Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paints
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zgodnie z przepisami, opakowania żywności muszą być wytwarzane z materiałów o odpowiednio dobranym składzie chemicznym, spełniających wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla zdrowia. Nieodpowiednie materiały, w tym również farby graficzne stosowane do nadruku na opakowaniach, mogą być źródłem zanieczyszczenia żywności związkami szkodliwymi dla zdrowia lub mogą powodować zmianę cech organoleptycznych opakowanych produktów, co jest niedozwolone zarówno przez ustawodawstwo Unii Europejskiej, jak i przepisy krajowe.
2
Content available remote Farby elewacyjne - rodzaje, właściwości i zastosowanie
75%
PL
Farby elewacyjne - przeznaczone do malowania ścian zewnętrznych - stano.wią ważny element wykończeniowy budynku. Stosowane są jako wykończenie tynków mineralnych lub w przypadku konieczności odnowienia elewacji [np. w wyniku dużych zabrudzeń, powstawania plam i przebarwień, blaknięcia ko.loru, pojawiania się rys i spękań, kredowania powłoki, pojawiania się mikro.organizmów, zniszczenia dolnych partii budynków itp.]. W artykule zostaną scharakteryzowane farby elewacyjne - ich rodzaje oraz właściwości, a także przedstawione kryteria wyboru i podstawowe zasady, jakimi należy się kierować podczas prowadzenia prac malarskich.
3
Content available Ocena szkodliwości farb
75%
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące emisji szkodliwych substancji chemicznych przy stosowaniu farb ekologicznych. Omówiono podstawowe rodzaje farb ekologicznych, ogólnie uznawanych za bezpieczne i rodzaje substancji emitowanych na poszczególnych etapach ich stosowania. Podano także sposób określania szkodliwości różnych rodzajów farb.
EN
This paper presents issues related to the emission of harmful chemicals when ecological paints are used. It describes basic types of ecological paints - generally considered safe - and the chemicals emitted during the individual stages of their use. A method of determining hazards produced by different kinds of paints is presented.
4
Content available remote Farby do renowacji powłok malarskich na podłożu stalowym
75%
5
Content available remote Paint-degrading microorganisms
63%
EN
The paper presents a literature survey of research on the biodeterioration and biodegradation of paint coatings, as well as study findings on the biodegradation of varnish coatings and agents used for their removal.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący biodeterioracji i biodegradacji powłok malarskich. Przedstawiono również badania dotyczące biodegradacji substancji używanych do usuwania powłok lakierniczych.
PL
Wyczerpywanie się paliw kopalnych i zmiany klimatyczne to jedne z głównych sił napędowych rozwoju w dziedzinie nowych surowców dla przemysłu farb. Prowadzi się obecnie wiele badań nad możliwością zastąpienia polimerów pochodzenia petrochemicznego polimerami opartymi na surowcach ze źródeł odnawialnych. Omówiono wstępne badania nad zastosowaniem w farbach dla budownictwa do wymalowań wewnętrznych wodnych dyspersji poliuretanowych zsyntezowanych z opartych na biosurowcach polioli i alifatycznych diizocyjanianów. Na podstawie wyników badań wytypowano dwie handlowe wodne żywice – alifatyczny kopolimer uretanowo-alkidowy i uretanowaną dyspersję alkidową – i odpowiednie środki pomocnicze. Opracowano receptury farb zawierających 50%, 70% i 100% biopolimeru w spoiwie. Badania farb w stanie ciekłym (stabilność, czas schnięcia) oraz powłok (twardość, odporność na szorowanie na mokro, odporność na czynniki atmosferyczne) wykazały, że najlepszymi właściwościami charakteryzują się warianty recepturowe z udziałem 50% biopolimeru w spoiwie, zawierające nanokrzemionkę. Dodatek nano-SiO2 poprawia zarówno właściwości mechaniczne, jak i odporność powłok na czynniki atmosferyczne.
EN
The finite nature of fossil fuels and climate change are the one of main driving forces for the development of new raw materials for the coatings industry. The number of studies aimed at the replacement of polymers derived from petrochemical raw materials with polymers based on renewable resources is constantly growing. Preliminary investigations on the use of waterborne polyurethane dispersions synthesized with biobased prepolymer polyols and aliphatic diisocyanate in building paints for interior application are discussed. Based on the test results, two waterborne resins compatible with biobased dispersions were selected: alkyd/aliphatic polyurethane copolymer paint and urethanised alkyd resin paint. Suitable paint additives were also chosen. Paint formulations with different biopolymer to commercial resin ratios have been developed and their basic properties evaluated.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z możliwością wykorzystania mieszadeł dyspergujących w procesie mieszania farb i lakierów. Przedstawiono wyniki badań zapotrzebowania mocy mieszania mieszadłami tego typu. Substancja poddana mieszaniu dobrana została w taki sposób, ażeby nie występował w niej efekt rozdrabniania j ej składników pod wpływem oddziaływań mieszadła. Pomiary prowadzono w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych.
EN
The use of dispergating mixers in mixing of paints and varnishes are discussed. The experimental results dealing with power consumption in such mixers are presented. The tested material was selected in such a way that a comminution effect of its components did not appear during mixing.
8
Content available remote Zagadnienia ekologiczne w procesach malarskich
63%
PL
Omówiono historię powstania powłok malarskich od prehistorii do powłok współczesnych. Przedstawiono rys historyczny przemysłu farbiarskiego i krótki przegląd powstania i rozwoju podstawowych substancji błonotwórczych stosowanych we współczesnych wyrobach.
EN
A short history of paint coating development from ancient times up to the present is presented. The history of the paint industry since its dawn is presented, including a short review of the emergence and development of binders used in present-day pro-ducts.
10
Content available remote Ochrona tworzyw sztucznych i farb przed działaniem mikroorganizmów
63%
PL
W artykule przeglądowym przedstawiono znaczenie ochrony polimerów przed pogorszeniem ich jakości pod wpływem mikroorganizmów. Odrębnie omówiono zabezpieczenie przed mikroorganizmami wodorozcieńczalnych wyrobów lakierowych zarówno w opakowaniu ("in can"), jak i w postaci powłok, ochronę tworzyw sztucznych oraz nowoczesne rozwiązania w dziedzinie tworzyw aseptycznych. W każdym z tych przypadków scharakteryzowano stosowane specyficzne środki biobójcze oraz metody ich wprowadzania do chronionych produktów.
EN
In the review an importance of polymers' protection against the deterioration of their qualities under the influence of microorganisms was presented. The protection of water-soluble paints both ,,in can" and as the coatings as well as protection of plastics have been separately described. Modern solutions in the field of aseptic polymeric materials were presented. Specific biocides used in all cases discussed and the methods of their introductions to the products to be protected were characterized.
12
63%
PL
W Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników działa Jednostka Certyfikująca Wyroby (JCW), która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 004 i spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. JCW certyfikuje m.in. na znak ekologiczny „E” farby i lakiery, które spełniają wymagania określone w Kryteriach Technicznych.
EN
In The Łukasiewicz Research Network – Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes works the Product Certification Body which is accredited by the Polish Center for Accreditation (No. AC 004). The Product Certification Body meets the requirements of the PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03. The Product Certification Body certifies for the “E” ecological mark, paints and varnishes that meet certain requirements included in Criteria Technical.
PL
Zewnętrzne izolacje ze sztywnej pianki poliuretanowej narażone na działanie warunków atmosferycznych wymagają malowania ochronnego. O możliwości ich malowania, zwłaszcza farbami wodorozcieńczalnymi, decyduje wartość ich napięcia powierzchniowego. Stwierdzono, że wartość ta zmienia się w czasie. Badano wpływ komponentów pianek poliuretanowych natryskowych i wylewanych oraz warunków ich przechowywania na kształtowanie się napięcia powierzchniowego i łatwość ich malowania. Ustalono, że najkorzystniejsze jest wykonywanie zabezpieczeń powłokami ochronnymi po co najmniej dwóch dniach od aplikacji pianek poliuretanowych na izolowanych powierzchniach.
EN
External thermo-insulating layers made from rigid PU foams, exposed to weather conditions, have to be protected by painting. The value of the surface tension decides about the possibility of painting, especially with waterborne lacquers. It appeared found that the tension value is changing with time. The aim of the work was to assess the influence of components in spray- and cast-type PU foams' and their storage conditions on the tension value changes and paintability with waterborne lacquers. It was stated, that the best results can be obtained if protective layers are put on PU foams' surfaces at least two days after PU application.
14
Content available remote Prawodawstwo w zakresie oddziaływania farb na środowisko
63%
PL
Rozwój w zakresie technologii produkcji farb musi uwzględniać obecnie nie tylko wymagania jakościowe, ale również aspekty ochrony zdrowia i środowiska. Legislacja w zakresie zmniejszenia szkodliwego wpływu farb na środowisko dotyczy głównie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (VOC). Głównym źródłem lotnych substancji organicznych (VOC), pochodzących z wyrobów lakierowych są rozpuszczalniki organiczne. Omówiono szkodliwe działanie VOC w atmosferze oraz przepisy ograniczające emisję VOC w UE i ich transpozycję do prawodawstwa krajowego.
EN
Nowadays progress in paint technology must take into consideration not only quality requirements but also aspects concerning health and environment protection. The principal objective of legislation concerning environment protection is the limitation of VOC (volatile organic compounds) emission. Organic solvents are considered as a main source of VOC from paints. The harmful influence of VOC on atmosphere and regulations limiting VOC emission in EU as well as their implementation to national legislation have been discussed.
16
Content available remote Biocydy polimerowe. Żywice lakiernicze funkcjonalizowane pentachlorofenolem
51%
PL
Ochrona powłoki lakierowej przed mikroorganizmami polega na dodaniu do powłoki biocydu, tj. związku aktywnego biologicznie. Żaden z dostępnych na rynku biocydów, z powodu procesów migracji, parowania, sublimacji i wymywania nie spełnia wszystkich wymaganych kryteriów, zwłaszcza kryterium długiej aktywności i nietoksyczności. Czasowe związanie biocydu z polimerem poprzez ulegające hydrolizie wiązanie chemiczne winno zapewnić długą aktywność biologiczną biocydu i zmnimalizować jego toksyczność. Autor zbadał możliwość związania biocydu, jakim jest pentachlorofenol z substancją błonotwórczą - tłustą żywicą alkidalową i estrem epoksydowym kwasów tłuszczowych oleju sojowego. Otrzymane funkcjonalizowane żywice mają dobre właściwości powłokotwórcze.
EN
One or more biocides are added to varnish formulations to protect the coated surface against micro-organisms. No commercial biocide exhibits all the desired properties, particularly long active life and nontoxicity, because of migration, evaporation, sublimation and leaching processes. Temporary fixation of a biocide on the backbone of a polymer by hydrolyzable bonds should result in longer life and lowered toxicity. Pentachlorophenol, a biocide, was fixed to a fatty alkyd resin and to an epoxyester of soya oil fatty acids to yield a good coat-forming functionalized resin.
EN
Paint and varnishes market is one of the fastest growing globally, mainly due to the huge demand in the construction industry. Based on the purpose of using paints, varnishes and other coatings industry can be categorized in architectural decorative, industrial and special purpose coatings. The largest segment, with highest number of producers is the decorative one. The development of raw materials for decorative market segment must satisfy the needs of todays and future end users as well as regulatory challenges and economical challenges. This will not happen without influence on currently used raw materials and future development. Aim of the article is present short history of coating industry on the world and in Poland, drivers of changes that are currently ongoing as well as future trends and developments.
PL
Rynek farb i lakierów jest jednym z najszybciej rozwijających się na świecie, głównie ze względu na ogromne zapotrzebowanie w branży budowlanej. Biorąc pod uwagę zastosowanie końcowe farb i lakierów rynek ten można podzielić na architektoniczne powłoki dekoracyjne, przemysłowe i specjalne. Największy segment z największą liczbą producentów stanowi segment dekoracyjny. Rozwój surowców do segmentu farb i lakierów dekoracyjnych musi spełniać potrzeby dzisiejszych i przyszłych użytkowników jak i wyzwań regulacyjnych oraz wyzwań ekonomicznych. Nie stanie się to bez wpływu na obecnie stosowane surowce i przyszły rozwój. Celem artykułu jest przedstawienie krótkiej historii przemysłu lakierniczego na świecie i w Polsce, wskazanie czynników napędzających obecnie ten rynek jak również wskazanie trendów istotnych w przyszłości.
PL
Dobrze dobrane i dobrze wykonane zabezpieczenia antykorozyjne mogą skutecznie chronić konstrukcje stalowe od kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat. Skuteczność ochrony, szczególnie za pomocą powłok ochronnych, zależy od wielu czynników takich jak: – prawidłowe określenie środowiska korozyjnego w którym będzie eksploatowany planowany obiekt, – analiza projektu konstrukcji pod kątem wyeliminowania rozwiązań sprzyjających korozji, – wybór odpowiednich metod ochrony i materiałów powłokowych (farb, powłok metalizacyjnych), – opracowanie technologii wykonywania zabezpieczeń w warunkach warsztatowych i na budowie, opracowanie technologii wykonywania poprawek i napraw powłok malarskich w trakcie i po montażu konstrukcji; – konserwacja powłok ochronnych i systemów zabezpieczeń antykorozyjnych w okresie eksploatacji, – planowanie i realizacja przyszłych renowacji powłok ochronnych. Niestety wiele spośród wymienionych działań jest pomijanych, a jeżeli są one realizowane to często obarczone są błędami, co z kolei sprawia, że systemy ochrony przed korozją są mało skuteczne i na dodatek bardzo kosztowne. W referacie omówione i przeanalizowane są najczęściej popełniane błędy i ich skutki na etapach od projektowania obiektu poprzez jego wykonanie, aż do planowania prac renowacyjnych. Referat zwiera analizę przyczyn najważniejszych problemów, takich jak: – niski poziom wiedzy na temat współczesnych wymagań i rozwiązań stosowanych w ochronie antykorozyjnej, – wpływ dostawców na wybór materiałów do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, – wybór wykonawców słabo przygotowanych do wykonywania zabezpieczeń, – brak właściwego nadzoru nad wykonywaniem tych zabezpieczeń.
EN
Well-chosen and well done anti-corrosion protection can effectively protect steel structures by a dozen or even dozens of years. The effectiveness of the corrosion protection, particularly by protective coatings, is determined a lot of factors such as: – analysis of the corrosive environment for the future building object, – analysis of the technical design of the structure in order to eliminate the structural solutions conducive to corrosion, – selection of appropriate protection method and coating materials (paints, metal coats), – technology of protection in workshop and on site, – technology of touch up painting and reparations of anticorrosion protection after structure erection, – maintenance of protection coatings and anti-corrosive systems during exploitation period, – planning and execution of future renovation of protective coatings. Unfortunately, many mistakes are made in above described activities and it makes corrosion system protection ineffective and very costly. The paper discuss and analyses the most frequent errors and their effects during each step from planning of construction through its workmanship until its planning methods of restoration of anti-corrosion protection. Paper contains analyze of reasons of major problems: – low level of knowledge about contemporary requirements and solutions for corrosion protection, – suppliers influence on decision to choice of materials for corrosion protection, – the selection of poorly prepared contractors for the correct operation of corrosion protection, – lack of supervision of the implementation of corrosion protection.
20
Content available remote Testing of toxic elements migration from the materials used as toy coatings
51%
EN
Materials from which toxic elements, including heavy metals, can penetrate children organisms, in doses dangerous for their health should not be used for production of toys. That especially concerns the materials used for production of components that are exposed to children. The results of testing migration of selected elements like: barium, chromium, cadmium, mercury, antimony and selenium from the materials used to cover wooden and metal toys are discussed in the paper. Tests of elements migration were carried out in years 2009÷2010 in the accredited Laboratory of Material Engineering and Environment at KOMAG. Requirements of the PN-EN 71-3:1998 Standard on toys safety was the basis to conduct testing. The results were assessed in the light of limits of elements migration, identifying the types of material in which exceeding of permissible values of migration were found. The elements, which migration is characteristic for a given type of coating material, were specified.
PL
Do produkcji zabawek nie powinny być stosowane materiały, z których mogą przedostawać się do organizmu dziecka, w dawkach szkodliwych dla jego zdrowia i życia, toksyczne pierwiastki, w tym metale ciężkie. Dotyczy to szczególnie materiałów znajdujących się na dostępnych dla dziecka elementach zabawek. W artykule przedstawiono wyniki badań migracji wybranych pierwiastków, takich jak: bar, chrom, ołów, kadm, rtęć, arsen, antymon i selen, z materiałów, którymi powlekane są powierzchnie zabawek drewnianych i metalowych. Badania migracji przeprowadzono w latach 2009-2010 w akredytowanym Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska ITG KOMAG. Podstawą wykonywania badań były wymagania normy PN-EN 71-3:1998, dotyczącej bezpieczeństwa zabawek. Wyniki badań oceniano w świetle granicznych wartości migracji pierwiastków, identyfikując rodzaje materiałów, w których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych migracji. Wyspecyfikowano pierwiastki, których migracja jest charakterystyczna dla danego rodzaju materiału powłoki.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.