Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Financing of the environmental protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Omówiono finansowanie inwestycji w obszarze ochrony środowiska w ramach ISPA i Funduszu Spójności w Polsce w latach 2000-2006. Przedstawiono "Program ochrony wód rzek Ślęzy i Oławy" jako przedsięwzięcie zgłoszone do współfinansowania ze źródeł Funduszu Spójności w okresie programowania 2004-2006.
EN
Polish integration process with the European Union allowed to intensify the actions related to investments in the infrastructure of environment protection. One of the most crucial finansing sources is Cohesion Fund. Using its resources is problematic according to quantity of realizing projects and the shortage of precised features implementation. As an example, we may indicate Protecion of water of the Sleza and Olawa rivers programme. There exists many reasons why this initiative cannot be realized as a comprehensive project. First one - repeated changes of instrucions of implementation the programme by national institutions which administer Cohesion Found. The other one is spending a lot of financial resources. These are the main reasons why establishing invariable instructions is highly recommended. It is necessary to introduce permanent rules according to the actions financed from Cohesion Fund in new programming period 2007-2013 and to improve the management of the programme by limiting the amount of institutions involved in its implementation on the national level. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest wskazanie możliwości wzbogacania tradycyjnych źródeł finansowania inwestycji ekologicznych o nowe dla samorządów terytorialnych rozwiązania w postaci partnerstwa publiczno-prywatnego, sekurytyzacji oraz leasingu. W globalizującej się gospodarce istotne jest rozpoznanie atutów wykorzystania takich form finansowania inwestycji w samorządach terytorialnych. W opracowaniu zaprezentowano najistotniejsze pozytywne aspekty realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (wykorzystujących prezentowane alternatywne źródła finansowania) oraz perspektywy ich rozwoju. (fragment tekstu)
EN
The globalization process and increase the ability to compete at the global market concern also the local community. A large scale of the infrastructural needs, technological changes and also the deficit of the public resources causes trying to find a new ways of financing the ecological needs. The article presented alternatives sources of financing the self-government investments in ecology area, carrying out by the local governments. (original abstract)
XX
Referat prezentuje zmieniającą się historycznie sytuację w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczo-rolniczego w Polsce. Eksponuje obecne uwarunkowania systemowe, powiązane z integracją polskiej gospodarki z Unią Europejską, wpływające w zdecydowany sposób na poprawę kondycji środowiska.
EN
A paper shows historically changeable situation in formation and preservation of natureagriculture environment in Poland in connection to their bad condition in central planing economy. The author exposes a present system condition in connection to integration with European Union. It is a chance for improvement the condition of environment. (original abstract)
XX
"Parki narodowe stanowią najwyższą i najskuteczniejszą formę ochrony przyrody." Aby powstawały nowe i możliwe było utrzymanie istniejących już parków narodowych konieczne są odpowiednie nakłady gospodarcze. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania źródeł finansowania tych nakładów oraz tendencji zmian w tej dziedzinie.
EN
National parks constitute the most crucial links in the environmental protection system and serve an array of key functions - joint functions as well as individual ones specific to each park. The author discusses national park management issues under the assumption that all activities within a national park are subordinate to environmental protection, which is of absolute priority. Contrary to mistaken popular belief, however, the existence of national parks does not hinder the economic development of a region, but instead can stimulate it. Although they play an important role, Polish national parks experience financial problems. Parks are financed from the state budget, ancillary enterprise revenues, earmarked subsidies and special funds. Ancillary enterprises, in conducting statutory operations in accordance with regulations in force, must transfer 50% of their profits to the state budget. A better approach would be to leave all the profit i n a given park or to create a special fund (common for al! parks). Presently, expenditure on national parks is systematically decreasing, the effect of which could be irreversible changes in the natural environment. The national park financing system requires urgent reform that would focus on providing a secure level of funding needed to run national parks properly. (original abstract)
XX
Omówiono możliwości pozyskiwania środków na finansowanie zadań służących ochronie środowiska, bankowe linie kredytowe związane z tymi zadaniami i miejsce w nich Banku Ochrony Środowiska.
EN
Economic entities which through their manufacturing activity contribute to the degradation of the environment are required to initiate projects which reduce discharged waste. The projects in question may be financed from a number of sources: own resouirces, low-interest credit from ecological funds, preferential credit from the Bank of the Environment Protection SA or other commercial banks. The said bank raises capital both in Poland and abroad which is next used to finance pro-ecological undertakings. It also acts as an intermediary in the transfer of the earmerked funds to the preferred customers who wish to invest in the conservation of the environment. (original abstract)
XX
Programy małej retencji były tworzone głównie przez wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych i przy ich planowaniu korzystano z wcześniejszych opracowań programów małej retencji, planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz innych dostępnych materiałów, takich jak różnego rodzaju ustawy, publikacje, artykuły czy rozporządzenia. Obejmowały one ustalenia aktualnych potrzeb budowy zbiorników oraz ich usytuowanie. Dla każdego zbiornika prowadzone jest oddzielne postępowanie, mające na celu uzasadnienie słuszności jego powstania. Podczas tworzenia programów istotną rolę miało wybranie odpowiedniej lokalizacji. W tym celu rozpatrywano zarówno aspekty przyrodnicze, jak i ekonomiczne oraz techniczne, a także jak najmniejszą ingerencję w środowisko. Przedstawiono również zarówno pozytywne, jak i niekorzystne wpływy, na które należałoby zwrócić uwagę przy opracowaniach projektowych. (fragment tekstu)
EN
It should be taken into account, while creating programs for small water retention, that positive results may be obtained only in the case of clear water retention. During construction of small water reservoirs, cost eff ectiveness of maintenance as well as quality of stream water inlet should be taken into account. The atricle presents conditions of water retention in small reservoirs in the Podlaskie Voivodeship, forms of fi nancing andd their dependance of the type of investment. Soil quality and the use of land for agricultural purposes have an effect on the quality of water in the reservoir basin. This generates a cost increase brought by a need to reclaim the existing reservoirs. (original abstract)
XX
Ochrona środowiska zajmuje ważne miejsce w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jednym z podstawowych sposobów racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom zachodzącym w środowisku na skutek działalności człowieka. Bank Ochrony Środowiska S.A. został powołany w celu wspierania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz koordynowania i pomnażania funduszy na finansowanie inwestycji ekologicznych. W artykule omówiono problematykę związaną z finansowaniem inwestycji ekologicznych w Polsce na przykładzie Banku Ochrony Środowiska S.A. w latach 2000-2005. (abstrakt oryginalny)
EN
The environmental protection is taking the important place in the discipline of management studies. Counteracting disadvantageous occurring changes in the environment is one of essential manners of rational using resources of the natural environment as a result of activity of the man. The Bank of the Environmental Protection was appointed to the purpose of the support for actions for the sustainable development and the environmental protection and coordinating and accumulating funds for financing ecological investments. In the article were discussed issues associated with financing ecological investments in Poland on the example of the Bank of the Environmental Protection in years 2000-2005. (original abstract)
XX
Cel: Praca stanowi próbę wypełnienia luki w badaniach dotyczących przyczyn zaprzestania uprawy ekologicznej w Polsce. Celem artykułu było rozpoznanie przyczyn rezygnacji polskich rolników z prowadzenia gospodarstwa ekologicznego oraz barier i czynników warunkujących powrót do rolnictwa ekologicznego. Metody: W pracy wykorzystano dane z badania przeprowadzonego wśród 134 polskich rolników, którzy zrezygnowali z uprawy ekologicznej. Badanie zostało przeprowadzone wśród rolników, którzy zaprzestali ekologicznej uprawy w okresie między 2014 a 2018 rokiem. Składało się z dwóch etapów: pierwszy to wywiad z grupą 18 rolników, którzy zrezygnowali z uprawy ekologicznej. Drugi etap to badanie za pomocą kwestionariusza ankietowego, który został wypełniony przez rolników, którzy zrezygnowali z produkcji organicznej. Badanie zostało przeprowadzone w 2021 roku. Pierwotnie wysłano 534 kwestionariusze. Ponieważ odsetek zwrotu był niski, procedura została powtórzona dwukrotnie. W rezultacie otrzymano 134 zwrotnych kwestionariuszy spośród ogólnej liczby 1569. Wyniki: Badania dowiodły, że najważniejszymi przyczynami rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa ekologicznego było: zakończenie pięcioletniego okresu finansowego wsparcia, wysokie koszty produkcji, zbyt niski poziom wsparcia, niskie plony oraz nieopłacalność produkcji. Wśród trzech badanych typów rolników, dominował typ "pragmatyczny zaangażowany", który w wyborze ekologicznej metody gospodarowania kierował się zarówno motywami ,ekonomicznymi w postaci finansowego wsparcia i przychodów, jak i motywami środowiskowymi, ale wśród przyczyn rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa główne znaczenie miał czynnik finansowy (zakończenie pięcioletniego programu wsparcia) i instytucjonalny (uciążliwa biurokracja i kontrole). Wnioski: W badaniach dotyczących rolnictwa ekologicznego ważne znaczenie ma problem przyczyn rezygnacji niektórych rolników z prowadzenia gospodarstwa ekologicznego. Jest stosunkowo niewiele opracowań z tego zakresu, pomimo że skala rezygnacji z rolnictwa ekologicznego w niektórych krajach jest znaczna. Polska jest przykładem kraju, w którym zjawisko wycofania z rolnictwa ekologicznego w kilku ostatnich latach nasiliło się i spowodowało spadek powierzchni użytków ekologicznych. W latach 2014-2018 spadek ten wyniósł 185 tys. ha. (abstrakt oryginalny)
EN
Aim: This paper attempts to close the research gap on the reasons for discontinuing organic farming in Poland. The goal is to explore the aspects that make Polish farmers cease organic farming and the barriers and factors which condition their reembarking on the organic path. Methodology: This paper relies on data from a survey of 134 Polish farmers who moved away from organic farming. This study was carried out with former farmers who ceased organic farming between 2014 and 2018. It comprised two stages: the first was an interview with a nonrandom group of 18 farmers who discontinued organic farming. The second stage used a diagnostic survey with an original questionnaire administered to farmers who shifted away from organic production. The survey was conducted in 2021. Initially, 534 questionnaires were sent by mail. As the return rate was low, the procedure was repeated twice. As a result, 134 questionnaires were received back out of 1,569. Results: The study found the following to be the key reasons for discontinuation: end of the five-year period of financial support, high production costs, insufficient levels of support, low yields, and unprofitable production. The "committed pragmatic farmers" was the most prevalent of the three types covered by the study. The drivers of their decision to go organic included both economic (financial support and incomes) and environmental aspects. However, the key reasons for ceasing organic farming were of a financial (end of the five-year support period) and institutional (burdensome bureaucracy and inspections) nature. Conclusions: Although certain countries witness considerable discontinuation rates, there is a relative scarcity of papers dealing with this issue. Poland is an example of a country which has seen an acceleration in the shift away from organic farming over the recent years, resulting in a drop in the area of organic farmland (by 185,000 ha from 2014 to 2018). (original abstract)
9
Content available remote Finansowanie polityki ekologicznej
75%
XX
Bezpieczeństwo ekologiczne w gospodarce krajowej jest podstawowym celem polityki ekologicznej. Rozdzielenie tej polityki jest bardzo ważne z punktu widzenia polityki gospodarczej, ponieważ zarządzanie procesami ochrony środowiska naturalnego w wielu dziedzinach gwarantuje wysoką efektywność tych działań. Zasady tworzenia i realizacji polityki ekologicznej zależą od stanu środowiska naturalnego, rozwoju i stanu gospodarki narodowej, a także ogólnej polityki państwa i zobowiązań międzynarodowych w zakresie środowiska naturalnego. Kluczową rolę odgrywa rozwój inwestycji ekologicznych, które są uzależnione przede wszystkim od instrumentów polityki ekologicznej państwa.
EN
Ecological security of a national economy is the basic purpose of ecological policy. Separation of this policy is very important from the point of view of economic policy because managing the processes of natural environment protection on many fields enables high efficiency of such activities. The rules of creating and implementing ecological policy depend on the state of natural environment, the development and condition of national economy, and also a general state policy and international commitments regarding natural environment. The key role plays the development of ecological investments, which is depended first of all on instruments of the state ecological policy. During the last few years we can observe that enterprises' own founds and EU founds are the basic groups of financial resources in ecology. (original abstract)
XX
Unia Europejska promuje rolnictwo ekologiczne oparte na pozytywnych skutkach na środowisko. Rolnicy ekologiczni mogą zwiększać efektywność i podnosić wydajność, jednocześnie nie zagrażać zdrowiu i szeroko rozumianej równowadze. Ten typ rolnictwa rozwija się intensywnie w krajach Unii Europejskiej od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, co wynika z powstania regulacji prawnych z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz instrumentów wspierających rozwój prośrodowiskowych sposobów produkcji rolniczej. W 1992 r. wprowadzono regulacje (Reg EC. 2078/92) dotyczące rolnych metod produkcji zgodnych z wymogami ochrony środowiska i utrzymania krajobrazu wsi.
EN
According to the Codex Alimentarius, organic farming involves holistic production management systems (for crops and livestock) emphasising the use of management practices in preference to the use of off-farm inputs. This is accomplished by using, where possible, cultural, biological and mechanical methods in preference to synthetic materials. Since the beginning of the 1990s, organic farming has rapidly developed in almost all European countries. In most countries of Europe and particularly the European Union organic farming is supported with legislation and direct payments. Regulation (EEC) No 2078/922 provided further opportunities for financial support for organic farming, because of its specific features, is eligible. (original abstract)
11
Content available remote Przedsiębiorstwa w systemie finansowania ochrony środowiska
75%
XX
Analiza systemu finansowania ochrony środowiska umożliwia kompleksową ocenę pozycji przedsiębiorstw w finansowaniu nakładów z zakresu ochrony środowiska, co jest celem artykułu, zwłaszcza w świetle realizacji zobowiązań wynikających z przepisów ochrony środowiska Unii Europejskiej (UE) i polityki ekologicznej państwa. W opracowaniu przedstawiono także skalę i strukturę finansowania działań środowiskowych innych inwestorów poza przedsiębiorstwami. Głównym źródłem danych wykorzystanych w artykule są materiały Głównego Urzędu Statystycznego. Badania oparto na danych z raportów Ochrona Środowiska publikowanych przez GUS w zbiorczym opracowaniu z serii "Informacje i Opracowania Statystyczne". W celu możliwie wszechstronnego i obiektywnego przedstawienia wieloaspektowej problematyki ekologicznej, wykorzystano właściwą tematycznie literaturę przedmiotu, akty prawne i dane administracyjne (fragment tekstu)
EN
In this article evaluation of the funds spent on environmental protection by various companies has been pointed out according to the directories and procedures made by the European Union commission and environment policies. The conducted analysis proved that Polish enterprises had taken over the dominant role from the state in funding expenditures on the environmental protection. Nevertheless, the state environmental policies have not been completed entirely yet. This is the reason why EU funds should be enlarged and in consequence contribute to the growth of expenditures spent on environmental investments in the non-run state companies too. (original abstract)
XX
W artykule omówiono najważniejsze osiągnięcia EkoFunduszu w ciągu dziesięciu lat jego działalności na rzecz ochrony środowiska w Polsce.
XX
Omówiono sytuację Banku Ochrony Środowiska bardzo uzależnionego od funduszy państwowych na inwestycje i politycznego wsparcia działaczy PSL. Sytuację jego prezesa Józefa Kozioła pogarsza fakt, że nie dokończył prywatyzacji banku, ktory wprawdzie przestał być państwowy, ale nie stał się bankiem prywatnym.
XX
EkoFundusz jest to niezależna fundacja zarządzająca środkami pochodzącymi z konwersji polskiego długu zagranicznego na inwestycje ekologiczne w Polsce. W artykule omówiono początki działalności funduszu, efekty prac i główne priorytety po dziewięciu latach funkcjonowania.
XX
W niniejszym artykule skoncentrowano się na wskazaniu roli funduszy celowych w finansowaniu inwestycji ekologicznych. Opisano liczne przedsięwzięcia zrealizowane przez WFOŚiGW w Katowicach w latach 2009-2012. Zawarto szczegółowe informacje środowiskowe o Śląskim Regionie, podkreślono rolę przemysłu, gospodarki komunalnej i rolnictwa na środowisko, a tym samym charakter i specyfikę działalności WFOSiGW w Katowicach. Zaprezentowano także strukturę wpływów i wydatków Funduszu, strukturę pomocy finansowej udzielanej przez Fundusz, w tym instrumenty stosowane przez ten podmiot. Nadto pokazano uzyskane efekty ekologiczne i rzeczowe oraz możliwości finansowe Funduszu realizacji przyszłych przedsięwzięć.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper highlights the role of special purpose funds in financing environmental investments by describing some of the projects undertaken by the Regional Environmental Protection and Water Management Fund in Katowice, Poland [Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - WFOŚiGW] between 2009 and 2012. The paper offers detailed environmental information on the region of Silesia [Śląskie], emphasizes the impact of industry, municipal services and agriculture on its environment, while delivering an overview of the Fund's activities. Further, it depicts the structure of the Fund's revenues and expenditures and presents the structure of financial support provided by the WFOŚiGW as well as the support instruments it employs. Finally, the environmental effects of the Fund's initiatives and the funding available for future ventures are discussed.(original abstract)
XX
Przeanalizowano zmiany struktury finansowania wybranych inwestycji infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska na dolnośląskiej wsi w latach 2005-2007. Zwrócono szczególną uwagę na wsparcie tego finansowania ze środków funduszy unijnych. Zaprezentowano korzystne zmiany, jakie nastąpiły w badanym zakresie na dolnośląskiej wsi. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is dedicated to analysis of charges in the structure of financing technical infrastructure to protect natural environment in selected subregions of dolnośląskie voivoship between 2005-2007. Special attention was paid to the new possibilities of financing technical infrastructure to protect natural environment i.e. money from Structural Funds and Cohesion Funds. The paper emphases the very good use of the enlisted possibilities of financing technical infrastructure on the rural areas of Lower Silesia. (original abstract)
XX
Opracowanie jest próbą uzasadnienia tezy, że uwzględnienie w procedurach oceny efektywności inwestycji ryzyka inwestycyjnego, poprzez zwiększenie oczekiwanej stopy zwrotu o premię za ryzyko, jest ujęciem właściwym co do kierunku, ale niewystarczającym co do zakresu i sposobu szacowania wpływu ryzyka (niepewności) na efektywność projektów inwestycyjnych. (fragment tekstu)
18
Content available remote Finansowanie odnawialnych źródeł energii w Polsce
63%
XX
Największe kontrowersje dotyczące możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej w Polsce są związane z efektywnością finansową. Koszty inwestycyjne i potencjalne zyski dla poszczególnych źródeł energii odnawialnej są już dość dobrze określone. Decyzje inwestycyjne, z punktu widzenia wytwórcy energii odnawialnej, są jednak mocno determinowane możliwościami pozyskania źródeł finansowania i ich kosztami (wpływ ryzyka postrzeganego w sektorze), które znacząco obniżają płynność i trwałość finansową potencjalnych inwestycji. W takiej sytuacji rynkowej zasadne jest określenie potencjalnych źródeł energii odnawialnej, potencjalnych kosztów i korzyści oraz dostępności finansowania źródeł energii odnawialnej w Polsce. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja potencjalnych źródeł finansowania energii odnawialnej w Polsce. (fragment tekstu)
EN
Since technology, profitability and risk is known, identification of renewable energy funding sources is the most important task to assure market growth. The branch appears risky, so lack of capital supply is observed, eventually the cost consists of risk premium so being high. Moreover, special purpose partnerships, that are interested in conducting business in the market, are continuously facing funding gap. Although, the market has potential to gain high rate of revenue, private individuals avoid renewable energy investments. Thus, there is a need of public financial support to develop the market and encourage private investors. The article outlines renewable energy sources, both public and private. The existing funding components were described and some developments were indicated, that may in the future lead to funding model structure providing with sufficient capital sources and growth of investments scale. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy kwestii określenia źródeł finansowania inwestycji proekologicznych i redukcji kosztów z tym związanych oraz ryzyka. Aby lepiej rozwiązywać te problemy, można wykorzystać pewne osiągnięcia inżynierii finansowej, a właściwie pewnych jej technik, określanych mianem montażu finansowego. W artykule pokazano, wykorzystując analizę symulacyjną, jak duże w sensie finansowym znaczenie ma właściwy montaż źródeł finansowania przedsięwzięć proekologicznych.
EN
The authors have presented some problems of so called "financial engineering" that include chossing methods of optimal path of financing investment. The authors concentrate on the investment for environmental protection and on these financial sources which are existing in Polish economic system. (original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto rozważania odnoszące się do proekologicznej działalności banku BOŚ SA, w szczególności do określenia jego roli w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. Opracowanie zostało podzielone na dwie części. I tak rozważania części pierwszej koncentrują się na charakterystyce form kredytowania przedsięwzięć proekologicznych realizowanych na rynku polskim. Rozważania części drugiej skupione są na analizie oferty preferencyjnych kredytów proekologicznych udzielanych przez BOŚ SA. (abstrakt oryginalny)
EN
In the study includes considerations related to the pro-ecological operation of the bank BOŚ SA, in particular to determine the role in financing environmental projects. The study has been divided into two parts. Thus, the considerations of the first part concentrate on the characteristics of the forms of financing of pro-ecological undertakings implemented on the Polish market. In the second part, the analysis of the offer of preferential pro-ecological loans granted by BOŚ SA.(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.