pieniądze powinno przekazywać właścicielom praw do kopiowanych materiałów. W artykule przedstawiono, w jaki sposób Kopipol dokonuje podziału zebranych pieniędzy.
XX
Współdziałanie w wymiarze branżowym jest najbardziej naturalnym wymiarem współdziałania przedsiębiorstw wynikającym z podobieństwa przedmiotu działalności, zasobów, rynków itd., a także relacji z otoczeniem instytucjonalnym. Zaprezentowano instytucje stowarzyszenia jako prawnej możliwości zrzeszenia się przedsiębiorstw w polskiej gospodarce na przykładzie stowarzyszeń firm dekarskich.
EN
Institution of association is important form of co-operation of economic small enterprise. Notion present in article, content and forms of unions of enterprises, as well as capability of utilization of form of association for banding in Poland enterprises and example of association of roofing companies. (original abstract)
XX
Głównym założeniem niniejszego artykułu jest przybliżenie działalności organizacji niekomercyjnej w warunkach globalizacji, a w szczególności w jej wymiarze społeczno-ekonomicznym. Wyróżniony aspekt społeczny odnosi się do oddolnych inicjatyw tej organizacji, która aktywizując lokalną społeczność przyczynia się nie tylko do budowania silniej pozycji ekonomicznej mikroregionu, ale przede wszystkim umacnia więzi lokalne, a silna wspólnota, jak pisał M. Maffesoli, to trzeci wymiar, obok globalistycznego i indywidualistycznego. Organizacja, która została wybrana w celu przybliżenia omawianej problematyki, to stowarzyszenie "Bużanie" z gminy Sławatycze, leżącej w północ-no-wschodniej części województwa lubelskiego. Należy podkreślić, że rozwój tej gminy determinowany jest potrzebą minimalizowania wszelkich przeszkód mogących ograniczać tenże rozwój, co związane jest chociażby z działalnością rolniczą na obszarach objętych programem "Natura 2000" oraz cyklicznym wy-stępowaniem zagrożenia powodziowego na dużej części terenów gminy.(fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to show the non-commercial organization (Bużanie Soci-ety in Sławatycze, podlaskie voivodship), putting in a current context of globalization. Historical, geography, culture and economics term influence character of this organization. The general aim of Bużanie Society is to increase community development: pro-motion of agrotourism, ecotourism as well as promotion of local artisans and artists. This organization works in current economics terms; its aim is to increase the attrac-tiveness of this region. In this paper is described the social integration function of Bużanie Society which refers to connection with "new tribes" of Michel Maffesoli. The Bużanie and their community is "fate community"; they are united by their shared inter-ests, values, ideology. The members of community trust each other and "being-in-common" and "being-with".(author's abstract)
EN
Following the breakup of the Soviet Union, academic disciplines such as economics have undergone their own transitions. Economics in Ukraine is has seen increasing development in past several years. We analyze the current situation, tendencies, and restrictions facing Ukrainian economists. Professional economists involved in academia, public administration, and business spheres were analyzed. From these recommendations concerning activities of professional association of economists were developed. The Ukrainian situation is compared to the development of neighboring countries such as Poland. (original abstract)
XX
Spojrzenie na organizację z długiej perspektywy czasowej (w przypadku TNOiK jest to 85 lat ) podkreśla znaczenie w jej rozwoju warunków zewnętrznych o charakterze przełomowym. Warunki te są wynikiem przyjętego systemu wartości, porządku politycznego i gospodarczego, stosunku do inicjatyw - indywidualnych, społecznych, instytucjonalnych, realizowanych w przestrzeni publicznej. Na tle przełomów politycznych i gospodarczych, jakie zachodziły w Polsce w okresie 85 lat istnienia TNOiK, w artykule wyróżniono trzy główne nurty w sposobie traktowania Towarzystwa przez społeczeństwo i państwo. Pierwszy, obejmujący lata 1925-1949, drugi - lata 1949-1988, trzeci datuje się od roku 1989. W okresach tych postrzegano TNOiK (a może także inne towarzystwa naukowe) jako ruch społeczny, państwowy oraz ruch inicjatyw indywidualnych. W ramach poszczególnych, wymienionych już nurtów, odzwierciedlających rodzaj odniesień wobec Towarzystwa, zmieniały się oczekiwania, zadania, ale także koncepcje i modele dostosowawcze, priorytety i sposoby działania Towarzystwa. Tendencja wycofywania się państwa ze sfery publicznej, przy jednocześnie słabym zaangażowaniu sfery prywatnej w działalność naukową, edukacyjną, realizowaną zwykle przez podmioty sfery publicznej, wydaje się mieć trwały charakter. Ma to dalekosiężne konsekwencje dla działania towarzystw naukowych, w tym TNOiK, i wymaga - zdaniem autora - głębokich zmian w modelu, kierunkach i sposobach jego funkcjonowania. (abstrakt oryginalny)
XX
W artykule zaproponowano analizę form współpracy jednostek samorządu lokalnego zaangażowanych w realizację zasady pomocniczości. Przykładem zastosowania mechanizmu charakterystycznego dla zasad subsydiarności mogą być regulacje szczegółowe zawarte w ustawach samorządowych, a odnoszące się do ukształtowania form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego.
EN
The article offers an analysis of the types of local government unit cooperation involved in realising the principle of subsidiarity. Taking into consideration the applicable laws and doctrine, the following are described: the unions, agreements and associations that can be established through properly organised cooperation on the local government level. As there was also a need to explain how the principle of subsidiarity was constructed, the subject literature was used to define subsidiarity. Conclusions are formulated de lege ferenda in the final section of the paper.(original abstract)
XX
W życiu społecznym można wyróżnić dwa rodzaje grup ludzkich - wspólnoty i zrzeszenia. Te pierwsze powstają w sposób naturalny i bywają sankcjonowane aktami władzy publicznej. Tworzenie tych drugich stanowi świadomy akt ich założycieli, z reguły przyszłych uczestników. W niniejszym opracowaniu skupiam się na tych drugich. (fragment tekstu)
EN
The Author presents in the article a comparative analysis of legal grounds of establishing and functioning non-profit unions, which are associations. Legislation of Poland and France were assumed as an area of considerations. The Author turns attention to similarities and differences in this aspect. Besides associations, both legal systems provide a rich variety of unions of a different character, and here differences between these legal systems are significantly larger. (original abstract)
XX
W 2010 r. w ramach realizacji Projektu OWIES zostało przeprowadzone "Badanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej". Zaprezentowane w referacie wyniki dotyczą tylko części uzyskanych odpowiedzi otrzymanych od respondentów. Za cel badania uznano określenie możliwości rozwoju podmiotów działających w ramach ekonomii społecznej, a uzyskane wyniki miały odpowiedzieć na pytania związane z obszarem i rodzajem działań statutowych prowadzonych przez organizacje oraz szans i zagrożeń rozwoju ekonomii społecznej na obszarze podregionu elbląskiego. Dla celów referatu wyodrębniono próbę ankiet, na które odpowiedzi udzieliły stowarzyszenia i fundacje. W badaniu uczestniczyło 229 stowarzyszeń oraz 26 fundacji. Stowarzyszenia i fundacje są najliczniej reprezentowaną w analizowanym obszarze grupą organizacji pożytku publicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2010, "Study of the potential entities of the social economy" was conducted as part of the project implementation of Centre for Initiatives Support of the Social Economy. The results presented in the paper concern only parts of obtained replies received from respondents. Determining development opportunities of entities acting in social economy was the aim of the research, and obtained results were supposed to answer the questions associated with the area and nature of the actions stipulated in the articles of associations run by organizations and chances and threats of social economy development. Questionnaire forms were chosen which were answered by associations and foundations 229 associations and 26 foundations took part in the research. In the analysed area associations and foundations are the most numerous group of the public benefit organizations.(original abstract)
XX
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych (European Association of Environmental and Resource Economits - EAERE) powstało w połowie lat osiemdziesiątych, zaś oficjalną działalność rozpoczęło w 1990 roku. Zasadniczym celem działalności Stowarzyszenia jest podniesienie poziomu badań naukowych, wywieranie wpływu na politykę ekologiczną w poszczególnych krajach oraz sprzyjanie integracji tej polityki w Europie i na świecie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w sądzie w Siegen (Niemcy) i tam ma swoją oficjalną siedzibę. [...] Z propozycją utworzenia Oddziału Polskiego Stowarzyszenia wystąpił w 1989 r. dr hab. Tomasz Żylicz. Inicjatywę tę podtrzymali i rozwinęli: prof, dr hab. Kazimierz Górka z Akademii Ekonomicznej w Krakowie i dr Bazyli Poskrobko z Politechniki Białostockiej. 8 VI 1990 r. z inicjatywy dr inż. Bronisława Kamińskiego, ówczesnego ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zwołano spotkanie około 60 ekonomistów. Uczestnicy potwierdzili zasadność powołania Polskiego Oddziału Stowarzyszenia. (fragment tekstu)
19
Content available remote Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie
60%
XX
Pojęcie "społeczeństwo obywatelskie" (civil society), jak większość pojęć w naukach społecznych, jest nieostre i uwikłane ideologicznie. Tym bardziej że - jak zwraca uwagę autorka pracy o współczesnej debacie nad ideą społeczeństwa obywatelskiego Dorota Pietrzyk-Reeves - współcześnie funkcjonuje ono w co najmniej trzech różnych językach: w języku polityki, w języku filozofii i wreszcie, w języku socjologii. W dwóch pierwszych pojęcie "społeczeństwo obywatelskie" ma charakter normatywny.(fragment tekstu)
EN
This paper is an attempt to present the evolution and the condition of the civil society in Poland 25 years after the transformation of the political regime. The analysis is based on the existing results of earlier research and on the author's own studies and observations. It also refers to the discourse that has been going on in Poland since the middle of the nineteenth century on the difficulties in building a Polish civil society. As the analysis shows, Poles do indeed, affiliate much less frequently than citizens in West European states, or, even in comparison with citizens of other post-communist states. Another Polish specificity is that although there is a variety of organisations and associations, also representing followers of new social movements, most of them are elite in character. Membership in organisations does not have a mass character in Poland, nor is an element of political culture. Social networks may, eventually, facilitate communication and collaboration in social matters. Their role today, however, is negligible.(original abstract)
XX
Analizując znaczenie Maghrebu w polityce zagranicznej Hiszpanii, należy zwrócić uwagę na jego geostrategiczne położenie między Europą a Afryką. Z tego wynika priorytetowe traktowanie państw południowej części basenu Morza Śródziemnego. Istotne są również ich doświadczenia historyczne oraz pluralizm socjokulturowy (zderzenie cywilizacji chrześcijańskiej i muzułmańskiej). Na uwagę zasługują także wzajemne stosunki gospodarcze. Relacje Hiszpanii z Maghrebem są często postrzegane wyłącznie przez pryzmat stosunków z Marokiem. Opisać je można jako tzw. relación obcesiva. Przez dziesięciolecia w relacjach dwustronnych przede wszystkim skupiano się na problemach takich jak: imigracja, posiadłości hiszpańskie w Afryce Północnej, a także kwestia Sahary Zachodniej. Celem głównym dla Hiszpanii była stabilizacja nie tylko Maroka, ale całego Maghrebu. Strategiczne znaczenie regionu wynikało z jego bliskości geograficznej, potencjału ekonomiczno-handlowego oraz wpływów kulturowych.(abstrakt oryginalny)
EN
When analyzing the importance of Maghreb in Spain's foreign policy, attention should be paid to its geostrategic location, between Europe and Africa. This gives priority to southern Mediterranean countries. The historical experiences and socio-cultural pluralism (the clash of Christian and Muslim civilizations) are also important. The mutual economic relations deserve attention. Spain's relations with the Maghreb are often seen only through the prism of relations with Morocco. They can be described as so-called relación obcesiva. For decades, bilateral relations focused primarily on issues such as immigration, Spanish possessions in North Africa, and the issue of Western Sahara. The main goal for Spain was to stabilize not only Morocco but all of the Maghreb. The strategic importance of the region was due to its geographical proximity, economic and trade potential as well as cultural influences.(original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.