Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bajki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
2
Content available Bajki Józefy Pidek
75%
PL
Autorzy publikują teksty 10 bajek Józefy Pidek (1900–1979) z Bychawki – wsi położonej 20 km na południe od Lublina, nagrane w 1962 roku. Większość tekstów jest znana z wcześniejszych zapisów, J. Pidek tworzyła jednak własne wersje: (1) Bajka o złotej kaczce, (2) O kurzej nóżce, (3) Jak przędła na błoniu, (4) Zaczarowana fujarka, (5) O pannie, co nie chciała iść za mąż, (6) O królewiczu zaklętym w wieprzka, (7) O brzytwach i nożach, (8) O złotej jabłonie, (9) Bajka o smoku, (10) O dwunastu zbójach.
EN
The authors publish the texts of 10 fables authored by Józefa Pidek (1900-1979) from Bychawka. Bychawka is a village situated 20 km south of Lublin. The fables were recorded in 1962. Most of these texts are known from other written sources. Józefa Pidek, however, created her own versions of the fables in question, i.e. (1) Bajka o złotej kaczce [The Legend of a Golden Duck], (2) O kurzej nóżce [The Fable of a Hen’s Foot], (3) Jak przędła na błoniu [That Yarn She Was Spinning], (4) Zaczarowana fujarka [The Magic Pipe], (5) O pannie, co nie chciała iść za mąż [The Tale of a Girl Who Didn’t Want to Marry], (6) O królewiczu zaklętym w wieprzka [The Tale of a Prince Who was Turned into a Hog], (7) O brzytwach i nożach [The Fable of Razors and Knives], (8) O złotej jabłonie [The Fable of a Golden Apple Tree], (9) Bajka o smoku [The Tale of a Dragon], (10) O dwunastu zbójach [The tale of the Twelve Thieves].
EN
Getting to know favourite fairy tales of animated pre-school children is aimed at an article and the spectrum of values carried by the main characters of these fairy tales in the light of own empirical examinations. Analysing the issue of favourite heroes of fairy tales animated in the life of the child they pointed out that undoubtedly television was providing with models, of models of the behaviour. Children willingly are watching fairy tales and have a big knowledge about favourite one's heroes. Sometimes details are presenting even small change from remembered stretches, are describing appearing there figures, mainly based on what they are doing. A fact that all examined children have their favourite fairy-tale form seems material and are able to justify why like her. Describing one's hero are keeping an eye on outside features and keeping it and acting peculiarly. Making an appraisal of one's hero good and evils are using moral categories, however not always this evaluation is correct. Favourites of fairy tales have defects admittedly - are fighting from other, but it isn't projecting the child rapidly onto their overall picture - still are liked. Children are choosing pretty and simultaneously, in their view, of good heroes. The majority from them is declaring that they want to be so, as their favourite heroes from fairy tales.
PL
Artykuł ma na celu poznanie ulubionych animowanych bajek dzieci w wieku przedszkolnym oraz spektrum wartości niesionych przez głównych bohaterów tych bajek w świetle własnych badań empirycznych. Analizując zagadnienie ulubionych bohaterów bajek animowanych w życiu dziecka, zwrócono uwagę, że niewątpliwie telewizja dostarcza modeli, wzorów zachowania. Dzieci chętnie oglądają bajki i mają dużą wiedzę o swoich ulubionych bohaterach. Prezentują niekiedy nawet drobne szczegóły z zapamiętanych odcinków, opisują występujące tam postacie, głównie na podstawie tego, co robią. Istotny wydaje się fakt, że wszystkie badane dzieci mają swoją ulubioną postać bajkową i potrafią uzasadnić, dlaczego ją lubią. Opisując swojego bohatera, zwracają uwagę szczególnie na cechy zewnętrzne oraz jego zachowanie i postępowanie. Dokonując oceny swojego bohatera, posługują się kategoriami moralnymi dobra i zła, jednakże nie zawsze ta ocena jest prawidłowa. Ulubieńcy bajek mają wprawdzie wady – walczą z innymi, ale nie rzutuje to na ich całościowy obraz w oczach dziecka – nadal są lubiani. Dzieci wybierają ładnych i jednocześnie, ich zdaniem, dobrych bohaterów. Większość z nich deklaruje, że chcą być tacy, jak ich ulubieni bohaterowie z bajek.
6
Content available Złe niewiasty w bajkach Biernata z Lublina
63%
EN
The author shows how Biernat of Lublin (1465–1529) describes women from the 16th and 17th century. He wrote only 27 times about women, but always negatively. The writer criticised whoresfor the first time in Polish literature for being greedy and untrue. He created a feminine image which today is an element of stereotype.
PL
Zamierzamy przedstawić, jak Biernat z Lublina (1465–1529) pisze w bajkach (210) o kobietach. Stwierdzamy, że pisze rzadko (27 haseł) i ocenia je negatywnie. Panna to pochodnia ognista, mężatki krytykuje za złości, gadulstwo, zdrady małżeńskie i miłość do męża tylko do pogrzebu. Po raz pierwszy w polszczyźnie krytykuje miłośnice / kurwy za chciwość finansową i fałszywe, słodkiesłowa do młodzieńców, paniców, gamratów.W bajkach ezopowych Biernata mamy więc kontynuację prześmiewczego, złośliwego, krytycznego obrazu niewiasty, co jako stereotyp trwa do dzisiaj.
EN
The story of fathers who were imprisoned behind the barbed wire of the Auschwitz Concentration Camp is an example of paternity understood as an attitude of love and responsibility towards children. These fathers-prisoners of the camp were deprived of an ability to look after their own children, so they considered that writing fairy tales for their daughters and sons will be the proof of memory of their children but also an attempt to get closer to them through words. It is something that seems unrealistic in conditions which can be called hell on earth. Nevertheless, this idea has become a reality and so fairy tales, with colorful illustrations and texts written in meticulous calligraphy, were composed. Their authors were Polish prisoners, who worked slavishly for the SS offices where plans for the further expansion of the camp were made. Owing to this office work prisoners had access to paint, carbon paper and copying devices. Those fairy tales are a testimony to paternal love and hopes for a better world. They do not lack of educational messages or awareness of dangers and threats which life can bring.
EN
The following article is aimed to increase reader knowledge about the most popular cartoons among children at the age of 5–9 and the values that occur in them. It describes how the pandemic affected on children real time which they were spending in front of the television. The first part of the article is a description of value and cartoon terms. The next section is a summary of research conducted with children in the form of an interview relating to the cartoons. Follow-up of the paper contains information about time spending in front of the television among children before and during the pandemic. In the further part, titles of the most popular cartoons among children was presented. Successive part showed analysis of the several fairy tales in terms of their plot and worth appeared in them. The last part of the article contains conclusions of the paper.
EN
The aim of this paper is to present the educational role of stores and fairy tales. First, theoretical part underlines the importance of developing a reading interest in lower primary class children. The second part implies the practical ways to support the integral child development through reading. Several groups of books are presented here which can be of vital importance in educational process: books introducing moral values, books teaching culture and good behaviour patterns, books helping to deal with difficult situations among friends, books teaching adaptation skills in new social roles and books showing how to cope with illness and disability, in case of both reader himself/herself and his/hers relatives.
XX
Artykuł ma na celu ukazanie wychowawczej roli bajek i opowiadań. Pierwsza część, teoretyczna, dotyczy znaczenia rozwijania zainteresowań czytelniczych u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Druga część prezentuje implikacje praktyczne mające na celu wspieranie integralnego rozwoju dziecka poprzez lekturę. Przedstawiono kilka grup książek, które mogą stanowić znaczącą pomoc w procesie wychowania: książki wprowadzające w wartości, uczące kultury i dobrego zachowania, pomagające radzić sobie w sytuacjach trudności w relacjach zrówieśnikami, uczące przyjmowania nowych ról społecznych oraz tego, jak radzić sobie zchorobą i niepełnosprawnością własną i osób bliskich.
EN
The article is an attempt to assess the impact of fairy tales on the process of raising a child. The purpose of the thesis was to find out the parents' opinions about the role of fairy tales in raising children in preschool age. To obtain the data, the diagnostic survey method and the survey technique were used and the author's survey was the research tool. The study was conducted in June 2019 among 24 parents whose children attend a group of toddlers (3-4 years old) in the Kindergarten in Kunów. Most often children spend 1-3 hours watching TV (68%). According to the survey, 92% of parents read fairy tales to their children, 79% of them believe that this is a good way to develop their child's imagination and to learn patterns of behaviour. 67.5% talk to children about the values of read and watched fairy tales. 54.5% claim that there are noticeable changes in the child's behaviour after reading or watching a story. 88% confirmed that fairy tales have a positive impact on cognitive development, 96% on children's moral development.
PL
Artykuł jest próbą dokonania oceny wpływu bajki na proces wychowania dziecka. Celem pracy było poznanie opinii rodziców na temat roli bajek w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym. Do pozyskania danych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania, a narzędziem badawczym była autorska ankieta. Badanie zrealizowano w czerwcu 2019 roku wśród 24 rodziców, których dzieci uczęszczają do grupy maluchów (3 -, 4-latków) do Publicznego Przedszkola w Kunowie. Najczęściej dzieci spędzają od godziny do 3 godzin przed telewizorem (68%). 92% badanych rodziców czyta bajki swoim dzieciom, 79% z nich uważa, że jest to dobry sposób na rozwój wyobraźni dziecka i czerpania wzorców zachowań. 67,5% rozmawia z dziećmi o wartościach czytanych i oglądanych bajek. Wg 54,5% zauważalne są widoczne zmiany w zachowaniu dziecka po przeczytaniu lub obejrzeniu bajki. 88% potwierdziło, że bajki mają pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, 96% na rozwój moralny dziecka.
EN
This study examined Chinese mothers’ views on children’s education in China and aimed to identify potential culturally specific perspectives and individual trends. Nine mothers from Beijing were asked to express, in the form of a narrative, their views on the stories that their children watched and read. The interviewees were also asked to assess the delivery, content, values, ideals and model behaviours that characterise Chinese and Western stories for children. The mothers also explained how the aspects of the stories that their children watch and read fit their own expectations and parenting strategies. The data gathered in the study allowed the Authors to create a list of Chinese and Western stories that Chinese children are in contact with, learn what values and model behaviours are expressed in those stories according to the children’s mothers, and how these mothers assess the values and model behaviours in the context of their own parental goals. Using exploratory factor analysis, the authors identified a number of categories that the Chinese mothers evoked. They discuss the cultural dimensions that characterise the Chinese mothers’ perspectives of Chinese and Western stories for children. 
PL
W artykule zostaje podjęta próba odkrycia kulturowo określonych i indywidualnych punktów widzenia dotyczących edukacji dzieci w Chinach. Artykuł opiera się na badaniach przeprowadzonych Pekinie. Osobami badanymi były matki, które zostały poproszone o zaprezentowanie w formule narracyjnej swoich poglądów na temat oglądanych i czytanych przez ich dzieci baśni i bajek. Rozmówczynie były proszone również o ocenę w różnych aspektach przekazu, treści, wartości, ideałów i postaw przekazywanych przez bajki chińskie i zachodnie. Jednocześnie opowiadały, jak oglądane i czytane treści oraz formy przekazu wpisują się w ich oczekiwania, strategie związane z wychowaniem dzieci. Otrzymany dzięki temu bogaty materiał do analizy kulturowej pozwolił Autorom zestawić listę bajek chińskich oraz zachodnich oglądanych przez dzieci chińskie, dowiedzieć się, jakie wartości i postawy w opinii matek przekazują wymieniane bajki, a następnie, zobaczyć, jak matki porównują zachodnie i chińskie bajki w odniesieniu do tych postaw i wartości, które chcą zaszczepiać swoim dzieciom. W analizie eksploracyjnej i kategorialnej udało się wyróżnić główne kategorie, na które rozmówczynie zwracają uwagę, oraz ukazać wymiary kulturowe, w jakich matki zestawiają i porównują przekaz zawarty w bajkach chińskich i zachodnich.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.