Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złoże biologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jednym z rozwiązań stosowanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków są złoża biologiczne. Jako drugi stopień oczyszczania ścieków stanowią one ciekawą alternatywę dla osadu czynnego niskoobciążonego oraz innych rozwiązań w zakresie biologicznego oczyszczania ścieków.
EN
Municipal wastewater treatment plant in Gorlice (Subcarpathian Voivodeship) is a mechanical-biological treatment plant with increased removal of nutrients. Technological system of the WWTP is carried out based on the following devices: screens, a horizontal grit, the Imhoff tank, trickling filter, an activated sludge reactor – the BIOCOMPACT reactor and secondary clarifiers Rex type. Biological wastewater treatment in the WWTP in Gorlice is based on trickling filters and activated sludge reactor in two independent processing lines. Current flow of wastewater is approx. 6000 m³/d, representing on average approx. 40% of the designed capacity during rainy season. Size of WWTP expressed equivalent number of inhabitants stands at around 25000 PE. In the period 2010–2013, the effectiveness of treatment provide proper removal of impurities from wastewater in relation to the requirements defined in the water-legal permit. There has been only minimal limit values laid down in the water-legal permit for the total nitrogen. The quality of effluent indicates that the work of the Gorlice WWTP is correct and stable. Analysis of the results showed in 2010-2013 the average efficiency of pollutants removal: BOD5 – 98,1 ± 1,9%, COD – 93,9 ± 5,3%, TSS – 98,3 ± 2,5%, TN – 73,9 ± 13,6%. TP – 85,6 ± 16,8%. Correct operation of the WWTP in Gorlice was confirmed by analysis of the reliability parameters of WN and PSW.
PL
Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Gorlicach (woj. podkarpackie) jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. Układ technologiczny oczyszczania ścieków realizowany jest w oparciu o kraty gęste, piaskownik poziomy, osadnik Imhoffa, złoża biologiczne, reaktor BIOCOMPACT z komorą stabilizacji osadu nadmiernego oraz osadniki wtórne typ Rex. Biologiczne oczyszczanie ścieków w oczyszczalni ścieków oparte jest na złożach biologicznych i osadzie czynnym w dwóch niezależnych ciągach technologicznych. Aktualnie do obiektu dopływają ścieki w ilości ok. 6000 m³/d, stanowiąc średnio ok. 40% przepustowości projektowanej w porze deszczowej. Wielkość oczyszczalni wyrażona równoważną liczbą mieszkańców, kształtuje się na poziomie ok 25000 RLM. W rozpatrywanym okresie (2010-2013 r.) oczyszczalnia zapewniała właściwą skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, względem wymagań określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Odnotowano jedynie znikome przekroczenia wartości granicznych ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym w przypadku azotu ogólnego. Jakość ścieków oczyszczonych wskazuje, że praca oczyszczalni ścieków w Gorlicach jest prawidłowa oraz stabilna. Analiza wyników wykazała w latach 2010–2013 średnią efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków, która dla poszczególnych wskaźników wyniosła: BZT5 – 98,1±1,9%, ChZT – 93,9±5,3%, Zog – 98,3±2,5%, Nog – 73,9±13,6 %. Pog – 85,6±16,8%. Potwierdzeniem poprawnej eksploatacji oczyszczalni w Gorlicach jest analiza parametrów niezawodnościowych i uzyskanie zadowalających wyników WN i PSW.
PL
Indywidualny system oczyszczania ścieków to alternatywa dla budowy zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Zdecydowanie niższe koszty jednostkowe związane z ich budową, a także eksploatacją to argumenty, które przeważają na korzyść systemów indywidualnych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących możliwości zastosowania złoża biologicznego z wypełnieniem z tworzywa do oczyszczania ścieków charakteryzujących się wysokim stężeniem azotu amonowego. Badania prowadzono z zastosowaniem odcieków, powstających w trakcie beztlenowej stabilizacji osadów w oczyszczalni ścieków mleczarskich. Są one z reguły zawracane do głównego ciągu oczyszczania. Ich duża ilość powoduje zakłócenia w pracy oczyszczalni ścieków mleczarskich. BZT5 odcieków było porównywalne z wartościami charakterystycznymi dla ścieków bytowych, natomiast stężenie azotu amonowego zmieniało się od 145,0 do 390,0 mg N-NH4+/l, a fosforu ogólnego od 16,0 do 38,0 mg P/l. W badaniach wykorzystano układ badawczy CE701e firmy Gunt umożliwiający kontrolę podstawowych parametrów procesu. Złoże biologiczne w układzie niskoobciążonym umożliwiło znaczne obniżenie zawartości substancji organicznej oraz azotu ogólnego i amonowego. Średnia efektywność usuwania azotu amonowego wynosiła od 73,6 do 80,3%. W przypadku azotu Kjeldahla średnia efektywność usuwania wynosiła od 74,4 do 79,8%. Ze względu na warunki tlenowe panujące w trakcie oczyszczania efektywność usuwania fosforu była niska i zmieniała się od 32,0 do 33,7%. Wykonane badania potwierdziły skuteczność złóż biologicznych w oczyszczaniu ścieków charakteryzujących się dużym stężeniem azotu amonowego.
EN
The article presents the results of research about the possibility of using trickling filter for high ammonia concentration sewage treatment. The study was conducted with the use of reject water generated during anaerobic sewage sludge stabilization in dairy wastewater treatment plant (WWTP. They are usually returned to the beginning of WWTP. The value of BOD in reject water was approximately the same as in domestic and municipal sewage. Ammonia nitrogen concentration was varied from 145,0 to 390,0 mg N-NH4+/l and phosphorus from 16.0 to 38.0 mgP/l. The study used the Gunt test system CE701e, which allows controlling basic parameters of the treatment with trickling filter. Significant reduction of organic matter, total nitrogen and ammonium was observed during treatment. Average removal efficiency of ammonia nitrogen ranged from 73.6 to 80.3%. In the case of the Kjeldahl nitrogen removal efficiencies ranged from 74.4 to 79.8%. Because of the aerobic conditions during the treatment of phosphorus removal efficiency was low and varied from 32.0 to 33.7%. The research confirmed the efficiency of trickling filter for treatment sewage with high concentration of ammonia nitrogen.
EN
In this paper presented preliminary results of studies conducted on a laboratory model of rotating biological contactor driven by compressed air. As a result of tests it was found that the average COD removal efficiency using hybrid technology was 85%, while using only the biofilm this value was 33%. The calculated contribution of the biofilm in the wastewater treatment by a hybrid process was approximately 50%.
PL
Zastosowanie reaktorów ze złożem ruchomym w przydomowych oczyszczalniach ścieków jest bardzo dobrym kierunkiem. Połączenie zalet osadu czynnego i złoża biologicznego pozwala na zachowanie wysokiej skuteczności oczyszczania ścieków.
PL
Badania prowadzone w biogazowni przemysłowej wykazały, że można zastosować biologiczne złoże zraszane, pracujące w warunkach anoksycznych, do usuwania siarkowodoru z biogazu. Przebadano trzy rodzaje wypełnień stanowiące złoża biologiczna, kształtki z tworzywa sztucznego, ceramiczne pierścienie Raschiga oraz keramzyt. Badania prowadzono przy obciążeniu złóż ładunkiem siarkowodoru wynoszącym od 1,96 do 6,29 mg/m3h. Najlepsze wyniki uzyskano dla złoża wykonanego z tworzywa sztucznego. Stosując wartość EBRT- 8,3 min oraz obciążenie złoża ładunkiem LR 3,25 g/m3h, uzyskano wysoką ponad 99% redukcję siarkowodoru. Porównywalne efekty uzyskano dla złoża wykonanego z keramzytu. Wykorzystywany w prowadzonych badaniach azotan wapnia będący składnikiem pożywki, może być dobrym akceptorem elektronów w tego typu procesach.
EN
Research conducted in an industrial biogas plant has shown that it is possible to use a biological sprinkler bed operating in anoxic conditions to remove hydrogen sulphide from biogas. Three types of fillings were tested: biological deposits, plastic fittings, ceramic Raschig rings and expanded clay. The research was carried out with the load of hydrogen sulphide from 1.96 to 6.29 mg/m3h. The best results were obtained for the bed made of plastic. Using the EBRT value of 8.3 min and the load of hydrogen sulphide LR 3.25 g/m3h, a high over 99% reduction of hydrogen sulphide was obtained. Comparable effects were obtained for the deposit made of expanded clay. Calcium nitrate used in the conducted research, being a component of the medium, may be a good acceptor of electrons in this type of processes.
12
Content available remote Osiedlowe oczyszczalnie ścieków
63%
PL
Na przestrzeni wieków bioreaktory zmieniały swój kształt oraz znajdowano dla nich kolejne zastosowania. Najpopularniejsze i zarazem najstarsze obejmowały technologię żywności. Dziś bioreaktory są powszechnie wykorzystywane w celu poprawy jakości środowiska naturalnego. Biologiczny etap oczyszczania ścieków jest sercem każdej nowoczesnej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych. Bioreaktory wykorzystuje się również w celu produkcji biogazu, bioremediacji gruntów oraz oczyszczania gazów przemysłowych. W niniejszym artykule omówiono podstawowe typy bioreaktorów oraz przykłady ich wykorzystania w szeroko pojętej inżynierii środowiska. Nieustający rozwój nauk technicznych i podstawowych prowadzi do powstawania kolejnych pomysłów na wykorzystanie czynników biologicznych w celu neutralizacji ryzyka związanego z działalnością antropogeniczną. Przed inżynierią bioreaktorów stoją nowe wyzwania i zarazem olbrzymi potencjał rozwoju.
EN
In past centuries bioreactors were changing their shape and their applications were developing. The most common and the oldest applications contained food technology. Today, bioreactors are commonly used for increasing the quality of environment. Biological part of treatment is the heart of each domestic wastewater treatment plant. Bioreactors are also used for biogas production, bioremediation techniques or exhaust purification. In this paper we would like to present the idea of bioreactor methods and selected examples of their application in environmental protection. The ceaseless development of basic and technical science is creating innovative ideas for application of bioreactors for changing the quality of environment. New challenges and great potential is still waiting to be proved in research institutions.
PL
Schemat przydomowej oczyszczalni ścieków typu Turbojet EP-1, Nebraska, PURFLO 1000. Oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym typu SRB-2. Skuteczność usuwania zanieczyszczeń. Prawdopodobieństwo nieprzekraczania wartości dopuszczalnych.
EN
Scheme of the household water treatment plant of the Turbojet type EP-1, Nebraska, PURFLO 1000, sewage treatment plant with the biological fluid of the SRB-2 type. Removal efficiency of pollutans. The probability of not exceeding the limit values.
PL
Opracowanie prezentuje aktualny stan prawny ochrony powietrza przed odorami w Polsce. Zaprezentowano także różne technologie oczyszczania powietrza zawierającego związki odorowe na terenie komunalnych oczyszczalni ścieków i w systemach kanalizacji sanitarnej. Przedstawiono konkretne obiekty w Polsce, na których zastosowano różne technologie oczyszczania powietrza złowonnego z opisem parametrów i zdjęciami urządzeń. Zarysowano kierunek rozwojowy aplikowanych technologii. Zwrócono uwagę, że dwustopniowe technologie oczyszczania powietrza a szczególnie z użyciem złóż biologicznych zraszanych są technicznie atrakcyjne i kosztowo efektywne nie tylko inwestycyjnie ale również w eksploatacji w porównaniu chociażby z oczyszczaniem za pomocą skruberów chemicznych (przykład takiego rozwiązania z USA gdzie podjęto działania w kierunku zamiany na złoża biologiczne zraszane).
EN
This study presents the current legal status of air protection against odors in Poland. Were presented different air cleaning technologies in municipal wastewater treatment plants. Contains concrete objects in Poland with description and photographs. Shows the direction of technology development. The two stages technology with using bio-trickling filters were determined to be the most cost-effective control technology for treating the exhaust air from different places in wastewater treatment plants. The selection of bio-trickling filters met the goals of using a control technology that is “green”, uses no chemicals, generates no hazardous residuals, has relatively low costs and requires low maintenance (such as the USA, where attempts to convert chemical scrubbers for bio-trickling filters).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.