Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 231

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Cooperative movement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
XX
Największe zasługi w zakresie rozwoju spółdzielczości położył Franciszek Stefczyk, aktywny w tej dziedzinie jeszcze przed odzyskaniem niepodległości. Ze wzmożona siłą przystąpił do aktywizowania ruchu spółdzielczego u progu niepodległości. Od lipca 1904 roku zaczął wydawać "Czasopismo Spółek Rolniczych" i już w pierwszym numerze pisał, że polega ono na "torowaniu drogi ruchowi asocjacyjnemu" w służbie wszystkich typów spółdzielni rolniczych"(fragment tekstu)
XX
Ruch spółdzielczy, który rozwijał się na ziemiach polskich jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, zawdzięcza swoją prężność Franciszkowi Stefczykowi. Dzięki jego staraniom i aktywności ruch ten, mimo wielu trudności, zwłaszcza finansowych, rozwijał się również w niepodległej Polsce. Artykuł przedstawia dokonania Stefczyka oraz działalność Spółdzielczego Instytutu Naukowego, który powstał dzięki jego staraniom, przyczyniając się do rozwoju myśli spółdzielczej w okresie międzywojennym.(abstrakt oryginalny)
EN
The cooperative movement, which developed in the Polish lands before the regaining of the independence, owes resilience to Franciszek Stefczyk. Thanks to his efforts and activities this movement in spite of many, especially financial difficulties, developed also in independent Poland. The article presents achievements of Stefczyk and the activities of the Cooperative Research Institute. This institute was founded thanks to his efforts and it contributed to the development of cooperative thoughts during the interwar period.(original abstract)
XX
Spółdzielnie należące do Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w likwidacji próbują zabezpieczyć swoje prawa do spółdzielczego majątku. Na tym tle weszły w konflikt z likwidatorem CZSP i wspierającym go Związkiem Lustracyjnym Spółdzielczości Pracy. W tym tygodniu spółdzielcy wystąpią o unieważnienie aktu odbierającego im część majątku.
XX
W tej części opracowania podjęto próbę oceny zmian miejsca spółdzielni w gospodarce narodowej przez pryzmat podstawowych kategorii ekonomicznych, takich jak udział w produkcji globalnej czy w PKB. (fragment tekstu)
EN
The cooperatives are considered to be an important part of the European market, despite great variety of structures of the economic entities. The agricultural cooperative movement - in which people organize themselves in order to accumulate resources indispensable in creating common productive and servicing potential - is very important. Yet it should undergo deep transformation and reconstruction, as cooperative entities play hardly any role, except for the dairy cooperatives. The cooperatives in European Union made these changes long ago and they are now considered to be an integral part of the market. They are a valuable bridge between the forces of globalization and local business activity. (original abstract)
XX
W tej części cyklu Biblioteki Myśli Spółdzielczej przypominamy sylwetkę i poglądy prof. Bernarda Lavergne'a, francuskiego ekonomisty, teoretyka spółdzielczości, najwybitniejszego kontynuatora idei głoszonych przez Charlesa Gide'a i Szkołę w Nimes. Bernard Laverne (*15.12.1884 Nimes, +8.10.1975 Paryż) był profesorem ekonomii politycznej na wydziałach prawa uniwersytetów w Lille, Algierze i Paryżu. W 1921 r. był współinicjatorem głośnego "manifestu spółdzielczego", który został podpisany przez 200 profesorów i intelektualistów francuskich; wraz z Gide'em założył pismo naukowe poświęcone spółdzielczości, tj. "Revue des Etudes Coopérative". Lavergne twórczo rozwija nurt chrześcijańskiej myśli społecznej, wypracowywanej przez Gide'a i przedstawicieli Szkoły w Nimes od 1880 roku, dostrzegający w "socjalizmie chrześcijańskim" tzw. trzecią drogę pomiędzy kapitalizmem (odrzucanym ze względu na liberalizm) i socjalizmem (krytykowanym za kolektywizm). (fragment tekstu)
XX
W artykule omówiono spółdzielczość w ujęciu przeobrażeń systemowych oraz przedstawiono zarys założeń rozwoju spółdzielczości. Omawiane założenia strategii rozwoju spółdzielczości w Polsce obejmują lata 2002-2005, zdaniem autora, ostatnie lata przed wstąpieniem Polski do UE.
EN
The paper stresses the significance of cooperatives for rural areas. It also indicates the assumptions of cooperatives' development after the year 1999. Moreover, the author emphasises not only the economic importance of cooperatives, but also their social and educational activity.(original abstract)
XX
Autorka skupia się na pozytywnych zjawiskach społecznych, które pojawiły się w kręgu oddziaływania Mondragonu. Mondragon to miasteczko w Kraju Basków, w którym po 1956 r. rozwinął się system własności pracowniczej. Przedstawia również rozwiązania, które mogą okazać się atrakcyjne dla polskiej gospodarki przechodzącej czas prywatyzacji majątku narodowego.
EN
An article presents the conditions that enabled employess from Mondragon to become owners of their enterprises and find a system of cooperatives. The conditiones resembled the Polish ones that could be found in postcommunistic economy of Poland. (original abstract)
8
Content available remote Model zatrudnienia w korporacji spółdzielczej Mondragon
80%
XX
Bezpieczeństwo zatrudnienia w tradycyjnym rozumieniu wydaje się tracić na znaczeniu - model zatrudnienia w korporacji spółdzielczej Mondragon wykazuje cechy modelu dożywotniego zatrudnienia, przede wszystkim w obszarze działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia podejmowanych przez przedsiębiorstwa w warunkach załamania koniunktury gospodarczej. Wydaje się, że dzięki kompleksowym działaniom zmierzającym do podnoszenia międzynarodowej konkurencyjności MCC (a dotyczącym tych obszarów, od których ona zależy, tj. poziomu wykształcenia pracowników, poziomu wydatków B+R, współpracy między ośrodkami naukowymi a przedsiębiorstwami, stosowania nowych technologii), a z drugiej strony - pozostawaniu wiernym idei kooepratywizmu sformułowanej przez założyciela Mondragonu, udało się uniknąć wyeksponowania wad modelu dożywotniego zatrudnienia, które wymusiły jego modyfikację w Japonii. Działania na rzecz podnoszenia poziomu zatrudnialności i bezpieczeństwa zatrudnienia wraz z uelastycznieniem struktur organizacyjnych kooperatywy stanowią swoiste zaadaptowanie elementów idei flexicurity przez podmiot mezoekonomiczny. Należy zatem podkreślić, iż korporacja spółdzielcza Mondragon, realizując wyznaczone cele, oferuje atrakcyjny model zatrudnienia, także w okresie kryzysu gospodarczego. (fragment tekstu)
EN
In conditions of diverging from the model of the permanent employment we can find in the Spanish economy a successfully operating cooperative corporation Mondragón. - even in the period of economic recession. One of the main goals the corporation aspires to achieve, besides the maximization of the profit, is rising the level of the job security and creating new places of employment. The article discusses the most important characteristics of the model of employment in Mondragon Cooperation. In the article a hypothesis was constructed that solutions in the employment accepted in the Basque cooperative corporation support the rise of level of the job security even in the period of an economic crisis. In the result of conducted research the assumption was confirmed. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono uwarunkowania i proces powstania spółdzielni Mondragon. Omówiono tło historyczne oraz czynniki wpływające na powstanie tej największej na świecie spółdzielni. Ponadto dokonano syntezy opisu działalności wspomnianego podmiotu. Do realizacji celu wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu. Cennym źródłem informacji były raporty diagnostyczne spółdzielni Mondragon oraz dane uzyskane z centrum badawczego MIK (Mondragon Innovation & Knowledge), specjalizującego się między innymi w monitorowaniu i diagnozowaniu przedsiębiorczości społecznej. Dostarczyło ono danych na temat historycznych aspektów działalności podmiotu oraz współcześnie osiąganych rezultatów. Przeprowadzona analiza case study pozwoliła zidentyfikować specyficzne czynniki wpływające na sukces rozwoju niniejszej spółdzielni. Czynniki te mogą stanowić inspirację w obszarze wymiany wiedzy i praktyk w sektorze ekonomii społecznej, co nawiązuje wprost do założenia nr 2 inicjatywy Komisji Europejskiej o przedsiębiorczości społecznej. Tym samym przyczynia się do promocji dobrych praktyk w obszarze przedsiębiorczości społecznej z możliwością ich potencjalnego odtworzenia celem wyrównania poziomu rozwoju ekonomii społecznej w wymiarze międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the motives and the development process of the co-operative enterprise Mondragon. The historical overview accompanied by brief description of the co-operative movement and its business activities has been mainly focused on cooperative response to societal and market challenges affecting the enterprise resilience in turbulent environments. The applied methodology is based on retrospective analysis of theoretical resources and annual reports of Mondragon. The research centre MIK [Mondragon Innovation & Knowledge] specializing, inter alia, in cooperativism and entrepreneurship analysis has coordinated the data collection, selection and final interpretation, additionally providing valuable historical facts and updated information. The case study has unveiled the key cooperative actions throughout the Mondragon's development stages, which can be inspirational in the cross-country mutual learning process with reference to the policy objective no 2 of the Social Business Initiative launched by European Commission to increase the visibility of social economy entities and to identify good practices to be potentially reproduced, aligning social economy development process across countries. (original abstract)
10
80%
EN
In conditions of diverging from the model of the permanent employment we can find in the Spanish economy a successfully operating cooperative corporation Mondragón. - even in the period of economic recession. One of the main goals the corporation aspires to achieve, besides the maximization of the profit, is rising the level of the job security and creating new places of employment. The article discusses the most important characteristics of the model of employment in Mondragon Cooperation. In the article a hypothesis was constructed that solutions in the employment accepted in the Basque cooperative corporation support the rise of level of the job security even in the period of an economic crisis. In the result of conducted research the assumption was confirmed.
XX
Przedstawiono wykaz spółdzielni działających w Polsce, oraz przyczyny kryzysu działania w gospodarce wolnorynkowej.
XX
Jedną z właściwości sektora spółdzielczego w okresie transformacji jest jego marginalizacja. Artykuł daje odpowiedź na pytania: co marginalizacja oznacz i pod wpływem jakich czynników dokonała się?
13
Content available remote Rozwój rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce po 1990 roku
80%
XX
Po 1990 roku decydenci stanęli wobec problemu zdefiniowania modelu funkcjonowania rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) oraz wskazania ich roli w nowym ładzie gospodarczym. Z perspektywy dwóch dekad decyzje te okazały się nietrafne. Celem artykułu jest nakreślenie tła teoretycznego analizy kwestii rolniczej spółdzielczości i ocena wpływu polityki gospodarczej w okresie transformacji systemowej na funkcjonowanie spółdzielni, ze szczególnym uwzględnieniem RSP oraz grup producentów rolnych (GP). W artykule wykorzystano literaturę polską i zagraniczną oraz dane statystyczne krajowych organizacji spółdzielczych. (fragment tekstu)
EN
After 1990 in Poland new economic possibilities appeared. During last two decades the most important issue was how to build a new institutional order. Governing bodies had to face up the challenge of defining the model of agricultural cooperatives and their role in the new economic reality. The author presented changes among rural cooperatives, paying special attention to production cooperatives and producers' groups. (original abstract)
XX
Z rozmowy z Joanna Kobus-Michalewską, radcą prawnym i arbitrem Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego (SAK), dowiadujemy się o głównych celach SAK oraz o typach sporów, jakie mogą być rozstrzygane przez arbitrów SAK, a także o przykładach skuteczności rozstrzygnięć tych sporów.
XX
Doktor Franciszek Stefczyk należy do grona prekursorów polskiego ruchu spółdzielczego, będąc zarówno teoretykiem, jak i twórcą jego struktur w różnych branżach. W swojej pracy wykorzystywał on szeroką wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów historycznych i prawniczych, a także w pracy naukowej. Stefczyk był bowiem erudytą i typem naukowca, który jednak potrafił wykorzystywać swoje umiejętności w pracy społecznej, aktywności politycznej i gospodarczej, dostrzegając potrzeby człowieka, jak również całego narodu i państwa. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie poglądów Franciszka Stefczyka na rolę i zadania spółdzielczości jako elementu życia społecznego. W myśli ekonomicznej twórcy systemu kas kredytowych centralne miejsce zajmował człowiek, którego zawsze określał podmiotem całej polityki gospodarczej. Ważnym elementem tejże polityki była natomiast dla niego spółdzielczość, którą uważał za jeden z najskuteczniejszych sposobów obrony i pomocy dla najsłabszych ekonomicznie warstw społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Doctor Franc Stefczyk belongs to the bevy of precursors of the Polish cooperative movement, being both a theoretician and an originator of its structures in different branches. In his work he made use of the extensive knowledge and abilities acquired in the course of historical and law studies, as well as in his scientific work. For Stefczyk was an erudite and a type of scientist, who at the same time was able to use his abilities in community work, and political and economic activity, recognizing the needs of the individual, but also the entire nation and country. The aim of this article is to present Franc Stefczyk's views on the role and functions of the cooperative movement as the element of social life. In the economic thought of the originator of credit unions' system in the central place was always a man, who he described as the subject of the economic policy. An important element of this policy was for him the cooperative movement, which he regarded as one of the most effective ways of the defense and assistance to the most vulnerable economically social classes. (original abstract)
XX
W kolejnej (48) części Biblioteki Myśli Spółdzielczej przypominamy teksty dwóch wybitnych popularyzatorów dorobku Katolickiej Nauki Społecznej - tj. dra Franciszka Stefczyka, pioniera spółdzielczości wiejskiej i finansowej oraz prof. Leopolda Caro, pioniera solidaryzmu chrześcijańskiego w Polsce - które ukazały się w latach 20. XX w. Zarówno solidaryzm, jak i nawiązująca do jego ideowych podstaw ("miłuj bliźniego jak siebie samego") koncepcja spółdzielczości miały stanowić trzecią drogę rozwoju społecznego, łącząc niejako w wyższej syntezie zalety liberalizmu gospodarczego i niektóre idee socjalizmu; dbać o rozwój inicjatywy prywatnej i interes poszczególnych osób, ale też uwzględniać interes publiczny, budować dobro wspólne. Przypominany tu artykuł prof. Caro pt. "Szkoła solidarystyczna i Kościół katolicki o kwestii społecznej" ukazał się w miesięczniku "Ateneum Kapłańskie" w 1927 r(abstrakt oryginalny)
EN
In the next (48th) part of the Cooperative Thought Library we remind of the texts of two outstanding promoters of the Catholic Social Teaching achievements - i.e. doctor Francis Stefczyk, a pioneer of rural and financial cooperatives, and professor Leopold Caro, a pioneer of Christian solidarity in Poland - which were published in the 1920s. Both solidarity and - referring to its ideological foundations ("love thy neighbour as thyself") - the concept of cooperative movement were to constitute the third way of social development, connecting in a way in a higher synthesis the advantages of economic liberalism and some ideas of socialism; take care of the development of private initiative and the interest of individuals, but also take into account the public interest, build the common good. Professor Caro's article "Solidarity school and the Catholic Church on social issues" reminded here appeared in the monthly "Priestly Ateneum" in 1927.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest ocena zakresu i kierunków zmian w strukturze organizacyjnej krakowskiej spółdzielczości spożywców "Społem" ze szczególnym uwzględnieniem zmian w strukturze aparatu zarządzania oraz zatrudnienia w administracji spółdzielczej. Cel ten został osiągnięty w wyniku analizy schematów organizacyjnych jednostki wojewódzkiej krakowskiej spółdzielczości spożywców "Społem" w latach 1980-1988.(fragment tekstu)
EN
The aim of the paper is to analyse and evaluate the range and directions of changes in the organizational structure of the Cracow consumers' co-operative "Społem", the emphasis being laid on the changes in the structure of the managerial apparatus and the employment in the co-operative administration in the years 1980-1988. At that time three successive reorganizations occurred, namely in 1981 the Provincial Consumers' Co-operative "Społem" was renamed the Universal Consumers' Co-operative "Społem" in 1984 the Provincial Branch of the Consumers' Co-operative Headquarters Mas established and in 1988 the Trade-Service Co-operative "Społem" was founded. An attempt to answer some questions has been made, for example whether the organizational changes have affected the rationalization of these structures. This has been done by the analysis of: Organizational structures. Organizational schemes in four basic sections. Level of employment in the administration.(original abstract)
XX
W opracowaniu odniesiono się do zagadnienia realizacji prawa do partycypacji decyzyjnej przede wszystkim przez członków spółdzielni świadczących pracę na rzecz przedsiębiorstwa spółdzielczego. Uwagę skoncentrowano na przesłankach, sposobach i skutkach realizacji tych uprawnień w okolicznościach stosowania w spółdzielni tzw. zarządzania o charakterze menedżerskim. Stąd też prowadzone wywody poprzedzono rozważaniami dotyczącymi wykorzystywania idei zarządzania menedżerskiego w spółdzielczości. Odniesiono się również, traktując to jako tło dla dalszych wywodów - do istoty partycypacji decyzyjnej, w tym jej odmian i form specyficznych dla przedsiębiorstwa spółdzielczego. Przeprowadzone rozważania uzupełniono odwołaniami do badań obcych prezentowanych w literaturze przedmiotu, jak i badań własnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the realization of the right to decision participation first of all by the members of a cooperative providing services to a cooperative enterprise. It focuses on premises, methods and results of the realization of this right in cooperatives using the so-called 'managerial management' in cooperatives. This is why the argument is preceded by a discussion concerning the concept of "managerial management" in cooperatives. The concept of decisive participation is also elaborated, as the background to further discussion, including its types and forms specific for a cooperative enterprise. The discussion is supplemented by references to other research presented in subject literature, as well as to own research.(original abstract)
XX
Autorzy omawiają najnowsze wydanie niemieckiego podręcznika Hartmuta Glenka, Genossenschaftsrecht. Systematik und Praxis des Genossenschaftswesens, dotyczącego zagadnienia spółdzielczości. Odnoszą się oni również do sytuacji wiedzy o spółdzielczości na gruncie polskim.(abstrakt oryginalny)
EN
The Authors discuss the latest edition of the German manual Genossenschaftsrecht. Systematik und Praxis des Genossenschaftswesens by Hartmut Glenk on the issue of cooperatives. They also refer to the situation of the knowledge on cooperatives on Polish ground.(original abstract)
XX
W artykule analizie zostały poddane sposoby prezentowania spółdzielczości w krajowym dyskursie medialnym - w czasopismach głównego nurtu - w latach 2007-2012. Poszukiwane były główne motywy wiążące się ze spółdzielczością w danym czasopiśmie oraz ogólna perspektywa interpretowania idei spółdzielczości, przyjęta przez redakcje analizowanych czasopism. Zasadniczym źródłem wykorzystanych informacji są archiwa cyfrowe największych polskich gazet i tygodników. Autor artykułu przyjmując pozytywne wartościowanie idei spółdzielczości, proponuje także pewne rekomendacje odnośnie możliwych sposobów prezentacji tej idei w mediach. Rekomendacje zmierzają do wzmocnienia narracji o pozytywnych cechach ruchu i idei spółdzielczości oraz do osłabienia lub wykluczenia z dyskursu skojarzeń negatywnych. W analizie zastosowane zostały metody jakościowe - przede wszystkim analiza treści. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is based on analysis of the main ways of presenting the idea of cooperative movement in Polish media discourse - in the mainstream periodicals - in years 2007-2012. The Author was tracking key motives of describing cooperative movement by editorial staffs and their chosen ways of assessing the idea of cooperative movement. The main sources of information are digital archives of major Polish newspapers and magazines. The Author supports the idea of high value of the cooperative movement and proposed recommendations indicate available ways of improving image of cooperative movement where it needs amends. The qualitative methods were used - first of all content analysis. (original abstract)
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.