Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  małe i średnie przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
|
|
tom Nr 37(564)
7-13
PL
Artykuł zawiera teoretyczne i metodologiczne uwagi w kwestii ujęcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz charakterystykę ilościowego rozwoju tego sektora w Polsce w latach 1990-1995.
EN
The paper deals with the theoretical and methodological approaches to small and medium sized enterprises (SME) development. It contains a general analysis of quantitative growth of SME in Poland in the last five years.
|
2016
|
nr 4 (12)
22-33
PL
Niniejszy artykuł ma na celu ocenę działalności gospodarczej polskich małych i średnich przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na tle ogółu podmiotów gospodarczych z analizowanego sektora. Rola małych i średnich przedsiębiorstw jest kluczowa dla budowania wzrostu gospodarczego i innowacyjności polskiej gospodarki. Małe i średnie przedsiębiorstwa są niezwykle istotne z punktu widzenia zwiększania zatrudnienia, eksportu oraz konkurencyjności gospodarki. Analiza została przeprowadzona dla lat 2009-2014 w oparciu o dane statystyczne pochodzące z GUS-u i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wstępne rozważania poświęcone zostały roli małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce oraz znaczeniu kapitału zagranicznego dla ich funkcjonowania. Dalsza część artykułu dotyczy oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych reprezentujących sektor niefinansowy
|
|
tom nr 4
115-124
4
80%
|
|
tom nr 4
95-107
5
Content available remote Decyzje i władza w małych przedsiębiorstwach
80%
|
|
tom nr 4
108-114
6
Content available remote The small business management and economic growth barriers
80%
|
|
tom nr 3
50-54
EN
Small and medium enterprises play an important role in the economy in terms of the of creating wealth, therefore management of projects in SME shall be concern of the research. In the article the results of the research of the extent to which small and medium enterprises use project management are presented.
|
|
tom 26
258-269
PL
W artykule podjęto próbę wskazania istotnych elementów systemu wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie – proponując model architektury takiego systemu. Ponadto w opracowaniu przedstawiono analizę wybranych aplikacji wspomagających zarządzanie i rachunkowość udostępnianych w formie oprogramowania wdrażanego wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w trybie on-line, a także zwrócono uwagę na potencjalne korzyści i bariery zastosowania tego typu oprogramowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
EN
An analysis of modern computer tools (software and architecture) for accounting and business management processes are presented in the article. Benefits and barriers of using these instruments by small and medium enterprises are discussed in the paper, especially in the context of their technological modernization.
|
|
nr 6
52-68
PL
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają istotną rolę w gospodarce. Według danych Komisji Europejskiej sektor MŚP w 2018 r. skupiał 99,8% przedsiębiorstw w Europie, podobnie w Polsce, w związku z czym dostęp do informacji o tym sektorze i jego sytuacji ekonomicznej, również na najniższym poziomie agregacji, jest kluczowy. Celem badania omawianego w artykule jest zdiagnozowanie, w jakim stopniu dane gromadzone w rejestrach publicznych w Polsce, w tym w rejestrach prowadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), mogą stanowić źródło wiedzy o stanie i rozwoju sektora MŚP na poziomie lokalnym. gromadzonych w rejestrach ZUS na temat przedsiębiorstw mikro (w tym osób prowadzących działalność na własny rachunek), małych i średnich. Wykorzystano informacje dotyczące sektora MŚP w woj. kujawsko-pomorskim według stanu na grudzień 2018 r. Uzyskane wyniki potwierdzają, że dane rejestrowe umożliwiają ocenę sytuacji ekonomicznej sektora MŚP na poziomie gmin, zgodnie z rekomendacjami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w zakresie zwiększania wiedzy o sytuacji tego sektora na poziomie lokalnym.
|
|
nr 523
356-366
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i ocena znaczenia hybrydowych instrumentów, tj. pośrednich pomiędzy kredytem bankowym a kapitałem własnym, w zmniejszeniu luki w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Do tych instrumentów należą: dług podporządkowany, ciche uczestnictwo, pożyczki partycypacyjne, prawa do udziału w zyskach, obligacje zamienne, obligacje z warrantami i mezzanine. Autor stawia hipotezę, że instrumenty hybrydowe stanowią alternatywny sposób finansowania dla MŚP, szczególnie segmentu średnich przedsiębiorstw, z dobrymi perspektywami rozwoju, a jednocześnie z korzyścią dla inwestorów. Artykuł oparty został na studiach literatury w języku angielskim, niemieckim i polskim oraz na źródłach internetowych przy wykorzystaniu ogólnologicznych i empirycznych metod badań naukowych. Początkowe fragmenty artykułu dotyczą istoty, zastosowania i rodzajów instrumentów hybrydowych. Następnie scharakteryzowane zostały podstawowe ich rodzaje. W kolejnej części dokonano analizy ich zalet i wad, a w zakończeniu oceniono perspektywy ich rozwoju.
PL
W niniejszym artykule postawiono tezę, że skuteczność projektowania i implementacji orientacji procesowej w sektorze MŚP decyduje o skuteczności i efektywności zastosowań elementów koncepcji Six Sigma™. Przedstawiono wybrane wyniki badań mających odpowiedzieć na pytanie – w jakim stopniu małe i średnie firmy produkcyjne, usługowe oraz produkcyjno-usługowe w regionie pomorskim są świadome znaczenia i przygotowane do systemowo ujętego nadzorowania swoich procesów w odniesieniu do elementów koncepcji Six Sigma™. W podsumowaniu wskazano najistotniejsze wnioski płynące z tych badań, w tym lukę metodyczną oraz spodziewane efekty działań.
|
|
nr 110
61-71
PL
W gospodarce opartej na wiedzy kapitał ludzki, określany współcześnie jako wartościowyzasób, który dostarcza organizacji wymiernych korzyści, stanowi źródło jej przyszłych dochodów i kanwękonkurencyjności. Menedżerowie, aby pozyskać cenny kapitał, dokonują przemyślanych i celowychdziałań, które przekładają się na realizację strategii zatrudnienia. Jednym z elementów procesu formułowaniastrategii zatrudnienia jest analiza rynków pracy prowadzona tak po stronie podażowej, jak i popytowej.Informacje pozyskiwane przez pracodawców na temat rynku pracobiorców mogą dotyczyć np.:przedsiębiorczości, wielkości zatrudnienia i przychodów generowanych do gospodarki, kreowania nowychmiejsc pracy, które to informacje sukcesywnie gromadzi m.in. Główny Urząd Statystyczny (GUS).W niniejszym opracowaniu przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zostanieomówiona w odniesieniu do procesu formułowania strategii zatrudnienia. Ocena sytuacji na rynku, prowadzonaz uwzględnieniem możliwości pozyskania pracowników o kluczowych dla organizacji kompetencjach,jaką niewątpliwie stanowi przedsiębiorczość, jest zgodna z Europejską Strategią Zatrudnienia,Strategią „EUROPA 2020”, strategią lizbońską i rekomendacjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP). Podstawowym celem opracowania było rozpoznanie skali zjawiska przedsiębiorczościw sektorze MSP w Polsce oraz przeprowadzenie jego analizy w kontekście procesu formułowania strategiizatrudnienia.
13
Content available remote Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec nowych wyzwań
80%
|
|
tom Nr 32
316--326
PL
Proces globalizacji, obejmując swoim zasięgiem kolejne gospodarki i społeczeństwa, stawia nowe wyzwania wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W artykule podejmuje się próbę odpowiedzi na pytanie o przyszłość przedsiębiorstw tej wielkości.
EN
Globalization process including each economies and communities put SME before new challenges. In the article the answer to the question about the future of SME is searched.
PL
Procesy integracyjne w łańcuchu dostaw ułatwiają zarządzanie tym łańcuchem poprzez lepsze planowanie i kontrolę wykonywanych czynności oraz prowadzą do ujednilicenia celów działania w przepływie surowców i materiałów. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą stanowić każde z ogniw łańcucha, pełniąc role: głównej firmy przepływu produktów, dostawców i poddostawców, klientów oraz firm wspierających w zakresie transportu, spe-dycji, magazynowania, usług finansowych i rynkowych. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie roli firm sektora MSP jako uczestnika proce-sów integracyjnych w łańcuchu dostaw. Firmy te w ramach procesów integracyjnych mogą czerpać szereg korzyści w postaci dostępu do nowych technologii, informacji, prze-pływu produktu itp., co jest ważne z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności firm sektora MSP.
EN
Integration processes of the supply chain facilitate management of this chain by better planning and controlling of the activities performed as well as lead to uniformity of action targets in the flow of supplies and raw materials. Small and medium enterprises can be any of the chain links since they can play the roles of: a main company of product flow, suppliers and sub-suppliers, customers as well as supportive firms dealing with transporta-tion, freight forwarding, storing, financial and market services. The aim of this article is to show the role of an SME as a participant of the integra-tion processes in the supply chain. These integration processes create opportunities for SMEs to benefit from access to new technologies, information, product flow, etc., which is important in terms of improving competitiveness in the sector of small and medium enter-prises.
PL
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie współczesnych rozwiązań informatycznych stosowanych w celu usprawnienia funkcjonowania metodyki Six Sigma ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich adaptację w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Opracowanie zawiera szczegółowy opis metod i narzędzi wykorzystywanych przez zespoły zajmujące się problematyką zarzą dzania i funkcjonowaniem Six Sigmy w przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono wybrane aplikacje komputerowe, wspomagające funkcjonowanie metodyki Six Sigma oraz uzasadniono zastosowanie tych aplikacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Dla uzupełnienia informacji dołączono rysunki przedstawiające wygląd okien opisywanych aplikacji komputerowych.
|
|
tom Nr 32
281--284
PL
Podatek VAT jako podatek cenotwórczy, dotyczący mobilnego przedmiotu opodatkowania, jakim są towary i usługi, podlega znacznej harmonizacji w ramach Unii Europejskiej. W zakresie VAT kraje dążące do członkostwa we Wspólnotach Europejskich podlegają zasadzie "stanu zastanego", czyli w kształtowaniu tego podatku narzuconych są pewne reguły. Nasuwa się pytanie: Czy ich implementacja do rozwiązań polskich wpływa na konkurencyjność małych i średnich firm. Zasady działania VAT uwzględniają w pewnym stopniu specyfikę tej grupy podmiotów zarówno w obszarze podmiotowej, jak i przedmiotowej konstrukcji podatku. Praktyka pokazuje jednak, że małe i średnie przedsiębiorstwa obok preferencji napotykają na specyficzne trudności w stosowaniu podatku VAT.
EN
VAT as a price-creating tax relating to goods and services undergoes significant harmonization processes in European Union. Countries applying for EU membership are subject to the principle of "existing state" i.e. in the VAT formation processes there are many rules enforced. The principles of VAT include the specifics of small and medium companies relating both to the subject and the object of taxation. In practice, however, small and medium companies encounter not only the preferences but also specific difficulties in the use of VAT.
|
|
tom 40
|
nr 113
71-81
PL
Współcześni menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwami muszą zacząć podejmować działania w wymiarze strategicznym, mając na celu rozwiązywanie problemów przesądzających o istnieniu na rynku. Oznacza to, iż przedsiębiorcy powinni tworzyć własne, a zarazem niepowtarzalne koncepcje działania, biorąc pod uwagę teraźniejsze i przyszłe zmiany otoczenia. Aktualna wiedza o zakresie stosowania w praktyce metod i procedur zarządzania strategicznego jest nadal skromna, głównie w przedsiębiorstwach sektora MSP. Jedną z przyczyn postawionej tak tezy jest to, iż zarządzanie strategiczne powstało i ewoluowało w odpowiedzi na zapotrzebowanie dużych przedsiębiorstw.
|
|
nr 2
195-213
PL
Celem artykułu jest prezentacja, jak również analiza najważniejszych kierunków działalności Unii Europejskiej na rzecz przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Omówiono rys historyczny kształtowania się polityki wspólnotowej na korzyść MŚP. Analizując znaczenie i rolę sektora MŚP w każdej gospodarce, jak i wspólnotowej polityki na rzecz przedsiębiorczości, rzemiosła, a także mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie kilkudziesięciu lat, dostrzec można ewolucję polityki, a podejście do problemów rozwoju gospodarczego zostało w tym czasie zmienione. Politycy przestali koncentrować się na dużych i średnich przedsiębiorstw (DP) oraz na wielkich projektach, bowiem decydenci gospodarczy odkryli znaczenie MŚP dla zapewnienia długoterminowej dynamiki gospodarczej. Obecnie w polityce wspólnotowej szczególną uwagę kładzie się na innowacyjność przedsiębiorstw, w przeciwieństwie do poczatkowego okresu, kiedy wspólnotowa polityka na rzecz MŚP były skierowane głównie dla sektora rzemieślniczego.    The aim of the article is the presentation as well as the analysis of the most important directions of the European Union activities in favour of entrepreneurship, especially small and medium-sized enterprises (SMEs). The historical outline of SMEs’ community policy shaping was introduced. Analysing the importance and the role of SME sector in each economy as well as the community policy in favour of entrepreneurship, the craft as well as microenterprises, small and medium-sized enterprises over the period of several decades, the evolution of the policy was noticed and the approach to problems of economic development was changed. Policy makers stopped focusing on large-sized enterprises (LEs) and great projects, economic decision-makers uncovered the importance of SMEs for assurance of long-term economic dynamics. At present special attention are paid to innovativeness of enterprises, while the beginnings of SMEs’ community policy was dedicated mainly for the craft sector
PL
Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej od wielu lat zdobywa coraz większe znaczenie. Proces ten dotyczy również sektora metalowego. Z badań wynika, że przedsiębiorstwa tego typu znacznie sprawniej potrafią przystosować i „przestawić” swoje działania do potrzeb i wymagań rynku. Ponadto jak wykazano małe i średnie przedsiębiorstwa efektywniej odnajdują nowe, dotychczas nie zagospodarowane obszary. W rozwoju i umacnianiu tego typu przedsiębiorstw pomaga odpowiednie zarządzanie łańcuchem dostaw. Wynika to także z faktu, iż prawie połowę kosztów w przychodach przedsiębiorstw stanowi zakup materiałów.
EN
The functioning of small and medium-sized enterprises in a market economy for manyyears is becoming increasingly important. This process also applies to the metal sector. Research shows that companies employing up to 250 people a muchbetter able to adapt and “switch” their activities to the needs and requirements of the market. In addition, as shown by small and medium-sized businesses more efficientlyfind new areas not yet developed. The development and consolidation of these companies helping the relevant supply chain management. It also follows from the fact that almost half of the income of companies is the purchase of materials.
|
2011
|
tom nr 4
PL
Nowe trendy w ekonomii i zarządzaniu otwierają przed administracją publiczną i światem biznesu nowe pola współpracy oraz systemy. Logistyka jest jednym z tych pól, a Centra Kompetencji w Logistyce (LoCC) stanowić mogą innowacyjny system współpracy i koordynacji między organami publicznymi i prywatnymi. Współpraca bowiem między sferami prywatną i publiczną nie jest wolna od problemów. Centrum Kompetencji w Logistyce może być konkretnym rozwiązaniem, które ułatwi wspólne, publiczno – prywatne, działania w dziedzinie transportu i logistyki. LoCC może być głównym organem skupiającym się na logistyce regionalnej, ponieważ działa na szczeblu regionalnym, między władzami publicznymi a operatorami prywatnymi.
EN
New trends in economics and management are guiding public administrations and the business world towards new cooperation fields and systems: logistics is one of these fields and a LoCC (Logistics Competence) can be an innovative system of cooperation and coordination between public and private bodies. Private and public spheres have had some relationship frictions and cooperation obstacles. A LoCC can be the concrete solution to ease public-private joint activities in transport and logistics. In fact a LoCC can represent the core body which focuses on regional logistics, as the LoCC positions on a regional level between public authorities and private operators.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.