Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nasiona rzepaku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono system umożliwiający ocenę jakości nasion rzepaku z wykorzystaniem elektronicznego nosa wyposażonego w matrycę 32 sensorów wykonanych z przewodzących polimerów. Sygnały generowane przez sensory stanowiły dane wejściowe do sieci neuronowej typu backpropagation. Zmiany zapachu nasion rzepaku, spowodowane zmianą wilgotności przekraczającą dopuszczalny limit 6%, rozpoznawane były już po 24 godzinach.
EN
This paper presents a system permitting the assessment of rapeseed quality with an electronic nose equipped with a 32 conductive polymer sensor matrix. Signals generated by the sensors were the input data into the backpropagation neural network. The changes in the seed odour, produced by a change in the moisture content over the permitted limit of 6%, were detected within 24 hours.
EN
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) constitute one of the largest and most varied groups of organic compounds with known toxic, mutagenic and carcinogenic properties characteristic of many representatives of the group. Food contamination with PAH may result not only from environmental pollution but also from certain technological processes used in processing of raw materials and in storage of agricultural food products. The objective of the presented study was to determine the benzo[a]pyrene content in rape seeds subjected to various post-harvest treatments and processing. The study showed that rape seed contamination with B[a]P is dependent primarily on the temperature of drying, but also on the regions of cultivation and on the weather conditions in particular years.
PL
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, PAH) stanowią jedną z największych i zróżnicowanych grup związków organicznych o znanych właściwościach toksycznych, mutagennych i kancerogennych, którymi cechuje się wielu przedstawicieli tej grupy. Skażenie żywności nimi jest wynikiem nie tylko skażenia środowiska, ale może być również rezultatem niektórych procesów technologicznych stosowanych w przetwórstwie surowców i przechowalnictwie produktów rolno-spożywczych. Celem podjętych badań było określenie poziomu zawartości benzo[a]pirenu w nasionach rzepaku poddanych zróżnicowanej obróbce pozbiorowej. Przeprowadzone badania wykazały, że zanieczyszczenie nasion rzepaku B[a]P jest uzależnione przede wszystkim od temperatury suszenia, ale także rejonu uprawy, jak również od przebiegu pogody w poszczególnych latach.
PL
Rzepak odgrywa ważną rolę w żywieniu człowieka i zwierząt, a także w przemyśle technicznym. Jest jedną z nielicznych roślin zalecanych do rekultywacji gruntów pogórniczych w rejonie Konina. W pracy przedstawiono jakość nasion rzepaku uprawianego na gruntach pogórniczych użytkowanych rolniczo od 30 lat. Analizie poddano nasiona rzepaku uzyskane z trzech kombinacji nawozowych 0 NPK, 1 NPK i 2 NPK. Przeprowadzone badania wykazały, że skład kwasów tłuszczowych i ich profil ilościowy na badanych kombinacjach był zbliżony do nasion rzepaku uprawianego na glebach uprawnych. Ponad 90% stanowiły kwasy nienasycone o 18-stu atomach węgla. Najmniej korzystne warunki do zaolejenia wystąpiły na kombinacji 0 NPK. Na tej kombinacji stężenie składników w roztworze glebowym było najniższe. Nasiona rzepaku z kombinacji nawozowych 1 NPK i 2 NPK charakteryzowały się wyższą zawartością glukozynolanów niż kombinacji 0 NPK. Były to jednak wartości niższe od normy dla rzepaku dwuzerowego. Badania wykazały, że nasiona analizowanego rzepaku mogą być surowcem dla przemysłu spożywczego i technicznego.
5
Content available remote Zmiany jakościowe oleju wytłoczonego z ozonowanych nasion rzepaku
75%
PL
Zbadano wpływ stężenia ozonu i czasu prowadzenia procesu ozonowania na niektóre wyróżniki jakościowe oleju pochodzącego z ozonowanych nasion rzepaku. Określono zmiany zachodzące w nasionach po procesie ozonowania i ich wpływ na jakość końcowego produktu spożywczego, jakim jest olej. Badania prowadzono w skali laboratoryjnej oraz półtechnicznej.
EN
Rapeseeds (2 types) were ozonized by using an O3/air mixt. (O3 concn. 0.05 and 2 μg/L) for 15-180 min and pressed to extract the oil. The ozonation resulted in the increase of the peroxide no. and Totox index of the oil. It still met the std. quality requirements.
6
Content available remote Chemiczne metody oceny skuteczności ogrzewania nasion rzepaku i śruty rzepakowej
75%
PL
Sprawdzono przydatność nowej metody badania nasion rzepaku, nazwanej wskaźnikiem purpury bromokrezolowej (BCPI), w ocenie skuteczności ich mikrofalowego ogrzewania. Nieogrzewane nasiona rzepaku charakteryzowały się typową aktywnością enzymu mirozynazy (MA = 3,42 U/g; 1 U = 1 nmol/min), zaś ok. dziesięciokrotne obniżenie tej aktywności uzyskano, stosując moc promieniowania mikrofalowego 650 W przez 120 i 180 s oraz 500 W przez 180 s. Wyniki badań aktywności mirozynazy i BCPI okazały się wysoko ujemnie skorelowane, zaś opracowane równania regresji typu MA = f(BCPI) charakteryzują się dużymi wartościami współczynnika determinacji, co wskazuje na przydatność metody BCPI w badaniu ogrzewanych mikrofalowo nasion rzepaku, z ewentualną możliwością przeliczenia uzyskanych wyników.
EN
Rape seeds were microwave irradiated and then examd. for the activity of myrosinase enzyme using the direct spectrophotometric assay. A new method of testing rape seeds, called the bromocresol purple index, was examd. for the evaluation of the effectiveness of microwave heating. The degree of redn. of myrosinase activity in rape seeds was detd. by comparing the amt. of adsorbed bromocresol purple in heated sample to the untreated sample. An approx. 10-fold redn. in activity was achieved with the radiation power of 650 W for120 and 180 s and 500 W for 180 s.
RU
В 3-летнем полевом опыте, проведенном на бурой почве, образованной из легкой глины, исследовано влияние кератино-коро-карбамидного гранулята на урожайность ярового рапса сорта Мазовецкий. Вариантами опыта были: дозы гранулята (100-150-200-500-1000-1500 кг/га); контрольный вариант (без гранулята) и вариант со средством, очищающим от сорняков (Керб 50), а также два срока применения гранулята (до посева и подкормка). Отмечено положительное влияние гранулята на урожаи семян рапса. Оптимальная доза этого средства располагается в пределах 200-1000 кг/га. Одновременно отмечено более значительное понижение содержания жира в семенах по внесении дозы гранулята сверх 500 кг/га.
EN
In a three-year field experiment carried out on a brown soil developed from light loam, the author studied the effect of the keratin-bark-urea granulate on the seed yield of spring rape variety Mazowiecki. The experiment comprised the following variants - varied dosage of the granulate (100, 150, 200, 500, 1000, and 1500 kg/ha); reference variant (no granulate); and a variant with a herbicide (Kerb 50). The granulate was applied in two terms - pre-sowing and top-dressing. A positive effect of the granulate on the yield of rape seed was observed. The optimum dosage of the granulate falls within the range from 200 to 1000 kg/ha At the same time a considerable decrease was observed in the content of fat in the seeds following the application of granulate doses exceeding 500 kg/ha.
10
Content available remote Wpływ ozonowania nasion rzepaku na barwę oleju
75%
PL
Ozonowanie nasion rzepaku pozwala ograniczyć niekorzystne procesy zachodzące w nasionach podczas przechowywania. Poznanie ewentualnego wpływu utleniającego działania ozonu na nasiona rzepaku i barwę uzyskanego oleju było głównym celem pracy. Do analizy wykorzystano spektrofotometryczną analizę barwy ogólnej oraz pomiar barwy w systemie CIE L*a*b. Wykazano, że ozonowanie nasion powoduje delikatne odbarwienie oleju poprzez zmniejszenie zawartości barwników.
EN
Rapeseeds were treated with O3 (concn. in the air 0.05 or 2 μg/L, time 15-180 min) and pressed to produce oil samples. Their color was detd. by spectrophotometry. Seeds ozonation resulted in slight discoloration of the oil by reducing the content of carotenoids and chlorophylls.
PL
Omówiono technologię otrzymywania płynnych nawozów azotowo-siarkowych z roztworów mocznika i odpadowych roztworów siarczanu amonu z produkcji kaprolaktamu. Przedstawiono wyniki badań efektywności tych nawozów w ścisłych doświadczeniach polowych w ramach projektu badawczego MegaProjekt, przeprowadzonego na zlecenie Grupy Kapitałowej Puławy. Dokonano porównania efektywności nawożenia stałymi i płynnymi nawozami azotowo-siarkowymi, a także oceniono ich wpływ na wielkość i jakość nasion rzepaku ozimego. Stwierdzono, że największe przyrosty plonów nasion rzepaku ozimego oraz przyrost ilości tłuszczu w nasionach uzyskano po zastosowaniu roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM) z dodatkiem siarki.
EN
Liq. N-S fertilizers were prepd. by using urea and waste (NH4)₂SO₄ solns. from caprolactam prodn. and studied for effectiveness in winter rape culture in field expts. The crop of seeds was substantially increased after the fertilizing. The fat content in the seeds decreased but the final yield of the fat was also increased (up to 164.8 kg/ha).
PL
Przeprowadzono badania nad możliwością zwiększenia uzysku oleju poprzez zastosowanie dodatkowej obróbki nasion rzepaku (Brassica napus L.) promieniowaniem podczerwonym (IR). Proces prowadzono przez 30, 60, 90, 120 oraz 150 s, w temp. 180°C. Średnia zawartość wody i tłuszczu w nasionach wynosiła odpowiednio 6,04 i 41,62%. Otrzymany olej oceniano pod względem zaawansowania zmian hydrolitycznych (liczba kwasowa), zawartości pierwotnych produktów utlenienia (liczba nadtlenkowa), stabilności oksydacyjnej w teście Rancimat oraz zawartości barwników karotenoidowych i chlorofilowych. Wykazano, że ogrzewanie za pomocą IR przez 150 s nasion rzepaku wpłynęło na zwiększenie wydajności tłoczenia oleju w stosunku do próby kontrolnej o ok. 14%. Równocześnie zaobserwowano zwiększenie stabilności oksydacyjnej olejów z nasion poddanych obróbce IR. Czas indukcji wzrastał stopniowo wraz z wydłużaniem czasu ogrzewania. Najlepszą stabilnością oksydacyjną (5,73 h) charakteryzował się olej rzepakowy otrzymany z nasion ogrzewanych przez 150 s.
EN
The pre-treatment of rapeseed (Brassica napus L.) was carried out at temp. of 180°C for 30, 60, 90, 120 and 150 s. The oil was assessed in terms of the degree of hydrolytic changes (AV, acid value), content of primary oxidn. products (PV, peroxide value), oxidative stability in the Rancimat test, and the content of carotenoid and chlorophyll pigments. The ir irradiation (for 150 s) of the rapeseed increased the oil pressing capacity by approx. 14% in comparison with the control sample. An increase in the oxidative stability of oils pressed from the ir-treated seeds was obsd. The best oxidative stability (5,73 h) was detd. in rapeseed oil obtained from seeds heated for 150 s.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule była ocena przydatności różnych partii nasion rzepaku podwójnie ulepszonego (przemysłowych i ekologicznych) pochodzących z różnych regionów Polski do tłoczenia oleju “na zimno”. Zakres pracy obejmował charakterystykę nasion pochodzących z różnych rejonów Polski, tłoczenie oleju w prasie ślimakowej oraz ocenę wydajności i jakości wytłoczonych olejów. Wykazano istotny wpływ partii nasion na wydajność i jakość uzyskanych w wyniku tłoczenia na zimno olejów. Oleje uzyskane z nasion zawierających duży udział zanieczyszczeń charakteryzowały się niższą jakością tj. wyższym stopniem hydrolizy i utlenienia olejów. Uzyskane oleje rzepakowe z różnych partii surowca różniły się pomiędzy sobą statystycznie istotnie pod względem ocenianych parametrów jakości.
EN
The aim of this study was to evaluate the usefulness of different batches of rapeseed doubly improved (industrial and environmental) from different regions of Poland for oil cold pressing method. The scope of work included: the characteristics of seeds from different regions of Polish, oil pressing in screw press and evaluation of efficiency and quality of the obtained oils. It was stated the significant effect of the seed batch on the yield and quality of cold pressed oils. Oils obtained from the seeds of which contain a large proportion of pollutants characterized by a lower quality of oil: a higher degree of oil hydrolysis and oxidation. Rapeseed oils obtained from different batches of raw materials differ from each other significantly in terms of evaluated the quality parameters.
PL
Badano straty nasion podczas desykacji rzepaku oraz straty nasion następczego samoosypywania. Do rejestracji osypujących się nasion zastosowano lepkie podłoża.
EN
The losses fo rape seeds occuring at desiccation of standing crop and resulted from the sequent self shattering were investigated. Sticky bases were used to recording the quantities of shattered seeds in the field. Shields and crop dividers applied at desiccation of standing rape with Reglone did not reduce the losses of seeds. Further experiments would be recommended.
16
63%
PL
Nasiona rzepaku, po pobraniu z silosu w różnych terminach, poddane zostały kondycjonowaniu w pomieszczeniu laboratorium. Zarówno pojedyncze nasiona jak i nasiona w masie zostały poddane testowi wytrzymałości na ściskanie. Stwierdzono, że czas przechowywania nie miał istotnego wpływu na właściwości wytrzymałościowe nasion rzepaku. Jakkolwiek nieznaczny wzrost wilgotności nasion powodował wzrost odkształcenia względnego pojedynczych nasion i nasion w masie. Stwierdzono także, że wzrost wilgotności nasion przyczynił się do zmniejszenia wytrzymałości pojedynczych nasion i modułu sprężystości nasion w masie.
EN
Rape seeds samples collected from a silo in different time were subjected to conditioning at the laboratory room. Both, individual seeds as well as seeds in bulk were subjected to compressive strength test. It was stated that the time of storage had no significant effect on rape seeds strength properties. However the slight increase in moisture content increased the strain of individual seeds and seeds in bulk. It was also stated that the increase in moisture content decreased the strength of individual seeds and the elasticity modulus of seeds in bulk.
PL
W artykule opisano projekt i wykonanie prototypu stalowego silosa o pojemności całkowitej 10m3 przeznaczonego do suszenia i bezpiecznego przechowywania nasion rzepaku na potrzeby małych zakładów produkujących olej metodą tłoczenia na zimno.
EN
This article describes the design and construction of a prototype of a steel silo with total capacity 10m3, designed for the drying and safe storage of rape seeds for the needs of small facilities producing cold-pressed oil.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.