Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
100%
EN
The performance of an adiabatic tubular reactor under permanent transient conditions forced through the reversal flow of the reaction mixture (switch flow) in reference to the steady state operation has been analysed. Two cases when both a parallel, first-order, reaction system of the A-B, A-C type and a consecutive first-order reaction system of the A-B, B-C type occur have been considered. A simplified numerical method has been used for solving the balance equations of the reactor.
PL
Porównano wydajność adiabatycznego reaktora rurowego pracującego w warunkach niestacjonarnych spowodowanych wymuszoną zmianą kierunku przepływu mieszaniny reakcyjnej z wydajnością reaktora pracującego w stanie stacjonarnym. Rozpatrzono przypadki, gdy w reaktorze przebiegają dwie pierwszorzędowe reakcje równoległe typu A-B, A-C oraz gdy są to reakcje typu A-B, B-C. Dla rozwiązania układu równań bilansowych reaktora w stanie nieustalonym posłużono się metodą uproszczoną.
EN
An adiabatic tubular reactor has been analysed, operated under quasi-stationary conditions forced by cyclic changes in the flow direction of the reaction mixture (i.e. by gas carryover) in the system of two parallel, irreversible reactions, of A-B and A-C type. The numerical analysis revealed that less time is required for the reactor start-up under unsteady flow conditions, i.e. under cyclic gas carryover with respect to classic start-up procedures. The effect is more obvious for the growing sum of the Damkohler numbers Da1 + Da2 which are specific for the reactions occurring in the reactor.
PL
Przedmiotem analizy był adiabatyczny reaktor rurowy pracujący w warunkach kwazistacjonarnych, wymuszonych cykliczną zmianą kierunku przepływu mieszaniny reakcyjnej przez reaktor (przerzutem gazu), w układzie dwu równoległych nieodwracalnych reakcji typu A-B, A-C. Przeprowadzona analiza numeryczna wykazała, że czas rozruch reaktora w warunkach nieustalonych wymuszonych cyklicznym przerzutem gazu jest krótszy niż czas rozruchu w warunkach klasycznych. Skrócenie to jest tym większe, im większa jest suma liczb Damkonlera Da1 + Da2 charakteryzujących reakcje przebiegające w reaktorze.
EN
A necessary condition and a sufficient condition have been derived for occurrence of multiple stationary states (MSS) in an adiabatic, heterogeneous, tubular reactor, wherein two first-order irreversible chemical reactions were conducted. The system of consecutive reactions A- B, B- C and the system of parallel reactions A-B, A-C were considered for that reactor. The obtained conditions were then used to determine the regions of occurrence of multiple stationary states for the both cases. As shown by numerical computations, the MSS regions were located outside the range of variability for the operating parameters of the reactor covered by the study (and operated under cyclic unstable conditions due to gas carryover) in both cases.
PL
Wyprowadzono warunki konieczne i dostateczne występowania wielokrotnych stanów stacjonarnych w heterogenicznym adiabatycznym reaktorze rurowym, w którym przebiegają dwie nieodwracalne, pierwszorzędowe reakcje chemiczne. Analizowano układ reakcji następczych typu A- B, B- C oraz układ reakcji równoległych typu A-B, A-C. Wyprowadzone warunki zostały następnie wykorzystane do wyznaczenia obszaru wielokrotnych stanów stacjonarnych w obydwu analizowanych przypadkach. Obliczenia numeryczne wykazały, że obszar ten jest położony poza zakresem zmian parametrów rozpatrywanego reaktora pracującego zarówno w stanie stacjonarnym, jak i w stanie kwazistacjonarnym.
EN
Comparative analysis of the chemical composition of the commerce mineral and spring waters to tap water in the district city of Kielce has been presented in this paper. The research has been done using the latest analytical equipment which was stocked with ion chromatograph 883 Basic IC plus and spectrometer Optima 8000. The PHREEQC 2.17 program has been used in order to calculate the ion balances and SI index.
PL
W pracy porównano skład chemiczny dostępnych w handlu wybranych wód mineralnych z wodą wodociągową miasta Kielce. Badaniami objęto wody mineralne niskomineralizowane: Kroplę Beskidu, Żywiec Zdrój i Dobrowiankę; średniomineralizowane: Nałęczowiankę, Nestle Aquarel i Cisowiankę oraz wysokomineralizowane: Staropolankę 2000, Muszyniankę i Piwniczankę. Oznaczenia wykonano, posługując się najnowocześniejszym sprzętem analitycznym, tj. chromatografem jonowym 883 Basic IC plus firmy Metrohm oraz spektrometrem emisyjnym ze wzbudzeniem, w indukowanej plaźmie, Optima 8000 firmy Perkin Elmer. Bilanse jonowe oraz wartość indeksów stabilności uzyskano, wykorzystując programy Exel oraz PHREEQC 2.17.
EN
The paper described how the results of measurements of inflow wastewater temperature in the chamber, a degree of external and internal recirculation in the biological-mechanical wastewater treatment plant (WWTP) in Cedzyna near Kielce, Poland, were used to make predictions of settleability of activated sludge. Three methods, namely: multivariate adaptive regression splines (MARS), random forests (RF) and modified random forests (RF + SOM) were employed to compute activated sludge settleability. The results of analysis indicate that modified random forests demonstrate the best predictive abilities.
6
Content available remote New indices determining heavy metals migration in a sewage sludge
80%
EN
The four step procedure developed by the European Community Bureau of Reference (BCR) is the optimum means of identifying heavy metal fractions in sewage sludge samples. Using the BCR procedure enables to get the date basing on which one can calculate metal stability index which supplies information on the strength of metal bonds with mineral organic soil components. Unfortunately, very popular formulae describing this index do not possess any theoretical justification and do not generate all values in the range of [0; 1]. Hence, in this paper one has presented new formulae describing not only the stability index but also a strictly connected with it the mobility index. In addition, one has suggested that these new formulae depend on the Equivalent Population (EP) indicator.
PL
Czterostopniowa procedura proponowana przez European Community Bureau of Reference (BCR) jest optymalnym sposobem identyfikacji frakcji metali ciężkich w osadach ściekowych. Zastosowanie procedury BCR umożliwia uzyskanie informacji o sile wiązań tych metali z materią organiczną gleby, określonej przez wskaźnik stabilności. Niestety istniejące w literaturze formuły określające ten wskaźnik nie mają teoretycznego uzasadnienia i nie generują wszystkich wartości z przedziału [0; 1]. W niniejszej pracy wyprowadzono nowe wzory umożliwiające nie tylko wyznaczenie wskaźnika stabilności, ale również ściśle z nim związanego wskaźnika mobilności. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że postacie wyprowadzonych wskaźników zależą od wielkości oczyszczalni ścieków określonej wartością wskaźnika RLM.
7
Content available remote Wpływ składu stopu Raneya na aktywność niklowego katalizatora szkieletowego
71%
PL
Przeanalizowano wpływ składu stopu Raneya, otrzymanego przez stopienie aluminium i niklu występujących w różnych proporcjach masowych, z którego aluminium zostaje wymyte alkaliami, a nikiel pozostaje w postaci rozdrobnionej, na aktywność niklowego katalizatora szkieletowego w procesie uwodornienia kwasu maleinowego do kwasu bursztynowego. Jest to uzupełnienie wcześniejszych badań przeprowadzonych na szkieletowym katalizatorze niklowym, uzyskanym ze stopu Raneya otrzymanego przez stopienie równych mas aluminium i niklu, prezentowanych w pracy1). Wykazano, że wzrost zawartości aluminium w stopie zwiększa aktywność niklowego katalizatora w analizowanym procesie.
EN
Ni-Al alloys were prepd. by smelting the components, annealed at 600–1250°C, leached with aq. NaOH soln. at 80– 100°C and then tested for catalytic activity in hydrogenation of maleic acid. The increase in the Ni:Al mass ratio resulted in a decrease both in the activity of the catalyst and in the initial electrochem. potential value of the indicator electrode.
PL
Dokonano analizy możliwości wykorzystania odpadów z szyb samochodowych klejonych oraz bezpiecznego szkła budowlanego z folią PVB. Aktualnie najczęściej stosowaną folią w szkle klejonym jest folia poliwinylobutyralu (PVB). Niniejsza praca przedstawia analizę możliwości odzyskania surowców w postaci folii PVB i szkła z odpadów szyb klejonych. Analizowana metoda polega na rozpuszczeniu folii PVB oraz separacji folii od kawałków szkła. Przedstawiono również możliwości zastosowania rozpuszczonej folii PVB, a szkła jako wsadu surowcowego w hutach szkła.
EN
Analysis abilities of recovery and refuse disposal of synthetics from laminated car window and construction window glasses with PVB. Polymer inside laminated glass is usually polyvinyl butyral (PVB). The studies of recovery and analysis of the possibility of disposing of plastic and glass have a good chance to help solve the problem of plastic and glass waste. Production of adhesive polymer by dissolving the PVB in the solvent is a good possibility of using this material and separate glass. While separated glass form car window glasses and construction window glasses could be used in glassworks.
PL
Przeanalizowano katalityczne właściwości tlenków trójwartościowych lantanowców w reakcji redukcji nadtlenku wodoru do tlenu gazowego i wody. Jest to reakcja modelowa w badaniach aktywności katalitycznej związków stosowanych jako katalizatory elektrody tlenowej, co oznacza, że dobry katalizator reakcji rozkładu nadtlenku wodoru w roztworze będzie również dobrym katalizatorem procesów zachodzących na elektrodzie tlenowej. Na podstawie wolumetrycznych danych określających objętość wydzielonego tlenu w czasie wyznaczono stałe szybkości reakcji katalizowanych wybranymi tlenkami lantanowców dla temp. 298 i 318 K oraz energie aktywacji.
EN
Eight lanthanide oxides were used as catalysts of H₂O₂ decompn. at 298 and 318 K to det. the reaction consts. and activation energies of the reaction. Pr₂O₃, Er₂O₃ and Yb₂O₃ showed the highest catalytic activity and were recommended for practical use in fuel cells.
10
71%
PL
Zbadano wpływ zawartości aluminium na aktywność katalizatorów Ni-Al2O3 w procesie uwodornienia kwasu maleinowego. Aktywność katalityczną mierzono metodą potencjometryczną. Najwyższą aktywność katalityczną wykazywał katalizator zawierający 1% mol. Al. Stwierdzono obniżenie aktywności badanych katalizatorów ze wzrostem temperatury procesu uwodornienia.
EN
Seven Ni/Al2O3 catalysts (Al content up to 10% by mole) were prepd. by copptn. from aq. solns. of Al(NO3)3 and NiCO3·2Ni(OH) 2, calcination at 600°C for 2 h and redn. with H2. The catalysts were used for hydrogenation of maleic acid to study their catalytic activity. The catalyst with Al content 1% by mole showed the highest catalytic activity.
11
71%
PL
Zbadano wpływ sposobu preparatyki niklowego katalizatora szkieletowego na jego aktywność w procesie uwodornienia kwasu maleinowego do kwasu bursztynowego, mierzoną zmianami potencjału elektrody platynowej. Na podstawie danych doświadczalnych wykreślono zależności potencjału elektrody platynowej w funkcji temperatury i czasu wyżarzania katalizatora. Stwierdzono, że wzrost temperatury wyżarzania obniża, a zwiększenie czasu wyżarzania zwiększa aktywność niklowego katalizatora szkieletowego w analizowanym procesie.
EN
Ni-Al (1:1) alloy was prepd. by smelting components at 1453°C. The alloy was annealed at 300–1000°C for 4–12 h, leached with aq. NaOH soln. at 80–100°C for 3.5 days and then tested for catalytic activity in hydrogenation of maleic acid. The Ni catalyst made of an Ni-Al alloy annealed at 500°C for 12 h showed the highest catalytic activity.
EN
Taking advantage of our earlier studies, we presented a new mathematical model for the step-growth polyaddition process of two monomers: diisocyanate and diol. The process gives linear polyurethanes. The model was based on the scheme for consecutive and parallel, identifiable reactions between diisocyanate, diol and urethane oligomers formed in the process. This model covers the infinite system of ordinary differential equations together with the initial conditions assigned to them and it makes atypical initial-value problem. It was assumed when developing the model that the reactivity of the functionalities present is dependent solely on the polymer structure. Moreover, the possible effects resulting from the substitution as well as the likely non-equivalent impacts from the functional groups in diisocyanates were considered .This model was used in further studies ~-- in numerical simulations of the process yielding linear polyurethanes.
EN
The numerical estimation was performed for the parameters of the kinetic model developed for the step-growth polyaddition of diisocyanate and diol as described in Part I. Also, our earlier experiments studying the kinetics of the reaction between 2,4- TDI and 1,4-butanediol and utilising the G PC procedure for the analysis of the oligomer fractions produced were utilised. The data obtained were then employed in the simulation of the process investigated to evaluate the temperature and time effects on the conversion degree of the functional groups and on the mean molecular weight of the urethane oligomers formed. The process was studied which was based on the equimolar reaction of diisocyanate and diol, and so was the process involving excess diisocyanate --this condition is specific for the synthesis of prepolymer intermediates. The model developed also made it possible to evaluate the contribution(s) from the substitution group(s) in the diisocyanate molecule to the properties of the polyurethanes formed. The substitution effect was found to modify significantly the reactivity of the products obtained and hence the chemical composition and molecular weight of the polymer mixtures. The computer software was developed on the basis of the model developed earlier. That made it possible to verify the raw materials employed and the step-growth polymerisation processes.
EN
The paper drawn attention to natural philosophy as a branch of philosophical studies aimed at rational comprehension of the integrity of nature and its fundamental principle. It has been necessary to provide confidence in the knowledge of natural philosophy of modern university students, as this knowledge helps them to understand the nature of a general. That allows the students to understand all things in their unity and in a variety of forms, build a rational and scientific picture of the world, as a whole, from inorganic nature - to life and human life.
PL
W pracy omówiono znaczenie i zasady filozofii przyrody, stanowiącej gałąź nauk filozoficznych, dla racjonalnego pojmowania integralności natury i zasad jej funkcjonowania. Koniecznym więc jest przekazywanie tego typu wiedzy studentom wyższych uczelni, gdyż pomoże im ona w lepszym zrozumieniu otaczającego nas świata w powiązaniu z kierunkiem stanowiącym przedmiot ich studiów.
15
Content available remote Problematyka wybuchów cieplnych w przemyśle chemicznym
70%
PL
Omówiono problematykę wybuchów cieplnych mogących wystąpić przy eksploatacji okresowych reaktorów zbiornikowych, wyposażonych w mieszadło, przy realizacji wysoce egzotermicznych procesów. Wykazano, że przyczyną wybuchów jest utrata zdolności do wystarczającego odbioru ciepła z przestrzeni reakcyjnej, co w konsekwencji prowadzi do przekształcenia izotermicznych warunków pracy reaktora w warunki zbliżone do adiabatycznych, czego główną przyczyną jest przekroczenie krytycznej wartości temperatury początkowej T0K czynnika chłodzącego. Wykazano również istnienie ścisłego związku pomiędzy wybuchami cieplnymi rozpatrywanego typu reaktorów chemicznych a wybuchami cieplnymi gazowych mieszanin substancja palna-utleniacz, dla których temperatura T0K jest temperaturą samozapłonu.
EN
Fundamentals of thermal behaviour of batch chem. Reactors with highly exothermic reactions were presented. The lost of ability to the heat removal from the reaction space results in a change of the reactor operating conditions from isothermal to adiabatic. In the case of gaseous combustible matter-oxidizer mixts., the crit. temp. is the spontaneous ignition temp.
16
Content available remote Granice wybuchowości mieszanin siarkowodoru z powietrzem
70%
PL
Porównano skrajne dane literaturowe odnoszące się do eksperymentalnie wyznaczonych wartości granic wybuchowości mieszanin H₂S/powietrze/inert, uzyskane w temp. 20°C i pod ciśnieniem 1 bar, jak również podano własną metodę określenia granic wybuchowości tych mieszanin w funkcji temperatury.
EN
A method for detn. of the explosion ranges for the H₂S/air/inert gas mixts. as a function of temp. was developed. The method based on the exptl. data obtained at 20°C and under 1 bar.
EN
n the studies presented herein an attempt to include the impact of the increase in viscosity of the reaction mixture on the kinetics of living polymers formation was carried out and this effect should be included in the numerical calculations. The presented method of solving the equations system of mass balance allows a determination of values of the kinetic parameters of polymerization by introducing a correction factor and a partial reaction rate constant. This move enabled a simplification of the mathematical expressions describing the polymerization process and a possibility of connecting the kinetic parameters with the average molar mass of the system and thus – with the viscosity of the reaction mixture. The presented method enables studies on the polymerization processes in cases, when the rate of reaction dśs not depend on the viscosity increase or rate of reaction depends on the viscosity increase and on the average molecular mass.
PL
Praca prezentuje wpływ wzrostu lepkości mieszaniny reakcyjnej na kinetykę tworzenia polimeru liniowego w procesie polimeryzacji żyjącej 2-fenylo-2-oksazoliny. Efekt wzrostu lepkości mieszaniny reakcyjnej wskutek procesu polimeryzacji uwzględniono w obliczeniach numerycznych. W pracy przedstawiono metodę rozwiązywania układu równań bilansu masy procesu polimeryzacji żyjącej 2-fenylo-2-oksazoliny, pozwalającą na wyznaczenie parametrów kinetycznych procesu polimeryzacji. Możliwość wyznaczenia parametrów kinetycznych reakcji polimeryzacji osiągnięto przez wprowadzenie tzw. cząstkowej stałej szybkości reakcji. Wprowadzenie cząstkowej stałej szybkości reakcji pozwoliło na znaczne uproszczenie wyrażeń matematycznych opisujących proces polimeryzacji oraz dało możliwość powiązania parametrów kinetycznych ze średnią masą molową mieszaniny, a przez to z lepkością układu reakcyjnego. Przedstawiona metoda pozwala analizować proces polimeryzacji żyjącej polimerów liniowych, nie tylko gdy zmienia się lepkość mieszaniny reakcyjnej, ale również gdy lepkość jest stała lub gdy parametry kinetyczne nie zależą od lepkości, a zależą od mas molekularnych poszczególnych reagentów.
PL
Przedstawiono metody dopalania zanieczyszczeń, ze szczególnym akcentem położonym na metodę katalitycznego dopalania z regeneracją ciepła, noszącą nazwą SWINGTHERM. Istota tej metody polega na zastosowaniu dwu regeneratorów ciepłą, które cyklicznie pobierają i oddają ciepło. Przeprowadzona analiza pozwala na określenie warunków zapewniających autotermiczność procesu.
EN
It was presented the methods for after-burning of impurities with emphasis to the catalytic method of after-burnirig with a heat regeneration which is called the SWINGTHERM method. The essence of the method is to install two heat regenerators which cyclically absorb and give up the heat. The carried out analysis allows to determine conditions where the process is autothermal.
PL
Na podstawie analizy krzywych potencjałów elektrodowych oraz spadku potencjału tzw. wodorowego ogniwa galwanicznego wraz z samorzutnym wyjściem wodoru z próbki, wyciągnięto wniosek o wpływie zaabsorbowanego wodoru przez stopy glinu na zmiany ich właściwości elektrochemicznych, co związane jest ze zwiększeniem korozji elektrochemicznej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.