Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 235

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samochody osobowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
100%
PL
W opracowaniu podjęto próbę weryfikacji danych dotyczących zużycia paliwa przez samochody osobowe na podstawie analitycznych związków pomiędzy tymże zużyciem paliwa a prawdopodobnym jednostkowym zużyciem paliwa przez silnik 'ge' przy jeździe pojazdu ze stałą prędkością.Öźđ˘?
EN
There has been an attempt to verify in this paper the car fuel consumption data taking into account analytic connections between milage fuel consumption and probable specific fuel consumption 'ge' by engine at constant speed. Applying verification method of milage fuel consumption of constant speed of 90 : 120 km/h seems to by quite justified since many car producers underatte these values for various reasons and present them according to their own norms.Đ“
2
Content available remote Ocena przebiegowego zużycia paliwa samochodów osobowych
100%
PL
W artykule scharakteryzowano różnice w przebiegowym zużyciu paliwa samochodów osobowych wg starej i nowej normy oraz podano różnice w toku jego określania na drodze analitycznej.
EN
In the paper, there is confronted a former norm of the route fuel consumption with norm binding nowadays and there are showed differences between them.
4
Content available remote Current and future diagnostic procedures in passenger car EOBD systems
80%
EN
Currently applied EOBD diagnostic procedures have been presented. The conditions to be met in order to realise the said procedures have been characterised. The planed changes, modifications and updates to the list diagnostic procedures, regarding additional vehicle subsystems, have been described.
PL
W artykule przedstawiono obecnie stosowane procedury diagnostyczne w samochodach z systemami EOBD i scharakteryzowano warunki, jakie muszą być spełnione w celu zrealizowania tych procedur. Zaprezentowano planowane zmiany, modyfikacje i uzupełnienia listy procedur diagnostycznych o kolejne, obejmujące nadzorem inne podsystemy samochodu.
PL
Realizacja standardowej procedury symulacji pionowych obciążeń samochodu wymaga pomiaru i rejestracji sygnałów kryterialnych podczas badan trakcyjnych. W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu fizycznego iteracyjnej procedury kształtowania sygnałów symulacyjnych bez konieczności realizacji badan trakcyjnych. Wyniki badan przedstawiono w formie wykresów. Oceniono zbieżność metody.
EN
The simulation procedure of the vertical vehicle load needs measuring and recording the criterion signals during "on - road" tests. In the paper there are presented the results of physical experiment of the iteration procedure without necessity of the road tests. The results are presented as a graphs. The conver.gence of the method is estimated.
6
Content available remote Symulowanie uszkodzeń czujników tlenu w systemach OBD II/EOBD
80%
PL
Praca poświęcona jest sposobom weryfikacji poprawnosci działania pokładowych systemów diagnostycznych OBD (On Board Diagnostic) stosowanych we współcześnie produkowanych samochodach osobowych. Opisano przykładowy aIgorytm postępowania podczas sprawdzania poprawności (symulacji elektronicznej) działania procedur monitorujących czujniki tlenu (przed i za reaktorem katalitycznym).
EN
In this paper miscellaneous methods used for verification of functionality of OBD II/EOBD (On Board Diagnostic/ European OBD) systems mounted in modern vehicles have been presented. Principles of operation of particular algorithms, which examine performance of both oxygen sensors - upstream and downstream, called Oxygen Sensor Monitor, have been described.
PL
W opracowaniu przedstawiono charakterystykę silników 10 klas samochodów osobowych pod względem jednostkowego zużycia paliwa przez silnik ge. Obliczone na podstawie danych katalogowych wartości tych wskaźników przy stałej prędkości jazdy 90 i 120 km/h dają pojęcie o poziomie wykorzystania potencjału sprawności ogólnej, zawartego w jednostce napędowej samochodu przy jeździe na równej i suchej jezdni zgodnie z wymogami obowiązującego w Europie testu (ECE).
EN
There has been an attempt to verify in this paper the car fuel consumption data taking into account analytic connections beetween milage fuel consumption and probable specific fuel consumption ge by engine at constant speed.
8
Content available remote Zależność rozmiarów emisji spalin od prędkości samochodów z silnikiem ZI
80%
PL
Samochody osobowe z silnikiem o zapłonie iskrowym (ZI) a środowisko. Badania wpływu organizacji ruchu na wielkość emisji spalin na przykładzie Katowic. Wnioski.
EN
The automobiles with the spark-ignition engine of ZI type in relation to the environment. Researches of the traffic organization influence on the combustion gases extent emission on the example of the Katowice city. Conclusions.
9
Content available Sto lat polskiego przemysłu samochodów osobowych
80%
PL
Stuletni okres historii przemysłu motoryzacyjnego w Polsce można podzielić na trzy fazy. Pierwsze polskie konstrukcje samochodów osobowych sięgające początku XX wieku nie zostają wdrożone do produkcji. W okresie międzywojennym zakup licencji zagranicznych zapoczątkowuje rozwój przemysłu motoryzacyjnego. W Polsce Ludowej konstrukcje samochodowe polskich inżynierów trafiające do seryjnej produkcji i kontynuacja produkcji opartej na licencjach zagranicznych wpływają na wzrost dynamiki podaży samochodów osobowych, znajdujących nabywców na rynku krajowym i w eksporcie. Transformacja systemowa otwiera rynki krajów zachodnich dla nabywców samochodów osobowych oraz pozwala na przepływ kapitału obcego uruchamiającego montownie marek zagranicznych w Polsce w miejsce rodzimego przemysłu motoryzacyjnego.
EN
One can divide the one- hundred- year period of Polish automotive industry history into three phases. The first passenger cars designed in Poland in the beginning of the XXth century were not implemented into a serial or mass production. Some overseas car licenses were purchased and started automotive industry development in the interwar period. In the PRL time some designs of Polish engineers came into serial production. The cars used to be accompanied by cars manufactured under overseas manufacturer’s licenses. The cars influenced passenger car supply dynamism. Those cars used to be sold on domestic and overseas markets. The system transformation has made it possible for Polish customers to purchase cars on western markets. Thanks to the overseas money, accompanied by oversees licenses, car assembly facilities were built in place of Polish cars.
PL
W artykule przestawiono analizę badań natężenia ruchu drogowego na wybranych ulicach Szczecina, przeprowadzonych w październiku 2018 r., i dokonano porównania wyników badań z września 2017 r. Badania przeprowadzono na 3 wybranych ulicach w dni robocze w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego. Określono liczbę samochodów osobowych w celu ewentualnego wykorzystania sieci infrastruktury kolejowej w ramach systemu komunikacji miejskiej.
EN
The article presents an analysis of traffic intensity on selected streets of Szczecin carried out in October 2018 and compared the results of research from September 2017. The research were carried out on three selected streets on working days in the afternoon transport peak. The number of passenger cars was determined in order to use the railway infrastructure network as part of the public transport system.
PL
W ostatnich latach coraz większą wagę przywiązuje się do komfortu cieplnego w czasie podróży w samochodach, autobusach czy pociągach, a związane jest to z faktem, że spędzamy w nich coraz więcej czasu, a ponadto wzrasta średnia temperatura powietrza w miesiącach letnich. Wynika stąd potrzeba kolejnych badań prowadzonych na modelach numerycznych, jak i ich doświadczalnej weryfikacji. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki obliczeń opartych na opracowanym modelu wnętrza pojazdu oraz wyniki analizy 9 potencjalnych czynników chłodniczych mogących być stosowanymi w tzw. klimatyzacji samochodowej. Obliczenia wybranych wielkości wykonano z wykorzystaniem pakietu EES dla jednostopniowego sprężarkowego obiegu chłodniczego. W końcowej części przedstawiono analizę uzyskanych wyników, również w postaci graficznej.
EN
The thermal comfort during travel in cars, buses, and trains attracts more and more attention. This may be attributed to the fact that we are spending more time in travelling as well as summer time average temperature is still growing. This is the reason for requirements for additional research developed by means of numerical approaches as well as their experimental verification. The selected calculation results based on the model of passenger compartment of the car as well as results of analysis of nine exemplary refrigerants suitable for application in mobile air-conditioning units have bed presented. The calculations have been performed by use of EES system for one-stage compression refrigeration unit. The analysis of obtained results has been presented in the final part of the paper.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące metodyki określania struktury materiałowej oraz wielkości zużycia materiałów związanych z wytwarzaniem samochodów osobowych. W sposób uproszczony opisano metodykę określania energochłonności oraz poziomu emisyjności związanych z nakładami materiałowymi występującymi w fazie budowy pojazdów samochodowych. W końcowej części artykułu zaprezentowano analizę wyników obliczeń odniesioną do przykładów struktury materiałowej różnych wariantów danego modelu pojazdu samochodowego, jak również wpływu zmian w strukturze nakładów materiałowych na energochłonność i poziom emisyjności fazy budowy samochodów osobowych wytwarzanych w latach 1990-2000.
EN
The article describes the chosen aspects concerning the methodology of determining the material structure and the quantity of using up the materials connected with automobiles production. The methodology of determining the energy consumption and the emission level connected with materials expenditures occurring cars under construction have been described oversimplified. The final part of article contains the analysis of estimation results referenced to examples the material structure for various motorized vehicles and the influence of changes the material expenditures structure on the energy consumption and the emission level the cars under construction in 1990-2000.
16
Content available Selected remarks about RDE test
70%
EN
New test procedures for determining exhaust emission from passenger vehicles will be introduced in 2017. For several years, the European Commission has been developing new procedures, which aim is to perform tests in road conditions. The purpose is to determine the real values of emissions, which are not always reflected by the level of emissions obtained in the laboratory. Proper and accurate procedures for determining emissions in real traffic conditions (RDE – Real Driving Emission) have not yet been approved (as opposed to Heavy Duty Vehicles for which such conditions already exist), but there are proposals that are currently being analyzed by major research centers in Europe. There are many differences between those proposals such as determining road emission or research methodology related to emission measurement of hydrocarbons. The work compares the results of emissions measured in road tests using the latest legislative proposals related to passenger cars. The results are shown in relation to the used measurement method: classic method of determining exhaust emission; uses all measurement data determining the mass of harmful compounds and distance travelled during the test; method of averaging the measuring windows (MAW – moving average windows), also in the literature called EMROAD method, which determines the measurement windows (on the basis of carbon dioxide emissions from the WLTC test) and on its basis determines the road emission in RDE test; generalized method of instantaneous power (Power Binning), known in the literature as CLEAR – Classification of Emissions from Automobiles in Real driving, determines road emissions on the basis of generalized instantaneous power during the RDE test.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.