Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Usługi biznesowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
This article shows a brief perspective on the timeline between knowledge and innovation management and what is now known as Knowledge Intensive Business Services, where knowledge management has a leading role in the establishment of a competitive advantage in business organizations, a strategy that will allow them to reflect their competitiveness in a changing environment by mastering their innovation competence. This implies that knowledge management has both an inherent part of organizations of the post-industrial era and a strong need to respond to the challenges brought by today's society. Such a relatively new way of doing business dictates significant changes to be made in businesses, starting with their human capital as the key element and asset.(author's abstract)
XX
W artykule przedstawiono obraz rynku pracy w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem struktury bezrobocia. Autorka wykorzystała literaturę dotyczącą kształtowania się polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy oraz przeciwdziałania bezrobociu, a także analizy lokalnego rynku pracy oraz procesów w nim zachodzących. W drugiej części publikacji dokonano analizy zachodniopomorskiego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem struktury osób bezrobotnych na podstawie badań dotyczących analiz rynku pracy zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i badań ogólnopolskich, które jednoznacznie przedstawiają kształtowanie się regionalnego rynku pracy w latach 2003-2011. Celem autorki jest przybliżenie sytuacji panującej na regionalnym rynku pracy, w tym w szczególności obrazu zachodniopomorskiego bezrobocia.(abstrakt autora)
EN
The article presents a picture of the labour market in West Pomerania withparticular emphasis on the unemployment structure. The author based on the literature concerning the development of employment policy, labour market policy and unemployment prevention, as well as on analysis of the local labour market and the processes therein. The second part of the publication gives an introduction of the labourmarket in West Pomerania with special emphasis on the structure of the unemployed. The author relied on studies of labour market analysis both in West Pomerania as nationwide studies, which clearly show the development of the regional labour market in the years 2003-2011. The aim of the author is to present the situation on the regional labour market, primarily the image of the unemployment in West Pomerania.(author's abstract)
XX
W artykule podjęto problematykę znaczenia inwestycji zagranicznych w procesie dyfuzji praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) do poszczególnych regionów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji duńskich na gruncie doświadczeń województwa zachodniopomorskiego. Prócz analizy teoretycznych podstaw społecznej odpowiedzialności biznesu, analizuje duńskie rozwiązania legislacyjne w tym zakresie, pośrednio oddziałujące na zachodniopomorskie praktyki CSR. Opracowanie odwołuje się do ilościowej i jakościowej analizy danych oraz dokumentacji urzędowej. Ponadto zastosowano tu monograficzną metodę jakościową, opisując duńskie przedsiębiorstwo praktykujące społecznie odpowiedzialny biznes w województwie(abstrakt autora)
EN
The article undertakes the importance of foreign investments in the diffusion practices of corporate social responsibility (CSR) for each region, with particular emphasis on Danish investments in Westpomeranian Region. The analysis of the theoretical foundations of corporate social responsibility and the Danish legislative solutions in this field, indirectly affecting the Westpomeranian CSR practices, were performed. The article refers to the quantitative and qualitative data and official documentation scrutinizes. Furthermore, a qualitative monographic method, describing the Danish company practicing socially responsible business in the region, has been used(author's abstract)
4
Content available remote Rola Polski w rozwoju outsourcingu usług z kręgu BPO
100%
XX
W dobie rosnącego bezrobocia i ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego nowe miejsca pracy dla absolwentów szkół wyższych i specjalistów są niezwykle istotne. Również inwestycje zagraniczne niosące ze sobą możliwości dynamicznego rozwoju gospodarki państwa nie pozostają bez znaczenia. W dzisiejszych trudnych dla biznesu czasach odpowiedzią na powyższe problemy wydają się inwestycje sektora usługowego Business Process Outsourcing. Jednym z głównych czynników przemawiających za rozpoczęciem działalności BPO i wpływającym na ostateczną decyzję jest lokalizacja przyszłego centrum. Jest ona bezpośrednio powiązana z wieloma innymi kluczowymi dla przyszłej inwestycji elementami, jak chociażby cena świadczonych usług, dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej czy też pomoc i zachęty podatkowe ze strony rządu. Od kilkunastu lat Polska jest coraz częściej dostrzegana i co ważniejsze doceniana jako potencjalne państwo, w którym opłaca się inwestować w branże BPO. Dzięki różnego rodzaju czynnikom jest w stanie konkurować ze światowymi gigantami i potentatami sektora, jak Indie, i wygrywać tę walkę. Poniższy artykuł ma za zadanie pokazać aspekty Polski, które determinują jej przewagę i stawiają ją na czele państw Europy Wschodniej, w których rozwija się sektor usług dla biznesu. Zwraca on uwagę na kluczowe elementy decydujące o sprawnym działaniu i prosperowaniu przedsiębiorstw BPO. Z uwagi na to, iż jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki polskiej, warto szerzej przyjrzeć się temu zjawisku. (abstrakt oryginalny)
EN
In a time of constantly growing unemployment and global economic crisis, new jobs for graduates from high schools as well as for specialists are very important. Also foreign investment bringing possibilities for dynamic economic development for the hosting country is important as well. In today's hard times for business the answer to the above problems seems to be investment from Business Process Outsourcing services. One of the main reasons and factors which influences final decisions about starting BPO activity without any doubt is the location of the forthcoming center. This factor is strictly connected with other key aspects such as the price of the service to be provided, access to well qualified human resources, and support and tax relief from the side of government. For several years Poland has been increasingly recognized and priced as a potential destination, for investment in BPO activities. Thanks to many factors Poland is able to compete with word class giants and potentates in BPO services like India, and often wins this competition. This article shows the influences on Poland advantage and put Poland on the list of top eastern Europe countries, in which services for the business sector are constantly developing very rapidly and dynamically. It shows crucial elements which determine how smoothly the BPO companies function on the market and their prosperity. Because of that BPO is one of the most dynamic and fast growing services sector today in the Polish economy and it is worth taking a closer look to examine this interesting case more carefully. (original abstract)
XX
Sektor nowoczesnych usług biznesowych pozytywnie wpływa na rozwój miast poprzez tworzenie dużej ilości dobrze płatnych miejsc pracy, także dla młodych ludzi bezpośrednio po studiach. Bardzo pozytywny wpływ można zauważyć w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego. Firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych dofinansowują całą gamę usług edukacyjnych i szkoleń dla pracowników. Firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych generują większość popytu na nowoczesną powierzchnię biurową w wielu miastach w Polsce. Przyczyniają się do ich rewitalizacji. Centra usług oddziałują na otoczenie poprzez zaopatrzeniowe i dochodowe efekty mnożnikowe. Z powyższych względów bardzo istotne dla rozwoju miasta jest przyciąganie inwestycji z sektora nowoczesnych usług biznesowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The sector of modern business services has a positive impact on cities development by creating numerous well-paid jobs, also for young graduates. A very positive influence can be observed in the development of human capital. Companies from modern business services sector subsidize the whole scope of educational services and training for their employees. Companies from modern business services sector generate the majority of demand for modern office space in many Polish cities. They contribute to their revitalisation. Services centres affect the neighbourhood by means of provision's multiplier effect and income multiplier effect. Thanks to the above reasons it is very important for the city to attract investments from the modern business services sector.(original abstract)
6
Content available remote Wpływ usług biznesowych na rozwój gospodarki
100%
XX
Usługi odgrywają coraz większą rolę we współczesnym świecie zarówno w procesie produkcji, jak i konsumpcji. Stopień rozwoju sektora usług świadczy o poziomie rozwoju gospodarczego kraju. Obecnie sektor usług przechodzi głębokie przeobrażenia wewnętrzne, zmienia się struktura oferowanych usług, coraz większego znaczenia nabierają usługi IT oraz usługi oparte na wiedzy. Głębokie nadzieje są wiązane z rozwojem usług biznesowych, które stanowią siłę napędową gospodarki. Celem artykułu jest próba zwrócenia uwagi na usługi biznesowe, ich znaczenie i rozwój. W artykule dokonano analizy danych statystycznych na temat pracujących, wartości dodanej brutto oraz podmiotów gospodarczych należących do sekcji K sektora usługowego. Analiza zebranego materiału statystycznego oraz lektura wielu raportów na temat rynku usług pozwala stwierdzić, że usługi są dominującym sektorem gospodarki, który wpływa na tempo rozwoju gospodarczego i poziom konkurencji. (abstrakt oryginalny)
EN
Recently, the importance of the services has been significantly increasing in both production and consumption. The development of the service sector is an evidence of the level of country's economic growth. Currently, the service sector is undergoing deep internal transformations and the structure of the offered services is changing, it need to be emphasized that the meaning of IT and knowledge based services increases the most. There is a lot of hope put on the business services development, by which the economy is driven. The article aims to draw attention to the importance of the service sector and its development. The author also analyzed statistical data on the employment, gross value added and business entities belonging to the K Section of the service sector. The analysis of the statistical data and various reports on the services market shows that the business service sector is the dominant one in the economy. Moreover, it plays the key role as it affects the economic growth rate and the level of competition in the market. (original abstract)
XX
Współczesne rynki cechuje wysoka dynamika zmian, polegających między innymi na tworzeniu różnorodnych sieci powiązań między podmiotami. Można je tłumaczyć przede wszystkim na gruncie teorii wyjaśniających naturę współpracy przedsiębiorstw, tj. teorii zasobowej, czy też teorii sieci. Rynek usług biznesowych dynamicznie się zmienia za sprawą silnego trendu outsourcingu, przede wszystkim firm typu BPO (Business Process Outsourcing), KPO (Knowledge Process Outsourcing) oraz ITO (Information Technology Outsourcing). Ich rozwój jest między innymi efektem popytu małych i średnich przedsiębiorstw, które decydują się na zlecenia zewnętrzne ze względu na brak zasobów ludzkich i/lub odpowiednich kompetencji. A czasami także z powodu nieregularności tego typu działań. Celem artykułu jest wskazanie zmian podażowej strony rynku turystycznego na tle zmian liczebności i charakterystyki podmiotów oferujących usługi biznesowe, w skali makro i mezo, w latach 2010-2015. W strukturze opracowania wyodrębniają się trzy części: kwerenda literatury poświęconej związkom podmiotów rynku turystycznego z dostarczycielami usług biznesowych, prezentacja metodyki badań oraz część empiryczna obejmująca analizę danych wtórnych, konkluzje, zalecenia menedżerskie i wskazanie kierunków przyszłych badań. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is the identification of business services in Poland for tourism industry, in terms of quantity and localization. The analysis was carried out on the basis of data made available by the Central Statistical Office. The results show that the number of companies providing business services in Poland, notably KIBS (Knowledge Intensive Business Services), was systematically growing in the years 2010-2015. A similar trend was characteristic of the number of suppliers of tourism services, except for the number of tourist agents and intermediaries, and tour operators. The relation between the number of service providers of KIBS and the number of tourism enterprises in particular voivodships in Poland indicates its diversity. The highest indicator of KIBS availability was in central voivodships (Greater Poland, Łódź and Świętokrzyskie). High ratio of the number of people employed in companies offering KIBS to the number of people employed in tourism enterprises (over 2.5 employees of KIBS per one employee of tourism industry) in 2015 was characteristic of the following voivodships: Masovian, Lower Silesia, Łódź and Greater Poland. (original abstract)
8
Content available remote Nowoczesne usługi biznesowe a konkurencyjność regionów
100%
XX
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja zagadnień związanych z szeroką tematyką konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem jej determinantów w odniesieniu do skali mezo. W artykule przedstawione ponadto zostaną wybrane aspekty gospodarczego znaczenia usług biznesowych, a także ich wpływ na konkurencyjność regionu. (tekst z oryginału)
EN
Alongside increased integration and globalization, competiveness is constantly getting greater meaning. In times of unlimited needs and highly limited resources, competiveness stimulates both social and economical progress, as well as innovativeness and rational management. Competiveness is a multi-dimensional category, which should be considered in a micro-, mezzo-, macro- and mega- economical scale. In a micro-economical approach, competiveness relates mainly to companies, which are obliged to hold an adequate competitive stand. This position, will depend on many factors, but will allow them to achieve success eventually. Highly-competitive enterprises may turn out to be leading propulsions of regional progress. This may especially occur, in case of companies delivering business services, which role in European, Polish and regional economy, increases constantly. (original abstract)
EN
For the last decade dynamic growth of the business services sector has been observed in the Polish economy. In this sector net sales increases and more and more workers are employed. Among the main reasons of the growing demand for business services is the outsourcing of the auxiliary functions that were previously performed inside the enterprises and then outsourced to the companies providing the business services. The aim of this article was to recognize whether focusing on meeting the demand for the services business service industries also became outsourcers themselves. The analysis of this phenomenon was conducted on the basis of the unpublished aggregated data for the years 2005-2013, collected from the enterprises by the Central Statistical Office. This data confirmed that business service industries provided more services as vendors to outsourcers. However, they also concentrated on their core activity and outsourced many processes or tasks. All population of business service industries varied strongly.(author's abstract)
10
Content available remote Export of Business Services in Poland and the European Union
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących od połowy biegłej dekady w strukturze rodzajowej polskiego eksportu usług biznesowych na tle Unii Europejskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że przekształcenia w polskim eksporcie odbiegały od tendencji obserwowanych na rynku unijnym. Polska świadczyła głównie usługi profesjonalne, podczas gdy w UE większą rolę odgrywały usługi techniczne, związane z handlem, oraz pozostałe usługi biznesowe. Specjalizując się w usługach profesjonalnych, Polska stała się ważną lokalizacją centrów biznesowych BPO/SSC, w których obsługiwano procesy księgowe, podatkowe, doradcze, badawcze, marketingowe i inne na zlecenie zagranicznych firm. W przyszłości większą rolę powinny odgrywać usługi zaawansowane, szczególnie w obszarze KPO i R&D. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this paper is to present changes in the structure of Polish business services export in comparison to the European Union occurring since the middle of the previous decade. From the conducted research it arises that the transformation in Polish export diverted from the trends observed in the EU market. Poland provided chiefly professional and management consulting services, while in the EU technical, trade-related, and other business services played a more important part. Specializing in professional services, Poland has become a major location for BPO/SSC business centers. Such centers have been used to handle accounting, fiscal, consulting, research, marketing processes and other services commissioned by foreign companies. In the future advanced services ought to play a greater role, particularly in the areas of KPO and R&D.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono badania statystyczne usług związanych z działalnością gospodarczą oraz ocenę przedsiębiorstw świadczących usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówiono również zagadnienia popytu na usługi i międzynarodowego handlu usługami. Autor przeprowadził ponadto ocenę bieżącej działalności usługowej i zbadał ceny producentów usług.
EN
The article presents statistical surveys of services related to business activities, especially to: business enterprises, assessment of enterprises providing services related to economic activity, demand for services, international trade of services, ongoing evaluation of service activities and service producer prices. Also methodological work related to the service sector is discussed. In addition, the role of the Voorburg Group and the use of administrative data in the statistics business services are presented. (original abstract)
XX
Usługi biznesowe stanowią ważną część europejskiej gospodarki rynkowej. Rozwój sektora usługi biznesowych zwykle tłumaczy się migracją zatrudnienia z przemysłu wytwórczego do usług ze względu na outsourcing funkcji o charakterze usług. Niemniej jednak przyczyn tego wzrostu jest wiele. Istotnymi czynnikami wzrostu są również zmiany w systemach produkcyjnych, zwiększenie elastyczności, silniejsza konkurencja na rynkach światowych, coraz większa rola ICT oraz wiedzy, czy też powstawanie nowych rodzajów usług. Usługi biznesowe przybierają obecnie nowy kształt dzięki zastosowaniu technologii teleinformatycznych oraz przechodzeniu na bardziej intensywne świadczenie usług za pośrednictwem Internetu. Nacisk kładziony jest na usługi świadczone drogą elektroniczną, takie jak usługi związane z oprogramowaniem komputerowym, pracami badawczo-rozwojowymi i testami technicznymi, usługi doradcze oraz w zakresie rozwoju zasobów ludzkich i pośrednictwa pracy.(abstrakt autora)
XX
W artykule przedstawiono znaczenie usług biznesowych w Unii Europejskiej oraz różnice w poziomie rozwoju tych usług między członkami "starej" Unii (UE-15) a nowymi krajami, które przystąpiły do Wspólnoty w maju 2004 roku. Ogół przytoczonych danych wskazuje, iż usługi biznesowe są dziedziną usług ekspansywnie się rozwijającą, jednak w obu częściach UE inny jest poziom rozwoju tych usług, skala ich świadczenia oraz zupełnie różny poziom wydajności.
EN
The work shows an importance of the business services (in the broad sense as well in the narrow one) in the European Union, indicating the essential now difference in the level of development of these services between the "EU 15" members and the new countries which have acceded to the EU in May 2004.
XX
Celem referatu jest identyfikacja przejawów innowacyjności w przedsiębiorstwach świadczących usługi biznesowe. Realizacji tak sformułowanego celu posłużyły wyniki badania własnego przeprowadzonego wśród 150 firm świadczących usługi biznesowe. Analiza odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu wywiadu umożliwiła scharakteryzowanie rodzajów wdrażanych innowacji i obszarów działania ankietowanych firm, w których znalazły one zastosowanie, celów dla których były wprowadzane, osiąganych w ich rezultacie efektów, a także głównych czynników sprzyjających i ograniczających możliwości implementacji innowacyjnych rozwiązań. Przedstawione zostały także korzyści, jakie osiągają klienci firm biznesowych kupujący innowacyjne usługi biznesowe. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the paper is to identify the symptoms of innovativeness at enterprises providing business services. Implementation of the so formulated aim was possible owing to results of author's own survey carried out in 150 firms. An analysis of replies to the questions in the interview questionnaire enable characterisation of the types of innovations being introduced and the areas of activity of the firms interviewed where they were applied, the purposes for which they were introduced, the achieved affects in result thereof, as well as the main factors facilitating and constraining the opportunities to implement innovative solutions. There are also presented the benefits gained by the customers using innovative business services. (original abstract)
15
Content available remote Zmiany struktury sektora usług w Polsce w latach 1995-2012
75%
XX
Obecny poziom rozwoju sektora usług w Polsce jest przede wszystkim konsekwencją uwarunkowań politycznych i gospodarczych, jakie istniały w państwie w ostatnich dziesięcioleciach. W okresie realnego socjalizmu polityka społeczno-gospodarcza ukierunkowana była na rozwój przemysłu. Udział zatrudnionych w usługach w latach osiemdziesiątych był w porównaniu z rozwiniętymi krajami europejskimi znacznie niższy. Dopiero zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze zapoczątkowane w Polsce w 1989 roku stworzyły podstawy do bardziej dynamicznego rozwoju tego sektora. Lata dziewięćdziesiąte charakteryzowały się szybkim wzrostem zatrudnienia w działalności usługowej. W latach 1990-2011 udział pracujących w tym sektorze zwiększył się z 37% do 55%. Wzrastał także udział sektora w wytwarzaniu wartości dodanej brutto. Rozwój sektora usług był zróżnicowany regionalnie - wysoką dynamiką cechowały się województwa z dużymi aglomeracjami miejskimi: mazowieckie, wielkopolskie, małopolskie. Celem artykułu jest prezentacja przemian zachodzących w sektorze usług w Polsce na tle innych państw Europy, a także charakterystyka zróżnicowania przestrzennego tego procesu w Polsce w ujęciu regionalnym. Analiza zmian strukturalnych zostanie przeprowadzona w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności 2004 i 2007, na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Dynamicznemu rozwojowi usług, jaki następuje w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych, towarzyszą przemiany związane ze strukturą sektora usług. Zmiany w strukturze sektora usług polegają na zmianach udziału poszczególnych rodzajów usług w sektorze trzecim, najczęściej analizowanych w oparciu o miernik zatrudnienia i udział w tworzeniu WDB. Analiza zachodzących zmian prowadzi do wniosku, że coraz większego znaczenia w sektorze usług nabierają usługi wyspecjalizowane, wymagające zatrudnienia pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, wśród nich usługi o wysokim nasyceniu wiedzą, oraz grupa usług dla producentów i dla biznesu. Nabierają one dodatkowo jeszcze większego znaczenia w związku z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy.(abstrakt oryginalny)
EN
The current level of development of the services sector in Poland is primarily a consequence of the political and economic conditions that existed in Poland in recent decades. In the period of real socialism, socio-economic policy was aimed at Polish industrial development. The share of employment in services in Poland in 1980s. was significantly lower compared to developed European countries. Only political, social and economic changes initiated in Poland in 1989 formed the basis for a more dynamic development of this sector. The 1990s were characterized by a rapid increase in employment in service activities. In the years 1990-2011 the share of employed in this sector increased from 37% to 55%. This increased the share of gross value added. The development of the services sector varied regionally - high dynamics characterized the province of large agglomerations (Wielkopolska, Lower Silesia, Mazovia). The aim of this paper is to present the changes taking place in the services sector in Poland compared to other European Countries, as well as the characteristics of the spatial differentiation of this process in Poland in terms of regions. Analysis of structural changes will be made based on the Classification of Activities (NACE), based on data published by the Central Statistical Office. Dynamic development of services, which takes place in Poland since the early 1990s, was accompanied by changes related to the structure of the services sector. Changes in the structure of the services sector rely on changes in the share of individual service industries.. Specialized services become increasingly important in the services sector, employing staff with high professional qualifications, including knowledge intensive services and group of produced and business services. The growing importance of these services is even more important in the context of the knowledge-based economy.(original abstract)
XX
Szybki rozwój branży usług dla biznesu jest jedną z cech charakterystycznych współczesnej gospodarki. Razem z pozostałymi państwami Europy Środkowej i Wschodniej, Polska jest jednym z zyskujących na znaczeniu miejsc lokalizacji firm z tego sektora.Celem artykułu jest zbadanie i porównanie branży usług dla biznesu w Indiach, Irlandii i Polsce. Zarówno Indie, jak i Irlandia, są wyróżniającymi się miejscami dla lokalizacji usług tego typu. Dlatego też porównanie stanu i warunków funkcjonowania sektora w tych krajach i w Polsce wydaje się być ciekawe. W pracy przeprowadzono badania literaturowe w celu wskazania motywów podejmowania zagranicznych inwestycji usługowych przez firmy i wyboru czynników mających znaczenie dla lokalizacji centrów usługowych. W części empirycznej czynniki te zostały poddane analizie metodą deskryptywną w odniesieniu do badanych krajów. Pozwoliło to na wyciągnięcie wniosków dotyczących Polski. Do pewnego stopnia, Polska posiada niektóre pozytywne cechy zarówno Indii, jak i Irlandii. Tłumaczy to duży współcześnie napływ inwestycji z branży usługowej do Polski. (abstrakt oryginalny)
EN
The fast growth of the service sector is one of the characteristic features of the contemporary economy. Amongst other CEE countries, Poland is one of the emerging locations for this sector. The aim of the paper is to examine and compare the business service sector in India, Ireland and Poland. Both India and Ireland are exceptional locations for this industry, so comparing the state and operating conditions in Poland with those countries can be insightful. A literature study is used to determine the motives of companies undertaking offshore investments, upon which a selection of location factors is made. In the empirical part, those factors are analyzed in a descriptive way. This allows us to draw conclusions concerning this sector in Poland. This country, to some extent, possesses selected positive features of both India and Ireland, which explains the current growth of the sector. (original abstract)
XX
Centra biznesowe funkcjonujące na terenie Polski obsługują procesy o coraz wyższym stopniu złożoności i coraz wyższym poziomie uzależnienia od specjalistycznego know-how. (fragment tekstu)
18
Content available remote Knowledge-intensive business services: A brief overview
75%
EN
In the last decade of the 20th century knowledge has gained importance in the economy. This lead to the emergence of knowledge-based activities: knowledge-intensive organizations, and particularly knowledge-intensive services. These organizations function as external knowledge sources for other organizations. Their performance depends largely on professional knowledge. Since their performance has an impact on the success of their clients, it is important to look at those factors which influence the knowledge transfer between service provider and client organization. Based on theory and empirical research, the paper addresses the specific aspects of knowledge transfer from knowledge-intensive business service organizations to client organizations. (original abstract)
19
Content available remote Offshoring usług biznesowych - wyzwania dla rynku pracy
75%
XX
Rozwój offshoringu usług biznesowych determinowany jest przez szereg czynników o zróżnicowanym charakterze, w tym regulacyjnych, ekonomicznych i technologicznych. Do tych pierwszych, istotnych zwłaszcza w początkowej fazie offshoringu, zalicza się postępującą liberalizację handlu usługami (liberalizacja przepisów, wprowadzenie zachęt dla przedsiębiorców, prywatyzacja przedsiębiorstw użyteczności publicznej) oraz deregulację rynku pracy (np. przepisy dotyczące elastycznych form organizacji pracy czy trybu zwalniania pracowników).(fragment tekstu)
EN
The increasing importance of services is a result of globalization process and the growing role of intangibles assets as a source of company's value. The factors such as ICT development, trade liberalization and growing role of services as providers of intermediate inputs may be treated as drivers of this change. Offshoring is a new trend which is strongly influencing services. The challenge in not whether to participate in this trend but how to do so. The article analyzes the advantages and disadvantages of offshoring and provides insights about the future perspectives of offshoring development in Poland. The purpose of this paper is to present the offshoring phenomenon, focusing on Business Process Offshoring and the consequences of these processes for labour market.(original abstract)
20
Content available remote Modele konkurowania przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym
75%
XX
Przedsiębiorstwa podsektora usług biznesowych w Polsce mogą być konkurencyjne, pod warunkiem zastosowania modelu konkurowania dostosowanego do potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa, cyklu życia podsektora, poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, w którym funkcjonują, i warunków koniunkturalnych. Uwzględniając te kryteria, powinny wybrać model wykorzystujący strategiczne zasoby przedsiębiorstwa, efektywnej współpracy lub elastycznego działania w zmiennych warunkach koniunkturalnych. Konkurencyjne przedsiębiorstwa podsektora usług biznesowych mogą stać się istotnym bodźcem. (abstrakt oryginalny)
EN
The enterprise business services sub-sector in Poland may be competitive, and subject to a competitive model adapted to the competitive potential of the company, the life cycle of the sub-sector, the level of socio-economic development of the region in which they operate, and cyclical conditions. Given these criteria, one should choose a model that uses a strategic resource company, effective cooperation, and flexibly in changing cyclical conditions. Competitive business services sub-sector companies can become an important impetus development of the whole sector, whose role in the economy is likely to grow. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.