Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  meat production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This study aimed to assess the prevalence of enterococci (including vancomycin-resistant, VRE) strains in meat plants and evaluate their biofilm-forming potential. In two Polish meat plants, 75 samples of raw pork meat, swabs from work surfaces (floors, tables, machine parts and tools) and employees’ hands were collected. The analyses indicated that enterococci were present in more than 72% of the tested samples. In addition, VRE isolates were found in more than 25% of the tested samples (especially in cutting and processing rooms). VRE strains of Enterococcus faecium and E. faecalis were resistant to penicillin, ampicillin, erythromycin, and rifampicin. Moreover, 77% of E. faecium and 43% of E. faecalis isolates showed biofilm-forming ability. The observed high biofilm-forming potential among the analyzed VRE strains indicates that these agents may play an essential role in spreading drug resistance in the food chain through contaminated surfaces, meat, and workers’ hands.
2
100%
EN
In the recent years, goose meat had a constantly decreasing proportion of the world’s poultry production. However, a significant amount of goose meat is produced mainly in Central Europe and Southeastern Asia. During the last decade, production greatly increased in these areas and also worldwide. China has a leading role in the world’s goose meat production. In Europe, the most significant goose meat producers are Hungary and Poland, the latter of which could greatly improve the volume of production in the recent years, thereby representing an increasingly growing competitor for Hungary. This study illustrates the international circumstances of goose production, as well as the tendencies of production and trade. In addition, RCA indexes were used to examine the comparative advantages of goose meat and meat products in the world waterfowl market in the case of the most significant producers of Europe – Hungary and Poland. Consequently, it can be concluded that the two main exporting countries have different, but significant comparative advantages in terms of various meat products.
PL
Przedstawiono międzynarodowe uwarunkowania produkcji mięsa gęsi, a także tendencje w jego produkcji i handlu. Stwierdzono, że w Europie najbardziej znaczącymi producentami mięsa gęsi są Węgry i Polska. W ostatnim czasie Polska znacząco zwiększyła wielkość produkcji, co stanowi coraz większą konkurencję dla Węgier.
PL
W artykule podjęto próbę oceny krajowego sektora mięsa czerwonego i drobiowego. Produkcja mięsa w Polsce w 2019 r. wynosiła ok. 5,1 mln t (w wadze bitej ciepłej) i była o ok. 1% mniejsza niż w 2018 r. Najbardziej zmniejszyła się produkcja mięsa wieprzowego (o ok. 7%) i wołowego (o ok. 3%), a drobiowego zwiększyła się o 4%, natomiast jego udział w produkcji mięsa ogółem przekroczył 50%. W 2019 roku pogorszyła się sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w Polsce. Złożyło się na to kilka czynników, spośród których najważniejszym był wzrost cen surowca, zwłaszcza żywca wieprzowego, spowodowany rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u największego producenta mięsa wieprzowego na świecie, jakim są Chiny.
EN
The article undertakes an assessment of the domestic red meat and poultry sectors. Meat production in Poland in 2019 amounted to approx. 5.1 million tone (hot carcass weight) and was about 1% less than in 2018. Production of pork and beef decreased the most (by about 7% and 3% respectively). In turn, poultry production increased by 4%, while its share in total meat production exceeded 50%. In 2019, the economic and financial situation of the meat industry enterprises in Poland deteriorated. It was caused by several factors, including rising prices of raw material, especially live pigs, caused by the spread of African swine fever (ASF) at the largest pork producer in the world, which is China.
PL
W latach 2015-2018 produkcja żywca rzeźnego w Polsce zwiększyła się o 17,6% do ok. 5,060 mln ton (w wadze bitej ciepłej). Najszybciej rosła produkcja żywca drobiowego: o 8,2% rocznie, wolniej wołowego: o 6,8% rocznie, a najwolniej wieprzowego: o 2,2% rocznie. Produkcja żywca rzeźnego stanowi ważną część globalnej oraz towarowej produkcji rolniczej w Polsce z udziałem wynoszącym odpowiednio ok. 28 i 36% i jest podstawowym zapleczem surowcowym dla firm przemysłu mięsnego. Przemysł mięsny (mięsa czerwonego i drobiowego) jest największym działem przemysłu spożywczego w Polsce. Wytwarza prawie 30% wartości produkcji sprzedanej całego przemysłu spożywczego (łącznie z tytoniowym), a eksport mięsa i jego przetworów stanowi ok. 23% eksportu produktów przemysłu spożywczego. Ponadto sektor ten osiąga dodatnie saldo wymiany handlowej mięsem i jego przetworami. Mimo niekorzystnych uwarunkowań rynkowych w latach 2015-2018, zwłaszcza dla rynku mięsa wieprzowego, branża mięsna rozwijała produkcję i poprawiała wyniki ekonomiczno-finansowe.
EN
In the years 2015-2018, production of slaughter slaughterhouse in Poland increased by 17.6% to approx. 5.060 mln tonnes (in warm carcass). The fastest growing livestock production of poultry, at a rate of 8.2% per year, slowly beef by 6.8% per year and the slowest pigs 2.2% per year. The production of slaughter animals is an important part of global and commercial agricultural production in Poland with a share of around 28 and 36% respectively and it is the basic raw material for meat industry companies. Meat industry (red and poultry meat) is the largest branch of the food industry in Poland. It produces almost 30% of the value of sold production of the entire food industry (including tobacco), and the export of meat and its processed products is about 23% of exports of food industry products. In addition, this sector has a positive trade balance in meat and meat products. Despite unfavorable market conditions in 2015-2018, especially for the pork market, the meat industry developed production and improved the economic and financial results.
PL
Największym rynkiem żywca rzeźnego w Polsce stał się w ostatnich latach rynek drobiu, którego produkcja towarowa w 2016 r. wyniosła 11,4 mld zł i była o 12,9% wyższa niż żywca wieprzowego. Swoją pozycję umocnili również producenci żywca wołowego, a stracili na znaczeniu producenci żywca wieprzowego. Przemysł mięsny (mięsa czerwonego i drobiowego) jest największym działem przemysłu spożywczego w Polsce. Wytwarza ok. 30% wartości produkcji sprzedanej całego przemysłu spożywczego (łącznie z tytoniowym) i pracuje w nim prawie co czwarty pracownik przemysłu spożywczego, a udział mięsa i jego przetworów w eksporcie produktów przemysłu spożywczego wynosi ok. 23%.
EN
The poultry market has become the largest market for slaughter livestock in Poland in the recent years; its commodity production in 2016 amounted to PLN 11.4 billion and was by 12.9% higher than that of pig production. Beef producers also strengthened their position, but pork producers lost their importance. The meat industry (red and poultry meat) is the largest branch of the food industry in Poland. It produces about 30% of the value of sold production of the entire food industry (including tobacco) and almost one in four employees of the food industry works in it, and the share of meat and its products in the export of food industry products is around 23%.
PL
W artykule podjęto się oceny krajowego sektora mięsa czerwonego i drobiowego w czasie trwania pandemii koronawirusa COVID-19. Według prognozy IERiGŻ-PIB produkcja mięsa w Polsce w 2021 r. wyniosła ok. 5200 tys. t (w wadze bitej ciepłej – w.b.c.) i była o niespełna 1% mniejsza niż w 2020 r. Produkcja mięsa wieprzowego i wołowego mogła zwiększyć się odpowiednio o 0,9 i 5,7% (do ok. 1870 i 598 tys. t), zaś drobiowego zmniejszyła się o ok. 3% i wyniosła ok. 2732 tys. t (w w.b.c.). Wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w Polsce w latach 2020-2021 należały do najlepszych w ostatnich latach. Pogorszyła się natomiast sytuacja ekonomiczno-finansowa firm przemysłu drobiarskiego, zwłaszcza w pierwszym roku pandemii, na co wpływ miała m.in. grypa ptaków. Nie nastąpiło załamanie w eksporcie mięsa, a jego mniejsza sprzedaż w niektórych kwartałach była zjawiskiem przejściowym.
EN
The article presents the assessment of the domestic red and poultry meat sector during the COVID-19 pandemic. According to the forecast of IAFE-NRI, meat production in Poland in 2021 amounted to approx. 5,200 thousand tonnes (in hot carcass weight) and was less than 1% lower than in 2020. The production of pork and beef could increase by 0.9 and 5.7%, respectively (to approx. 1,870 and 598 thousand tonnes), while the production of poultry decreased by approx. 3% and amounted to approx. 2,732 thousand tons (HCW). The economic and financial results of the meat industry enterprises in Poland in 2020-2021 were among the best in recent years. However, the economic and financial situation of companies from the poultry industry deteriorated, especially in the first year of the pandemic, which was affected, among others, by avian influenza. There was no breakdown in the export of meat, and its lower sales in some quarters were a temporary phenomenon.
EN
Humans have developed strong emotional connections with horses throughout the centuries, and horses continue to occupy a special place among other livestock animals. For this reason, horses are reared industrially for slaughter only in some countries. Horse meat is characterized by a high content of protein of high biological value and low levels of fat with a desirable fatty acid profile. Aged horse meat has a long shelf life, and it is an attractive food and raw material for further processing. The high demand for high quality raw horse meat creates new opportunities for breeders, and it could become an alternative or supplementary source of income for traditional livestock farms.
PL
W artykule podjęto próbę oceny krajowego sektora mięsa czerwonego i drobiarskiego w 2020 r., który upłynął pod presją rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa COVID-19 i jego niekorzystnego wpływu na gospodarkę światową. Według prognozy IERiGŻ-PIB produkcja mięsa w Polsce wyniosła ok. 5200 tys. t (w wadze bitej ciepłej) i była o ok. 1% większa niż w 2019 r. Produkcja mięsa wieprzowego i drobiowego mogła zwiększyć się po ok. 1%, a wołowego zmniejszyła się o ok. 1%. W 2020 r. pomimo niekorzystnego otoczenia zewnętrznego (m.in. ASF) poprawiła się sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w Polsce. Pogorszyły się natomiast wyniki ekonomiczno-finansowe firm przemysłu drobiarskiego, na co wpływ miała pandemia koronawirusa COVID-19 oraz grypa ptaków, które to czynniki zastopowały sprzedaż mięsa drobiowego do sektora HoReCa oraz utrudniły eksport drobiu.
EN
The article presents an assessment of the domestic red meat and poultry sector in 2020, which was under the pressure from the spreading COVID-19 pandemic and its negative impact on the global economy. According to the forecast of IAFE-NRI, meat production in Poland amounted to approx. 5,200 thousand tones (in hot carcass weight) and was approx. 1% higher than in 2019. Pork and poultry meat production may have increased by about 1% each, while beef meat production decreased by about 1%. In 2020, despite the unfavourable external environment (including ASF), the economic and financial situation of meat industry enterprises in Poland improved. On the other hand, the economic and financial results of poultry industry companies worsened, which was influenced by the COVID-19 coronavirus pandemic and avian influenza, which stopped the sale of poultry meat to the HoReCa sector and hindered its export.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.