Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 900

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Labour
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
|
|
nr nr 6
27-32
XX
Za pracę w niedzielę lub święto pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy. W razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w niedzielę oraz święto. Artykuł zawiera omówienie kontrowersji, jakie występują w kwestii dodatków za pracę w niedziele i święta, za którą nie udzielono dnia wolnego i która jednocześnie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
|
|
nr nr 43, t. 2
1117-1125
XX
Artykuł zawiera omówienie istoty terminu "telepraca". Podkreślono w nim korzyści i zagrożenia jakie niesie ze sobą taka forma pracy na odległość. Uwzględniono wpływ telepracy na pracownika, pracodawcę i otoczenie przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The article includes report of definition essence "teleworking". It emphasizes the advantages and disadvanteges which occur in this kind of work for distance. The paper takes into consideration the influence of teleworking on epmloyee, employer and company environment. (original abstract)
3
Content available remote Elastyczność jako wymiar reistycznej koncepcji pracy
80%
XX
Autor prezentuje reistyczną koncepcję pracy, wyłaniającą się jako odpowiedź na potrzebę uwzględnienia w rozwiązaniach teoretycznych wzrastającego znaczenia procesów mechanizacji, automatyzacji i informatyzacji. Powodują one konieczność dokonania reorientacji socjotechnicznych opracowań relacji człowiek-maszyny. Autor proponuje reistyczne rozumienie pracy jako rozwiązanie integrujące podejście ekonomiczne z organizacyjnym oraz uwzględniające równoważność wszystkich elementów. Praca ukazuje znaczenie i wymiary elastyczności oraz zawiera propozycje kierunków badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper shows a concept of reistic work, which represents a response to the need to consider the importance of the processes of mechanization, automation and computerization in theoretical solutions. They cause the need for a reorientation of social engineering studies of the relationship: man - machine. The author suggests reistic understanding of work as a solution for the integration of organizational economic approach and taking into account the equivalence of all the elements. The work shows the importance and dimensions of flexibility and proposes research directions. (original abstract)
4
Content available remote Aspekty badania satysfakcji pracowników
80%
XX
Celem artykułu jest określenie zakresu i aspektów prowadzenia badań satysfakcji pracowników. Przedstawiono współczesne poglądy na satysfakcję. Zwrócono uwagę na szeroki kontekst odczuwania przez pracowników satysfakcji z pracy. Omówiono problematykę uwarunkowań psychologicznych i organizacyjnych kształtowania się satysfakcji z pracy, stanów emocjonalnych oraz reakcji pracowników w kontekście przyjmowanych przez nich postaw. Opisano również mechanizm powstawania satysfakcji z pracy. Stwierdzono, że: (1) zależności występujące w procesie powstawania satysfakcji determinują zakres badań, (2) uwarunkowania, stany emocjonalne i reakcje są podstawowymi obszarami badań, (3) satysfakcja wiąże się z pojęciem skuteczności (osobistej, organizacyjnej i pracy). Uzasadnia to powody, dla których badanie satysfakcji pracowników powinno mieć charakter wieloaspektowy.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is aimed at determination of scope and aspects of research regarding employees' satisfaction. Current views on satisfaction have been presented. Broad context related to the feeling of job satisfaction has been noted. The issue of psychological and organizational conditionings influencing job satisfaction, as well as emotional states of satisfaction and reaction of employees in the context of attitudes that they present have been discussed. The mechanism of job satisfaction creation has also been described. It was noted that: (1) dependences that occur during the creation of satisfaction determine the scope of research, (2) conditionings, emotional states and reactions constitute basic research areas, (3) satisfaction is connected with the concept of effectiveness (personal, organizational and work). This justifies reasons due to which research regarding employees' satisfaction should be of multifaceted nature.(original abstract)
5
Content available remote Migracje zarobkowe polaków w dobie kryzysu
80%
XX
Celem artykułu jest charakterystyka migracji zarobkowej Polaków do krajów Unii Europejskiej. Ukazano sytuację na polskim rynku po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Praca zawiera omówienie przyczyn migracji w gospodarce polskiej. Przedstawiono skalę i dynamikę emigracji Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem emigracji do Niemiec w latach 2000-2007. Ważny jest również aspekt kryzysu gospodarczego, który wystąpił pod koniec 2008 r. Jego odzwierciedleniem jest malejąca dynamika produktu krajowego brutto i pogorszenie się sytuacji na rynku pracy. (abstrakt autora)
EN
The aim of this article is to characterise the economic migration of Poles to other states of the European Union. The situation on the Polish market following the accession to the European Union is presented. The article discusses the causes for migration in the Polish economy, demonstrating the scale and dynamics of the migration of Poles, in particular the migration to Germany in 2000-2007. Special attention is given to the economic crisis which occurred in late 2008. This phenomenon is reflected in the falling dynamics of GNP (Gross National Product) and the deteriorating situation on the job market. (author's abstract)
XX
Wydarzenia ostatnich miesięcy nie tylko zmieniły postrzeganie relacji firm z pracownikami, ale również spowodowały upowszechnienie nowych form pracy, które do niedawna były stosowane jedynie przez niewiele z nich. Gdy część organizacji wciąż stara się dotrzymać kroku ciągłym zmianom, inne wykorzystują ten czas na określenie, co może czekać je w przyszłości i jak się do tego odpowiednio przygotować. I choć niektóre prognozy brzmią rodem z filmów sience fiction, warto znać globalne wzorce pracy i prognozy by zrozumieć, jaką rolę odegra w nich technologia. (fragment tekstu)
XX
Ile osób, rezerwując restaurację na firmowe spotkania czy zamawiając catering na konferencje, zadało sobie - i partnerowi biznesowemu - pytanie o standardy, w tym o zachowania mające na celu przeciwdziałanie pracy przymusowej? Wydawać by się mogło, że temat nie dotyczy firm w naszym kraju. Jednak rzeczywistość pokazuje coś innego. W raporcie Departamentu Stanu USA z 2019 r. Polska spada na tzw. Tier 2 (poziom 2) i dołącza do grona państw, w których istnieje średnie ryzyko wystąpienia pracy przymusowej. (fragment tekstu)
XX
W strukturze zasobów przedsiębiorstw turystycznych coraz większą wagę przywiązuje się do kapitału ludzkiego, a kompetencje pracowników traktuje się jako kluczowy czynnik sukcesu. Możliwości pozyskania odpowiednich kadr zależą od atrakcyjności firmy na rynku pracy, tej z kolei sprzyja budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru. Celem artykułu jest analiza determinant atrakcyjności pracodawców z perspektywy potencjalnych pracowników oraz identyfikacja atutów i słabości przedsiębiorstw turystycznych w kontekście employer branding. Badania empiryczne wykazały, że studenci przywiązują dużą wagę do relacji społecznych i perspektyw rozwoju zawodowego w miejscu pracy. Jednocześnie uważają, że przedsiębiorstwa turystyczne nie są w stanie spełnić ich oczekiwań w tych obszarach ani na stanowiskach operacyjnych, ani na menedżerskich.(abstrakt oryginalny)
EN
Tourism industry is highly labour intensive and relies on the knowledge, skills and abilities of its employees. Growing recognition of the significance of the customeremployee interaction in the tourist service delivery has led to the need to increase efforts to attract and retain qualified and motivated personnel. Effectiveness of these efforts can be supported by applying employer branding practices. The aim of the study is to analyse the dimensions of the attractiveness of a company on the job market from potential employees perspective and to identify the tourism industry's strengths and weaknesses in the context of employer branding. It was found that future employers should not only fulfil the basic needs by offering adequate salary, but also satisfy higher-order needs by developing a system of promotion and training opportunities and by supporting favourable social relations(original abstract)
XX
Publikacja dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem artystów: architektów, malarzy, muzyków i scenarzystów w Internecie. Szczegółowo opisuje serwisy, które swoją funkcjonalnością pomagają artystom w rozwoju, w głównej mierze poprzez promocję, oraz problemy, z jakimi najczęściej borykają się adepci sztuki w ramach pracy w sieci. Publikacja została podzielona na trzy części, z których pierwsza jest wstępem określającym podjęte zagadnienia, druga szczegółowo opisuje po kolei: architektów, malarzy oraz fotografów, którzy zostali połączeni w jednym dziale, oraz muzyków i scenarzystów. Trzecia część jest zakończeniem i podsumowaniem wniosków. (abstrakt oryginalny)
EN
This publication concerns the issues connected with the artists, painters, musicians and screenwriters in the Internet. It describes in details the services which functionality can help in the development of artists, mainly through promotion. The publication is divided into three parts; the first is an introduction defining presented issues, the second describes in details architects, painters and photographers, musicians and screenwriters. The third part is the conclusion and summary. (original abstract)
XX
Artykuł opisuje różne aspekty wypalenia, ze specjalnym uwzględnieniem modelu wypalenia zawodowego. Rozważania koncentrują się na przyczynach i skutkach wypalenia zawodowego, takich jak konflikt roli, standaryzacja pracy, relacje ze współpracownikami i menedżerami. Jako negatywne skutki wypalenia artykuł wskazuje brak zaangażowania, słabe osiągnięcia osobiste i zakłócenia w pracy zarządu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes different aspects of burnout, with special regards on burnout model. Considerations concentrate on causes and effects of burnout such as role conflict, job standardization, relations with coworkers and mangers. As negative effects of burnout the article indicates lack of engagement, weak personal achievements and other distortion in board work. (original abstract)
XX
Z artykułu dowiesz się:Kto w firmie jest odpowiedzialny za zorganizowanie pracy hybrydowej?Dlaczego zarządzanie przez cele sprawdza się podczas pracy zdalnej i hybrydowej?Jakie zadania są kluczowe dla utrzymania ciągłości funkcjonowania firmy? (fragment tekstu)
XX
Autor prezentuje założenia oraz składniki podstawowych rodzajów modeli przedsiębiorstwa: produkcyjnych, socjotechnicznych, eksperckich, biznesu. Identyfikuje w nich rolę, cechy, miejsce i znaczenie pracy, lokalizując model w jej archetypie. Rekomenduje podejście reistyczne dla określenia modelu efektywności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The author presents the assumptions and elements of basic types of enterprise models: production, socio-productive, experts, business. He identifies their role, characteristics, location and significance of the work, locating the model in its archetype. He recommends a reistic approach to determine the model of effectiveness of enterprise. (original abstract)
13
Content available remote Informacja w systemowym kształtowaniu środowiska wykonywania pracy
80%
XX
Podstawowym celem systemowego kształtowania środowiska wykonywania pracy jest zapewnienie możliwości jego ciągłego doskonalenia. Warunkiem koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa realizacji procesów pracy jest zastosowanie rozwiązań pozwalających na bieżąco wpływać na czynniki środowiska pracy. Zrealizowanie wskazanego zadania możliwe jest wyłącznie przy zapewnieniu dostępu do informacji umożliwiającej efektywnie kształtować środowisko pracy.(abstrakt autora)
EN
A basic aim of system the work environment formation is assurance of continuous improvement possibility. The necessary condition of assurance of work process safety is application a solutions influencing on work environment factors. This task realization is possible with access to information only. The information must make possible to change work environment effectively.(author's abstract)
XX
Z artykułu dowiesz się:Jak zmieniły się preferencje pracowników co do modelu pracy?Jak ma się do tego podejście evidence-based thinking?Jakie obszary warto przeanalizować, żeby efektywnie zaprojektować hybrydowy model pracy? (fragment tekstu)
XX
Rosnące znaczenie wiedzy powoduje, że dla powodzenia organizacji coraz ważniejsze staje się tworzenie w niej klimatu uczenia się. Jednak współczesne organizacje potrzebują pracowników nie tylko kompetentnych, lecz także zaangażowanych w pracę zawodową. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki jest poziom zaangażowania w pracę polskich pracowników i czy klimat uczenia się jest powiązany z zaangażowaniem w pracę. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zaprezentowanie wyników badań empirycznych dotyczących zaangażowania w pracę zawodową i związków pomiędzy zaangażowaniem w pracę a klimatem uczenia się w polskich organizacjach. (abstrakt oryginalny)
EN
The growing significance of knowledge makes it more and more important for an organization's success to create a learning climate. However, contemporary organizations need employees who are not only competent but also really involved in their job, who want to make use of their knowledge and skills for organizational success. This paper tries to answer the question about the level of Polish employees' job involvement and whether learning climate is related to job involvement. This aim will be achieved by presenting the results of empirical research concerning job involvement and relationships between learning climate and job involvement in Polish organizations. (original abstract)
XX
Artykuł porusza problematykę negocjacji w sprawie pracy prowadzonej na zewnętrznym rynku pracy. W ich efekcie kandydaci poszukujący nowego pracodawcy mogą osiągać równowagę pomiędzy pracą a życiem, której miarą w założeniach autorki jest poziom satysfakcji życiowej. Na przebieg i wynik negocjacji wpływają różne cechy i umiejętności, których związek z psychologicznym rezultatem negocjacji badała autorka. Wyniki tych eksploracji mają zarówno wymiar poznawczy, jak i aplikacyjny, mogąc stać się wskazówką dla kandydatów do pracy, jak i rekruterów występujących z ramienia organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the issue of job negotiations carried out on the external labour market. As a result, candidates seeking a new employer can achieve work-life balance, measured, as the author assumes, by the level of life satisfaction. The course and outcome of the negotiation are influenced by different traits and skills whose relations with the psychological result of negotiation are studied by the author. The results of these explorations have both cognitive and applicative dimension; they may become a guideline for job candidates and recruiters representing their organisations. (original abstract)
17
Content available remote Changes in the Labour Market and their Consequences
80%
|
|
tom 14
|
nr 2
157-163
EN
The study presents the characteristics of changes in the labour market, their causes and effects. The subjects under consideration are the consequences of technological and demographic changes, their impact on the size and structure of labour demand and on the employee-employer relationship. The relationship between these changes in the context of the role of work and employment in human life was discussed.
XX
Wyniki przeprowadzonych analiz, niezależnie od zastosowanej miary, wskazują na nieznaczne przekształcenia struktury pracujących w podregionach przeważająco wiejskich w Polsce. Największe przeobrażenia można zaobserwować w podregionach, w których wzrósł udział pracujących w sektorze rolniczym. Wynika to w pewnym stopniu z przyjętej przez GUS zasady jednorazowego ujmowania osób w głównym miejscu pracy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób wykonujących pracę w dwóch sektorach gospodarki, co jest zjawiskiem typowym na obszarach, gdzie w strukturze agrarnej dominują gospodarstwa o niewielkiej powierzchni. Wyniki te mogą zatem świadczyć nie tyle o trwałych zmianach strukturalnych, ile o zmniejszeniu się popytu na pracę poza rolnictwem w tych podregionach. Nie ulega jednak wątpliwości, że podregiony przeważająco wiejskie charakteryzują się niskim, na tle innych typów podregionów, poziomem rozwoju gospodarczego. Dlatego też konwergencja w zakresie względnego dobrobytu wymaga konwergencji w zakresie struktur gospodarczych, w tym struktury pracujących. Może to zostać osiągnięte poprzez zwiększenie liczby pozarolniczych miejsc pracy w podregionach specjalizujących się w rolnictwie lub w wyniku podejmowania pracy w innych podregionach, zdominowanych przez przemysł i usługi, przez osoby pracujące dotychczas w rolnictwie. (fragment tekstu)
EN
The paper concerns the changes in sector structure of employees in predominantly rural subregions (NTS 3), comparing the structures in 2005 and 2012. To assess the ex-tent of changes the author used the dissimilarity measures: Bray-Curtis index, Clarke's divergence index and Euclidean distance. It was stated that the most significant changes were observed in the subregions with the increase in the percentage of employees in ag-riculture sector.(original abstract)
|
2017
|
nr nr 2 (48)
243-253
XX
Artykuł ma charakter teoretyczny. Skoncentrowano się w nim na analizie czynników wpływających na odczuwany przez pracowników poziom satysfakcji z pracy. Zaprezentowano zarówno występujące w literaturze podziały czynników, jak również ich charakterystykę z podziałem na trzy grupy: czynniki zawodowe, pozazawodowe i indywidualne. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is of a theoretical character. It focuses on the analysis of the factors influencing the level of the employees job satisfaction. The various classifications of job satisfaction factors are presented, as well as their characteristics, divided into three groups: occupational, non-vocational and individual factors. (original abstract)
XX
Problem pracy i bezpieczeństwa rozważa się jako istotne, wielowymiarowe warunki życia, gwarantujące stan niezagrożenia, przetrwania i rozwoju jednostek i społeczności ludzkich. Bezpieczeństwo i skuteczna praca - jako dwa rozległe pola bytowania - są rezultatami sensownego, skutecznego oddziaływania człowieka na środowisko zewnętrzne. Dlatego wszelka praca jako praktyka, to jest jako rzeczywista aktywność ludzi, jako "działalność przedmiotowa" zmieniająca warunki egzystencji, rozpatrywana jest głównie przez nauki ekonomiczne i nauki o bezpieczeństwie. Jednak aby zrozumieć to, czym w istocie jest ludzki świat, należy skoncentrować uwagę na relacji: człowiek- człowiek, bo tylko wówczas działalność przeobrażającą rzeczywistość można ująć w stosunku do jej przedmiotowych i podmiotowych uwarunkowań. Tylko wtedy widać jasno, że praca i bezpieczeństwo podlegają ochronie dlatego, że odnoszą się do człowieka w procesie współdziałania z innymi ludźmi. Sprawiedliwość, równość, współpraca, rzetelność jako wartości oraz: krzywda, wyzysk, przemoc jako antywartości - nie mogą być pominięte w odpowiedzialnych dyskusjach na temat pracy i bezpieczeństwa. Autorka tekstu uzasadnia, że podejście do pracy i bezpieczeństwa z pozycji etyki i antropologii filozoficznej jest konieczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The problem of work and safety are considered to be important, multidimensional living conditions, guaranteeing the state of secure, survival and development of individuals and human society. Safety and efficient operation - as two vast fields of existence - are the results meaningful, effective human impact on the external environment. Therefore, all work as a practice, it is as real involvement of the people, as "activity in question" amending the conditions of existence, is considered mainly by economics and the science of safety. But in order to understand what in fact is the human world, you should focus your attention on the relationship: man-man, because only then transforming reality activity can be described in relation to the signs and symptoms of conditions. Only when it is clear that the work and safety are protected because they relate to a man in the process of interaction with other people. Justice, equality, cooperation, honesty as values and: injustice, exploitation, violence as counter-values - cannot be overlooked in responsible discussions on the work and safety. The author justifies that approach to work and security with the position of ethics and philosophical anthropology is necessary. (original abstract)
first rewind previous Strona / 45 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.