Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 214

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Innovative enterprises
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
XX
Racjonalne wykorzystanie charakterystycznych dla e-connnerce nowych możliwości uzyskania istotnych informacji na temat e-detalistów może poprawiać ilość krytycznych zasobów informacyjnych e-klientów. Fakt ten staje się coraz ważniejszy, ponieważ stosowanie e-connnerce jest coraz powszechniejsze właściwie w każdym zakątku świata. Wydaje się, że dzięki internetowi i zasobom informacyjnym dostępnym w tej sieci, klienci mają możliwość pogłębienia wiedzy na temat e-sprzedawców i ich oferty. To w konsekwencji prowadzi do bardziej racjonalnych decyzji zakupowych dokonywanych przez klientów internetowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Rational use of characteristic for e-commerce new possibilities of obtaining relevant information about e-retailers can improve critical business information resources owned by e-customers. This fact is getting increasingly important as the use of e-commerce is on a steady rise in every comer of the globe. It seems that, due to the Internet and the information resources available on the network, customers have the opportunity to deepen their knowledge one-retailers and their offer. This, in consequence, leads to a more rational purchase decisions made by online customers.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest scharakteryzowanie znaczenia innowacji we współczesnych przedsiębiorstwach oraz wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie budowania potencjału innowacyjnego, a także rozwoju skłonności do innowacji i zdolności innowacyjnej wybranej firmy z sektora MSP. Poprzez analizę wybranego przedsiębiorstwa wskazano cechy przedsiębiorstwa innowacyjnego. Wywiad przeprowadzono z właścicielem średniego przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich trzech lat wprowadziło na rynek nowe produkty/usługi(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to characterize the importance of innovation in contemporary enterprises and the indication of practical solutions in the field of capacity building innovative, as well as the development of the propensity for innovation and the innovative ability of the chosen one companies from the SME sector. The features were indicated by analysis of the selected company and what constitutes its innovative business potential. The interview was conducted with the business owner who has introduced new products/services to the market in the last three years.(original abstract)
3
Content available remote Przedsiębiorstwo innowacyjne - stroma droga na szczyt : case study
100%
XX
Celem prezentacji studium przypadku konkretnego innowacyjnego przedsięwzięcia jest przedstawienie procesu powstania i dynamicznego rozwoju konkretnego zamierzenia. Forma prezentacji ma postać zapisu fragmentów wielogodzinnych rozmów z przedsiębiorcą. Opis i analiza poszczególnych etapów prezentowanego procesu ma postać narracji - opisu przedstawianego z punktu widzenia celowo wybranego przedsiębiorcy, który gotów był podzielić się swoim doświadczeniem. (fragment tekstu)
EN
The article represents the analysis of selected problems that were pointed out by entrepreneurs experiencing problems accompanying the establishment and development of innovative companies. There has been an attempt taken to reconstruct factors that trigger both managerial and psychological crisis during this process. Identification of these factors is an outcome of the authors' empirical studies that she conducted in the years 2010-2016. A qualitative method of studies has been applied - an Individual In-Depth Interview (IDI), wrought on the basis of the authorial script of conversations with entrepreneur being tested. In this paper one selected case study is presented. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wskazanie modelowego ujęcia wybranych uwarunkowań wewnętrznych przedsiębiorstwa wpływających na poziom jego aktywności innowacyjnej. Skupia się on przede wszystkim na obszarach najczęściej rozpatrywanych w literaturze przedmiotu, obejmujących rozwiązania strukturalne, kulturę i klimat proinnowacyjny, styl kierowania oraz wielkość przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to discuss some chosen internal imperatives which determine the level of enterprise's innovation activity. It especially points at the areas most often mentioned in literature of this subject, which are: organizational structure, culture and climate, leadership style and scale of enterprise. (original abstract)
5
Content available remote Kompetencje miękkie w innowacyjnym przedsiębiorstwie
75%
XX
Głównym celem artykułu było przedstawienie wyników badań dotyczących opinii pracowników samorządowej jednostki organizacyjnej wdrażającej szereg innowacji na temat roli kompetencji miękkich w kreowaniu innowacyjnego przedsiębiorstwa czy też sposobów ich rozwoju i weryfikacji. Metodę badawczą stanowił sondaż diagnostyczny, natomiast narzędzie badawcze - kwestionariusz ankiety. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this article was to present an analysis of the result of the research concerning the opinion of employees of council organizational unit which impelements a lot of innovations on the role of soft the skills in creating innovative company or their development and the way of verification. The research method was diagnostic pool method, the tool research was the questionnaire survey. (original abstract)
XX
Na podstawie badań przeprowadzonych na pograniczu polsko-niemieckim wśród ponad 50 przedsiębiorstw, omówiono endogeniczne i egzogeniczne czynniki innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
EN
Modern concepts of regional development connected with such features as those of forming networks, clusters of enterprises, etc. assume that creating the best conditions for innovative regional development is possible only by the union of forces of various types of its participants: such as their enterprises, self-government, supporting institutions and research institutions. The lack of these pro-innovational mechanisms in Poland, however, is causing a situation where enterprises do not introduce innovations on the expected scale. It should be underlined that the level of the innovativeness of the enterprises is varied. Indeed, in this context, the Lubuskie voivodship analysed from the point of view of its innovativeness is placed at the lowest position in the ranking list. The article is based on the results of (our own) research into over 50 enterprises on the Polish-German border. The author analyses the egzogenic and endogenic factors of the innovativeness and the competitiveness of the enterprises in the Lubuskie voivodship in relation to modern theories of regional development. (original abstract)
XX
Cel - Celem artykułu jest przegląd badań dotyczących funkcjonowania firm w parkach technologicznych i próba odpowiedzi na pytanie, czy firmy ulokowane w tego typu instytucjach są bardziej konkurencyjne, innowacyjne niż te spoza ośrodków innowacji, jakimi są parki technologiczne. Metoda badań - W artykule wykorzystano wyniki studiów literatury przedmiotu, wyniki wcześniejszych badań autorki, jak również obserwacje praktyki gospodarczej w obszarze funkcjonowania parków technologicznych w Polsce. Jako podstawową metodę badawczą wykorzystano studia literaturowe. Wyniki - Zestawienie wyników badań nie przynosi jednoznacznych wniosków dotyczących tego, czy firmy ulokowane w parkach technologicznych są bardziej innowacyjne, konkurencyjne na rynku niż te spoza. Wskazują jednak na pewne elementy wyróżniające firmy parkowe na tle pozostałych w poszczególnych obszarach i metody użyte do ich badania. Oryginalność / wartość - Przegląd obejmuje badania ze świata i z Polski, zestawione po raz pierwszy w takim zakresie, obejmujące prace opublikowane po roku 2000, dotyczące zatem parków technologicznych czwartej generacji rozwoju tego typu instytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The aim of the article is to review the research on the functioning of companies in tech- nology parks and to try to answer the question whether companies located in such institutions are more competitive and innovative than those outside innovation centers, such as technology parks. Research method - The article uses the results of literature studies on the subject, the results of the author's previous research, as well as observations of economic practice in the field of technology parks in Poland. Literature studies were used as the basic research method. Results - The summary of the research results does not provide unequivocal results as to whether companies located in technology parks are more innovative, competitive on the market than those outside of them. However, they indicate certain elements that distinguish park companies from others in individual areas and the methods used to study them. Originality /value - The review covers research from around the world and from Poland, compiled for the first time in this respect, including works published after 2000, covering technology parks of the fourth generation of development of such institutions. (original abstract)
XX
Artykuł skupia się na problematyce dotyczącej internacjonalizacji innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka przedstawia również sam proces internacjonalizacji (m.in. jego tempo, przebieg, strategia, metody). Ponadto zaprezentowano główne tezy pojawiające się W dyskusji na temat badań internacjonalizacji MSP oraz wykorzystywanych ram teoretycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Much of the recent literature provides clear evidence of rapid and dedicated internationalization by "born global firms". Their main source of competitive advantage is often related to a more sophisticated knowledge base. The article focuses on internationalization process of innovative SMEs. It also explores differences in behaviour due to the firm's internationalisation trajectory (traditional, born global, born global again). (original abstract)
XX
Wprowadzenie innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwach wymaga wysokich kompetencji ekologicznych personelu i wysokiej świadomości ekologicznej pobudzającej organizację do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska. Źródłem innowacji ekologicznych jest oszczędność zasobów, głównie nieodnawialnych, a presję na te działania powinni wywierać interesan usze, a zwłaszcza klienci o wysokiej świadomości ekologicznej. Jednak aby te warunki zostały spełnione, niezbędna jest wysoka świadomość ekologiczna interesariuszy wewnętrznych, głównie pracowników. To oni są motorem inicjowania działań proekologicznych. O kształtowaniu świadomości ekologicznej przedsiębiorstwa decyduje poziom wiedzy, głównie kadry kierowniczej oraz dostęp do rzetelnej informacji. Większość decyzji związanych z traktowaniem priorytetowo celów ekologicznych spoczywa zatem na kadrze menadżerskiej, ale bez poparcia zarządów i właścicieli firm zastosowanie proekologicznych rozwiązań nie będzie możliwe.(fragment tekstu)
XX
Innowacyjność to strategiczny cel społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej. Celem artykułu jest przedstawienie poziomu innowacyjności w wybranych krajach UE oraz określenie miejsca Polski. Z analizy danych wynika, że dysproporcje rozwojowe w zakresie innowacyjności są znaczne, a Polska zajmuje dość odległe pozycje w rankingach, pomimo wysoko ocenianych zasobów ludzkich. Wśród krajów Europy Środkowowschodniej najlepiej plasują się Estonia i Słowenia.(abstrakt oryginalny)
EN
Innovations are a strategic goal of the European Union socio-economic development. This article aims to describe the level of innovation in selected EU countries and to define the place of Poland. The data analysis shows that disparities in innovation are significant, and Poland in the rankings is rather on distant positions, despite the highly rated resources. The best places among the Central and Eastern Europe countries has reached Estonia and Slovenia.(original abstract)
EN
Purpose: The main aim of the study is to assess a correlation coefficient between the level of economic growth and innovativeness of the food industry enterprises in the European Union countries. Design/methodology/approach: The study period includes the years 2012, 2014, 2016 and 2018. The conducted studies focus on three types of variables relating to innovativeness of the food industry enterprises. The Spearman's rang correlations coefficient and its significance tests were used for the purpose of achieving the research aim. Findings: The study results revealed significant differences in the innovation level in the European Union. It was also indicated that there is a statistically significant correlation between the value of per capita GDP and the level of expenditure on internal research and development per one enterprise in all analysed years and the expenditure on purchase of machines, equipment and software calculated per one innovative enterprise in 2014 and 2016. Additionally, it should be stated that there is no connection between the level of economic situation in the European Union countries and the number of innovative food industry enterprises. Originality/value: The added value of the article is the answer to the question if there is a correlation between the economic development and the food industry innovativeness in the European Union countries.(original abstract)
XX
Recenzowana książka "Pozyskiwanie środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Podejście procesowe" koncentruje się na ważnych zagadnieniach pozyskiwania środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Autorka książki prezentuje zmiany zachodzące w innowacyjności przedsiębiorstw pod wpływem środków unijnych oraz modelowe odwzorowanie wpływu cech struktury procesu na pozyskiwanie środków unijnych. W książce tej Autorka - obok rozważań teoretycznych - dokonała analizy wyników pogłębionych badań empirycznych oraz zaprezentowała rekomendacje dotyczące metodologii pozyskiwania środków unijnych przez przedsiębiorstwa innowacyjne. Praca wpisuje się w nowoczesny nurt badań w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność innowacyjną. (fragment tekstu)
XX
W artykule zaprezentowano stopień innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w UE mierzonej odsetkiem firm, które w dwuletnim okresie pomyślnie wprowadziły nowe lub istotne udoskonalone produkty lub usługi, a także wprowadziły nowe lub istotne ulepszone procesy do systemów dostaw, produkcji lub logistyki. Opisano zjawisko luki innowacyjnej. Przedstawiono strukturę wprowadzanych innowacji oraz podejście do innowacyjności według kategorii przedsiębiorstw.
XX
Celem niniejszego opracowania jest teoretyczne wyjaśnienie problemu luki zasobowej, występującego w procesie tworzenia innowacji produktowych przez przedsiębiorstwa. W opracowaniu przedstawiono ekonomiczne oraz psychologiczne przyczyny problemu. Analizę ekonomiczną ujęto w ramy formalnego modelu teorii gier. W pracy przedstawiono także negatywne konsekwencje luki zasobowej, które mogą być szczególnie istotne dla menedżerów projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The author examines the process of innovation creation in business entities. Special emphasis is put on the early-stage technology development that allows to gradually transform invention into innovation. In the further part of the article, three kinds of uncertainty concerning the corporate innovation processes are discussed. Then the author identifies, in his opinion, the key threat in R&D projects, i.e. the resource gap. The causes of resource gap are then thoroughly discussed and explained using both the appropriate psychological theory and the game-theoretic approach. Finally, the potential managerial and economic consequences of the resource gap are shown. (original abstract)
XX
Artykuł jest pierwszą próbą analizy rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA - New Connect, który działa dopiero 8 miesięcy.
16
Content available remote Aktywność badawczo-rozwojowa w działalności innowacyjnych przedsiębiorstw
75%
XX
W artykule podjęto próbę przeanalizowania aktywności badawczo-rozwojowej jako jednego z potencjalnych czynników warunkujących wzrost wartości danego podmiotu dla jego interesariuszy. Szczególną uwagę zwrócono na relacje między aktywnością B + R (mierzoną poziomem nakładów na zakończone prace rozwojowe) a globalną oceną danej spółki. Badaniem objęto przedsiębiorstwa będące laureatami corocznej nagrody "Diamenty Forbesa 2011", które odnotowały w ciągu ostatnich trzech lat największy wzrost wartości. Postawiono pytanie, czy spółki osiągające najwyższy wzrost wartości, cechuje jednocześnie wysoka aktywność w badaniach i rozwoju.(fragment tekstu)
EN
This paper makes and an effort towards the problem of business R & D activities and the role they play in increasing value of companies for their stakeholders. The attention was paid to two main aspects. The first one is the meaning of R & D works for technological innovativeness (product and process innovations) and non-technological innovativeness (based on organizational and marketing innovations). The second one is the differentiation of the of R & D in case of: production and service companies and the specificity of the organization (businesses, non-profit organizations, municipal entities). In the second part of the paper, an attempt has been made to analyze the relation between R & D activities and the changes in the value of a particular company. A thesis has been set that those businesses with the highest value growth are also characterized by the high dynamics of innovative growth characterised among other by intensive R & D spendings.(original abstract)
XX
Dynamiczne zmiany w otoczeniu wymuszają konieczność podejmowania działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Autor zajął stanowisko w sprawie niektórych ważnych aspektów zarządzania innowacjami. Jego zdaniem, zwłaszcza warunki wynikające z globalizacji oraz polityka gospodarcza państwa, mają wpływ na styl zarządzania innowacjami. W końcowej części autor omówił zagadnienie ryzyka związanego z wprowadzaniem innowacji.
EN
Dynamic changes of surroundings extort need of innovative activities in enterprise. Author took a position on some important aspects on management innovations. Especially conditions resulting from globalization state economic policy and style of innovations management. He shortly introduced the risk connected with this innovations. (original abstract)
EN
Startups are companies with a short history of operation which try to commercialize innovative ideas. They usually try to use innovative business models. In the case of market success, they are able to grow very quickly and become large organizations, however their activities in the early phase are characterized by high risk. Due to this, they require special financing methods. The article characterizes and compares the most important sources of financing for startups. The attention was paid to the role of financing in creating conditions for the development of such enterprises. Also, the sources of financing startups in Poland and Europe in recent years have been analyzed. (original abstract)
XX
Konieczność ciągłego dostosowywania się do wyzwań pojawiających się w otoczeniu skłania kadrę zarządzającą przedsiębiorstw do poszukiwania sposobów utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej, między innymi przez poszukiwanie innowacji. W artykule, opierając się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 161 polskich przedsiębiorstw, zaprezentowano ich otwartość innowacyjną warunkowaną przede wszystkim współpracą zewnętrzną, a także posiadanymi kompetencjami organizacyjnymi oraz ich wpływem na efektywność działania badanych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The need to adapt constantly to the challenges posed by in the environment induces managers to find ways to maintain a sustainable competitive advantage by, among other things, the search for innovation. The paper presents, based on the results of a survey conducted on a sample of 161 Polish enterprises, their openness to innovative conditions mainly external cooperation, as well as the competences organizational and their impact on the effectiveness of the surveyed companies. (original abstract)
20
75%
XX
Organizacje są wszechobecne we współczesnym świecie, a ich innowacyjność jest warunkiem ich dobrobytu. W artykule sprawdza się, jakie cechy różnią organizacje innowacyjne i nieinnowacyjne w oparciu o badania przeprowadzone na 1355 przedsiębiorstwach, które skutecznie i nieskutecznie aplikowały o wsparcie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Główne różnice między przedsiębiorstwami innowacyjnymi i nieinnowacyjnymi wynikają z ich wielkości, intensywności planowania strategicznego, skłonności do ryzyka, wyposażenia technologicznego, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i współpracy z nauką, które są częstsze wśród przedsiębiorstw innowacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Organizations are ubiquitous in the contemporary world and their innovation is a condition for their well-being. The article checks which features differ from innovative and non-innovative organizations based on research conducted on 1355 enterprises that effectively and unsuccessfully applied for support from the Innovative Economy Operational Program. The main differences between innovative and non-innovative enterprises arise from their size, intensity of strategic planning, propensity to risk, technological equipment, conducting research and development works and cooperation with science, which are more frequent among innovative enterprises. (original abstract)
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.